Voortgang begroting 2019

Inhoud

Financiële voortgang begroting 2019

Financiële samenvatting - totaal alle programma's

Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 Mutaties Zomernota 2019 Begroting 2019 na mutatie
Lasten
4.010.000 Loonkosten Taakveld Bestuur 189.950 169.559 0 169.559
4.010.001 Raad en raadscommissies 358.599 239.242 77.843 317.085
4.010.102 College van Burgemeester en Wethouders 582.980 687.663 15.600 703.263
4.010.205 Raadsgriffie 111.453 145.777 45.000 190.777
4.010.301 Accountantscontrole 62.370 55.000 12.500 67.500
4.010.602 Gemeentelijke Samenwerking 52.925 58.455 0 58.455
4.010.603 Adviesorganen 81.467 74.950 0 74.950
4.010.604 Burgerkracht/-participatie 0 15.000 0 15.000
4.020.000 Loonkosten Taakveld Burgerzaken 283.383 314.522 0 314.522
4.020.101 Basisadministratie 9.374 13.300 0 13.300
4.020.103 Rijbewijzen 28.430 27.000 0 27.000
4.020.104 Reisdocumenten 157.136 60.000 -10.000 50.000
4.020.105 Naturalisatie 4.067 1.350 0 1.350
4.020.106 Burgerlijke stand 5.570 6.799 0 6.799
4.020.107 Verkiezingen en referenda 25.980 12.793 12.000 24.793
4.020.108 Straatnaamgeving 1.491 2.500 0 2.500
4.020.109 Huisnummering 258 1.300 0 1.300
4.040.000 Loonkosten Taakveld Overhead 2.913.741 3.194.737 0 3.194.737
4.040.100 Gemeentesecretaris 124.189 130.968 0 130.968
4.040.101 Personeels- en organisatie-ontwikkeling 269.182 85.330 36.575 121.905
4.040.102 Rechtspostitie 314.207 308.393 0 308.393
4.040.103 A.R.B.O. 44.623 38.405 10.500 48.905
4.040.201 Informatie- en automatiseringsontwikkeling 32.867 31.000 0 31.000
4.040.202 Systeembeheer/netwerkbeheer 329.656 515.300 14.500 529.800
4.040.203 Ondersteuning gebruikers 11.666 35.500 0 35.500
4.040.204 Automatiseringsprojekten 270.407 226.250 0 226.250
4.040.205 Verbetering dienstverlening 18.023 100.000 0 100.000
4.040.206 Systeembeheer tbv DOSZ-gem. 135.411 0 0 0
4.040.401 Programmabegroting 3.921 3.250 0 3.250
4.040.405 Onderzoeken A.O. / I.C. 16 150 0 150
4.040.408 Crediteurenadministratie 0 200 0 200
4.040.409 Debiteurenadministratie 8.432 9.900 0 9.900
4.040.411 Verzekeringen 34.747 28.860 0 28.860
4.040.412 BTW Compensatiefonds 1.206 0 0 0
4.040.501 Catering 29.686 22.500 0 22.500
4.040.502 Reproduktie 28.689 36.700 0 36.700
4.040.503 Kantine gemeentehuis 17.106 20.890 0 20.890
4.040.504 Receptie 0 5.443 0 5.443
4.040.505 Documentatie/vakliteratuur 40.385 40.000 0 40.000
4.040.506 Bodediensten 11.982 11.645 0 11.645
4.040.507 Kantoorartikelen 9.626 9.500 0 9.500
4.040.508 Registratuur + Archivering 117.640 2.000 0 2.000
4.040.509 Postverwerking 27.504 27.750 0 27.750
4.040.510 Telefoon 40.330 40.000 0 40.000
4.040.601 Bezwaarschriften 48.033 36.375 0 36.375
4.040.602 Klachtrecht 3.373 2.750 0 2.750
4.040.603 Juridische ondersteuning 147 160 0 160
4.040.604 Representatie 13.607 7.265 5.350 12.615
4.040.605 Voorlichting/Communicatie 53.867 52.000 0 52.000
4.040.701 Huisvesting gemeentehuis 409.339 331.851 0 331.851
4.040.801 Werkplaats 56.209 76.080 0 76.080
4.040.802 Vervoermiddelen 102.660 139.715 -10.000 129.715
4.040.803 Gereedschappen 18.770 16.425 0 16.425
4.040.804 Tractie Vrachtauto 59.955 97.820 -15.000 82.820
4.040.805 Tractie Tractor 70.316 76.815 0 76.815
4.050.000 Loonkosten Taakveld Treasury 8.439 5.013 0 5.013
4.050.101 Deelneming nutsbedrijven 0 165 0 165
4.050.201 Geldleningen korter dan 1 jaar -1 0 0 0
4.050.202 Geldleningen langer dan 1 jaar 42.529 20.760 0 20.760
4.061.000 Loonkosten Taakveld OZB woningen 78.788 102.383 0 102.383
4.061.102 Alg. werkzaamheden wet WOZ woningen 20.742 0 2.436 2.436
4.061.103 Gegevensbeheer wet WOZ woningen 1.857 3.544 0 3.544
4.061.104 Jaarlijkse herwaard. wet WOZ woningen 19.042 24.400 0 24.400
4.061.105 Mutatie taxaties wet WOZ woningen 4.812 6.400 0 6.400
4.061.106 Waardevaststelling wet WOZ woningen 3.265 69.300 0 69.300
4.061.107 Bezwaar en beroep wet WOZ woningen 2.092 5.000 0 5.000
4.061.221 Onr. Zaak Belasting Eigenaar woning 1.663 3.700 0 3.700
4.061.300 Uitvoering WOZ Zwartewaterland 184.046 252.727 -49.645 203.082
4.062.000 Loonkosten Taakveld OZB niet-woningen 18.599 49.886 0 49.886
4.064.000 Loonkosten Taakveld Belastingen overig 33.080 32.821 0 32.821
4.064.101 Hondenbelasting 2.639 2.700 0 2.700
4.070.101 Uitkering gemeentefonds 4.697 0 0 0
4.080.101 Onvoorziene uitgaven en stelposten 0 368.784 0 368.784
4.080.401 Werken voor derden 13.665 5.000 0 5.000
4.080.402 Werken voor derden BTW 8.383 4.000 0 4.000
4.090.001 Vennootschapsbelasting 18.028 30.000 0 30.000
4.110.000 Loonkosten Taakveld Crisisbeheer en brandweer 33.732 38.289 0 38.289
4.110.101 Preparatie brandweer 25.340 22.715 0 22.715
4.110.102 Veiligheidsregio IJsselland 923.437 953.612 0 953.612
4.110.103 Rampenbestrijding 8.826 8.945 0 8.945
4.120.000 Loonkosten Taakveld Openbare orde en veiligheid 162.780 211.753 0 211.753
4.120.111 Algemene Plaatselijke Verordening 17.756 41.715 1.360 43.075
4.120.112 Overige bijzondere wetten 4.633 4.705 0 4.705
4.120.113 Lijkschouwingen 5.446 2.600 0 2.600
4.120.114 Opvang zwerfdieren 7.968 6.600 0 6.600
4.120.115 HALT-buro 4.200 4.230 0 4.230
4.120.116 Integrale veiligheid 61.075 47.355 -26.000 21.355
4.120.117 Organisatie Oud en Nieuw 0 12.500 0 12.500
4.210.000 Loonkosten Taakveld verkeer en vervoer 462.358 657.818 0 657.818
4.210.101 Wegenbeheerplan 831.864 1.004.475 0 1.004.475
4.210.111 Asfaltverhardingen 134.270 473.738 0 473.738
4.210.112 Elementenverhardingen 179.222 196.900 0 196.900
4.210.113 Betonverhardingen 17.000 20.225 0 20.225
4.210.114 Semi-verharde wegen 782 2.000 0 2.000
4.210.115 Zandwegen 10.196 14.000 0 14.000
4.210.117 Kunstwerken 17.177 42.750 0 42.750
4.210.119 Bermen, greppels en sloten 163.118 139.215 0 139.215
4.210.121 Coördinatie kabels en leidingen 2.535 4.700 1.750 6.450
4.210.122 Gladheidbestrijding 101.241 114.262 0 114.262
4.210.123 Openbare verlichting 170.360 152.750 0 152.750
4.210.124 Straatmeubilair 8.637 10.650 1.500 12.150
4.210.125 Straatreiniging 67.571 131.530 0 131.530
4.210.201 Verkeersveiligheid 42.556 74.888 0 74.888
4.210.202 Verkeersborden + verkeersinstallaties 37.913 46.200 1.000 47.200
4.220.000 Loonkosten taakveld Parkeren 1.756 9.777 0 9.777
4.220.101 Parkeren -2.294 6.270 0 6.270
4.250.000 Loonkosten Taakveld Openbaar vervoer 7.017 7.073 0 7.073
4.250.101 Openbaar vervoer 1.999 55.274 0 55.274
4.310.000 Loonkosten Taakveld Econom. ontwikkeling 41.383 15.625 0 15.625
4.310.001 Bedrijvenpromotie en relatiebeheer 55.227 89.750 0 89.750
4.310.002 Economische ontwikkeling 20.053 7.500 0 7.500
4.320.000 Loonkosten Taakveld Fysieke bedrijfsinfrastr. 19.320 3.906 0 3.906
4.320.101 Plattelandsontwikkeling 2.844 12.000 0 12.000
4.330.000 Loonkosten Taakveld Bedrijvenloket 21.933 39.695 0 39.695
4.330.111 Jaarmarkt Staphorst 7.017 7.150 -7.000 150
4.330.112 Maandmarkt IJhorst 1.013 1.021 0 1.021
4.330.113 Weekmarkt Staphorst 19.523 24.782 0 24.782
4.330.114 Overige handel en ambacht 943 31.750 0 31.750
4.340.000 Loonkosten Taakveld Econom. promotie 13.264 21.532 0 21.532
4.410.101 Openb. Basisonderwijs overige voorzieningen 300 363 0 363
4.420.000 Loonkosten Taakveld Onderwijshuisvesting 9.976 10.023 0 10.023
4.420.110 Basisonderwijs huisvesting 526.574 490.419 0 490.419
4.420.201 Voortgezet onderwijs, huisvesting 146.813 131.251 0 131.251
4.430.000 Loonkosten Taakveld Onderwijsbeleid en leerlingzaken 116.153 127.027 0 127.027
4.430.001 Basisonderwijs overige voorz. 74.515 63.000 0 63.000
4.430.101 Leerlingenvervoer speciaal onderw. 147.686 150.000 0 150.000
4.430.201 Voortgezet onderwijs, excl. huisv. 154.187 170.000 0 170.000
4.430.301 Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) 346.155 220.000 0 220.000
4.430.302 Leerplichtwet 20.167 16.000 0 16.000
4.430.401 Peuterspeelzaalwerk 118.858 220.920 0 220.920
4.510.000 Loonkosten Taakveld Sportbeleid en activering 11.355 47.294 0 47.294
4.510.110 Sportstimulering 62.411 69.500 0 69.500
4.520.000 Loonkosten Taakveld Sportaccomodaties 38.093 30.823 0 30.823
4.520.101 Kleedaccommodaties voetbalver. 250.329 274.377 0 274.377
4.520.102 Sportvelden voetbalvereniging 136.209 143.083 0 143.083
4.520.103 Overige sportterreinen 2.967 2.735 0 2.735
4.520.201 Gymnastieklokalen 231.631 262.511 0 262.511
4.520.202 Sporthal Staphorst 224.806 260.558 0 260.558
4.520.301 Zwembad 'de Broene Eugte' 292.530 203.000 0 203.000
4.530.000 Loonkosten Taakveld Cultuurpresentatie 264 18.346 0 18.346
4.530.110 Cultuureducatie 48.945 50.745 0 50.745
4.530.115 Beeldende kunst 50 0 0 0
4.540.110 Museum Staphorst 50.000 50.000 0 50.000
4.550.000 Loonkosten Taakveld Cultureel erfgoed 70.026 70.303 0 70.303
4.550.110 Oorlogsmonumenten 11.271 1.010 0 1.010
4.550.111 Kerktorens, klokken en uurwerken 12.668 8.230 0 8.230
4.550.201 Cultuurhistorie monumenten 587 125 0 125
4.550.202 Omgevingsvergunning monumenten 541 300 0 300
4.550.203 Verbetering monumenten 586 3.000 0 3.000
4.550.204 Advisering monumenten 2.134 7.000 0 7.000
4.560.000 Loonkosten Taakveld Media 4.406 7.867 0 7.867
4.560.101 Openbare bibliotheek 327.644 334.500 0 334.500
4.560.201 Lokale Omroep 7.720 7.220 0 7.220
4.570.000 Loonkosten Taakveld openbaar groen en recreatie 355.587 427.010 0 427.010
4.570.101 Waterhuishouding 77.924 85.000 0 85.000
4.570.102 Boomfeestdag 1.056 1.685 0 1.685
4.570.103 Omgevingsvergunning voor kappen 47 2.000 0 2.000
4.570.104 Natuur en landschap 82.120 80.250 0 80.250
4.570.201 Wijkgroen 468.589 553.940 11.600 565.540
4.570.202 Groenvoorzieningen langs wegen 59.492 103.135 0 103.135
4.570.203 Beheer bomen binnen bebouwde kom 67.226 68.500 0 68.500
4.570.204 Beheer bomen buiten bebouwde kom 47.028 172.000 0 172.000
4.570.205 Wijkgroen Rouveen 0 0 0 0
4.570.301 Recreatie, toerisme en evenementen 27.588 54.503 -21.685 32.818
4.570.303 Speelplaatsen/trapveldjes 71.916 60.765 0 60.765
4.570.304 Volkstuinen 164 190 0 190
4.610.000 Loonkosten Taakveld Samenkracht en burgerpart. 110.348 90.962 0 90.962
4.610.110 Nieuwkomers 48.131 52.500 0 52.500
4.610.201 Kinderopvang 1.653 0 10.000 10.000
4.610.301 Collectieve vervoersvoorziening 34.423 80.000 -20.000 60.000
4.610.401 Ondersteuning mantelzorg 95.623 117.500 0 117.500
4.610.402 Ondersteuning vrijwilligersbeleid 45.040 45.768 0 45.768
4.610.403 Subsdiëring organisaties soc.cult.werk 34.817 30.000 0 30.000
4.610.404 Accommodatie soc.cultureel werk 175.796 102.348 0 102.348
4.610.501 Maatschappelijke dienstverlening 208.542 227.756 0 227.756
4.610.502 Welzijnswerk volwassenen en ouderen 103.590 105.351 0 105.351
4.610.503 Adviesraad Sociaal Domein 4.201 14.250 0 14.250
4.620.000 Loonkosten Taakveld Wijkteams 74.625 62.659 0 62.659
4.620.101 Toegang Eerste lijns loket WMO 13.615 0 0 0
4.620.102 Toegang Overige AWBZ 120.005 121.500 0 121.500
4.620.103 Toegang C.W.O. 2.136 0 0 0
4.620.104 Toegang tbv Jeugdzorg 306.558 263.490 0 263.490
4.630.000 Loonkosten Taakveld Inkomensregelingen 206.232 255.606 0 255.606
4.630.101 Inkomensvoorziening 2.014.748 2.247.000 -5.000 2.242.000
4.630.102 Bijzondere controle 27.392 35.000 0 35.000
4.630.103 Bijstandsverlening Zelfstandigen 39.491 50.000 0 50.000
4.630.202 Minimafonds 62.916 80.000 0 80.000
4.630.203 Schuldregeling en -sanering 85.901 75.000 0 75.000
4.630.204 Bijzondere bijstand 106.553 150.000 0 150.000
4.630.205 Kwijtschelding gemeent. belastingen 55.044 62.200 0 62.200
4.640.000 Loonkosten Taakveld Begeleide participatie 72.318 45.867 0 45.867
4.640.101 Sociale werkvoorziening (oud) 1.296.270 1.111.000 228.000 1.339.000
4.650.000 Loonkosten Taakveld Arbeidsparticipatie 185.848 272.509 0 272.509
4.650.110 Participatiebudget 172.826 177.850 0 177.850
4.660.000 Loonkosten Taakveld Maatwerkvoorzieningen WMO 110.642 188.457 0 188.457
4.660.101 Individuele rolstoelvoorziening 104.131 100.000 0 100.000
4.660.102 Individuele woningaanpassing 121.853 100.000 50.000 150.000
4.660.103 Parkeerkaarten 2.017 4.200 0 4.200
4.660.104 Individuele vervoersvoorzieningen/ scootmobielen 107.872 60.000 0 60.000
4.671.000 Loonkosten Taakveld Maatwerkdienstverlening 18+ 161.961 161.657 0 161.657
4.671.101 Individuele hulp bij het huishouden 323.628 390.000 0 390.000
4.671.102 Groepsbegeleiding WMO 470.697 600.000 0 600.000
4.671.103 Individuele begeleiding WMO 619.985 675.000 0 675.000
4.671.104 Vervoer i.v.m. begeleiding WMO 36.699 0 0 0
4.671.201 Eigen bijdrage CAK 0 0 0 0
4.671.302 PGB WMO losse hulpmiddelen 218.340 225.000 0 225.000
4.672.000 Loonkosten Taakveld Maatwerkdienstverlening 18- 191.412 151.828 0 151.828
4.672.110 Centrum Jeugd en Gezin, maatwerk 143.152 149.449 0 149.449
4.672.201 PGB Jeugd 112.549 200.000 -50.000 150.000
4.672.301 Zorg in natura / Jeugd 2.957.381 2.250.000 550.000 2.800.000
4.672.302 Landelijke transitie speciale zorg 102 25.000 -25.000 0
4.681.000 Loonkosten Taakveld Geëscaleerde zorg 18+ 8.762 17.246 0 17.246
4.682.000 Loonkosten Taakveld Geëscaleerde zorg 18- 3.762 9.647 0 9.647
4.710.000 Loonkosten Taakveld Volksgezondheid 81.272 25.072 0 25.072
4.710.001 GGD IJsselland 45.045 49.289 0 49.289
4.710.101 Openbare Gezondheidszorg 176.393 212.974 0 212.974
4.710.201 Jeugdgezondh.: C.J.G. Uniform deel 459.998 495.830 0 495.830
4.720.000 Loonkosten Taakveld Riolering 214.386 209.557 0 209.557
4.720.101 Gemeentelijk rioleringsplan + algemeen 18.132 67.600 3.250 70.850
4.720.102 Vrij-verval-riolering 573.037 628.132 0 628.132
4.720.103 Drukriolering 340.591 351.460 0 351.460
4.720.104 Waterbeheer 5.355 51.000 0 51.000
4.720.201 Rioolheffing 22.130 2.600 0 2.600
4.730.000 Loonkosten Taakveld Afval 78.377 55.788 0 55.788
4.730.101 Huisvuilinzameling/-afvoer 1.058.807 1.079.500 22.500 1.102.000
4.730.102 Separate inzameling 14.411 30.450 0 30.450
4.730.201 Afvalstoffenheffing 24.957 5.124 0 5.124
4.740.000 Loonkosten Taakveld Milieubeheer 256.400 142.722 0 142.722
4.740.101 Algemeen WABO 565.585 912.500 0 912.500
4.740.103 Toezicht en handhaven milieu 82.485 12.000 0 12.000
4.740.105 Duurzaamheid 37.991 0 0 0
4.740.107 Specialisme Vergunningverlening 79.317 75.000 0 75.000
4.750.000 Loonkosten Taakveld Begraafplaatsen 208.201 214.723 0 214.723
4.750.101 Begraven 72.337 62.634 0 62.634
4.750.102 Groenbeheer begraafplaatsen 34.489 52.300 0 52.300
4.750.103 Groenbeheer begraafplaats Staphorst+Rouveen 0 0 0 0
4.810.000 Loonkosten Taakveld Ruimtelijke ordening 464.789 458.304 0 458.304
4.810.101 Structuurplannen 0 45.000 0 45.000
4.810.102 Bestemmingsplannen 102.847 75.000 2.500 77.500
4.820.000 Loonkosten Taakveld Grondexploitatie 64.702 22.144 0 22.144
4.820.201 Beheer gronden op termijn in expl. 5.661 4.075 0 4.075
4.820.202 In bouwexpl. genomen gronden 16.011 0 0 0
4.820.301 Best.plan IJhorst West uitbr. 0 700 0 700
4.820.302 Best.plan De Esch 0 276 2.750 0 2.750
4.820.303 Best.plan Rouveen Zuid 156 2.200 0 2.200
4.820.304 Best.plan IJhorst-West 277 0 0 0
4.820.310 Strategische gronden 6.372 0 0 0
4.820.401 Best.plan Rouveen West-3 155 0 0 0
4.820.402 Best.plan Rouveen West-4 124.368 53.000 0 53.000
4.820.403 Best.plan De Baarge 6 1.960 0 0 0
4.820.404 Best.plan De Esch 2 1.467 0 0 0
4.820.405 Best.plan De Esch 3 56.619 440.000 0 440.000
4.820.406 Best.plan De Slagen 1.605 3.000 0 3.000
4.820.407 Best.plan Bullingerslag 105.728 1.526.000 0 1.526.000
4.820.410 Gronden in exploitatie 767.800 0 0 0
4.830.000 Loonkosten Taakveld Wonen en bouwen 793.495 564.057 0 564.057
4.830.001 Omgevingsvergun. voor afwijk. bouwplan 106.260 40.000 40.000 80.000
4.830.110 Volkshuisvesting 0 40.000 0 40.000
4.830.111 Gemeentelijk woningbezit 2.314 6.325 0 6.325
4.830.201 Omgevingsvergunning Bouwen 58.552 8.150 0 8.150
4.830.202 Welstand 44.610 61.000 -41.000 20.000
4.830.203 Bouwcontrole/handhaving 8.462 23.500 0 23.500
4.830.301 Vastgoedregistratie 35.472 35.200 0 35.200
4.830.302 Basisregistr. Adressen en Gebouwen (BAG) 27.780 7.200 0 7.200
4.830.303 Basiskaart Grootschalige Topografie (BGT) 27.998 35.000 0 35.000
Totaal Lasten 35.188.620 37.840.913 875.434 38.716.347
Baten
8.010.001 Raad en raadscommissies -624 0 0 0
8.010.602 Gemeentelijke Samenwerking -126.555 -118.813 0 -118.813
8.020.000 Loonkosten Taakveld Burgerzaken -39.805 0 0 0
8.020.101 Basisadministratie -12.164 -16.000 0 -16.000
8.020.103 Rijbewijzen -92.944 -88.500 -17.000 -105.500
8.020.104 Reisdocumenten -147.824 -121.500 30.000 -91.500
8.020.105 Naturalisatie -5.798 -1.800 0 -1.800
8.020.106 Burgerlijke stand -24.868 -33.000 0 -33.000
8.020.107 Verkiezingen en referenda -225 0 0 0
8.020.109 Huisnummering -159 0 0 0
8.040.101 Personeels en organisatieontwikkeling -42.493 0 0 0
8.040.103 A.R.B.O. -182 0 0 0
8.040.206 Systeembeheer tbv DOSZ-gem. -181.352 0 0 0
8.040.502 Reproduktie -720 -500 0 -500
8.040.503 Kantine gemeentehuis -17.600 -20.000 0 -20.000
8.040.507 Kantoorartikelen 0 -50 0 -50
8.040.510 Telefoon -50 0 0 0
8.040.601 Bezwaarschriften -3.710 0 0 0
8.040.701 Huisvesting gemeentehuis -26.407 -26.490 0 -26.490
8.040.802 Vervoermiddelen -7.600 0 0 0
8.040.803 Gereedschappen -2.297 0 0 0
8.050.101 Deelneming nutsbedrijven -443.312 -400.200 10.000 -390.200
8.050.201 Geldleningen korter dan 1 jaar -28 0 0 0
8.050.202 Geldleningen langer dan 1 jaar -158.166 -156.003 0 -156.003
8.050.301 Beleggingen -178.562 -215.312 -5.000 -220.312
8.050.302 Rente kort geld 0 0 0 0
8.061.221 Onr. Zaak Belasting Eigenaar woning -1.440.011 -1.492.785 0 -1.492.785
8.061.300 Uitvoering WOZ Zwartewaterland -200.257 -252.727 49.645 -203.082
8.062.201 Onr. Zaak Bel. Gebruiker niet-woning -518.707 -511.975 -30.000 -541.975
8.062.221 Onr. Zaak Belasting Eigenaar niet-woning -839.206 -817.375 -45.000 -862.375
8.064.101 Hondenbelasting -55.539 -54.065 0 -54.065
8.070.101 Uitkering gemeentefonds -14.110.454 -20.937.718 213.000 -20.724.718
8.070.201 Uitkering deelfonds sociaal domein -5.807.423 0 0 0
8.080.401 Werken voor derden -13.665 -5.000 0 -5.000
8.080.402 Werken voor derden BTW -8.383 -4.000 0 -4.000
8.110.101 Preparatie brandweer -23.105 -49.000 0 -49.000
8.110.102 Veiligheidsregio IJsselland -26.522 0 0 0
8.120.111 Algemene Plaatselijke Verordening -13.395 -11.750 0 -11.750
8.120.113 Lijkschouwingen -498 0 0 0
8.120.116 Integrale veiligheid -13.128 0 0 0
8.210.101 Wegenbeheerplan -729 0 0 0
8.210.111 Asfaltverhardingen -8.172 0 0 0
8.210.112 Elementenverhardingen -6.092 -10.000 0 -10.000
8.210.121 Coördinatie kabels en leidingen -24.471 0 0 0
8.210.122 Gladheidbestrijding -5.150 0 0 0
8.210.123 Openbare verlichting -41.672 -18.000 0 -18.000
8.210.124 Straatmeubilair 0 -500 0 -500
8.210.125 Straatreiniging -963 -3.000 0 -3.000
8.210.201 Verkeersveiligheid -17.995 -34.510 0 -34.510
8.210.202 Verkeersborden + verkeersinstallaties -161 -2.500 0 -2.500
8.310.001 Bedrijvenpromotie en relatiebeheer -68.753 -61.400 0 -61.400
8.330.111 Jaarmarkt Staphorst -6.186 -8.000 8.000 0
8.330.112 Maandmarkt IJhorst 4.500 0 0 0
8.330.113 Weekmarkt Staphorst -22.467 -21.000 0 -21.000
8.330.114 Overige handel en ambacht -16.243 -8.500 0 -8.500
8.340.101 Forensenbelasting -57.420 -58.800 0 -58.800
8.340.201 Toeristenbelasting -54.601 -48.720 -22.000 -70.720
8.420.110 Basisonderwijs huisvesting -15.097 -20.700 0 -20.700
8.420.201 Voortgezet onderwijs, huisvesting -230 -230 0 -230
8.430.001 Basisonderwijs overige voorz. -1.497 -4.000 0 -4.000
8.430.101 Leerlingenvervoer speciaal onderw. -3.464 -2.800 0 -2.800
8.430.301 Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) -286.246 -280.000 0 -280.000
8.430.302 Leerplichtwet -31.770 -30.000 0 -30.000
8.520.101 Kleedaccommodaties voetbalver. -90.271 -92.432 0 -92.432
8.520.103 Overige sportterreinen -25 -25 0 -25
8.520.201 Gymnastieklokalen -23.561 -21.200 0 -21.200
8.520.202 Sporthal Staphorst -52.911 -58.724 0 -58.724
8.520.301 Zwembad 'de Broene Eugte' 0 0 0 0
8.520.400 Specifieke uitk. sport (SPUK) 0 -43.000 0 -43.000
8.530.110 Cultuureducatie -8.549 -6.045 0 -6.045
8.560.101 Openbare bibliotheek -952 0 0 0
8.570.000 Loonkosten Taakveld openbaar groen en recreatie -2.212 0 0 0
8.570.103 Omgevingsvergunning voor kappen -2.344 -3.000 0 -3.000
8.570.104 Natuur en landschap -337 0 0 0
8.570.201 Wijkgroen -1.635 -2.000 0 -2.000
8.570.202 Groenvoorzieningen langs wegen 0 -600 0 -600
8.570.203 Beheer bomen binnen bebouwde kom 0 -2.000 0 -2.000
8.570.302 Kinderboerderij -100 -100 0 -100
8.570.304 Volkstuinen -1.116 -1.150 0 -1.150
8.610.110 Nieuwkomers -33.180 -37.500 -20.000 -57.500
8.610.301 Collectieve vervoersvoorziening -535 0 0 0
8.610.404 Accommodatie soc.cultureel werk -35.252 -43.000 0 -43.000
8.630.101 Inkomensvoorziening -1.987.055 -2.012.500 0 -2.012.500
8.630.103 Bijstandsverlening Zelfstandigen -7.063 -34.500 0 -34.500
8.630.204 Bijzondere bijstand -16.750 -18.000 0 -18.000
8.630.205 Kwijtschelding gemeent. belastingen -1.684 -1.450 0 -1.450
8.650.110 Participatiebudget -87.597 -51.000 0 -51.000
8.660.103 Parkeerkaarten -2.927 -3.450 0 -3.450
8.671.201 Eigen bijdrage CAK -147.791 -75.000 0 -75.000
8.671.302 PGB WMO losse hulpmiddelen -149.235 0 0 0
8.672.000 Loonkosten Taakveld Maatwerkdienstverlening 18- -18.866 0 0 0
8.672.110 Centrum Jeugd en Gezin, maatwerk -600 0 0 0
8.720.103 Drukriolering -5.449 0 0 0
8.720.201 Rioolheffing -1.682.055 -1.655.796 -20.000 -1.675.796
8.730.000 Loonkosten Taakveld Afval -3.969 0 0 0
8.730.101 Huisvuilinzameling/-afvoer -160.615 0 0 0
8.730.102 Separate inzameling -274.841 -200.000 0 -200.000
8.730.201 Afvalstoffenheffing -983.470 -988.800 0 -988.800
8.740.000 Loonkosten Taakveld Milieubeheer -51.481 0 0 0
8.740.101 Algemeen WABO -4.265 0 0 0
8.740.106 Milieutoets fysieke leefomgeving -3.307 -1.000 0 -1.000
8.740.107 Specialisme Vergunningverlening -1.840 0 0 0
8.750.101 Begraven -339.249 -297.200 0 -297.200
8.810.102 Bestemmingsplannen -110.140 -102.000 80.000 -22.000
8.820.201 Beheer gronden op termijn in expl. -49.078 -8.000 0 -8.000
8.820.202 In bouwexpl. genomen gronden -2.128 0 0 0
8.820.301 Best.plan IJhorst West uitbr. -908 -700 0 -700
8.820.302 Best.plan De Esch 0 -3.013 -2.750 0 -2.750
8.820.303 Best.plan Rouveen Zuid -2.451 -2.200 0 -2.200
8.820.304 Best.plan IJhorst-West 0 0 0 0
8.820.310 Strategische gronden -432 0 0 0
8.820.402 Best.plan Rouveen West-4 -122.844 -53.000 0 -53.000
8.820.403 Best.plan De Baarge 6 -1.322 0 0 0
8.820.405 Best.plan De Esch 3 -259.468 -440.000 0 -440.000
8.820.406 Best.plan De Slagen -30.530 -3.000 0 -3.000
8.820.407 Best.plan Bullingerslag -1.308.267 -1.526.000 0 -1.526.000
8.820.410 Gronden in exploitatie -288.319 0 0 0
8.830.000 Loonkosten Taakveld Wonen en bouwen -11.099 0 0 0
8.830.001 Omgevingsvergun. voor afwijk. bouwplan -31.645 -40.000 0 -40.000
8.830.110 Volkshuisvesting -92 0 0 0
8.830.111 Gemeentelijk woningbezit -7.689 -9.400 6.800 -2.600
8.830.201 Omgevingsvergunning Bouwen -320.941 -449.000 0 -449.000
8.830.202 Welstand -36.332 -61.000 21.000 -40.000
8.830.203 Bouwcontrole/handhaving -16.000 0 0 0
Totaal Baten -34.034.403 -34.293.745 259.445 -34.034.300
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 1.154.216 3.547.168 1.134.879 4.682.047
Onttrekkingen
8.090.010 Reserveringen 3.730.138 4.408.168 217.750 4.625.918
Stortingen
4.090.010 Reserveringen 2.490.511 861.000 0 861.000
Mutaties reserves -1.239.627 -3.547.168 -217.750 -3.764.918

Belangrijkste uitkomsten financiele samenvatting 2019

Globale analyse van de uitkomst waarbij de afwijkingen boven de  € 25.000 (afgerond) worden gemeld. Posten die via de reserves lopen en daardoor geen invloed hebben op de uitkomst zijn zowel als na- en voordelen in dit overzicht opgenomen.    


Voor- en nadelen lasten

 

Nadeel

Toelichting Bedrag
Raad en raadscommissies Wettelijke verhoging raadsvergoeding €   78.000 nadeel
Raadsgriffier Extra kosten inhuur raadsgriffier (in opdracht van werkgeverscommissie) €   45.000 nadeel
Personeel- en organisatieontwikkeling Extra (bemiddelings)kosten werving en selectie door krapte op de arbeidsmarkt €   30.000 nadeel
Sociaal domein

Subsidie Reestmond o.b.v. herziene begroting 2019                                        €    228.000    Nadeel
Individuele woningaanpassing                                                                                       €      50.000     Nadeel
PGB Jeugd aanpassing op werkelijke cijfers                                                          €      50.000     Voordeel

Zorg In Natura : jeugd                                                                                                          €      550.000   Nadeel
Landelijke transitie speciale zorg (overgeheveld naar ZIN jeugd)             €       25.000     Voordeel
Totaal nadeel                                                                                                                             €    753.000  (t.l.v. reserve sociaal domein)
€ 753.000 nadeel - reserve
Omgevingsvergunning voor afwijking bouwplan Inhuur derden t.b.v. EPOS €     40.000 nadeel
Welstand
Door de vele ingediende CPOS aanvragen worden er minder welstandsadviezen gevraagd. De kosten zijn hierdoor minder. €    41.000 voordeel
Diverse lasten Diverse kleinere afwijkingen tot € 25.000, per saldo in totaal een nadeel op lasten
€    14.000 nadeel
  Totaal lasten
€  166.000 nadeel

 

Voor- en nadelen baten

Nadeel

Toelichting Bedrag
Reisdocumenten Naar verwachting minder aanvragen van nieuwe reisdocumenten/verlengingen reisdocumenten (paspoortdip) €  30.000 nadeel
Beleggingen Het dividend van de BNG is € 25.000 hoger dan geraamd en dat van N.V. Rova € 40.000. Het dividend van N.V. Rova komt ten gunste van de reserve matiging tarief afvalstoffenheffing. Door verkoop van BNG Financial Bond Fonds i.v.m. verwachte verdere koersdaling (in 2018 is al een koersverlies van € 20.000 genomen) komt de geraamde koerswinst van € 60.000 te vervallen. Per saldo een totaal voordeel van € 5.000, waarvan € 40.000 ten gunste van de reserve.

€  25.000 voordeel                         
€  40.000 voordeel - reserve     

€  60.000 nadeel     
OZB zowel eigenaar als gebruiker Ten tijde van het vaststellen van het ozb tarief 2019 was de definitieve waardeontwikkeling en de WOZ waarden van de niet-woningen nog niet bekend.  De totale WOZ waarde 2019 blijkt hoger dan begroot. €  75.000  voordeel
Uitkering gemeentefonds Naar aanleiding van mei-circulaire 2019:  een uitgebreide toelichting van dit bedrag is te vinden onder het hoofdstuk mei-circulaire. De werkelijke daling van het gemeentefonds bedraagt € 213.000, echter door toevoeging van eenmalige bedrag Jeugd en looncompensatie sociaal domein ad € 481.000 ,welke ten gunste komt van de reserve sociaal domein, bedraagt de daling ten laste van resultaat 2019 € 694.000 € 694.000 nadeel
Bestemmingsplannen Lagere baten vanwege EPOS €   80.000 nadeel
Diverse baten Diverse kleinere afwijkingen tot € 25.000, per saldo in totaal een voordeel op baten €   14.000 voordeel
  Totaal baten €   750 .000 nadeel

Verwachting uitkomst jaarrekening 2019
Op basis van deze uitkomst is een negatief rekeningsaldo over 2019 te verwachten. Argumenten daarbij: 

- Deze  financiële tussenrapportage geeft een nadeel van € 916.000;
- De post onvoorzien kent per eind mei nog een stand van € 47.000;
- De gereserveerde kapitaallasten worden niet volledig benut; deze worden toegevoegd aan de reserve wegenbeheer.
- Betreft de stand per eind mei en mede daarop gebaseerd  de prognose voor het gehele kalenderjaar 2019. Er zijn dan nog 7 maanden te gaan;
- De praktijk wijst telkens uit dat bij samenstelling van de definitieve jaarrekening het rekeningsaldo positiever is dan die zoals bij de zomernota (nu financiële tussenrapportage) werd geprognosticeerd. Zo zijn niet alle beschikbare budgetten volledig benut en er hebben zich meestal incidentele meevallers voor gedaan. Aangezien voor 2019 scherp is geraamd zullen naar verwachting deze voordelen kleiner zijn dan voorgaande jaren;
- Afwijkingen in de posten < € 10.000 zijn niet altijd gerapporteerd.  Binnen de begroting  betreffen dat een groot aantal posten. Om deze redenen wordt verwacht dat de jaarrekening 2019 met een negatief saldo wordt afgesloten;  
- Een geraamd nadeel op de jaarrekening 2019 van bijna  € 0,9 miljoen (€ 47.000 nog vrij beschikbaar op onvoorzien en € 0,916  miljoen nadeel financiële tussenrapportage per eind mei) te verwachten. Deze uitkomst moet met enige reserve  worden bezien. 

Grondaankoop (resterend) activiteitenzone Rouveen:
Burgemeester en Wethouders hebben 10 oktober 2018 ingestemd met aankoop van deze grond voor € 15 per m2. Dit is in totaal € 63.950 hoger dan de raming van € 130.000. Hiervan is de raad in kennis gesteld. De raming wordt dan ook verhoogd met € 63.950. Dit heeft een verhoging van de waarde van de gronden onder de materiële vast activa tot gevolg en heeft geen invloed op de uitkomst van de zomernota. Op gronden wordt niet afgeschreven.

 

Voortgang investeringen 2019

Investeringenoverzicht

Details Investeringsbedrag Uitgaven t/m 2017 Uitgaven 2018 Uitgaven 2019 Uitgaven t/m 2019 Restant krediet 2019
Nota Burgerkracht (2015) 30.000 18.137 6.375 2.039 26.551 3.449
Project dienstverlening (procesoptimalisatie) (3 jr.) (2016) 85.000 7.680 1.579 0 9.259 75.741
Strategisch communicatieplan: uitvoering (2016) 10.000 0 0 0 0 10.000
Schaftkeet (2019) 14.000 0 0 0 0 14.000
Puincontainer (2019) 11.000 0 0 0 0 11.000
Veegzuig-combinatie t.b.v. mini-tractor (2017) 38.000 0 0 0 0 38.000
Bestelbus gesloten (2-VSJ-36) (2019) 35.000 0 0 0 0 35.000
Knijperbak + rotator (2019) 8.500 0 0 0 0 8.500
Digitale agenda 2020 (2019) 100.000 0 0 3.480 3.480 96.520
Koppeling IJVI en Decos Join (2018) 60.810 0 42.508 11.022 53.530 7.280
Overgang taxeren op oppervlakte (wet WOZ) (2019) 65.000 0 0 0 0 65.000
Vergroten veiligheidsbeleving (2019) 10.000 0 0 0 0 10.000
Vergroten veiligheidsgevoel (2019) 10.000 0 0 0 0 10.000
Fietsplan: actualisatie (2019) 25.000 0 0 10.590 10.590 14.410
Herinrichting J.C. van Andelweg (2014) 415.000 400.906 0 0 400.906 14.094
Vervanging brug Veldhuisweg door duiker (2017) 72.000 48.165 3.465 0 51.630 20.370
Verkeersplan (2015) 50.000 35.680 1.281 1.875 38.836 11.164
Fietspad ZSM (2017) 535.000 49.500 299.759 5.728 354.987 180.013
Herinrichting Staphorst Noordoost fase 2 (2019) 142.000 0 0 1.188 1.188 140.813
Onderzoek afslag A28 (2019) 50.000 0 0 0 0 50.000
Bomenbeleidplan (2012) en Boombeheer fase 2 80.000 51.745 0 27.513 79.258 743
Zuidelijke ontsluiting CZ Rouveen (2016) 620.000 86.338 228.227 4.086 318.650 301.350
Fietspad Kanlaan/Evenboersweg: uitvoeringskrediet (2017) 2.395.000 182.733 792.108 36.882 1.011.724 1.383.276
Herinrichting Ebbinge Wubbenlaan (2018) 120.000 0 75.721 0 75.721 44.279
Renovatie lichtmasten-areaal, fase 2 (2019) 50.000 0 0 0 0 50.000
Vervanging aanhangstrooiers nr. 3 en 4 (2015) 75.000 86.500 0 0 86.500 -11.500
Sneeuwploeg nr. 2 t.b.v. tractor (2018) 9.500 0 0 0 0 9.500
Reconstructie spoorwegovergang JJ Gorterlaan (2017) 896.000 24.639 3.878 0 28.517 867.484
Voorbereidingskrediet herinrichting Korte Kerkweg (2017) 270.000 17.000 99.737 65.112 181.849 88.151
Herinrichting Staphorst Noord, fase 1 (2017) 135.000 38.675 112.102 518 151.295 -16.295
Fietspad Heerenweg (2019) 1.100.000 0 0 2.794 2.794 1.097.206
Fietspad Gorterlaan (2017) 800.000 11.835 7.462 2.918 22.215 777.785
Uitvoeringskrediet fiets- en wandelpad Reggersweg (2018) 200.000 0 0 0 0 200.000
Renovatie lichtmasten-areaal, fase 1 (2018) 50.000 0 0 0 0 50.000
Renovatie diverse zandwegen (2018) 10.000 0 0 3.894 3.894 6.106
Grond bij begraafplaats Rouveen (2018) 90.000 0 0 0 0 90.000
Winterlogic-systeem (2018) 20.000 0 0 0 0 20.000
Herinrichting Boslaan (2017) 225.000 5.652 167.870 4.810 178.332 46.668
Herinrichting kruispunten Heerenweg (2019) 85.000 0 0 0 0 85.000
Groot onderhoud kunstwerken (2016) 490.000 224.095 190.090 0 414.185 75.815
Sneeuwploeg nr. 1 (t.b.v. vrachtauto) (2019) 9.500 0 0 0 0 9.500
Opzetstrooier nr.1 (t.b.v. vrachtauto) (2019) 42.000 0 0 0 0 42.000
Groot onderhoud bruggen Dedemsvaartweg (2018) 30.000 0 0 0 0 30.000
Monitoring en evaluatie verkeer (2018) 10.000 0 0 0 0 10.000
Straatmeubilair centrum Staphorst (2018) 33.000 0 0 0 0 33.000
Carpoolplaats de Lichtmis (2015) 63.500 19.437 43.262 0 62.700 800
Herinrichting omgeving station (2019) 520.000 0 0 0 0 520.000
Haven: onderzoek economische mogelijkheden (2019) 35.000 0 0 0 0 35.000
Promotie gemeente Staphorst (2019) 10.000 0 0 0 0 10.000
Ondersteuning startende ondernemers (2019) 15.000 0 0 0 0 15.000
Mutatieverw.kadaster rvk Staph./Reestdal (2017) 50.000 0 0 0 0 50.000
Beveiliging bedrijventerrein (2018) 50.000 0 0 0 0 50.000
Herziening detailhandelsvisie (2018) 20.000 0 0 0 0 20.000
Leader III: lokale projectbijdragen (2018) 75.000 0 8.024 0 8.024 66.976
Nieuwe bestemmingen vrijkomende agrarische gebouwen (2019) 5.000 0 0 0 0 5.000
Detailhandelsvisie: uitvoering (2019) 30.000 0 0 8.208 8.208 21.792
Glasvezel in buitengebied: onderzoek (2016) 50.000 0 0 3.490 3.490 46.510
Bestuursopdracht uitvoeringsorganisatie Primair Onderwijs Staphorst (2018) 55.000 0 6.075 22.350 28.425 26.575
Vakonderwijs, vak-havo, technasium (2019) 20.000 0 0 0 0 20.000
Noorderslag: verlichting hoofdveld (2019) 35.000 0 0 0 0 35.000
VV IJhorst, renovatie veld + uitbreiding verlichting (2019) 30.000 0 0 0 0 30.000
Subsidie AMBC (2013) 200.000 0 0 0 0 200.000
Culturele vormingsactiviteiten (2019) 5.000 0 0 0 0 5.000
Klok van Wou (2018) 25.000 0 10.054 6.026 16.080 8.920
Digiborden bibliotheek Staphorst (2019) 7.000 0 0 0 0 7.000
Evenemententerrein "de Tippe": vervanging asfalt (2015) 100.000 76.921 0 0 76.921 23.079
Meerjarenimpuls R en T: kwaliteitsverb. toer. routenetw. en recr. voorzieningen (2016) 30.000 0 0 0 0 30.000
Herinrichting groenvoorziening Staphorst Zuid 1 (2017+2018) 65.000 9.108 55.892 25 65.025 -25
Opstellen en uitvoeren plan groot onderhoud openbaar groen (2019) 30.000 0 0 0 0 30.000
Langjarig beheer en onderhoud landschapselementen (2019) 25.000 0 0 0 0 25.000
Uitv. Landschapsplan: houtsingelproj. Rouv. - Staphorst 2017 + 2018 (2017) 50.000 0 0 0 0 50.000
Aanvullend krediet particulier bomenbeleid (2017) 24.500 8.580 3.185 0 11.765 12.735
Pilot langjarig landschapsbeheer (2018) 72.036 0 29.176 17.260 46.436 25.600
Herplant: 600 bomen (2018) 90.000 0 0 0 0 90.000
Flora- en faunawet: inventarisatie en uitvoeringsmaatregelen (2018) 40.000 0 0 0 0 40.000
Snoeien en rooien van bomen (2018) 50.000 0 5.070 0 5.070 44.930
Speeltoestellen vervangen (2018+2019) 100.000 0 0 0 0 100.000
Aanleg ommetjes, speelplaatsen en trapveldjes (2019) 90.000 0 0 0 0 90.000
Boombeheer: achterstallig onderhoud buiten bebouwde kom (2019) 50.000 0 0 9.378 9.378 40.622
Boombeheer: achterstallig onderhoud binnen bebouwde kom (2019) 35.000 0 0 0 0 35.000
Groenbeheerplan: opstellen (2019) 25.000 0 0 0 0 25.000
Uitvoering programma recreatie en toerisme (2018) 50.000 0 2.560 790 3.350 46.650
Activiteitenzone Rouveen (2018) 365.000 0 0 0 0 365.000
Doorontwikkeling Sociaal Domein (2018) 150.000 0 45.258 94.801 140.059 9.941
Extra inzet/capaciteit Sociaal Domein (2018) 700.000 0 147.790 36.889 184.679 515.321
Ontwikkeling voorzieningen WMO (2018) 50.000 0 30.784 10.407 41.191 8.809
Uitvoering GRP-V: jaarschijf 2016 (2016) 911.704 246.726 636.109 3.628 886.462 25.242
Uitvoering GRP-V: jaarschijf 2017 (2017) 1.099.000 87.514 83.230 9.171 179.916 919.084
Uitvoering GRP-V: jaarschijf 2018 (2018) 550.000 0 10.469 39.322 49.791 500.209
Uitvoering GRP-V: jaarschijf 2019 (2019) 325.000 0 0 0 0 325.000
Sisa-regeling Geluidsaneringsproject 70+ (2013) 737.500 254.905 71 27.513 282.489 455.011
Uitvoering energieloket 2.1 (2017) 50.000 0 14.535 10.248 24.782 25.218
Grond voor uitbreiding begraafplaats Rouveen (2018) 100.000 0 0 91.164 91.164 8.836
Uitvoering programma duurzaamheid (2019) 475.000 0 22.135 57.501 79.636 395.364
Energiebesparende maatregelen gemeentelijke gebouwen (2018) 300.000 0 4.930 4.930 9.860 290.140
Windturbines/windenergie (2018) 50.000 0 35.140 26.075 61.216 -11.216
Verbod op asbestdaken (2018) 25.000 0 2.625 0 2.625 22.375
Klimaatadaptie (2019) 20.000 0 0 0 0 20.000
Permanent meetsysteem 't Wiede Gat (2019) 12.500 0 0 0 0 12.500
Dynamische geurkaart (2019) 55.000 0 0 0 0 55.000
Aanpak onderzoeksvermindering flora/fauna (2019) 60.000 0 0 2.875 2.875 57.125
Startersleningen SVn 2017 (2017) 200.000 0 60.000 60.000 120.000 80.000
Inrichting leefomgeving De Slagen (2018) 240.000 0 0 0 0 240.000
Woonservicegebieden: uitv.plan (2011) 98.000 13.686 0 0 13.686 84.314
EPOS (Efficiënte Procesinrichting Omgevingsrecht Staphorst) (2016 + 2017) 200.000 101.171 93.664 26.400 221.234 -21.234
Participatietraject Levensboomlocatie (2018) 50.000 0 10.759 14.965 25.725 24.275
Nieuwe omgevingswet: implementatie (2018) 200.000 0 0 0 0 200.000
B.p. de Slagen: maatr. verb. leefbaarheid (2016) 50.000 20.396 10.283 2.148 32.827 17.173
Woonvisie (2019) 25.000 0 0 0 0 25.000
Voorbereidingskrediet bedrijventerrein (2018) 2.600.000 0 13.858 44.310 58.168 2.541.832
GeoVisie (2018) 145.000 0 16.614 0 16.614 128.386
Doorontwikkeling organisatie (2016 + 2017) 500.000 186.829 121.901 65.315 374.045 125.955
Digitalisering archieven vanaf 1940 (2016) 210.000 12.642 115.723 49.449 177.814 32.186
Toekomstbestendig gemeentehuis (2017) 100.000 64 90.439 9.863 100.366 -366
Aanpassing raadszaal (2017) 192.000 7.044 183.879 12.748 203.671 -11.671
Gemeentehuis: vervanging meubiliar (2015) 150.000 106.438 11.263 14.348 132.048 17.952
Egem I: aanschaf hard en software = I-NUP (2010) 165.000 108.498 13.189 54.583 176.269 -11.269
E-overheidsvoorzieningen (2009) 219.000 158.524 28.419 0 186.944 32.056
Mercedes Vrachtauto (BZ-BH-51) (2019) 200.000 0 0 0 0 200.000
Werkkleding buitendienst: aanschaf (2016) 15.000 11.891 1.047 651 13.590 1.410
Pick-up bus groenploeg 8-VHF-35 (2018) 38.000 0 811 0 811 37.189
2 Elektrische voertuigen participatiemedewerkers (2016) 60.000 0 0 0 0 60.000
Totaal generaal 23.531.050 2.719.653 4.000.384 1.021.278 7.741.315 15.789.735

Voortgangsinformatie investeringen

Voortgangsinformatie investeringen

Voortgangsinformatie per investering

Programma 0 | Algemeen bestuur en organisatie

Financiële voortgang programma 0

Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 Mutaties Zomernota 2019 Begroting 2019 na mutatie
Lasten 2.421.799 2.871.793 105.734 2.977.527
Baten -24.224.676 -25.226.773 205.645 -25.021.128
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -21.802.877 -22.354.980 311.379 -22.043.601
Onttrekkingen 3.730.138 4.408.168 217.750 4.625.918
Stortingen 2.490.511 861.000 0 861.000
Mutaties reserves -1.239.627 -3.547.168 -217.750 -3.764.918

Stand van zaken beleidsactiviteiten 2019 (uit het coalitieakkoord)

Zelfstandigheid

Wij zetten ons in voor het behoud van zelfstandigheid. Wij werken strategisch efficiënt samen, daar waar dat waarde toevoegt voor onze gemeente of ermee we samenwerken. Samenwerking mag niet ten koste gaan van de zeggenschap van de gemeenteraad en de identiteit van de gemeente Staphorst.

Ondersteuning initiatieven

Wij stimuleren en ondersteunen initiatieven uit de samenleving en participatie met de samenleving. Daarom richten wij het komend jaar een ontwikkelfonds voor initiatieven uit de samenleving op.

Dienstverlening

Wij zetten de komende tijd nog nadrukkelijker in op het inspelen op de behoeften van de inwoners en ondernemers. Dit geldt ook voor de (digitale) bereikbaarheid en toegankelijkheid van de organisatie. We gaan daarbij nog meer werken met medewerkers die verantwoordelijkheid nemen voor een breder onderwerp of een doelgroep. Dit in navolging van bijvoorbeeld de ‘accountmanager bedrijven’ en de ‘ruimtecoaches.’

Goed werkgeverschap

Wij zetten de komende tijd in op het duurzaam verbeteren van het vakmanschap in onze organisatie door ruimte te blijven bieden voor persoonlijke ontwikkeling, opleiding en door het creëren van meer experimenteerruimte. Wij zetten daarnaast in op ‘goed werkgeverschap’, vanuit de overtuiging dat een aantrekkelijke werkgever de beste medewerkers aan kan trekken.

Inperken inhuur

Wij zetten in op het inperken van inhuur van externe medewerkers. Wij verwachten door de organisatie kwalitatief te verbeteren ook minder afhankelijk te zijn van externe deskundigheid.

Programma 1 | Openbare orde en veiligheid

Financiële voortgang programma 1

Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 Mutaties Zomernota 2019 Begroting 2019 na mutatie
Lasten 1.255.193 1.342.519 -24.640 1.317.879
Baten -76.647 -60.750 0 -60.750

Stand van zaken beleidsactiviteiten 2019 (uit het coalitieakkoord)

Veiligheidsbeleving

Handhaving is primair een taak van de politie. Ook daar waar het veiligheid betreft, is het van belang dat goed samengewerkt wordt. Wij nemen een proactieve rol in om samen met de politie de veiligheid en veiligheidsbeleving te vergroten.

Wijkagenten

De politie is het meest effectief in de vorm van ‘blauw op straat’. In het bijzonder de wijkagent dient aanwezig, herkenbaar en zichtbaar te zijn. Het college blijft zich inzetten voor de aanwezigheid van het juiste aantal wijkagenten en het behouden van een politiepost in onze gemeente.

Behoud voorzieningen

Wij zetten ons in voor het behoud van een goed opgeleide en toegeruste brandweer en brandweerkazerne. Daarnaast zetten we ons in voor het behoud van een bemande ambulancepost. Voor beide hulpdiensten zien wij toe op naleving van de aanrijtijden.

Veiligheid

Wij zetten ons in voor het versterken van de veiligheid en het veiligheidsgevoel van onze inwoners. Hiervoor wordt de inzet en het gebruik van Burgernet en buurtpreventieapps gestimuleerd. Waar mogelijk en haalbaar versterkt de gemeente de veiligheid door de inzet van cameratoezicht op strategische posities in de gemeente.

Voorlichting en bewustwording

Wij gaan samen met betrokkenen, inwoners en organisaties aan de slag met voorlichting en werken aan bewustwording met betrekking tot de risico’s van vuurwerk, het persoonlijk letsel en brandgevaar. Wij denken hierbij bijvoorbeeld aan illegaal zwaar vuurwerk en aan het afsteken van vuurwerk nabij rietgedekte woningen, zoals aan De Streek. 

Programma 2 | Verkeer en vervoer

Financiële voortgang programma 2

Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 Mutaties Zomernota 2019 Begroting 2019 na mutatie
Lasten 2.255.277 3.164.495 4.250 3.168.745
Baten -105.404 -68.510 0 -68.510

Stand van zaken beleidsactiviteiten 2019 (uit het coalitieakkoord)

A28

Bereikbaarheid is essentieel voor de ontwikkeling van Staphorst. De ligging van de A28 biedt hiervoor kansen. Samen met andere overheden zetten we ons daarom in voor capaciteitsuitbreiding van de A28. Een goede en veilige ontsluiting van de A28 in onze gemeente is daarbij noodzakelijk. We zetten de verkenning naar verbetering en verplaatsing van de op- en afritten voort. Het komende jaar zullen we een krachtige lobby blijven uitvoeren, scenario’s onderzoeken en uitwerken met als doel te komen tot een raadsvoorstel voor verbetering en/of verplaatsing van de op- en afritten. Eerdere onderzoeksresultaten worden hierbij betrokken. Voor de haalbaarheid is financiering van andere overheden noodzakelijk.

Openbaar vervoer

Wij zetten ons in voor goede openbare vervoersvoorzieningen. Dit houdt concreet in dat wij inzetten op het behoud van lijn 40 en het verbeteren van de aansluiting op de overige vervoersdiensten.

Treinhalte

Wij zetten in op de realisatie van een treinhalte en gaan door met de ingezette dialoog met betrokken organisaties. Het uitgangspunt hierbij is dat een treinhalte het openbaar vervoer dient te verbeteren.

Haven

Ook wij zetten ons in voor de regio Zwolle en daarmee ook voor een sterke haven. Wij komen, in overleg met onze samenwerkingspartners, binnen een jaar met een positiebepaling op basis van verschillende scenario’s. Bij deze positiebepaling betrekken wij ook onze inwoners en ondernemers.

Fietsplan

Wij komen met een fietsplan met maatregelen voor het bevorderen van de verkeersveiligheid. De raad stelt bij de vaststelling van dit plan de prioriteiten vast en betrekt hierbij lopende ontwikkelingen. Wij bevorderen in dit fietsplan de verkeersveiligheid, vooral voor kwetsbare weggebruikers, in de nabijheid van winkels, sportaccommodaties, zwembad, scholen en andere voorzieningen.

Programma 3 | Economie en ondernemen

Financiële voortgang programma 3

Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 Mutaties Zomernota 2019 Begroting 2019 na mutatie
Lasten 202.522 254.711 -7.000 247.711
Baten -221.169 -206.420 -14.000 -220.420

Stand van zaken beleidsactiviteiten 2019 (uit het coalitieakkoord)

Bedrijventerreinen

Wij gaan verder met de reeds in gang gezette ontwikkeling van bedrijventerreinen. We zorgen daarbij voor een juiste verhouding tussen de beschikbare oppervlakte, werkgelegenheid en de belasting van de infrastructuur. Van belang is tijdig aan te sluiten bij behoefte.

Startende ondernemers

Wij gaan in kaart brengen welke behoeften aan ruimte en ondersteuning er bij startende ondernemers bestaat en op welke wijze de gemeente de behoefte aan kennisdeling kan ondersteunen.

Verkeersveiligheid winkelcentrum

In het al eerder genoemde fietsplan hebben we aandacht voor de bevordering van de verkeersveiligheid in het winkelcentrum. Zie onderdeel 'winkelhart'.

Winkelhart

Wij willen het winkelhart versterken samen met omwonenden en de ondernemers die er al een begin mee hebben gemaakt. Wij gaan onderzoeken welke wensen er bij omwonenden, ondernemers en bezoekers bestaan ten aanzien van het winkelcentrum. Dat onderzoek richt zich op zowel de verscheidenheid, de inrichting van het winkelcentrum, de functie van ‘ontmoeten’, veiligheid, de bereikbaarheid en het parkeren. Wij komen met een plan dat leidt tot een meer dynamisch, divers winkelgebied, met oog voor de functie van ontmoeten.

Nieuwe bestemmingen

Wij bieden ondernemers die geconfronteerd worden met het vrijvallen van agrarische gebouwen in principe ruimte om te komen tot nieuwe bestemmingen. Wij bewaken hierbij wel de belangen van bestaande agrarische bedrijven en de omgeving. Wij bieden daarbij onze landbouwbedrijven in het buitengebied ruimte voor (ondergeschikte) nevenactiviteiten zoals de verkoop van streekproducten of plattelandstoerisme.

Programma 4 | Onderwijs

Financiële voortgang programma 4

Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 Mutaties Zomernota 2019 Begroting 2019 na mutatie
Lasten 1.661.384 1.599.003 0 1.599.003
Baten -338.305 -337.730 0 -337.730

Stand van zaken beleidsactiviteiten 2019 (uit het coalitieakkoord)

Basisonderwijs

Wij zetten ons in om in iedere kern het basisonderwijs te behouden en coördineren een breed gedragen lokaal onderwijsbeleid.

Vakonderwijs

Wij komen in dialoog met het onderwijsveld en de ondernemers met een visie op vakonderwijs. Wij denken hierbij concreet aan denkers die doen en verkennen ondermeer de behoefte aan een Vak-Havo en technasium.

Bibliotheken

Wij zetten ons in voor het behoud van de bibliotheken en faciliteren waar nodig samenwerking door bibliotheken met het onderwijs en andere partners.

Programma 5 | Sport, cultuur, recreatie en toerisme

Financiële voortgang programma 5

Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 Mutaties Zomernota 2019 Begroting 2019 na mutatie
Lasten 3.045.908 3.461.505 -10.085 3.451.420
Baten -184.012 -230.276 0 -230.276

Stand van zaken beleidsactiviteiten 2019 (uit het coalitieakkoord)

Nieuw sport- en beweegbeleid

Wij ontwikkelen met onze inwoners, scholen en sportverenigingen een nieuw sport- en beweegbeleid met als uitgangspunt dat dit bijdraagt aan een gezonde samenleving. We willen veilige en kwalitatief goede sportac­commodaties in alle kernen faciliteren.

Culturele vormingsactiviteiten

Wij vinden het belangrijk dat inwoners, vooral jongeren, toegang hebben tot programma’s en vereni­gingen die culturele vormingsactiviteiten aanbieden, zoals muzieklessen. Daarvoor ontwikkelen wij een visie op kunst en cultuur in de gemeente Staphorst.

Entree Staphorst

De kern van Staphorst beschikt over een indrukwekkende entree, prachtige woningen met bijzondere, fraaie kenmerken die uniek zijn. Wij willen de entree van Staphorst en het gebied nabij Museum Stap­horst en de museumsteeg verder ontwikkelen om op die wijze Staphorster cultuur en erfgoed beter toegankelijk te maken. Dit in de overtuiging dat ook andere partijen daarvan profiteren. Wij gaan voort­varend verder met het al in gang gezette project ter versterking van het culturele hart van Staphorst.

Natuurgebied

Wij zorgen voor een plan dat moet gaan leiden tot een goed toegankelijk natuurgebied, bijvoorbeeld door wandel- en fietspaden. We betrekken hierbij inwoners, ondernemers en buurgemeenten. Initiatieven om de recreatieve waarde van de Olde Maten en het Reestdal te vergroten worden ondersteund.

Stimuleren cultureel erfgoed

Wij stimuleren het zichtbaar maken van ons cultureel erfgoed. Dit gebeurt bij voorkeur in samenwer­king met lokale initiatieven of het bedrijfsleven. We creëren een kunstroute, een wandelroute door het centrum langs boerderijen en andere cultuurhistorische locaties.

Recreatiegebied

We staan open om in samenwerking met Staatsbosbeheer de Zwarte Dennen te ontwikkelen tot een aantrekkelijk recreatiegebied in de  gemeente.

Verblijf en recreatie

We gaan, in samenwerking met het platform Recreatie & Toerisme, Staphorst door ontwikkelen tot een unieke gemeente om te kunnen verblijven en recreëren.

Programma 6 | Sociaal domein

Financiële voortgang programma 6

Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 Mutaties Zomernota 2019 Begroting 2019 na mutatie
Lasten 11.399.587 11.183.600 738.000 11.921.600
Baten -2.488.535 -2.276.400 -20.000 -2.296.400

Stand van zaken beleidsactiviteiten 2019 (uit het coalitieakkoord)

Ontschotting decentralisaties

We zorgen voor meer maatwerkoplossingen door te werken aan ontschotting van de decentralisaties. De kwaliteit en beschikbaarheid van zorg en ondersteuning staat daarbij voorop. De toegang moet laagdrempelig en vindbaar zijn. De samenvoeging van het CJG en CWO tot één loket zetten we daarom door.

Dagbesteding ouderen

Wij komen tot een overeenkomst met het maatschappelijk mid­denveld om gezamenlijke dagbesteding voor ouderen beschik­baar te houden en zo nodig uit te breiden in onze kernen.

Beleidsactiviteiten

Lokaal actieplan: waardig ouder worden

Ouderen kunnen waardig ouder worden in de gemeente Stap­horst. Daarvoor gaan we een lokaal actieplan opstellen, dat aan­sluiting heeft met het landelijk manifest. In het actieplan zullen onder meer maatregelen worden opgenomen die zich richten op de strijd tegen eenzaamheid, de verbetering van de fysieke en digitale toegankelijkheid van voorzieningen en het streven naar een dementie-vrien­delijke gemeente.

Mantelzorgers

Wij constateren dat (jonge) mantelzorgers een stevige belasting kennen en vinden dat zij meer ondersteuning verdienen. Wij gaan daarom samen met partners, mantelzorgers en inwo­ners, de mogelijkheden verkennen om te komen tot een goed en ruim mantelzorgbeleid. Een belangrijk onderdeel daarvan is de beschikbaarheid van respijtzorg.

Beleidsactiviteiten

Ondersteuning lokale initiatieven

Wij gaan lokale initiatieven zoals Hulpmaatje Staphorst en het Zorgnetwerk IJhorst extra ondersteunen en waarderen. Wij gaan de mogelijkheden onderzoeken om te komen tot een gedragen subsidiebeleid met het doel goede lokale initiatieven aan te jagen, te waarderen en te versnellen.

Verbeteren zorg en ondersteuning

Wij streven naar het verbeteren van de zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag. In samenwerking met partners en andere overheden onderzoekt de gemeente op welke wijze tot de juiste aanpak kan worden gekomen.

Begeleid wonen

Wij gaan onderzoeken of er behoefte is aan woonruimte voor jongvolwassenen die daarbij enige vorm van begeleiding nodig hebben. Ook kijken we op welke wijze dit het best kan worden vormgegeven. Dit vanuit het oogpunt van zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk de juiste zorg kunnen ontvangen.

Beleidsactiviteiten

Kwaliteit jeugdzorg

We streven naar het behoud van de kwaliteit van de jeugdzorg. We doen dat zoveel mogelijk binnen de financiële kaders. Om in de toekomst ook grip te houden, komen we tot een goede analyse en overzicht van de sturingsmogelijkheden.

Beleidsactiviteiten

Preventief jeugdbeleid

We ontwikkelen samen met inwoners, scholen, verenigingen en hulpverleners een nieuw preventief jeugdbeleid vanuit het uitgangspunt dat preventieve maatregelen zorgvragen kunnen voorkomen. Het Centrum voor Jeugd en Gezin en het Jongerenwerk vervullen een onmisbare rol in deze preventieve taak.

Beleidsactiviteiten

Armoedebestrijding

We willen armoede bestrijden en zorgen voor mogelijkheden voor inwoners om ondanks armoede mee te doen aan de samenleving. De gelden van het Rijk zetten we hiervoor effectief in. We blijven hiervoor actief met het Fonds Deelname Maatschappelijke Activiteiten. We zetten de doelmatigheid voorop en herzien hiervoor de procedure door ook intermediairs de mogelijkheid te geven een aanvraag in te die­nen. Tevens geven we meer bekendheid aan de minimavoorzieningen bij inwoners, scholen en vereni­gingen.

Beleidsactiviteiten

Integratiebeleid nieuwkomers

We investeren in een goed integratiebeleid voor nieuwkomers. Hierbij werken we samen met Vluchte­lingenwerk. We streven naar een zo goed mogelijke integratie, waarbij aandacht is voor huisvesting, taalbe­heersing, scholing, werk en ontmoetingen met de lokale samenleving. Echte integratie vraagt om meer dan alleen het spreken van de taal of het vinden van een baan. Inte­gratie gaat ook over opvoeding in het eigen gezin, omgaan met buren en het respect voor de waarden en tradities van onze samenleving. Nieuwkomers moeten niet automatisch voorrang krijgen bij een sociale huurwoning, maar gemeenten hebben wel de taak hen woonruimte te geven. Wij streven ernaar dat deze woonruimtes in de hele gemeente verspreid liggen en ook niet ten koste gaan van anderen op de wachtlijst voor een huurwoning.

Beleidsactiviteiten

Reestmond

Wij zetten ons in voor Reestmond. Dit is een belangrijke werkgever voor mensen met een arbeid beperking. Bij toekomstige veranderingen in deze organisatie is het welzijn van medewerkers leidend.

Beleidsactiviteiten

Schuldhulpverlening

We staan voor een goede schuldhulpverlening om mensen met problematische schulden weer perspec­tief te geven. Hierbij werken we samen met kerken, Humanitas en andere maatschappelijke organisa­ties. Het maximale rentepercentage op sociale kredieten die namens de gemeente worden verstrekt, wordt verlaagd.

Beleidsactiviteiten

StaphorstWerkt!

Wij zijn trots op de wijze waarop ondernemers via ‘StaphorstWerkt! een bijdrage leveren in de uitvoering van de Participatiewet. We ondersteunen als gemeente dit initiatief en onderzoeken mogelijkheden om dit de komende tijd verder uit te breiden. Drempels die ondernemers hierin ervaren nemen we als gemeente zoveel mogelijk weg.

Beleidsactiviteiten

Werkzoekenden

Wij stellen de komende periode beleid op met betrekking tot de zogenoemde ‘tegenprestatie’ voor mensen die, ondanks alle inspanningen, er niet in slagen een betaalde baan te vinden. Ook zij kunnen een bijdrage leveren aan de Stap­horster samenleving.

Beleidsactiviteiten

Programma 7 | Volksgezondheid en milieu

Financiële voortgang programma 7

Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 Mutaties Zomernota 2019 Begroting 2019 na mutatie
Lasten 4.449.696 4.736.255 25.750 4.762.005
Baten -3.510.542 -3.142.796 -20.000 -3.162.796

Stand van zaken beleidsactiviteiten 2019 (uit het coalitieakkoord)

Aanpak alcoholmisbruik en drugsgebruik

We blijven het beleid voortzetten om meer te investeren in de aanpak tegen alcoholmisbruik en drugsgebruik. De bewustwor­ding van risico’s van alcohol, drugs en schermgebruik, waaronder gameverslaving, willen we vergroten.

Beleid gezondheid

Bij de inrichting van het publieke domein zorgen wij voor extra aan­dacht op het gebied van de gezondheid. Bij beleidsplannen nemen we dit als paragraaf op en schatten we de toegevoegde waarde van het plan op de volksgezondheid in.

Gezonde leefstijl

Wij hebben het doel bewustwording te vergroten op het gebied van een gezonde levensstijl en het belang van voldoende bewegen. Hiervoor komen we met een Integraal gezondheidsplan waarbij het ‘positief gezondheid denken’ centraal staat en de nadruk ligt op preventie.

Energieneutraal

In de komende periode starten wij het proces om te komen tot het behalen van de doelstelling om in 2050 energieneutraal te zijn. We stellen hiervoor korte en middellange termijndoelen op.

Energietransitie

Onze ambitie is om vanuit de samenleving zelf - via gedrag, houding en acceptatie - de energietransitie te bewerkstelligen, in plaats van dit aan de samenleving op te leggen. Door de verantwoordelijkheid en uitvoering in de samenleving terug te leggen, kan er draagvlak worden gevonden. Dit willen wij samen oppakken met de provin­cies en waterschappen om in de regio de verbindingen met de inwoners en het bedrijfsleven te leggen.

Integrale aanpak

Bij de uitvoering van maatregelen die de duurzaamheid bevorderen zoeken we naar sterke verbindin­gen met andere beleidsvelden (bijv. woningrenovatie, verduurzaming monumenten, verlichting). Dit maakt onderdeel uit van de ambitie om energieneutraal te worden.

Verduurzamen

Wij stellen een actieplan op om te bezien op welke wijze we (overheids)gebouwen, zoals het gemeente­huis, scholen en sportaccommodaties gaan verduurzamen. Dit doen we in samenspraak met de gebrui­kers en andere belanghebbenden.

Zonne-energie

Zonne-energie is een belangrijke vorm van energieopwekking in de energietransitie. Het uitgangspunt hierbij is dat ‘dakgebonden’-instal­laties de voorkeur hebben boven ‘grondgebonden’-installaties op land­bouwgrond. Dit maakt onderdeel uit van de ambitie om energieneutraal te worden.

Zorgvuldige en spaarzame omgang energie

Het is van belang om zorgvuldig en spaarzaam om te gaan met energie. Om die reden investeren we in bewustwording van inwoners en ondernemers om hen te inspireren maat­regelen te treffen die leiden tot energiebesparing of andere verduurzaming. De gemeente Staphorst zal hierbij nadrukke­lijk aansluiten bij de plannen van de provincie. Dit maakt onderdeel uit van de ambitie om energieneutraal te worden.

Afvalstromen

We continueren de huidige vorm van afvalinzameling en bevorderen gescheiden afvalstromen en het verminderen van restafval.

Programma 8 | Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

Financiële voortgang pogramma 8

Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 Mutaties Zomernota 2019 Begroting 2019 na mutatie
Lasten 2.825.737 3.452.605 1.500 3.454.105
Baten -2.602.700 -2.697.050 107.800 -2.589.250

Stand van zaken beleidsactiviteiten 2019 (uit het coalitieakkoord)

Behoefte woningbouw

We actualiseren met regelmaat de actuele woningbouwbehoefte om een goed inzicht te krijgen in de behoefte en mogelijke uitbreidingsmogelijkheden.

Koop- en huurwoningen

We streven naar betaalbare koopwoningen en voldoende huurwoningen voor starters in alle kernen. Daarnaast streven we naar meer diversiteit in de woningvoorraad en houden speciale aandacht voor wonen en zorg.

Woningbouw de Slagen

De afgelopen jaren is vol ingezet op het vlot trekken van de woningbouw in de Slagen. Dit, samen met de veranderde situatie bij de ontwikkelaar, biedt mogelijkheden nu daadwerkelijk stappen te maken. We nemen het initiatief in De Slagen om te voorzien in de dringende behoefte aan woonruimte, ook voor onze jongeren. Samen met ontwikkelaars en bouwers stimuleren wij de verkoop en realisatie van nieuwe woningen. Gedateerde bouwplannen worden herzien en verbeterd. Samen met de (toekomsti­ge) bewoners van De Slagen, de betrokken ontwikkelaars en bouwers komen we tot een verbetering van het gebiedsplan.

Omgevingsvisie

We gaan bij de beoordeling van nieuw en bestaand beleid kritisch kijken naar nut  en noodzaak. Bestemmingsplannen, eisen van welstand en regelgeving ‘Beschermd dorpsgezicht’ worden herzien. Wij laten regels die niet nodig zijn of weinig toevoegen vervallen. In het bijzonder dringen we erf inrichtingsplannen en uitgebreide rapportages terug. Wij zullen de ruimte die de Omgevingswet biedt maxi­maal benutten.

Rieten daken

We stimuleren het behoud van rieten daken aan De Streek zonder daarbij eigenaren extra verplichtingen op te leggen. We komen in samenwerking met de Monumentenadviesraad met een nadere analyse van stimuleringsmogelijkheden die hier­toe kunnen leiden. Het uitgangspunt blijft dat, behalve bewoners van rijksmonumenten, inwoners zelf mogen bepalen of ze wel of niet voor een riet-gedekte woning kiezen.

Verlagen leges vergunningen

Wij onderzoeken de mogelijkheden de leges voor vergunningen te verlagen ten aanzien van rieten da­ken. Dit geldt ook voor de verhogingen in verband met beschermd dorpsgezicht.

Programma 9 | Overhead

Financiële voortgang programma 9

Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 Mutaties Zomernota 2019 Begroting 2019 na mutatie
Lasten 5.671.517 5.761.927 41.925 5.803.852
Baten -282.412 -47.040 0 -47.040

Stand van zaken beleidsactiviteiten 2019 (uit het coalitieakkoord)

Collegeprogramma

Wij dragen het college op om zo snel mogelijk na het zomerreces te komen met een collegeprogramma waarin zij de ambitie uit dit akkoord vertaalt in een realistische, programmatische aanpak. Dit college­programma sluit af met een financiële paragraaf. Hierin vertaalt het college dat wat wij willen doen en bereiken in een programmabegroting. Het college legt het collegeprogramma ter bespreking voor aan de gemeenteraad.

Beleidsactiviteiten

Gelijkblijvende belastingdruk

Wij zijn van plan te werken met een gelijkblijvende belastingdruk voor onze inwoners. Dat houdt concreet in dat de gemeentelijke belastingen in principe met niet meer dan het inflatiepercentage worden verhoogd.

Publicatiedatum: 02-07-2019

Inhoud