Paragrafen

Inhoud

Paragraaf 1 | Weerstandsvermogen en risicomanagement

Paragraaf 1 | Weerstandsvermogen en risicomanagement

Bij het opstellen van de rekening 2018 is uitgegaan van een weerstandscapaciteit van ruim € 16 miljoen, met een bedrag aan risico’s van € 1,8 miljoen, waardoor het weerstandsvermogen uitkomt op 9,1. Hier hoort de kwalificatie Uitstekend bij. In onderstaande tabel is de ontwikkeling van het weerstandsvermogen opgenomen:

Bedragen x € 1.000 Rekening 2018
Begroting 2018 Begroting 2019 Verwachting 2020
Weerstandscapaciteit 16.369 10.091 11.483 9.000
Risico's 1.796 1.580 1.766 2.000
Weerstandsvermogen 9.1
 6.4 6.5  4,5

De daling van de weerstandscapaciteit verloopt minder snel dan was gepland. Dit komt doordat kredieten wel beschikbaar zijn gesteld, maar nog niet (volledig) zijn uitgegeven. Ook wordt de reserve grondexploitatie, welke deel uitmaakt van de weerstandscapaciteit, nog steeds gevoed door diverse winstgevende complexen. Op dit moment is er nog sprake van een reserve sociaal domein, echter gezien de uitgaven voor Jeugdzorg is de kans aanwezig dat deze over 1 tot 2 jaar uitgeput is. Overschrijdingen t.o.v. de begroting moeten dan  uit de algemene reserve gedekt worden. De verwachting is dat de weerstandscapaciteit verder zal gaan dalen, een bedrag van € 9 miljoen voor het jaar 2020 is als reëel te bestempelen.

Als we de huidige risico's wegen naar de kans dat dit risico zich voordoet en het mogelijk bedrag aan risico's dat hiermee gepaard gaat, dan is een lichte toename van het bedrag aan risico's tot € 2 miljoen als reëel te bestempelen. Er zullen zich altijd weer nieuwe risico's voordoen, maar ook zullen huidige risico's onderhevig zijn aan schommelingen in het bedrag. 

Het weerstandsvermogen blijft door deze ontwikkelingen nog steeds ruim boven het beleidsuitgangspunt liggen van 2, echter we zien wel een duidelijke daling . Deze ontwikkeling zal scherp in de gaten worden gehouden.Paragraaf 2 I Onderhoud kapitaalgoederen

1 | Wegenbeheer

Uitvoering Wegenbeheersplan: jaarschijf 2019
Voor het onderhoud aan wegen in Staphorst is in 2017 een  RAW- overeenkomst aanbesteed.

De looptijd van dit contract is 4 jaar. De aanbesteding heeft een voordeel opgeleverd van € 150.000.

Het beschikbare budget voor 2019 is:
Productbegroting Wegenbeheersplan               €  979.475
Aanbestedingsvoordeel                                              €  150.000
Beschikbaar budget                                                       €  829.475

Op dit moment is het onderhoud aan wegen in uitvoering.

Reeds uitgevoerd in 2019
- Reconstructie Dekkersweg tussen Spoordijk  en Beunteweg
- Herstel asfalt Klaas Kloosterweg thv Viaductweg
- Herstel asfalt aansluiting Geldgierweg-Rechterensweg
- Herstel asfalt fietsstrook Rijksparallelweg
- Herstel asfalt kruising Klaas Kloosterweg – Conradsweg
- Herstel asfalt Sluitersweg en aanbrengen nieuwe slijtlaag tussen ORW en Tiphoeksweg
- Herstel asfalt Evenboersweg thv brug Beentjesgraven
- Kleine reparaties Kanlaan, Rijksparellelweg en Achthoevenweg
- Scheur sanering en vlakfrezen diverse betonwegen (Klaas Kloosterweg, Afschuttingsweg, Rechterensweg en Buitenmiddenweg)
- Onderhoudsadvies Kanlaan
- Grond onderzoek Spoordijk,Dekkersweg en Boschweg
- Herstraten Scholenland

Nog uit te voeren in 2019
- Herstel asfalt Klaas Kloosterweg kruising Dekkersland

- Reconstructie Spoordijk wegvak Whemeweg- Scholenweg
- Reconstructie Leidijk wegvak Whemeweg-Scholenweg
- Groot onderhoud Klaas Kloosterweg (beton)
- Beton reparatie Afschuttingsweg
- Scheur sanering diverse asfalt wegen
- Klein onderhoud asfalt ORW wegvak afrit A28-Lichtmis
- Herstraten Willem de Zwijgerstraat en aanbrengen kolken
- Reconstructie Kerkenland (nog aanbesteden Groot onderhoud Klinkerwegen 2019-2020)


2 | Rioolbeheer/waterbeheer

Stand van zaken projecten:

1. Rioolvervanging en afkoppelen Staphorst Noord-Oost fase 1   Is gereed
2. Rioolvervanging en afkoppelen Staphorst Noord-Oost fase 2 In voorbereiding, uitvoering start in september
3. Renovatie diverse hoofdrioolgemalen
Is gereed  
4. Actualiseren van het BRP IJhorst (Basis Rioleringsplan)
Is gereed
5. Ombouw VGS Rouveen en De Esch     
VSG Rouveen is gereed
VSG De Esch 2e helft 2019 is in voorbereiding
6. Optimalisatie stelsels bij Rouveen
In voorbereiding
7. Onderzoeken en beleid t.a.v. klimaatadaptie op het gebied van water en riolering
In onderzoek

                                                                                             

3 | Groenbeheer en beleid

Op het gebied van openbaar groen lopen medio 2019 de volgende projecten:
Groenbeleidsplan
Het opstellen van groenbeleidsplan Staphorst is in de afrondende fase. De gemeenteraad wordt voorgesteld om in te stemmen met het procesvoorstel uitwerking visie Groenbeleidsplan Staphorst 2019 – 2030.

Groenbeheer
Momenteel wordt een nieuw groenbeheerplan opgesteld. Er wordt gewerkt met verschillende beheerscenario’s. Deze scenario’s worden eerst voorgelegd in een informerende raadsvergadering. Vervolgens vindt besluitvorming plaats.

Snoeien bomen binnen de bebouwde kom (boombeheer)
Het snoeien van de bomen in de kernen Staphorst, Punthorst en Slingenberg wordt voorbereid en aanbesteed. Het gaat hierbij om alle bomen groter dan zes meter, ongeveer 5.000 stuks. De bomen onder de zes meter worden door onze eigen buitendienst gesnoeid.

Speeltoestellen
In 2019 wordt een deel van de afgeschreven speeltoestellen vervangen.


4 | Gebouwenbeheer

Gebouwenbeheerplan 2019 - 2024
Het geactualiseerde gebouwenbeheerplan is samen gesteld.  Het bestuurlijk traject tot vaststelling ervan is ingezet.

Duurzaamheid
Alle gebouwen moeten in 2050 energieneutraal zijn, daarnaast moeten kantoren per 1 januari 2023 minimaal energielabel C hebben. Dit geldt ook voor het gemeentelijke vastgoed welke hier nu nog niet aan voldoet. Komende periode zal nader uitgewerkt worden welke investeringen hiervoor nodig zijn.

Combischool CNS/OBS Staphorst
Op 1 januari 2015 is het budget voor het buitenonderhoud en de aanpassing van primair onderwijsgebouwen overgeheveld van gemeenten naar schoolbesturen. De eigendommen aan de Staphorster Kerkweg 38/40 van de CNS/OBS zijn door de gemeente overgedragen, echter is de Vereniging van Eigenaren niet herroepen. Dit zal komende periode geformaliseerd  en (financieel) afgehandeld worden.


Paragraaf 3 | Financiering

Paragraaf 3 | Financiering

EMU Saldo
De lijst van investeringen in de begroting 2019 geeft een totaalbedrag aan van € 5 miljoen. Hiervan heeft de raad in haar begrotingsvergadering van de begroting 2019 € 4 miljoen beschikbaar gesteld.  Totaal is in de eerste 5 maanden van 2019 € 0,8 miljoen uitgegeven. Dit betreft in hoofdzaak investeringen in wegen, doorontwikkeling sociaal domein, GRP,  aankoop grond nabij begraafplaats Rouveen  en duurzaamheid.

Bij de berekening van het EMU saldo is geen rekening gehouden met deze investeringen omdat ze pas bij vaststelling van de begroting door de raad beschikbaar zijn gesteld.  Een totaalbedrag aan netto-investeringen (inclusief kredieten voorgaande jaren, verminderd met grondverkopen) in 2019 van  bijna € 0,4 miljoen. Het geraamde tekort EMU saldo van ruim € 0,4 miljoen zal naar verwachting dan ook hoger uitkomen.

Liquiditeitsplanning en financieringsbehoefte
Zowel de investeringen in 2018 als 2019 lopen achter bij de raming.
Het financieringstekort zal dan ook lager uitkomen dan geraamd.

Opgenomen bedragen op lange termijn
We hebben 2 langlopende opgenomen geldleningen  met een schuld van  € 187.253 en € 426.732 tegen resp. 5,79% en 4,65%.

Gehele aflossing van deze leningen kost ons extra boeterente bovenop de in de toekomst verschuldigde rente.
Gelet hierop is aflossing ineens nadelig. Begin augustus 2019 vervalt de laatste aflossingstermijn van de laatstgenoemde  lening. De andere lening loopt in 2021 af. De komende jaren hebben we dan ook praktisch geen rentelasten meer.


Uitstaande en opgenomen gelden op korte termijn
We hebben zo'n kleine € 20 miljoen uitstaan bij de schatkist. Door de lage rentevoet wordt hier geen rente voor ontvangen. Geld  uitzetten voor de lange termijn geeft ook praktisch geen renteopbrengst.

De BNG fondsen zijn eind 2018 en begin 2019 geheel afgelost, met als reden een verwachte koersdaling en daardoor een lagere verkoopwinst. De geraamde verkoopwinst in 2019 van € 60.000 is in 2018 gerealiseerd en in de jaarrekening van 2018 verwerkt. In 2019 hebben we dan ook geen verkoopwinst en is het geraamde voordeel afgeraamd. 


Paragraaf 4 | Bedrijfsvoering

1 | Organisatie

Samen aanpakken
Door het verbeteren van de informatie-uitwisseling op MT- en medewerkersniveau gaat integraal samenwerken steeds beter. Dit gebeurt aan de hand van gedeelde informatiesystemen, door bewustwording over samenwerken te vergroten en doordat medewerkers vaker in de organisatie rondlopen om af te stemmen hoe de voortgang van dossiers of zaken is zodat samenwerking mogelijk is. De integrale gebiedsteams bij Samenleving zorgen ervoor dat zaken daar integraler worden opgepakt. De werkwijze als geheel is nog in ontwikkeling.


Implementatie A3-plannen
De implementatie van de A3 afdelingsplannen is in gang gezet. Het jaar 2019 is voor de A3 systematiek een oefenjaar. Op MT- en afdelingsniveau zijn jaarplannen gemaakt, verschillende teams in de organisatie zijn hiermee aan de slag gegaan, maar nog niet alle teams gebruiken de methode. Er wordt ook vanuit gegaan dat de implementatie voor de rest van de organisatie volgend jaar zijn beslag krijgt.


Te krappe formatie
Een noemenswaardig knelpunt bevindt zich op het gebied van formatie en bezetting. De formatie van Staphorst ligt al jaren lager dan het landelijk gemiddelde ten opzichte van gemeenten van vergelijkbare omvang. Met minder mensen werd in Staphorst hetzelfde werk gedaan. Nu wordt steeds duidelijker dat dit niet langer houdbaar is. Door diverse redenen, (overheveling van taken van het Rijk naar de gemeente, andere manieren van werken zoals met de Omgevingsdienst, nieuwe wetgeving als de AVG en de basisregistraties) ontstaat er capaciteitsgebrek. Op diverse plekken in de organisatie is deze inmiddels behoorlijk voelbaar. De werkdruk loopt hierdoor onacceptabel op. De verschillende knelpunten zijn in kaart gebracht en op informatieve wijze op 28 mei jl. met de gemeenteraad besproken. De concrete aanpak per knelpunt wordt nu uitgewerkt waarna besluitvorming door college en gemeenteraad kan volgen. Zie het hoofdstuk formatieve knelpunten.


Flexibiliteit en zekerheid
In het kader van goed werkgeverschap zal in de tweede helft van 2019 een doorlichting van de arbeidsvoorwaarden worden uitgevoerd om te bepalen of regelingen aangepast moeten worden of dat er extra regelingen opgezet dienen te worden.  

Iets wat kan helpen om aantrekkelijk te worden voor jongeren is een trainee programma. In 2019 is al 1 trainee aangetrokken. Een tweede volgt in de loop van dit jaar.

HR gesprekscyclus
In het kader van de ontwikkeling die de organisatie wil doormaken is het ook verstandig om de HR-gesprekscyclus onder de loep te nemen. In de tweede helft van 2019 zal een oriëntatie op andere methoden plaatsvinden die meer aansluit bij het nemen van eigen verantwoordelijkheid door de medewerkers. Door een andere methode te kiezen kan de groei naar meer taakvolwassenheid en een lerende organisatie verder worden ondersteund.


Werkdruk P&O, vereenvoudiging en digitalisering van processen
Het werkpakket van P&O staat onder druk. Om in het werkpakket van P&O ruimte te maken is het noodzakelijk de HR-processen meer te standaardiseren, te vereenvoudigen en te digitaliseren, waardoor er daadwerkelijk tijd vrij komt en de werkdruk acceptabel wordt.  Het op orde brengen van de processen is al gestart, evenals het oppakken van Quick wins daarbij.


WNRA
In het kader van de verplichte overgang WNRA is HRM druk doende met de voorbereiding van de overgang naar de cao voor ambtenaren die vanaf 1-1-2020 gaat gelden, evenals de voorbereiding voor de overgang op het burgerlijk wetboek als kader voor de arbeidsverhoudingen. Hierin ligt Staphorst op schema.


 

2 | Vastgoed

Ontwikkelingen gegevensbeheer
Het clusteren van de basisregistraties bevordert de kwaliteit, het optimaal beheer en de uitwisseling van gegevens. Daarbij komt dit ten goede aan het éénmalig registreren, meervoudig gebruik. Er ontstaat meer ruimte voor kwalitatieve verdieping en kennisdeling. Tot slot wordt de onderlinge vervanging beter vormgegeven.

Er is aandacht voor waar taken of processen slimmer en efficiënter kunnen. De processen van de BAG en WOZ zijn verder geïntegreerd. Het toekennen of intrekken van huisnummerbesluiten is binnen het team gegevensbeheer belegd. De verplichting te moeten taxeren op oppervlakte is een voorbeeld dat resulteert in het verder afstemmen/integreren van processen.

Toekomstbestendig Burgerzaken
De werkzaamheden op Burgerzaken verschuiven in de toekomst en vragen dus om andere capaciteit/competenties. De verschuiving is het gevolg van:
-
digitalisering/Selfservice/digitale agenda 2020
-
reisdocumenten dip
-
bezorgen reisdocumenten en/of rijbewijzen
-
fraudebestrijding.

Bovenstaande betekent een verplaatsing van werkzaamheden van front- naar backoffice en nieuwe taken met als gevolg dat er meer of wat anders (opleiding/competenties) van de medewerkers wordt gevraagd. Dit betekent investeren in opleiding, kennis, certificering.

Taxeren op gebruiksoppervlakte

Vanaf 2022 moeten alle WOZ-woningtaxaties gebaseerd zijn op de gebruiksoppervlakte van de woning. Nu gebruiken gemeenten nog vaak de bruto inhoud van de woning om woningen met elkaar te vergelijken. Zo ook in Staphorst. Vanaf 2022 moet iedere gemeente de woningen op dezelfde manier meten.

Naast het voordeel van uniformiteit heeft het gebruik van de gebruiksoppervlakte voor het meten van woningen voor de WOZ meer inhoudelijke voordelen. De belanghebbenden zullen de gemeten gebruiksoppervlakte herkennen, wanneer ze deze bijvoorbeeld vergelijken met informatie in de markt. Het meetvoorschrift dat bij Funda gehanteerd moet worden is immers exact hetzelfde meetvoorschrift dat voor de WOZ-taxaties gebruikt wordt. Verder biedt het hanteren van de gebruiksoppervlakte gemeenten ook meer mogelijkheden om de activiteiten gericht op bijhouding en kwaliteitsverbetering voor de WOZ-administratie en de Basisregistraties adressen en gebouwen (BAG) meer op elkaar af te stemmen, danwel verder te integreren. Daarbij draagt dit bij aan het éénmalig registreren, meervoudig gebruik. Het basisprincipe van een basisregistratie.

Doel taxeren op oppervlakte
De belangrijkste doelstellingen van de Wet WOZ zijn gelegen in het streven naar kwaliteit, uniformiteit, duidelijkheid en doelmatigheid. Vooral het aspect van uniformiteit heeft de Waarderingskamer gebracht tot het besluit om landelijk uniform de gebruiksoppervlakte te gebruiken voor de taxatie van woningen. Het feit dat gemeenten nu diverse meetvoorschriften gebruiken (naast bruto inhoud en gebruiksoppervlakte zijn er ook gemeenten die bijvoorbeeld bruto vloeroppervlakte (BVO) of juist netto vloeroppervlakte (NVO) gebruiken), past niet bij de beeldvorming over uniforme uitvoering van de Wet WOZ.

Stand van zaken Staphorst
Momenteel worden alle gebruiksoppervlakten geïnventariseerd en geregistreerd. Waar kan wordt gebruik gemaakt van het combineren van de beschikbare gegevens uit de BAG en WOZ. Daarnaast van kaartmateriaal en 3D (hoogte)modellen.  De WOZ waarden van het belastingjaar 2020 zullen op basis van gebruiksoppervlakten getaxeerd zijn.

GeoVisie
Afgelopen jaren zijn belangrijke stappen gezet om de wettelijk verplichte implementaties van diverse Basisregistraties tijdig te realiseren. Denk hierbij aan de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG), Basiskaart Grootschalige Topografie (BGT) en aansluiting van deze registratie op de Landelijke Voorziening (LV kadaster). Zo ook de aansluiting van de WOZ op de LV.

Enkele registraties bevatten geografische gegevens. De komende periode zal in het teken staan om alle binnengemeentelijke processen voor de bijhouding van de geografisch gerelateerde (basis) registraties verder te stroomlijnen waarmee de voordelen kunnen worden beïnvloed en hiermee op de benodigde stappen worden gezet naar integrale bijhouding. Het gewenste doel ‘eenmalig inwinnen, meervoudig gebruik’ wordt mogelijk gemaakt.

Doel GeoVisie
Het uiteindelijke doel is een om de GEO-(en kern)Registraties / Informatiehuizen tijdig op orde te hebben en te houden voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Deze wet zal gevolgen hebben op de gemeentelijke dienstverlening. Dit verlangt het op orde hebben van de GEO-basisregistraties.

GEO-Gegevensbeheer
Inmiddels is een start gemaakt met het inrichten va het beheer.


3 | Inkopen en aanbesteden

In mei 2019 zijn de algemene inkoopvoorwaarden SSZ voor de gemeenten Staphorst, Steenwijkerland en Zwartewaterland vastgesteld. Door de inkoopvoorwaarden voor deze 3 gemeenten te uniformeren wordt de (regionale) uniformiteit vergroot  wat inschrijvingen op aanbestedingen voor regionaal werkende bedrijven vergemakkelijkt.

Het nieuwe uitnodigingsbeleid voor meervoudig onderhandse aanbestedingen is geïntroduceerd. Naast 3 door de gemeente bepaalde bedrijven kunnen bedrijven die interesse hebben in de aanbesteding zich melden bij de gemeente. Bij meer dan 2 geschikte aanmeldingen wordt er geloot.

Door Zwartewaterland en Staphorst is een onderzoek gestart naar het uitvoeren van spendanalyses (Steenwijkerland voert deze al uit). Daarnaast is een start gemaakt met het opstellen van een actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen.


4 | Informatiebeheer

Een gemeente is een informatieverwerkend bedrijf. Hoewel de interne informatievoorziening geen kerntaak op zich is, kan bijna geen enkel proces in de gemeente zonder informatie. Nagenoeg alle informatie is opgeslagen in één of meer systemen. Aan deze informatie worden diverse eisen gesteld: de informatie moet accuraat, betrouwbaar en altijd beschikbaar zijn, alle informatie is voor alle medewerkers beschikbaar tenzij privacy-eisen dit verhinderen.

Met de komst van de digitale informatievoorziening is de rol van ICT en DIV bij veel overheden de laatste jaren ingrijpend aan het veranderen. Informatiebeheer en informatieveiligheid hebben vooral een beleidsvormende, adviserende en controlerende rol op tactisch/strategisch niveau waar het gaat om toepassing van wet- en regelgeving en de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden in de gemeentelijke processen.

Uit deze wettelijke ontwikkelingen blijkt dat de (capaciteit van de) informatieorganisatie onder druk staat. Na analyse blijkt dat de druk op de informatieorganisatie is ontstaan door:
1. De aanschaf van aanvullende informatiesystemen welke meer implementatietijd vragen dan verwacht en uiteindelijk moeten zorgen dat de kwaliteit van de informatiebeheerprocessen verbetert.
2. Separaat vraagt nieuwe wetgeving als AVG, Archiefwet en Wet Open Overheid meer inzet om de processen te borgen en anders vast te leggen.
3. De KPI rapportage van de gemeente Staphorst voor de Archiefinspectie 2018 heeft aangetoond dat de gemeente Staphorst nog niet (volledig) 'in control' is op het gebied van DIV/ Informatiebeheer. Doen we niks, dan kleurt deze KPI rapportage over 2019 niet meer groen.
4. Los van het op orde brengen van bovenstaande punten vraagt de transitie naar digitaal werken meer capaciteit omdat de organisatie efficiënter en effectiever kan gaan werken.

Door de snelle veranderingen in de digitale wereld dient er ook een nieuw informatiebeleidsplan opgesteld te worden en de doorontwikkeling in het zaakgericht werken versneld te worden opgepakt, dit alles om tijdig en juist de informatie te kunnen verstrekken aan burgers, het bedrijfsleven en andere overheden.


5 | Informatieveiligheid

Van BIG naar BIO
Vanaf 1 januari 2020 wordt de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) van kracht. De BIO vervangt de bestaande baselines informatieveiligheid voor Gemeenten, Rijk, Waterschappen en Provincies. Van BIG, BIR, BIR2017, IBI en BIWA naar BIO. Hiermee ontstaat één gezamenlijk normenkader voor informatiebeveiliging binnen de gehele overheid, gebaseerd op de internationaal erkende en actuele ISO-normatiek. Helder, actueel en veilig.

De BIO is een doorontwikkeling, ofwel een ‘update’, van de nu bestaande BIG. Gemeenten baseren hun informatiebeveiligingsbeleid en hun verantwoording aan de gemeenteraad en de toezichthouders vanuit het Rijk (middels ENSIA) op deze BIG. De werkzaamheden die voor de BIG zijn verricht zijn al grotendeels in lijn met de BIO.
De BIO legt meer nadruk op risicomanagement dan de BIG, die meer gaat over specifieke maatregelen. De rol van de bestuurder en lijnmanager is ten aanzien van risicomanagement explicieter dan de BIG aangaf.


6 | Dienstverlening

Digitalisering
We willen de gemeentelijke digitale dienstverlening up-to-date houden en blijven ontwikkelen, zodat we kunnen voldoen aan de verwachtingen van inwoners en ondernemers ten aanzien van de digitale dienstverlening. De digitale agenda 2020 (DA2020) ondersteunt gemeenten daarbij.


Telefonische dienstverlening

Sinds 1 november werken we met de nieuwe telefooncentrale met daarbij een nieuw belplan en vernieuwde werkafspraken. We hebben het voornemen om in het najaar van 2019 een training klantgericht communiceren/telefoneren te organiseren voor de medewerkers.
We onderzoeken hoe we onze telefonische dienstverlening nog verder kunnen verbeteren.

Openingstijden
Er is een afname van baliebezoeken te verwachten door digitalisering en de ‘paspoortendip’. Daarom gaan we de huidige openingstijden evalueren en aanpassen. Ook het werken op afspraak wordt hierbij meegenomen.

Ambities en ontwikkelingen
We willen meer producten en diensten digitaal aanbieden. Ook willen we het digitale kanaal meer promoten, de website (op onderdelen) vernieuwen en een plan voor kanaalverleiding maken. We denken hierbij ook aan de mogelijkheden voor een Persoonlijk Internet Portaal (PIP), in aanvulling op MijnOverheid.

We willen MijnOverheid voor Ondernemers gaan implementeren, zodra dit beschikbaar is. In 2018 worden de eerste pilots uitgevoerd en naar verwachting kan MijnOverheid voor Ondernemers in 2019 geïmplementeerd worden.

Om de Meldingen Openbare Ruimte snel, goed en gestructureerd af te handelen gaan we nieuwe software aanschaffen. Hierbij is ook een app beschikbaar, waarmee inwoners snel en eenvoudig via hun smartphone of tablet een melding kunnen doen. Ook blijft het mogelijk om dit via de website te doen.

Voor het verbeteren van de digitale dienstverlening en voor een efficiëntere bedrijfsvoering worden de dossiers van sociale zaken gedigitaliseerd. Dat maakt het voor medewerkers mogelijk om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken.
Om snel en eenduidig het juiste antwoord te kunnen geven via verschillende kanalen (website, telefoon) is het aanschaffen en inrichten van een vraag/antwoord portaal nodig.

We willen graag weten en regelmatig blijven meten hoe de gemeente Staphorst scoort bij de inwoners en ondernemers. De burger- en ondernemerspeiling van waarstaatjegemeente.nl is een instrument van VNG Realisatie en helpt gemeenten hierbij. De resultaten geven inzicht in de tevredenheid van onze inwoners en ondernemers. Daarnaast kan op basis van de resultaten beleid ontwikkeld worden dat aansluit bij de behoeften van inwoners en ondernemers.

Voor de hierboven genoemde onderdelen onder ‘ambities en ontwikkelingen’ geldt een voorbehoud in verband met het investeringskrediet dat door de raad nog moet worden verstrekt.


7 | Financiën

Doorontwikkeling team financiën
In het eerste kwartaal is het onderzoek naar de kwaliteit en kwantiteit van de financiële functie afgerond. Er is een tijdelijke coördinator aangesteld met de opdracht de teams financiën , en P&O door te ontwikkelen. Het team financiën kent momenteel een aantal vacatures, die na de zomer vervuld gaan worden. De financiële functie in de gehele organisatie zal in het vierde kwartaal versterkt worden door een aangekondigde training voor niet -financiële medewerkers. Het contract voor het financiële systeem (FMS) loopt af per 1-8-2020. Momenteel wordt onderzocht welk financieel systeem aan onze eisen voldoet. 


Geactualiseerde nota Reserves & Voorzieningen 
In het 1e bestuurs-jaar van een raadsperiode is het gebruikelijk dat aan de raad een geactualiseerde nota reserves & voorzieningen ter vaststelling aangeboden. Dit ter uitvoering van de Financiële Verordening. In de nota worden alle reserves en voorzieningen opnieuw volledig doorgelicht en het beleid hiervan onder de loep worden genomen.  De nota is van belang omdat de aanwezigheid van reserves en voorzieningen en de wijze waarop de gemeente daarmee wenst om te gaan mede bepalend is voor de financiële positie van onze gemeente. Deze termijn wordt niet gehaald; de planning is dat deze nota dit kalenderjaar worden aangeboden.  Paragraaf 5 | Verbonden partijen

Paragraaf 5 | Verbonden partijen

BNG Bank N.V.
De BNG Bank verwacht in 2019 toenemende investeringen door woningcorporaties in nieuwe woningen en een toename van duurzaamheidsinvesteringen, zoals die in hernieuwbare energie. Deze ontwikkelingen zullen de kredietvraag positief beïnvloeden. Gezien de afhankelijkheid van marktomstandigheden is een betrouwbare prognose over het resultaat financiële transacties niet te geven. De bank acht het daarom niet verantwoord een uitspraak te doen over de nettowinst 2019.

BVO Jeugdzorg IJsselland
De verdere doorontwikkeling van het contractmanagement is in 2019 een belangrijke pijler. In 2018 had de operationalisatie van het monitoringssysteem prioriteit. Het ontwikkelen van een goede set aan monitoring heeft prioriteit in 2019.
De elf gemeenten zijn van mening dat er thema’s zijn die regionaal moeten worden uitgewerkt. In de regioagenda staan twee programmalijnen genoemd:
1. Sturen op kwaliteit en resultaat
2. Leren en ontwikkelen

Vanaf 1 juni 2019 verwerken alle gemeenten zelf de jeugdhulpdeclaraties. Dit betekent iets voor de inrichting van deze taak bij het RSJ IJsselland. De formatie wordt na 1 juni 2019 trapsgewijs afgebouwd, afhankelijk van de ondersteuningsvragen van de gemeenten. De facturering van de apparaatskosten zal achterblijven bij de financiële administratie van het RSJ.

GGD IJsselland
De bijdrage van de gemeente Staphorst aan de GGD voor 2020 geeft een forse stijging van € 80.000 te zien. Reden: overheveling rijksvaccinatieprogramma en overgangstermijn (tot en met 2021 jaarlijks + € 13.000) gemeentelijke bijdrage JGZ 0 -18 naar structureel niveau. 

Omgevingsdienst IJsselland
Het management geeft tot en met 2020 prioriteit aan de volgende ontwikkelopgaven voor de nieuwe organisatie:
- borgen en doorontwikkelen van politieke sensitiviteit en lokale binding;
- vormen van één organisatie op basis van onze kernwaarden (nabijheid, efficiency en kwaliteitsverbetering) en
- anticiperen op inwerkingtreding van onder meer de Omgevingswet, wet VTH, wet Natuurbescherming en wet Kwaliteitsborging voor het bouwen.

Werkvoorzieningschap Reestmond
2018
De directie stelt aan het Algemeen Bestuur voor het negatieve resultaat over het boekjaar 2018 ad. €1.327 in mindering te brengen op de algemene reserve in het eigen vermogen. Er moet van worden uitgegaan dat een (onverhoopt) volgend negatief bedrijfsresultaat direct ten laste van de aangesloten gemeenten moet worden gebracht.

2020
Voor Staphorst komt de gemeentelijke bijdrage in de begroting 2020 (uit eigen middelen) op ruim € 700.000.  In de begroting 2019 is € 400.000 opgenomen; derhalve een aanvullende stijging voor 2020 van € 300.000. De meerjarenbegroting vertoont eenzelfde beeld.

ROVA
V
erbrandingsbelasting
De vorig jaar aangekondigde verbrandingsbelasting is voor onze gemeente vooreerst niet van toepassing. Reden: Voor afvalstoffen die naar het buitenland worden gebracht op basis van een EVOA-vergunning is de exportheffing tot medio 2021 niet van toepassing. Rova heeft tijdig (per 1 juli 2018) de benodigde EVOA-vergunning aangevraagd en gekregen voor de maximale termijn van 3 jaar, dat betekent tot en met halverwege 2021 (2,5 jaar) geen exportbelasting. Wel zal naar verwachting de afvalstoffenbelasting over een paar jaar belangrijk hoger zijn dan € 32,12 per ton.

Afwikkeling vergoeding afvalfonds plastic metaal en drankverpakking
De afwikkeling van de vergoeding over de jaren 2017 en 2018 moet nog plaatsvinden. Bekend is gemaakt dat deze ontvangen vergoedingen (verwachting is € 100 per ton) te hoog zijn.  Voor onze gemeente zal dit bij benadering rond de € 80.000 uit kunnen komen. De reserve matiging afvalstoffenheffing is ruim voldoende om dit nadeel te dekken. In de begrotingen 2018 en 2019 is al voorgesorteerd door rekening te houden met een lagere vergoeding.
Rova is gestart met het actualiseren van de strategie en het realiseren van onze duurzaamheidsdoelen gericht op het jaar 2025. 

Veiligheidsregio IJsselland
De begroting 2020 van de Veiligheidsregio laat, naast de reguliere stijging voor indexering, geen stijging zien. De ambities van de Veiligheidsregio IJsselland voor de middellange termijn zijn beschreven in de Beleidsagenda 2019 t/m 2023. De ambities worden per jaar vertaald in de begroting.

Om de beleidsagenda 2019-2023 te laten doorwerken naar de begroting worden in 2020 de volgende inhoudelijke thema’s uit de beleidsagenda gehanteerd:
1. Veiligheidsrisico’s: analyse van nieuwe risico’s en onderzoek kwetsbaarheden in de eigen organisatie.
2. Voorkomen en bestrijden: veiligheidsinitiatieven van burgers en bedrijven in kaart brengen.
3. Samenwerking: nieuwe veiligheidsvraagstukken agenderen bij partners in de regio.
4. Communicatie: informeren van burgers en partners over rol en prestaties VRIJ.
Indien Veiligheidsregio IJsselland een nieuwe ontwikkeling voorziet, dan is het uitgangspunt ‘nieuw voor oud’ van toepassing. Effecten van beleidsintensiveringen en/of nieuwe ontwikkelingen worden opgevangen binnen het bestaande financiële kader.

Staphorst wordt  3 jaar lang gecompenseerd naar aanleiding van aanpassing verdeelsleutel. Voor 2019 is dat het het laatste jaar. In 2019 wordt de verdeelmethodiek opnieuw geëvalueerd.

Vitens
Het dividend over 2018 bedraagt € 0,90 per aandeel. Over 2017 bedroeg dat nog € 3,30 per maandeel.  Hoewel dit een forse daling  is past dit binnen het dividendbeleid zoals goedgekeurd door de AvA op 24 november 2016 en derhalve ook was voorzien. Een belangrijke factor hierbij is de wettelijke verplichting dat het nettoresultaat gekoppeld wordt aan de WACC. Dat wil zeggen dat het financiële beleid moet zijn gericht op het niet maken van overwinsten.
Voor 2019 en 2020 zal het uit te keren dividend naar verwachting op een gelijk niveau blijven als gevolg van het verwachte jaarlijkse resultaat. Voor de periode 2020-2021 zal het uit te keren dividend weer stijgen als gevolg van een stijging van het verwachte jaarlijkse resultaat.

Vordering op Enexis BV
Naar verwachting zal de vennootschap eind 2019/begin 2020 geliquideerd kunnen worden.

Wadinko
De directie verwacht in 2019 een omzetgroei van 9%. Het resultaat zal, net als in voorgaande jaren, sterk worden bepaald door de gevolgen van mogelijke verkopen van belangen en noodzakelijke afwaarderingen.

Vordering op Enexis
De vennootschap zal eind 2019/begin 2020 kunnen worden ontbonden na de aflossing van de 4e Tranche op 30 september 2019.

Verkoop vennootschap BV, Claim Staat Vennootschap BV, Cross Border Lease Vennootschap BV en Publiek Belang Electriciteitsproductie BV
De verwachting is dat de vennootschappen in 2019 of begin 2020 zullen kunnen worden ontbonden en/of zal kunnen fuseren met één van de andere vennootschappen die bij de verkoop van Essent zijn opgericht.


 

Paragraaf 6 | Grondbeleid

Paragraaf 6 | Grondbeleid

De Nota Grondbeleid 2013-2017 is geactualiseerd en maakt nu onderdeel uit van de Omgevingsvisie Staphorst 2030. Deze is vastgesteld in de vergadering van de raad van 9 januari 2018. Het uitgangspunt van de Nota is een actieve rol van het grondbeleid.

Woningbouw Rouveen-West 4
Begin 2018 zijn de aktes van de laatste 2 kavels van dit plan gepasseerd. Alle gronden zijn dan ook verkocht. Naar verwachting zal het plan dit jaar kunnen worden afgesloten met een voordelig saldo van € 0,25 miljoen.


Industrieterrein De Esch 3
In 2019 is tot nu toe 1 kavel verkocht. De laatste kavel zal naar verachting medio dit jaar worden verkocht. Dit jaar is ook de exploitatiebijdrage van € 0,67 miljoen notarieel geregeld en vastgelegd. Dit complex kan in 2019 of in 2020 worden afgesloten met een totaal verwacht voordeel van € 0,7 miljoen.


Industrieterrein Bullingerslag
De verwachte looptijd van dit plan is 7 jaar (2017 t/m 2023). In de loop van het jaar zijn inmiddels 3 kavels verkocht en van 1 kavel is een exploitatiebijdrage ontvangen. Naar verwachting worden er in de loop van dit jaar nog enkele  kavels overgedragen. Het geraamde voordeel is naar verwachting gedurende de jaren 2019 tot en met 2023 in totaal € 3 miljoen.

Vennootschapsbelasting en het gemeentelijk grondbedrijf
Vanaf 1 januari 2016 is de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen voor het eerst van toepassing. Door deze wet krijgen overheden te maken met het feit dat ze voor een deel van de activiteiten onder de vennootschapsbelasting vallen. Van de kant van zowel publiekrechtelijke organisaties als de kant van de Belastingdienst is er nog onduidelijkheid over een mogelijke vaststellingsovereenkomst. Samen met EFK belastingadviseurs is voor onze  gemeente een rapportage gemaakt, waaruit blijkt dat we voor de grondexploitatie belastingplichtig zijn. De gemeente Staphorst valt buiten de bandbreedte doordat we meer dan 80% met eigen vermogen financieren, namelijk 94%. De waarde van de voorraad gronden in exploitatie moeten contant gemaakt worden tegen een bepaald rentepercentage. Voor gemeenten die buiten de bandbreedte vallen is er nog geen overeenstemming tussen de VNG en de Belastingdienst over de hoogte van het toe te passen rentepercentage. Billijk zou zijn het rentepercentage per 1 januari 2016 te hanteren waarvoor de gemeente toen geld kon lenen, te verhogen met een risico-opslag in verband met bedrijfsrisico's die samenhangen met de exploitatie van de grond. Over 2016 is aangifte gedaan met een winst van ruim € 90.000 en een verschuldigde belasting van € 19.000. Voor de jaren 2017 en 2018 is jaarlijks een raming van € 30.000 vennootschapsbelasting meegenomen, te dekken uit de reserve grondexploitatie. Zoals het nu lijkt moet de aangifte 2017 voor 1 september 2019 worden ingediend.


Paragraaf 7 | Lokale heffingen

Paragraaf 7 | Lokale heffingen

Verruiming gemeentelijk belastinggebied
Gemeenten genereren ongeveer 1/5e deel van hun inkomsten door het heffen van gemeentelijke belastingen. De VNG pleit al langere tijd voor een lokaal belastinggebied dat qua omvang beter past bij de steeds grotere hoeveelheid taken en verantwoordelijkheden die gemeenten hebben. Gemeenten zijn nu voor een belangrijk deel van hun inkomsten afhankelijk van uitkeringen door het Rijk. Een eigen belastinggebied van voldoende omvang is van belang om als gemeenten de vele taken waar te kunnen maken. Daarnaast biedt een eigen belastinggebied de lokale politiek betere mogelijkheden om keuzes te maken en verantwoording aan de kiezers af te leggen. Landelijk liggen er nu plannen om vanaf 2023 uitbreiding van het lokale belastinggebied mogelijk te maken zonder dat de belastingdruk omhoog gaat.

Per saldo hoeft een uitbreiding van het gemeentelijk belastinggebied niet tot stijging van de belastingdruk te leiden. Door de vermindering van de uitkeringen van het Rijk aan gemeenten heeft het Rijk minder uitgaven en kunnen de rijksbelastingen omlaag. De uitbreiding van het gemeentelijk belastinggebied zal wel leiden tot verschuiving van belastingdruk tussen individuele burgers en bedrijven. Gemeenten heffen de belastingen immers naar andere maatstaven dan het Rijk doet en de tarieven zullen per gemeente verschillen.

Ontwikkeling afvalstoffenheffing
Het jaarlijks tekort op het afvalgebeuren zal in de komende jaren bij gelijkblijvend tarief voor de afvalstoffenheffing  toenemen tot € 200.000. Per eind 2021 is de reserve dan ook uitgeput. Ook is N.V. Rova per juli 2021  verbrandingsbelasting voor het storten of verbranden van restafval verschuldigd. Het huidige tarief is ruim € 30 per ton restafval, wat zal in de loop van de jaren naar verwachting stijgen tot € 80 per ton. Dit heeft voor zowel het vastrecht tarief als de de ledigingskosten een stijging tot gevolg.  Verwacht mag worden dat de totale gemiddelde kosten per huishouden met € 50 tot € 60 zullen stijgen.


Ontwikkelingen hondenbelasting
In  2019 hebben 30 gemeenten de hondenbelasting afgeschaft. De redenen zijn dat de administratieve last groot is in verhouding tot de opbrengst, dat als gevolg van de  invoering van de AVG de controle op het wel of niet hebben van een hond niet eenvoudiger wordt en tot slot omdat men van mening is dat hondenbelasting niet meer van deze tijd is. In april 2019 is een petitie aan de Tweede Kamer overhandigd met 60.000 handtekeningen. Het doel van de petitie was om de hondenbelasting uit de Gemeentewet te schrappen.

Op dit moment heft ongeveer de helft van alle gemeenten nog hondenbelasting. Veelal worden de inkomsten besteedt aan voorzieningen voor hondenbezitters. Dan is sprake van een bestemmingsheffing. In Staphorst is hondenbelasting geen bestemmingsheffing.  De opbrengst van de hondenbelasting komt ten goede aan de algemene middelen. Afschaffen van hondenbelasting is wel mogelijk. Wel moeten de opbrengsten dan op een andere manier gegenereerd worden. Bijvoorbeeld door verhoging van de onroerende zaakbelasting (OZB).


Publicatiedatum: 02-07-2019

Inhoud