Algemeen financieel beeld

Inhoud

Algemeen financieel beeld

Het algemene financiële beeld van de gemeente Staphorst is somber, er is sprake van krappe middelen en stijgende uitgaven. De algemene uitkering valt tegen, kosten in de Jeugdzorg nemen toe, de kosten van de gemeenschappelijke regeling Reestmond nemen toe en de formatieve knelpunten, die leiden tot risico’s in de organisatie. Over dit laatste onderwerp bent u uitgebreid geïnformeerd in de raad van 28 mei jl.
In deze zomernota zijn alleen de formatieve knelpunten opgenomen, die te maken hebben met de going concern van de organisatie. Formatieve knelpunten, die te maken hebben met growing  en ambities zijn achterwege gelaten. Deze staan op de lijst van investeringen, waarbij voorgesteld wordt om dit te schrappen. 

In dit hoofdstuk wordt uiteen gezet hoe dit sombere beeld zich opbouwt en tevens wordt het verloop van de reserves kort weergegeven.

Financiële beeld 2019

- belangrijkste tegenvaller is de opbrengst uit de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds. nadeel € 700.000
- er zijn zowel tegenvallende opbrengsten als hogere kosten EPOS en baten CPOS   
nadeel € 80.000
- doorwerking van de verhoging van de raadsvergoeding       
nadeel € 80.000
- hoger opbrengst OZB 
voordeel € 75.000
- diverse mee en tegenvallers       nadeel € 115.000 
- het sociaal domein wordt overschreden met € 750.000
waaronder
jeugd: nadeel € 550.000
Reestmond: nadeel € 230.000
Deze overschrijding wordt gedekt uit de reserve sociaal domein
 
te verwachten nadelig saldo € 900.000

Om de begroting 2019 sluitend te maken wordt voorgesteld een bedrag van € 900.000 onttrokken uit de reserve zonder bestemming.

Financiële beeld 2020

- Sociaal domein: jeugd   
hogere raming € 500.000
- Reestmond      
hogere raming € 600.000
- Personeelslasten       
hogere raming € 830.000
- Knelpunten in de huidige formatie  
hogere raming € 740.000
- Lijst van investering (nieuw beleid)       
hogere raming € 1.840.000
- Diversen o.a.  automatisering (systeem en netwerkbeheer) vervallen obligatiefonds BNG     
hogere raming € 290.000   
Nadelig saldo € 4.800.000

 

             

Financiële beeld 2020, 2021, 2022 en 2023

Hieronder samenvattend in schema gebracht:

Uitkomst begroting 2020 2021 2022 2023
Nadelig saldo begroting  €  4,8 miljoen  €   4,9 miljoen €    5,3 miljoen €   5,1 miljoen

voorgestelde ombuigingsmaatregelen

€  2,7 miljoen

€  3,5 miljoen

€    4,1 miljoen

€  4,2 miljoen

nog in te vullen begrotingstekort

€ 2,1  miljoen

€   1,4 miljoen

€     1,2 miljoen €   0,9 miljoen

Conclusie
- uitgaande van het meerjarig (uiterlijk in 2023) structureel en reëel sluitend  hebben van de begroting moeten er nog aanvullende bezuinigingen tot een bedrag van € 0,9 miljoen worden aangewezen. Hierbij wordt veronderstelt dat wordt ingestemd met de voorgestelde ombuigingsmaatregelen;

- In de periode tot het jaar 2023 waarin niet in structurele dekking wordt voorzien zal het tekort incidenteel worden gedekt uit de reserve zonder bestemming.


Voorbehoud

In deze fase heeft de gepresenteerde uitkomst nog het karakter van een concept waarbij een globale check plaats heeft gevonden. De analyses en (totaal)controles vinden in de zomerperiode plaats. Op basis hiervan kan deze uitkomst met een marge als redelijk  'hard' worden beschouwd.

De begroting en meerjarenraming behoort reëel en structureel in evenwicht te zijn. Als dit niet het geval is er de mogelijkheid van een incidentele dekking. De toezichthouder schrijft voor dat de inzet van de reserves met een vrije bestemming zijn toegestaan voor een periode van maximaal vier jaar. Dat is dan tot en met het jaar 2023. Deze middelen, die incidenteel zijn, mogen worden gebruikt  om in deze periode een structureel sluitende begroting te krijgen. 
Concreet betekent dat op basis van dit beeld dat er fors geschrapt moet worden in de uitgaven en bezien om de inkomsten te verhogen. Om het voor uw raad te vergemakkelijken is het onderdeel bezuinigingsvoorstellen opgenomen. Hierin staan de mogelijkheden tot bezuiniging. 

Reserve positie neemt af
Staphorst heeft nog steeds een goede omvang van de reserves.  Echter de hoogte van de vrij beschikbare reserves is op basis van de huidige begroting nagenoeg uitgeput. Daarbij moet worden bedacht dat een gedeelte van deze reserves incidenteel ingezet kunnen worden om de tekorten in 2020 , 2021 en 2022 te dekken. Let op! Tenminste 2023  moet structureel sluitend zijn.


Publicatiedatum: 02-07-2019

Inhoud