Meer
Publicatiedatum: 02-07-2019

Inhoud

Terug

Mantelzorgers

Mantelzorgers
Portefeuillehouder
Mussche A.

In het huidige mantelzorgbeleid zijn ondersteuning en waardering belangrijke pijlers. Daarom blijven we het aanvragen van het mantelzorgcompliment stimuleren als waardering, maar ook om meer mantelzorgers in beeld te krijgen.

In het kader van respijtzorg gaan we in elke kern een vorm van niet-geïndiceerde dagopvang realiseren (zie verderop bij dagopvang).

We geven invulling aan de in de Omgevingsvisie beschreven combinatie van mantelzorg en professionele zorg en daarvoor noodzakelijke afstemming tussen informele en formele zorgpartijen via de Klankbordgroep Informele Zorg Staphorst

2019 2020 2021 2022

Eindevaluatie mantelzorgbeleid 2016-2019
Startnotitie om te komen tot nieuw beleid
Prestatie afspraken met partijen

Beleid 2020-2024 en de implementatie daarvan Tussenrapportage
ihkv subsidie-verantwoording

Tussenrapportage
ihkv subsidie-verantwoording

Financieel: opgenomen in reguliere begroting
- mantelzorgcompliment: € 35.000 (2019), jaarlijks toenemend met € 2.500;
- mantelzorgondersteuning: € 82.500 (2019), jaarlijks toenemend met € 3.500.Toelichting

Uitvoering verloopt volgens het huidige beleidsplan Mantelzorg in Staphorst 2016/2020.

G
Kwaliteit
G
Tijd