Bezuinigingsvoorstellen

Inhoud

Bezuinigingsvoorstellen

Bezuinigingsvoorstel

Visie op ombuigingsvoorstellen 
Wordt Staphorst  een gemeente die een sober beleid voert die past bij de eigenheid/identiteit en karakter: een gemeente met de goede basisvoorzieningen die de eigen burgers willen en niet meer dan dat.

Noodzaak ombuigingen
De wetgever schrijft een reëel en sluitende begroting + meerjarenraming verplicht voor. Op basis van de uitkomst van deze concept-begroting  2020 en conform de uitgangspunten in het BBV, is deze niet structureel in evenwicht en laat het een fors tekort zien. Structureel evenwicht wil zeggen dat de structurele lasten gedekt moeten worden met structurele baten. Reëel evenwicht houdt in dat de ramingen volledig, realistisch en haalbaar moeten zijn. De concept-begroting toont aan dat dit niet het geval is.

Om deze problematiek op te lossen is een aanpak vereist op basis van visie waarbij de aanpak gestructureerd is. In dit kader noemen wij u een vijftal zoekrichtingen (scenario’s). Onderstaand benoemen wij deze scenario’s in het kort en de consequenties hiervan worden op hoofdlijnen benoemd.    
Uw raad wordt gevraagd bij de behandeling van deze nota een reactie te geven zodat ons college bij de definitieve samenstelling van de begroting deze inbreng kan meenemen. Om u hierbij behulpzaam te zijn is een inventarisatie gemaakt van mogelijke bezuinigingen
.
Klik hieronder op een mogelijke bezuiniging voor meer informatie.

BeheerBeheer

€ 100.000

Verbeteren inkomenspositieVerbeteren inkomenspositie

€ 410.000


BedrijfsvoeringBedrijfsvoering

€ 427.000

Inzetten reserves

Inzetten reserves

€ 610.000

Sociaal Domein

Sociaal Domein

€ 200.000

Nader te onderzoeken

 

Investeringen

Investeringen

€ 1.450.000BeheerVerhogen onroerende zaakbelasting


 

Verbeteren inkomenspositieVerhogen toeristenbelasting

€ 40.000

 

 

 

 

Bezuinigingsvoorstellen realistisch

Beheer

 

Onderwerp Toelichting 2020 2021 2022 2023
Groen

Er is al eens een berekening gemaakt door Antea en daar is het onderhoudsniveau C (laagste) meegenomen. Er heeft al een aanbesteding plaatsgevonden tot en met 2021. Bezuiniging zou mogelijk te realiseren zijn vanaf 2022 waarbij al het groen wordt meegenomen.

    €100.000 €100.000
Wegen

Verlagen onderhoudsniveau is tijdelijk mogelijk. Jaarlijks storting is nu € 600.000 en onttrekking € 900.000. Dit zou naar € 500.000 en € 800.000  kunnen voor een 2 tal jaren (2020 en 2021). Voor de korte termijn zou dit lucht kunnen geven, echter voor de langere termijn kom je de kosten toch tegen. Het onderhoud komt toch een keer. Het langer laten doorlopen van het terugschroeven onderhoudsniveau leidt tot risico's als wegbeheerder.

€100.000 €100.000    
Snipper-groen Verkoop snippergroen, levert een eenmalige opbrengst op ten gunste van de reserve zonder bestemming.  Het gaat om 50.000m2.  In de opbrengstraming zijn de personeelslasten mee genomen.        €200.000(I)    
Totaal €100.000 €100.000  €200.000(I)
€100.000 €100.000Verbeteren inkomenspositie

 

Onderwerp Toelichting 2020 2021 2022 2023
Belastingen/heffingen

Kostendekkendheid verhogen van 85% naar 95% (w.o. ook aan verhuurtarieven). Begraven is kostendekkend.

EPOS
Bij de invoering van EPOS is besloten dat er een forse bezuiniging moet worden ingeboekt als gevolg van EPOS. Wij zien zeker mogelijkheden om op termijn een bezuiniging te realiseren door de implementatie van EPOS. Hoeveel dat is, is op dit moment lastig in te schatten. We willen eerst de formatie op orde brengen dat nodig is voor onze huidige taken. Daarna kunnen we in 2021 kijken wat de bezuiniging EPOS echt is. Vooruitlopend daarop gaan we de vacature die ontstaan bij de vergunningverlening Evenementen/APV niet weer invullen. We verwachten dat door het verstrekken van balievergunningen een behoorlijke bezuiniging ingeboekt kan worden bij de vergunningverleners. Er komt dus een team vergunningverlening waar bouwen, evenementen en APV wordt ondergebracht. Per saldo is dat een bezuiniging van 1 fte als gevolg van EPOS.   

€80.000 €80.000 €80.000 €80.000
Belastingen Verhogen toeristenbelasting naar niveau Vechtdal-gemeenten (van  € 0,72 naar €  1,25) €40.000 €40.000 €40.000 €40.000
Belastingen

Naast de trendmatige verhoging aanvullende verhoging ozb en uitgaande van gelijkblijvende WOZ waarden.

2020: + 10%,       =  €  290.000 
2021: +  10%,      = €   590.000
2022: +     6%.      = €    772.000

 €290.000 € 590.000 €772.000 €772.000
Totaal €410.000 €710.000 €892.000 €892.000

 

Verhogen Onroerende Zaakbelasting

Uitgangspunten
In onderstaand overzicht staat de tarieven van de ozb van Staphorst vermeld rekening houdend met een verhoging van 10% in 2020 en 2021 en 6% in 2022. De ozb tarieven van 2019 zijn als uitgangspunt genomen. Bij de overige gemeenten en het landelijk gemiddelde is rekening gehouden met een stijging van 1,5% als gevolg van indexatie voor de jaren 2020, 2021 en 2022.


Conclusie
Het ozb tarief van de gemeente Staphorst blijft tot en met 2020 onder het landelijk gemiddelde.


Onroerende zaakbelasting eigenaren woningen

Plaats Tarief in procenten 2020 + 10% Tarief in procenten 2021 + 10% Tarief in procenten 2022 + 6%
Staphorst 0,1098 0,1208 0,1280
Zwartewaterland 0,1117 0,1134 0,1151
Dalfsen 0,1119 0,1136 0,1153
Ommen 0,1217 0,1235 0,1254
Zwolle 0,1245 0,1264 0,1283
Landelijk gemiddelde 0,1265 0,1284 0,1303
Kampen 0,1345 0,1365 0,1386
Raalte 0,1372 0,1393 0,1413
Olst-Wijhe 0,1653 0,1678 0,1703
Meppel
0,1309
0,1329
0,1349
Hardenberg
0,1238
0,1257
0,1275
Steenwijkerland
0,1005
0,1020
0,1035
Gemiddelde Overijssel
0,1337
0,1357
0,1377Onroerende zaakbelasting eigenaren niet-woningen

Plaats Tarief in procenten 2020 + 10% Tarief in procenten 2021 + 10% Tarief in procenten 2022 + 6%
Staphorst 0,1929 0,2122 0,2249
Zwartewaterland 0,2282 0,2316 0,2351
Dalfsen 0,1737 0,1763 0,1790
Ommen 0,2088 0,2119 0,2151
Zwolle 0,3886 0,3944 0,4003
Landelijk gemiddelde 0,2534 0,2572 0,2611
Kampen 0,1873 0,1901 0,1930
Raalte 0,2360 0,2395 0,2431
Olst-Wijhe 0,2838 0,2881 0,2924
Meppel
0,3258
0,3307
0,3356
Hardenberg
0,3419
0,3470
0,3522
Steenwijkerland
0,1841
0,1869
0,1897

Onroerende zaakbelasting gebruikers niet-woningen

Plaats Tarief in procenten 2020 + 10% Tarief in procenten 2021 + 10% Tarief in procenten 2022 + 6%
Staphorst 0,1550 0,1705 0,1807
Zwartewaterland 0,1700 0,1726 0,1751
Dalfsen 0,1724 0,1750 0,1776
Ommen 0,1571 0,1595 0,1618
Zwolle 0,3141 0,3188 0,3236
Landelijk gemiddelde 0,1947 0,1976 0,2006
Kampen 0,1431 0,1452 0,1474
Raalte 0,1883 0,1911 0,1940
Olst-Wijhe 0,2225 0,2258 0,2292
Meppel
0,2619
0,2658
0,2698
Hardenberg
0,2897
0,2940
0,2985
Steenwijkerland
0,1488
0,1510
0,1533


Verhogen toeristenbelasting

Uitgangspunten

In 2019 is het tarief in Staphorst per overnachting € 0,72. In onderstaand overzicht is uitgegaan van een verhoging van het tarief toeristenbelasting naar € 1,25 in 2020 wat resulteert in een meeropbrengst van € 40.000 per jaar. In onderstaand overzicht is bij de overige gemeenten en het landelijk gemiddelde uitgegaan van de cijfers van 2019.

Conclusie
Met een tarief van € 1,25 zit de gemeente Staphorst ruim onder het landelijk gemiddelde van € 2,34 per overnachting en € 0,21 boven het gemiddelde tarief in de provincie Overijssel.

Plaats Tarief per persoon per overnachting
Olst-Wijhe € 0,50
Zwolle € 0,60
Zwartewaterland € 0,82
Dalfsen € 0,85
Raalte € 0,90
Ommen € 1,00
Kampen € 1,00
Hardenberg
€ 0,97
Steenwijkerland
€ 1,00
Gemiddelde provincie Overijssel € 1,04
Staphorst € 1,25
Landelijk gemiddelde € 2,34

Algemene informatie met betrekking tot de toeristenbelasting (bron Coelo)
83% van alle gemeenten heft toeristenbelasting. Het tarief van de toeristenbelasting is in 2019 (gemiddeld in alle gemeenten) met 17,7% verhoogd. Kijken we alleen naar de gemeenten die (dit jaar en vorig jaar) toeristenbelasting heffen, dan bedroeg de tariefstijging in 2019 gemiddeld 16,4%. 9 gemeenten hebben toeristenbelasting ingevoerd en geen enkele gemeente heeft het afgeschaft in 2019.

 

Bedrijfsvoering

 

Onderwerp Toelichting 2020 2021 2022 2023
Financiën Begroting checken op afwijkingen en aanpassen i.o.m. budgetbeheerders (scherp ramen).
€300.000 €300.000 €300.000 €300.000
Financiën Op de ramingen het inflatie % op 0% zetten. Daarbij rekening houdende met contracten, waar jaarlijks indexatie op wordt toegepast. Dwingt  tot scherp inkopen. €100.000 €200.000 €300.000 €400.000
Subsidies Onderzoek mogelijkheden tot het ontvangen van Europese en Provinciale subsidies. Deze ontvangsten kunnen ten gunste gebracht worden van een reserve, die incidenteel gebruikt kan worden ter dekking van tekort        
Opleidingsbudget Verlaging percentage van loonsom voor opleidingsbudget van 1,75% naar 1,5%. €27.000 €27.000 €27.000 €27.000
Totaal €427.000 €527.000 €627.000 €727.000Sociaal domein

 

Onderwerp Toelichting 2020 2021 2022 2023
Jeugd Invoering toegang moet leiden tot daling kosten Jeugdzorg. Echter zal niet direct zichtbaar worden; de kosten gaan voor de baten uit. Daarom 2020 en 2021 incidenteel bedrag uit reserve halen. Voor 2021 en verder worden de kosten structureel verlaagd door een strakker beleid bij indiceren.
€200.000(I) €100.000(I)
€100.000(S)
€200.000(S) €200.000(S)
Jeugd De verwachting is dat naast de eenmalige uitkering voor 2019/2020 en 2021 er structurele gelden beschikbaar komen, deze zullen dan als aanvulling in het gemeentefonds gestort worden. Vanuit VNG congres is sterk aangedrongen op structurele invulling vanaf 2022.
    €260.000 €260.000
Reestmond

Andere verdeelsleutel, van nu 17% naar 10% op basis van het aantal se’s en loslaten van het inwoneraantal. Vraagt om aanpassing GR-statuut en besluit van de colleges en gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Gewenst om dit m.i.v. 2020 te realiseren, wordt mogelijk 2021.

  €200.000 €200.000
€200.000
Totaal €200.000(I) €100.000(I)
€300.000(S)
€660.000 €660.000
Inzetten reserves

 

Onderwerp Toelichting 2020 2021 2022 2023
Reserve Voorstel is het herbestemming van een deel  (€ 3 miljoen) uit de reserve riolering. Deze vrijval te gebruiken voor dekking van de afschrijvingslasten gemeentelijke gebouwen (in 2020 € 192.000 aflopend tot en met 2048 naar € 33.000)  en materieel (jaarlijks  € 160.000 gedurende ruim 6 jaar).  €360.000 €360.000 €360.000 €360.000
Reserve Geen uitvoering meer geven aan beschikbaar gestelde kredieten van 5 jaar en ouder en eerder.  Het laten vrijvallen van deze 'oude kredieten' leidt tot verhoging van algemene reserve, die incidenteel gebruikt kan worden voor dekking tekort of een vrijvallende kapitaallast. €250.000(I) €250.000(I) €250.000(I) 250.000(I)
Bezien of de hoogte van de bestemmingsreserves in relatie staat tot de storting/afname van deze reserves.
Reserves
Nota reserves & voorzieningen actualiseren. Daarbij bezien in hoeverre of de omvang van bestemmingsreserves een adequaat niveau heeft. 
       
Totaal €250.000(I)
€360.000(S)
€250.000(I)
€360.000(S)
€250.000(I)
€360.000(S)
€ 250.000  (I) €360.000 (S)Totaal realistische ombuigingsvoorstellen: structureel

  2020 2021 2022 2023
Beheer
€ 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000
Verbeteren inkomenspositie
€ 410.000 € 710.000 € 892.000 € 892.000
Bedrijfsvoering
€ 427.000 € 527.000 € 627.000 € 727.000
Sociaal domein
- € 300.000 € 660.000 € 660.000
Inzetten reserves
€ 360.000 € 360.000 € 360.000 € 360.000
Investeringen
€ 1.450.000 € 1.500.000 € 1.500.000 € 1.500.000
Nader te onderzoeken
- - - -
Totaal structureel
€ 2.747.000 € 3.497.000 € 4.139.000 € 4.239.000

 

Totaal realistische ombuigingsvoorstellen: incidenteel

  2020 2021 2022 2023
Beheer
  €200.000    
Sociaal domein
€ 200.000 € 100.000 - -
Inzetten reserves
€ 250.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000
Totaal incidenteel
€ 450.000 €550.000 € 250.000 € 250.000

 

Bezuinigingsvoorstellen niet direct realiseerbaar

Nader onderzoek, niet direct realiseerbaar

 

Onderwerp Toelichting 2020 2021 2022 2023
Bouwen

Bijdrage voor het bouwen op eigen grond.       
Voor de (her)ontwikkeling van bouwlocaties maken gemeenten doorgaans veel kosten. Dit kan bijvoorbeeld de kosten betreffen van de aanleg van openbare voorzieningen, zoals straten, riolering, verlichting en groen. Het betreft ook kosten van planontwikkeling, e.v.t. de aankoop van gronden en planschade. Deze exploitatiekosten kunnen worden gedekt uit de opbrengsten die bouwprojecten normaal gesproken genereren.
Indien de gemeente de eigendom van de grond heeft, is dat mogelijk via de prijzen bij de gronduitgifte. Indien andere partijen echter de eigendom in handen hebben, moet de gemeente zoeken naar andere manieren om de kosten van de gemeenschap op de belanghebbenden bij het bouwproject te verhalen. Daarvoor bestaan nu beperkte mogelijkheden te weten:
a. exploitatie-overeenkomst en exploitatieverordening en
b. baatbelasting.  

  €200.000 €200.000 €200.000
Subsidies Verlagen met 20%. Rekening houden met mogelijke meerjarige contracten: SWS, bibliotheek . Kleine subsidies leveren geen grote voordelen op. Indexatie stoppen?   €50.000 €50.000 €50.000
Zwembad Privatisering/sluiting Zwembad   €200.000 €200.000 €200.000
Afval Onderzoek naar vermarkten restafval groen   €20.000 €20.000 €20.000
Beleggen Onderzoek mogelijkheden 'dood kapitaal' te beleggen met als doel een hoger rendement. Beperkingen: verplicht schatkistbankieren, treasury-statuut en wet FIDO.  Momenteel € 15 miljoen bij schatkist tegen 0%   €150.000 €150.000 €150.000
GR'n

Bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen verlagen (OD, VR, GGD).
Veel gemeenten in de regio IJsselland zijn, onder andere door de tekorten binnen het sociaal domein, in financieel zwaar weer terecht gekomen. Vrijwel overal worden bezuinigingsoperaties voorbereid. Dit is voor de secretarissenkring IJsselland aanleiding geweest om als 11 gemeenten een gecoördineerde actie op te zetten richting verbonden partijen om ook van hen een financiële inspanning te vragen en een bijdrage aan deze bezuinigingen te laten leveren (het betreft de Veiligheidsregio, de Omgevingsdienst, de GGD en de RSJ). Deze actie loopt.

  €100.000 €100.000 €100.000
Sport Privatisering Sportcomplexen                p.m         p.m.       p.m.
Totaal   €720.000 €720.000 €720.000


Investeringen

Investeringen

Investeringen/projecten die geen doorgang vinden:

 Omschrijving van de investering

Incidenteel (I)
of
Structureel (S)

2020 Meerjarenbegroting 2021-2023 Last
begroting 2020
t.l.v. reserve zonder bestemming/ grondexploitatie
2021 2022 2023
Programma 0 | Algemeen bestuur en organisatie  
Uitvoering nieuwe ARBO-wet: preventiemedewerker (24 uur) Structureel   46.000        
Rechtmatigheidsverklaring college vanaf 2021: voorbereiding op Incidenteel 30.000 30.000       30.000
Collegeonderzoek: post ten onrechte geschrapt bij de begroting 2019 Structureel 30.000       30.000  
Reiskosten woon-werkverkeer Structureel 50.000       50.000  

Vervanging meubilair (bureaus en stoelen) periode 2020 - 2025  = € 40.000 per jaar

Incidenteel 200.000          
Formatie: invulling taken op growing- en ambitieniveau Structureel 1.050.000       1.050.000  
Programma 1 | Openbare orde en veiligheid  
               
Programma 2 | Verkeer en openbare ruimte  
Bereikbaarheid gemeente zoals openb.vervoer en wijk- en of buurtbus Incidenteel   5.000       5.000
Aanleg fietspad (voormalige toegangsweg NAM-locatie) die aansluit op fietspad Staatsbossen Structureel 70.000       reserve 70.000
Uitvoering fietspadenplan.
Eind 2019 wordt het fietspadenplan ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. In dit plan staan voorstellen voor aanleg van utilitaire en recreatieve fietspaden. Daarnaast wordt aandacht besteed aan knelpunten. Aan de hand van de gekozen prioritering wordt later aangegeven welke fietspaden in welk jaar tot uitvoering komen. Nu is per jaar een willekeurig bedrag opgenomen. Door gelden vrij te maken voor de aanleg van fietspaden kan subsidie worden aangevraagd bij de provincie.
Structureel 500.000 500.000 500.000   reserve 1.500.000
Herinrichting Bergerslag/ Staphorster Kerkweg Structureel     900.000   reserve 900.000
Herziening van de wegenlegger (2004) Incidenteel     30.000   reserve 30.000
Reconstructie klinkerwegen Incidenteel 350.000       reserve 350.000
Ondertunneling overweg J.J. Gorterlaan: bij positieve besluitvorming station Staphorst Structureel
      p.m.    
Programma 3 | Economie/ ondernemen  
Regio Zwolle United Partnership Structureel 6.700       6.700  
Programma 4 | Onderwijs  
               
Programma 5 | Sport, cultuur, recreatie en toerisme  
Uitvoering groenbeheerplan Structureel 100.000       100.000  
Opstellen beleidsplan spelen en bewegen Incidenteel     25.000     25.000
Beleidsnotitie ziekten en plagen Incidenteel   25.000       25.000
Beleidsnotitie hondenpoep Incidenteel     20.000     20.000
Subsidieregeling particulier groen Structureel   10.000        
Inrichten insect- en bloemrijke bermen Structureel 10.000       10.000  
Stimuleren maatregelen weidevogels Structureel 10.000       10.000  
Programma 6 | Sociaal domein  
Ontwikkeling van algemene voorliggende voorzieningen: om langer zelfstandig te blijven Structureel 50.000       50.000  
Programma 7 | Volksgezondheid en milieus  
Duurzaamheid: adequaat op ontwikkelingen reageren
Incidenteel   200.000        
Programma 8 | Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening  
De Streek: evaluatie transformatiebeleid Incidenteel 5.000       reserve 5.000
Programma 9 | Overhead  
Nieuwbouw gemeentewerkplaats Structureel 4.000.000       140.000  
Totaal
 

6.461.700

816.000 1.475.000 0 1.446.700 2.960.000


Investeringen/projecten: te bediscussiëren door de raad

 Omschrijving van de investering

Incidenteel (I)
of
Structureel (S)

2020 Meerjarenbegroting 2021-2023 Last
begroting 2020
t.l.v. reserve zonder bestemming/ grondexploitatie
2021 2022 2023
Programma 0 | Algemeen bestuur en organisatie  
               
Programma 1 | Openbare orde en veiligheid  
               
Programma 2 | Verkeer en openbare ruimte  
Fietspad Gorterlaan: ontbrekend gedeelte Gorterlaan (rontonde) - Dekkersweg Incidenteel 350.000       reserve 350.000
Verplaatsen aansluiting A28 (doorkijk) Incidenteel       p.m.    
Programma 3 | Economie/ ondernemen  
Centrum-/detailhandelsvisie (uitvoering) Incidenteel   p.m.        
Programma 4 | Onderwijs  
               
Programma 5 | Sport, cultuur, recreatie en toerisme  
Revitaliseren Museumsteeg (deel) Structureel/Incidenteel 60.000       reserve 60.000
Aankoop pand Kruidhof Incidenteel p.m.          
Programma 6 | Sociaal domein  
               
Programma 7 | Volksgezondheid en milieus  
Klimaatadaptie + R.E.S. ? ?       ?  
Programma 8 | Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening  
Ruimtelijke kwaliteit dorpskernen: ondersteunen en faciliteren bijv. Dorpsplan-plus Incidenteel 20.000       reserve 20.000
Kop Muldersweg: infrastuur Incidenteel 100.000       reserve 100.000
Programma 9 | Overhead  
Onderhoud (groot) gemeentewerkplaats Structureel/ Incidenteel   150.000
500.000
    reserve 500.000
Totaal
  530.000 650.000     10.000 1.030.000


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Investeringen/projecten die doorgang vinden:

 Omschrijving van de investering

Incidenteel (I)
of
Structureel (S)

2020 Meerjarenbegroting 2021-2023 Last
begroting 2020
t.l.v. reserve zonder bestemming/ grondexploitatie
2021 2022 2023
Programma 0 | Algemeen bestuur en organisatie  
Doorontwikkeling organisatie Incidenteel 500.000 500.000 500.000   reserve zonder bestemming/grondexploitatie 1.500.000
Programma 1 | Openbare orde en veiligheid  
               
               
Programma 2 | Verkeer en openbare ruimte  
Ontsluiting Rouveen: onderzoek naar en concrete aanbevelingen om deze veiliger te maken Incidenteel 25.000       reserve afschrijving maatschappelijk nut 25.000
Herinrichting Staphorst Noordoost fase 3: nieuw materiaal herinrichting Structureel 152.000       reserve afschrijving maatschappelijk nut  
Herinrichting Staphorst Noordoost fase 4: nieuw materiaal herinrichting Structureel   145.000     reserve afschrijving maatschappelijk nut  
Herinrichting Staphorst Noordoost fase 5: nieuw materiaal herinrichting Structureel       150.000 reserve zonder bestemming/grondexploitatie  
Ontsluiting industrieterrein Bullingerslag (overweg JJ Gorterlaan) Structureel   885.000     reserve zonder bestemming/grondexploitatie 885.000
Herinrichting kruising Ebbinge Wubbenlaan-Viaductweg Structureel 100.000       reserve zonder bestemming/grondexploitatie 100.000
Inspectie Kunstwerken (o.a. bruggen en grote duikers) 1x in de 5 jaar Incidenteel 15.000       reserve zonder bestemming/grondexploitatie 15.000
Renovatie lichtmasten-areaal Incidenteel   25.000 25.000   reserve afschrijving maatschappelijk nut  
Opknappen zandwegen Hooidijk/Hilligjesbergweg Incidenteel 47.000       reserve zonder bestemming/grondexploitatie 47.000
Zij-klepel maaier: sloten maaien binnen- en buiten bebouwde kom, idem van begraafplaatsen en langs fietspaden Incidenteel 5.000       reserve zonder bestemming/grondexploitatie 5.000
Sneeuwploeg nr. 4 (t.b.v. tractor) Incidenteel 10.000       reserve zonder bestemming/grondexploitatie 10.000
Opzetstrooier nr. 5 (t.b.v. VW crafter) Structureel   38.000        
Opslagtank zoutoplossing Structureel 44.000       4.400  
Fietspad sproeier van 2000L om de paden ijs vrij te houden Structureel 31.000       4.429  
Rolbezem om sneeuw weg te borstelen van de fietspaden Incidenteel 7.000       reserve zonder bestemming/grondexploitatie 7.000
Programma 3 | Economie/ ondernemen  
Verhoging kosten lidmaatschap Regio Zwolle -
verplichte uitgave in 2020 naar €2,30 2121 €2,35, 2022 €2,40 en 2023 €2,45
Structureel 18.190 850 850 850 18.190  
Vind Subsidies.nl (EZ kant) Structureel 4.500       4.500  
Programma 4 | Onderwijs  
               
Programma 5 | Sport, cultuur, recreatie en toerisme  
Uitvoeren plan groot onderhoud openbaar groen Incidenteel 250.000 250.000 250.000 250.000 reserve zonder bestemming/grondexploitatie 1.000.000
Boombeheer: buiten bebouwde kom - achterstalling onderhoud Incidenteel 50.000 50.000     reserve zonder bestemming/grondexploitatie 50.000
Boombeheer: binnen bebouwde kom - achterstalling onderhoud Incidenteel 35.000 35.000     reserve zonder bestemming/grondexploitatie 35.000
Opstellen beleidsplan verkoop/gebruik gemeentegrond Incidenteel   25.000     reserve zonder bestemming/grondexploitatie 25.000
Recreatie & toerisme: gebiedsontwikkeling en kwaliteitsslag
- Oldematen: uitwerken gebiedsvisie in een uitvoeringsprogramma en toegankelijker maken
- Zwarte Dennen: in samenwerking met St.Bosbeheer ontwikkelen tot een aantrekkelijk recreatiegebied
- Reestdal: in samenwerking met stakeholders het unieke gebied beleefbaar maken.
- De Streek: verhogen aantrekkelijkheid voor toeristen en recreanten.
Incidenteel 125.000       reserve zonder bestemming/grondexploitatie 125.000
Langj. beheer landschap: uitv. van het p.v.a. waardoor beheer langjarig wordt gewaarborgd wordt Incidenteel 50.000       reserve zonder bestemming/grondexploitatie 50.000
St. Recreatie & Toerisme: i.s.m. St. doorontw. tot een unieke gemeente om te verblijven. Incidenteel/ Structureel 50.000 25.000     reserve zonder bestemming/grondexploitatie 75.000
Routenetwerk fiets & wandelpaden: doorontwikkeling en revisie (rekening houden met co-financiering van de provincie) Incidenteel/ Structureel   60.000     reserve zonder bestemming/grondexploitatie 0
Promotie en marketing op het gebied van toerisme en recreatie o.a. Reestdal en Vechtdal Structureel 20.000       20.000  
Vitalisering recreatieparken fase 2 (plan van aanpak maken voor Staphorst en bepalen hoe we op langere termijn met de diverse recreatieparken in de gemeente om gaan. Hierbij budget voor uitvoering voor de parken, maatwerk per park) Incidenteel 75.000       reserve zonder bestemming/grondexploitatie 75.000
Programma 6 | Sociaal domein  
Extra inzet/capaciteit Sociaal domein: komen uit evaluatie Incidenteel 300.000       reserve sociaal domein  
Wet verplichte GGZ: infrastructuur voor uitvoering van de wet (w.o. meldpunt) Structureel 20.000       20.000 20.000
Gem. bijdrage voor de Herberg, Zwolle i.v.m. wegvallen bijdrage woningcorporaties - t/m 2024: € 18.000 per jaar Incidenteel 18.000 18.000 18.000 18.000 reserve zonder bestemming/grondexploitatie 72.000
(Door)ontwikkelen voorliggend veld sociaal domein Structureel 200.000       200.000  
Programma 7 | Volksgezondheid en milieus  
GRP-V 2016-2020 - Jaarschijf 2020 Structureel 776.000       reserve riolering
 
GRP-V 2016-2020 - Jaarschijf 2021 - Jaarschijven 2022 en 2023 volgen uit nieuw GRP-VI Structureel   671.000     reserve riolering  
Groot onderhoud begraafplaats Staphorst: renovatieplan 2e fase Structureel 140.000       7.000  
Uitbreiding begraafplaats Scholenweg Rouveen: voorbereiding Structureel 250.000       8.333  
Grondvrees: renovatie begraafplaatsen en van velden en bermen langs de wegen/paden. Incidenteel 3.500       reserve zonder bestemming/grondexploitatie 3.500
Energieloket 3.0 + inzet energiecoaches Structureel 40.000       40.000  
Klimaatadaptie + R.E.S.
?
?
      ?
 
Programma 8 | Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening  
Pilot uitbreiding Rouveen (Omgevingsplan) ontwikkelen plan zo mogelijk t.l.v. exploitatieplan brengen Incidenteel 100.000       reserve zonder bestemming/grondexploitatie 100.000
Verminderen regels ruimtelijke ordening: externe projectleiding Incidenteel 100.000       reserve zonder bestemming/grondexploitatie 100.000
Windenergie: juridische ondersteuning en realisatie Incidenteel 50.000       reserve zonder bestemming/grondexploitatie 50.000
Huisvesting arbeidsmigranten: opstellen beleidsnota en uitvoering
Incidenteel

30.000

      reserve zonder bestemming/grondexploitatie 30.000
Verlenging invoeringstraject EPOS met 2 jaar Incidenteel

45.000

130.000 205.000 120.000 reserve zonder bestemming/grondexploitatie 500.000
Programma 9 | Overhead  
Hoogwerker: vervanging Structureel   40.000        
Pick-up bus service-ploeg (VG-083-R) Structureel   48.000        
Pick-up bus service-ploeg (1-VFL-00) Structureel 41.000       5.125  
Smalspoor trekker voor gladheidbestrijding fietspaden, maaien langs fietspaden en blad zuigen Structureel 115.000       14.375  
Hogedrukreiniger: vervanging Incidenteel   12.000     reserve zonder bestemming/grondexploitatie 12.000
Dienstverlening: uitvoering programma dienstverlening 2019 Incidenteel/ Structureel 141.000       16.750  
Gemeentehuis: verbouw/nieuwbouw - ondersteuning werkgroep Incidenteel 150.000       reserve zonder bestemming/grondexploitatie 150.000
Doorontwikkeling Buitendienst Incidenteel 120.000       reserve zonder bestemming/grondexploitatie 120.000
Project verbeterplan IJVI/JOIN Incidenteel 150.000       reserve zonder bestemming/grondexploitatie 150.000
Totaal
 

4.403.190

2.957.850 998.850 538.850 363.102 5.336.500

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                   


                                                                                                                                                                                                                            

Publicatiedatum: 02-07-2019

Inhoud