Sitemap

Sitemap

Zomernota 2019 Blz. 1  
Zomernota 2019 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Aanbieding Blz. 4  
Aanbieding Blz. 5  
Leeswijzer Blz. 6  
Algemeen Blz. 7  
Inhoud zomernota Blz. 8  
Algemeen financieel beeld Blz. 9  
Algemeen financieel beeld Blz. 10  
Voortgang begroting 2019 Blz. 11  
Financiële voortgang begroting 2019 Blz. 12  
Financiële samenvatting - totaal alle programma's Blz. 13  
Belangrijkste uitkomsten financiele samenvatting 2019 Blz. 14  
Voortgang investeringen 2019 Blz. 15  
Investeringenoverzicht Blz. 16  
Voortgangsinformatie investeringen Blz. 17  
Voortgangsinformatie investeringen Blz. 18  
Aanleg ommetjes, speelplaatsen en trapveldjes (2019) Blz. 19  
Aanpak onderzoeksvermindering flora/fauna (2019) Blz. 20  
Aanpassing raadszaal (2017) Blz. 21  
Aanvullend krediet particulier bomenbeleid (2017) Blz. 22  
B.p. de Slagen: maatr. verb. leefbaarheid (2016) Blz. 23  
Bestelbus gesloten (2-VSJ-36) (2019) Blz. 24  
Bestuursopdracht uitvoeringsorganisatie Primair Onderwijs Staphorst (2018) Blz. 25  
Beveiliging bedrijventerrein (2018) Blz. 26  
Bomenbeleidplan (2012) en Boombeheer fase 2 Blz. 27  
Boombeheer: achterstallig onderhoud binnen bebouwde kom (2019) Blz. 28  
Boombeheer: achterstallig onderhoud buiten bebouwde kom (2019) Blz. 29  
Carpoolplaats de Lichtmis (2015) Blz. 30  
Culturele vormingsactiviteiten (2019) Blz. 31  
Detailhandelsvisie: uitvoering (2019) Blz. 32  
Digiborden bibliotheek Staphorst (2019) Blz. 33  
Digitale agenda 2020 (2019) Blz. 34  
Digitalisering archieven vanaf 1940 (2016) Blz. 35  
Doorontwikkeling organisatie (2016 + 2017) Blz. 36  
Doorontwikkeling Sociaal Domein (2018) Blz. 37  
Dynamische geurkaart (2019) Blz. 38  
E-overheidsvoorzieningen (2009) Blz. 39  
Egem I: aanschaf hard en software = I-NUP (2010) Blz. 40  
Energiebesparende maatregelen gemeentelijke gebouwen (2018) Blz. 41  
EPOS (Efficiënte Procesinrichting Omgevingsrecht Staphorst) (2016 + 2017) Blz. 42  
Evenemententerrein "de Tippe": vervanging asfalt (2015) Blz. 43  
Extra inzet/capaciteit Sociaal Domein (2018) Blz. 44  
Fietspad Gorterlaan (2017) Blz. 45  
Fietspad Heerenweg (2019) Blz. 46  
Fietspad Kanlaan/Evenboersweg: uitvoeringskrediet (2017) Blz. 47  
Fietspad ZSM (2017) Blz. 48  
Fietsplan: actualisatie (2019) Blz. 49  
Flora- en faunawet: inventarisatie en uitvoeringsmaatregelen (2018) Blz. 50  
Gemeentehuis: vervanging meubiliar (2015) Blz. 51  
GeoVisie (2018) Blz. 52  
Glasvezel in buitengebied: onderzoek (2016) Blz. 53  
Groenbeheerplan: opstellen (2019) Blz. 54  
Grond bij begraafplaats Rouveen (2018) Blz. 55  
Grond voor uitbreiding begraafplaats Rouveen (2018) Blz. 56  
Groot onderhoud bruggen Dedemsvaartweg (2018) Blz. 57  
Groot onderhoud kunstwerken (2016) Blz. 58  
Haven: onderzoek economische mogelijkheden (2019) Blz. 59  
Herinrichting Boslaan (2017) Blz. 60  
Herinrichting Ebbinge Wubbenlaan (2018) Blz. 61  
Herinrichting groenvoorziening Staphorst Zuid 1 (2017+2018) Blz. 62  
Herinrichting J.C. van Andelweg (2014) Blz. 63  
Herinrichting kruispunten Heerenweg (2019) Blz. 64  
Herinrichting omgeving station (2019) Blz. 65  
Herinrichting Staphorst Noord, fase 1 (2017) Blz. 66  
Herinrichting Staphorst Noordoost fase 2 (2019) Blz. 67  
Herplant: 600 bomen (2018) Blz. 68  
Herziening detailhandelsvisie (2018) Blz. 69  
Inrichting leefomgeving De Slagen (2018) Blz. 70  
Klimaatadaptie (2019) Blz. 71  
Klok van Wou (2018) Blz. 72  
Knijperbak + rotator (2019) Blz. 73  
Koppeling IJVI en Decos Join (2018) Blz. 74  
Langjarig beheer en onderhoud landschapselementen (2019) Blz. 75  
Leader III: lokale projectbijdragen (2018) Blz. 76  
Meerjarenimpuls R en T: kwaliteitsverb. toer. routenetw. en recr. voorzieningen (2016) Blz. 77  
Mercedes Vrachtauto (BZ-BH-51) (2019) Blz. 78  
Monitoring en evaluatie verkeer (2018) Blz. 79  
Mutatieverw.kadaster rvk Staph./Reestdal (2017) Blz. 80  
Nieuwe bestemmingen vrijkomende agrarische gebouwen (2019) Blz. 81  
Nieuwe omgevingswet: implementatie (2018) Blz. 82  
Noorderslag: verlichting hoofdveld (2019) Blz. 83  
Nota Burgerkracht (2015) Blz. 84  
Ondersteuning startende ondernemers (2019) Blz. 85  
Onderzoek afslag A28 (2019) Blz. 86  
Ontwikkeling voorzieningen WMO (2018) Blz. 87  
Opstellen en uitvoeren plan groot onderhoud openbaar groen (2019) Blz. 88  
Opzetstrooier nr.1 (t.b.v. vrachtauto) (2019) Blz. 89  
Overgang taxeren op oppervlakte (wet WOZ) (2019) Blz. 90  
Participatietraject Levensboomlocatie (2018) Blz. 91  
Permanent meetsysteem 't Wiede Gat (2019) Blz. 92  
Pick-up bus groenploeg 8-VHF-35 (2018) Blz. 93  
Pilot langjarig landschapsbeheer (2018) Blz. 94  
Project dienstverlening (procesoptimalisatie) (3 jr.) (2016) Blz. 95  
Promotie gemeente Staphorst (2019) Blz. 96  
Puincontainer (2019) Blz. 97  
Reconstructie spoorwegovergang JJ Gorterlaan (2017) Blz. 98  
Renovatie diverse zandwegen (2018) Blz. 99  
Renovatie lichtmasten-areaal, fase 1 (2018) Blz. 100  
Renovatie lichtmasten-areaal, fase 2 (2019) Blz. 101  
Schaftkeet (2019) Blz. 102  
Schuifpoort ingang gemeentewerf (2019) Blz. 103  
Sisa-regeling Geluidsaneringsproject 70+ (2013) Blz. 104  
Sneeuwploeg nr. 1 (t.b.v. vrachtauto) (2019) Blz. 105  
Sneeuwploeg nr. 2 t.b.v. tractor (2018) Blz. 106  
Snoeien en rooien van bomen (2018) Blz. 107  
Speeltoestellen vervangen (2018+2019) Blz. 108  
Startersleningen SVn 2017 (2017) Blz. 109  
Straatmeubilair centrum Staphorst (2018) Blz. 110  
Strategisch communicatieplan: uitvoering (2016) Blz. 111  
Subsidie AMBC (2013) Blz. 112  
Toekomstbestendig gemeentehuis (2017) Blz. 113  
Uitv. Landschapsplan: houtsingelproj. Rouv. - Staphorst 2017 + 2018 (2017) Blz. 114  
Uitvoering energieloket 2.1 (2017) Blz. 115  
Uitvoering GRP-V: jaarschijf 2016 (2016) Blz. 116  
Uitvoering GRP-V: jaarschijf 2017 (2017) Blz. 117  
Uitvoering GRP-V: jaarschijf 2018 (2018) Blz. 118  
Uitvoering GRP-V: jaarschijf 2019 (2019) Blz. 119  
Uitvoering programma duurzaamheid (2019) Blz. 120  
Uitvoering programma recreatie en toerisme (2018) Blz. 121  
Uitvoeringskrediet fiets- en wandelpad Reggersweg (2018) Blz. 122  
Vakonderwijs, vak-havo, technasium (2019) Blz. 123  
Veegzuig-combinatie t.b.v. mini-tractor (2017) Blz. 124  
Verbod op asbestdaken (2018) Blz. 125  
Vergroten veiligheidsbeleving (2019) Blz. 126  
Vergroten veiligheidsgevoel (2019) Blz. 127  
Verkeersplan (2015) Blz. 128  
Vervanging aanhangstrooiers nr. 3 en 4 (2015) Blz. 129  
Vervanging brug Veldhuisweg door duiker (2017) Blz. 130  
Voorbereidingskrediet bedrijventerrein (2018) Blz. 131  
Voorbereidingskrediet herinrichting Korte Kerkweg (2017) Blz. 132  
VV IJhorst, renovatie veld + uitbreiding verlichting (2019) Blz. 133  
Werkkleding buitendienst: aanschaf (2016) Blz. 134  
Windturbines/windenergie (2018) Blz. 135  
Winterlogic-systeem (2018) Blz. 136  
Woonservicegebieden: uitv.plan (2011) Blz. 137  
Woonvisie (2019) Blz. 138  
Zuidelijke ontsluiting CZ Rouveen (2016) Blz. 139  
Programma 0 | Algemeen bestuur en organisatie Blz. 140  
Financiële voortgang programma 0 Blz. 141  
Stand van zaken beleidsactiviteiten 2019 (uit het coalitieakkoord) Blz. 142  
Zelfstandigheid Blz. 143  
We blijven aangesloten bij lopende samenwerkingsverbanden Blz. 144  
Ondersteuning initiatieven Blz. 145  
Het ondersteunen van initiatieven in de samenleving Blz. 146  
Dienstverlening Blz. 147  
Steeds meer producten en diensten bieden we digitaal aan Blz. 148  
We nemen deel aan de burger- en ondernemerspeiling van ‘Waarstaatjegemeente’ Blz. 149  
We onderzoeken wat de wensen van onze inwoners en ondernemers zijn en passen onze dienstverlening daarop aan Blz. 150  
We zijn online dichterbij, meer zichtbaar en beter bereikbaar door de inzet van social media Blz. 151  
Goed werkgeverschap Blz. 152  
Aanpassen/verbeteren arbeidsvoorwaarden Blz. 153  
Banen realiseren in het kader van de wet banenafspraak Blz. 154  
Opleiding en ontwikkeling van medewerkers Blz. 155  
Opstellen arbobeleidsplan voor de periode 2019-2023 Blz. 156  
Verbeteren HR gesprekscyclus Blz. 157  
Inperken inhuur Blz. 158  
Inperken externe inhuurkrachten tot maximaal 10% Blz. 159  
Programma 1 | Openbare orde en veiligheid Blz. 160  
Financiële voortgang programma 1 Blz. 161  
Stand van zaken beleidsactiviteiten 2019 (uit het coalitieakkoord) Blz. 162  
Veiligheidsbeleving Blz. 163  
Opstellen integraal veiligheidsbeleid & uitvoeringsplan m.b.t. veiligheidbeleving Blz. 164  
Wijkagenten Blz. 165  
Opstellen integraal veiligheidsbeleid & uitvoeringsplan m.b.t. veiligheidbeleving Blz. 166  
Behoud voorzieningen Blz. 167  
Behoud van de hulpverleningsposten en bewaken aanrijtijden Blz. 168  
Veiligheid Blz. 169  
Opstellen integraal veiligheidsbeleid en uitvoeringsplan Blz. 170  
We vragen onze inwoners zelf een bijdrage te leveren aan een veilige woon- en leefomgeving Blz. 171  
Voorlichting en bewustwording Blz. 172  
Samen met de betrokken partijen blijven we werken aan een veilige en rustige jaarwisseling in de gemeente Blz. 173  
Programma 2 | Verkeer en vervoer Blz. 174  
Financiële voortgang programma 2 Blz. 175  
Stand van zaken beleidsactiviteiten 2019 (uit het coalitieakkoord) Blz. 176  
A28 Blz. 177  
Actieve deelname aan het MIRT onderzoek Blz. 178  
Voor een nieuwe aansluiting op de rijksweg A28 wordt een college- en raadsvoorstel opgesteld Blz. 179  
Openbaar vervoer Blz. 180  
Onderzoek uitbreiding of aanpassing lijn 40 Blz. 181  
Treinhalte Blz. 182  
Bij een positief besluit over uitbreiding dienstregeling Leeuwarden – Zwolle zal de mogelijke realisatie van een station in Staphorst verder worden voorbereid Blz. 183  
Haven Blz. 184  
Bepalen mate van deelname uitbreiding haven Meppel, afhankelijk van de uitkomsten van een onderzoek naar de voordelen voor Staphorster bedrijven/ondernemingen Blz. 185  
Fietsplan Blz. 186  
Het huidige fietsplan actualiseren Blz. 187  
Programma 3 | Economie en ondernemen Blz. 188  
Financiële voortgang programma 3 Blz. 189  
Stand van zaken beleidsactiviteiten 2019 (uit het coalitieakkoord) Blz. 190  
Bedrijventerreinen Blz. 191  
Er wordt ingezet op een spoedige realisatie van de bedrijventerreinen De Esch IV en V Blz. 192  
Startende ondernemers Blz. 193  
Informatieve bijeenkomsten organiseren voor ondernemers eventueel samen met het onderwijs Blz. 194  
We onderzoeken waar startende ondernemers behoefte aan hebben via een enquête en/of het houden van interviews Blz. 195  
Verkeersveiligheid winkelcentrum Blz. 196  
Winkelhart Blz. 197  
De gemeente onderhoudt contact met ondernemers-verenigingen, participeert, ondersteunt en faciliteert Blz. 198  
De gemeente onderzoekt samen met de OSR de subsidiemogelijkheden Blz. 199  
De OSR stelt een detailhandelsvisie op Blz. 200  
Nieuwe bestemmingen Blz. 201  
Indien agrarische bebouwing vrijkomt, kent de gemeente via de beleidsdocumenten Rood voor Rood en Vrijkomende Agrarische bebouwing kaders voor hergebruik van deze percelen/bebouwing Blz. 202  
Programma 4 | Onderwijs Blz. 203  
Financiële voortgang programma 4 Blz. 204  
Stand van zaken beleidsactiviteiten 2019 (uit het coalitieakkoord) Blz. 205  
Basisonderwijs Blz. 206  
Uitvoering bestuursopdracht Primair Onderwijs Blz. 207  
Vakonderwijs Blz. 208  
Inventariseren bij het onderwijsveld en ondernemers of er behoefte is aan vakonderwijs Blz. 209  
Bibliotheken Blz. 210  
Behouden steunpunt in Rouveen (bibliotheek) Blz. 211  
Uitvoering geven aan het gesloten convenant laaggeletterdheid Blz. 212  
Updaten 'Visiedocument' op de bibliotheek in de gemeente Staphorst Blz. 213  
Programma 5 | Sport, cultuur, recreatie en toerisme Blz. 214  
Financiële voortgang programma 5 Blz. 215  
Stand van zaken beleidsactiviteiten 2019 (uit het coalitieakkoord) Blz. 216  
Nieuw sport- en beweegbeleid Blz. 217  
Opstellen nieuw beleid om het bewegen en sporten van inwoners te stimuleren Blz. 218  
Culturele vormingsactiviteiten Blz. 219  
Formuleren nieuwe visie op kunst en cultuur Blz. 220  
Entree Staphorst Blz. 221  
Project culturele hart van Staphorst Blz. 222  
Project kop Muldersweg Blz. 223  
Natuurgebied Blz. 224  
Opstellen plan voor een goed en toegankelijk natuurgebied Blz. 225  
Stimuleren cultureel erfgoed Blz. 226  
Creëren kunstroute Blz. 227  
Wandelroute opzetten met Museum Staphorst en de Monumentenadviesraad Blz. 228  
Recreatiegebied Blz. 229  
Ontwikkelen aantrekkelijke recreatiegebieden Blz. 230  
Verblijf en recreatie Blz. 231  
Uitwerking concrete plannen verblijf & recreatie gemeente Staphorst Blz. 232  
Programma 6 | Sociaal domein Blz. 233  
Financiële voortgang programma 6 Blz. 234  
Stand van zaken beleidsactiviteiten 2019 (uit het coalitieakkoord) Blz. 235  
Ontschotting decentralisaties Blz. 236  
Vorming van één toegang 0-100 Blz. 237  
Dagbesteding ouderen Blz. 238  
Dagbesteding ouderen Blz. 239  
Lokaal actieplan: waardig ouder worden Blz. 240  
Lokaal actieplan: waardig ouder worden Blz. 241  
Mantelzorgers Blz. 242  
Mantelzorgers Blz. 243  
Ondersteuning lokale initiatieven Blz. 244  
Ondersteuning lokale initiatieven Blz. 245  
Verbeteren zorg en ondersteuning Blz. 246  
Verbeteren zorg en ondersteuning Blz. 247  
Begeleid wonen Blz. 248  
Begeleid wonen Blz. 249  
Kwaliteit jeugdzorg Blz. 250  
Kwaliteit jeugdzorg Blz. 251  
Preventief jeugdbeleid Blz. 252  
Preventief jeugdbeleid Blz. 253  
Armoedebestrijding Blz. 254  
Armoedebestrijding Blz. 255  
Integratiebeleid nieuwkomers Blz. 256  
Integratiebeleid nieuwkomers Blz. 257  
Reestmond Blz. 258  
Reestmond Blz. 259  
Schuldhulpverlening Blz. 260  
Schuldhulpverlening Blz. 261  
StaphorstWerkt! Blz. 262  
StaphorstWerkt! Blz. 263  
Werkzoekenden Blz. 264  
Werkzoekenden Blz. 265  
Programma 7 | Volksgezondheid en milieu Blz. 266  
Financiële voortgang programma 7 Blz. 267  
Stand van zaken beleidsactiviteiten 2019 (uit het coalitieakkoord) Blz. 268  
Aanpak alcoholmisbruik en drugsgebruik Blz. 269  
Aanbieden preventieprogramma t.a.v. alcohol-, drugs- en schermgebruik Blz. 270  
Beleid gezondheid Blz. 271  
Gezondheidsaspect aandacht geven in de notities die daarover worden opgesteld Blz. 272  
Gezonde leefstijl Blz. 273  
Afspraken maken met het onderwijs om te komen tot 'gezonde scholen' Blz. 274  
Opstellen 'Lokaal gezondheidsplan' Blz. 275  
Platform Alcohol&Drugs verbreden naar platform Lokaal Gezondheidsbeleid Blz. 276  
Energieneutraal Blz. 277  
Opstellen uitvoeringsprogramma grootschalige energieopwekking Blz. 278  
Energietransitie Blz. 279  
Uitkomsten energieopwekking blijven zoveel mogelijk binnen de samenleving Blz. 280  
Integrale aanpak Blz. 281  
Verduurzamen Blz. 282  
Opstellen uitvoeringsprogramma verduurzamen gemeentelijk vastgoed (energieneutraal) Blz. 283  
Zonne-energie Blz. 284  
Zorgvuldige en spaarzame omgang energie Blz. 285  
Afvalstromen Blz. 286  
Continueren huidig systeem van omgekeerd inzamelen Blz. 287  
Programma 8 | Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening Blz. 288  
Financiële voortgang pogramma 8 Blz. 289  
Stand van zaken beleidsactiviteiten 2019 (uit het coalitieakkoord) Blz. 290  
Behoefte woningbouw Blz. 291  
Woononderzoek en herijking van de Woonvisie Blz. 292  
Koop- en huurwoningen Blz. 293  
Overleg met (project)-ontwikkelaars en woonstichting Vechthorst over invulling programma Blz. 294  
Woningbouw de Slagen Blz. 295  
Regelmatig overleg met de ontwikkelaar m.b.t. woningbouw de Slagen Blz. 296  
Omgevingsvisie Blz. 297  
Geen afzonderlijke beleidsnota's, maar nagaan of nieuw beleid in de cyclus van de Omgevingsvisie opgenomen kan worden Blz. 298  
In het kader van EPOS aandacht besteden aan terugdringen van regelgeving en onderzoekplicht Blz. 299  
Rieten daken Blz. 300  
Samenstellen lijst met stimuleringsmogelijkheden voor behoud van rieten dak Blz. 301  
Verlagen leges vergunningen Blz. 302  
Onderzoek naar aanpassing leges bij onderhoud of opnieuw aanbrengen rieten dak Blz. 303  
Onderzoek naar eventuele aanpassing leges in verband met beschermd dorpsgezicht Blz. 304  
Programma 9 | Overhead Blz. 305  
Financiële voortgang programma 9 Blz. 306  
Stand van zaken beleidsactiviteiten 2019 (uit het coalitieakkoord) Blz. 307  
Collegeprogramma Blz. 308  
Monitoring collegeprogramma Blz. 309  
Gelijkblijvende belastingdruk Blz. 310  
De tarieven voor de gemeentelijke belastingen en retributies worden enkel gecompenseerd voor de inflatie Blz. 311  
Toekomstverwachting 2020 Blz. 312  
Concept financiële begroting 2020 Blz. 313  
Totaal financiële begroting 2020 Blz. 314  
Nadere uitwerking financiën Blz. 315  
Uitgangspunten bij begroting Blz. 316  
Criteria (belangrijkste) toezichthouder Blz. 317  
Lijst van investeringen: Investeringen met maatschappelijk nut Blz. 318  
Reservepositie Blz. 319  
Paragrafen Blz. 320  
Paragraaf 1 | Weerstandsvermogen en risicomanagement Blz. 321  
Paragraaf 1 | Weerstandsvermogen en risicomanagement Blz. 322  
Paragraaf 2 I Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 323  
1 | Wegenbeheer Blz. 324  
2 | Rioolbeheer/waterbeheer Blz. 325  
3 | Groenbeheer en beleid Blz. 326  
4 | Gebouwenbeheer Blz. 327  
Paragraaf 3 | Financiering Blz. 328  
Paragraaf 3 | Financiering Blz. 329  
Paragraaf 4 | Bedrijfsvoering Blz. 330  
1 | Organisatie Blz. 331  
2 | Vastgoed Blz. 332  
3 | Inkopen en aanbesteden Blz. 333  
4 | Informatiebeheer Blz. 334  
5 | Informatieveiligheid Blz. 335  
6 | Dienstverlening Blz. 336  
7 | Financiën Blz. 337  
Paragraaf 5 | Verbonden partijen Blz. 338  
Paragraaf 5 | Verbonden partijen Blz. 339  
Paragraaf 6 | Grondbeleid Blz. 340  
Paragraaf 6 | Grondbeleid Blz. 341  
Paragraaf 7 | Lokale heffingen Blz. 342  
Paragraaf 7 | Lokale heffingen Blz. 343  
Meicirculaire Blz. 344  
Jaar 2020 Blz. 345  
Reservepositie Blz. 346  
Reservepositie Blz. 347  
Formatieve knelpunten Blz. 348  
Formatieve knelpunten Blz. 349  
Bezuinigingsvoorstellen Blz. 350  
Bezuinigingsvoorstellen Blz. 351  
Bezuinigingsvoorstel Blz. 352  
Bezuinigingsvoorstellen realistisch Blz. 353  
Beheer Blz. 354  
Verbeteren inkomenspositie Blz. 355  
Verhogen Onroerende Zaakbelasting Blz. 356  
Verhogen toeristenbelasting Blz. 357  
Bedrijfsvoering Blz. 358  
Sociaal domein Blz. 359  
Inzetten reserves Blz. 360  
Bezuinigingsvoorstellen niet direct realiseerbaar Blz. 361  
Nader onderzoek, niet direct realiseerbaar Blz. 362  
Investeringen Blz. 363  
Investeringen Blz. 364  
Publicatiedatum: 02-07-2019

Inhoud