Leeswijzer

Inhoud

Algemeen

Deze zomernota geeft inzicht in de ontwikkelingen van de financiële positie van de gemeente voor het lopende jaar 2019,  de begroting 2020 en meerjarenraming 2021 t/m 2023.  Daarin leggen wij u de uitgangspunten voor de begroting 2020 en nieuwe beleidswensen voor.
Bij de behandeling van deze zomernota heeft uw raad de gelegenheid hier een reactie op te geven en met elkaar in discussie te gaan. Hierdoor weet ons college tijdig of er bij de begroting 2020 nog moet worden bijgestuurd en in welke richting de definitieve begroting 2020 moet worden opgesteld.

Uitgangspunt en belangrijke randvoorwaarde bij de begroting en meerjarenraming is een reëel en structureel sluitende begroting. Bij de zomernota zal de raad tevens een integrale afweging  maken of er voor alle beleidsterreinen voldoende financiële ruimte is. Nu er sprake is van een tekort-begroting wordt uw raad gevraagd zich uit te spreken over het te voeren financiële (dekkings)beleid. Via een aantal denkrichtingen (scenario's) wordt u daarbij ondersteund. 

Kortom uw raad geeft op basis van deze zomernota een reactie op de ontwikkeling van de begroting 2019 en uw raad geeft ons college mee wat de wensen zijn voor het komende jaar.

In de zomernota zijn zoveel mogelijk doorklikmogelijkheden opgenomen die verwijzen naar een toelichting. Deze tekst is groen. Als u  met de muis er op staat kunt u doorklikken.


Inhoud zomernota

In deze zomernota wordt u geïnformeerd over:
1. voortgang begroting 2019
- stand van zaken investeringen en projecten;

- stand van zaken van de beleidsactiviteiten;
- te verwachten uitkomst jaarrekening 2019.

2.  concept-begroting 2020
Als basis en richting geldt het coalitieakkoord 'Samen, voor elkaar!'. De uitwerking heeft ons college voortvarend opgepakt en zijn volgens de planning in deze concept-begroting opgenomen en financieel vertaald.    
De uitwerking hiervan vindt u in de volgende onderdelen:

- nieuw beleid, investeringen 2020 e.v.: opgedeeld in 3 lijsten waarbij wordt voorgesteld: a. geen doorgang, b. te bediscussiëren en c. die doorgang vinden;
- primitieve uitkomst begroting 2020 en meerjarenraming 2021 - 2023;
- relevante ontwikkelingen binnen de paragrafen;
- samenvatting van de mei-circulaire 2019;
-
reservepositie;
- bezuinigingsvoorstellen realistisch en niet direct realiseerbaar.

 

 

Publicatiedatum: 02-07-2019

Inhoud