Meer
Publicatiedatum: 02-07-2019

Inhoud

Terug

Uitvoering bestuursopdracht Primair Onderwijs

Uitvoering bestuursopdracht Primair Onderwijs
Portefeuillehouder
Mulder L.

Er is op dit moment geen sprake van sluiting van basisscholen. Wel blijven  we hierover in gesprek met de verschillende schoolbesturen om ervoor te waken dat dit in de toekomst gaat spelen. Op het al dan niet open blijven van scholen zijn ook andere onderwerpen van invloed zoals woningbouwontwikkeling. De leefbaarheid van de kernen heeft ook vanuit die invalshoek de aandacht.
Voor het coördineren van een breed gedragen lokaal onderwijsbeleid staat de uitvoering van de Bestuursopdracht PO op het programma met als doel een uitvoeringsorganisatie voor het primaire onderwijs in Staphorst in te richten. Deze uitvoeringsorganisatie is een noodzakelijke randvoorwaarde voor een doeltreffende uitvoering van de LEA. (lokale educatieve agenda).
Hierbij staat ook het implementeren van het OAB (onderwijs achterstanden beleid), dat in mei 2018 is vastgesteld, hoog op de agenda.

2019 2020 2021 2022

Implementatie en eerste evaluatie OAB.
Implementatie van centraal NT2 onderwijs 

Evaluatie huidige LEA
Startnotitie voor opstellen nieuwe LEA

Nieuwe LEA is opgesteld en in werking

Evaluatie OAB
Startnotitie voor in gang zetten van nieuw OAB

Financieel:
- budgetten OAB: € 432.000 p.j.
- Bestuursopdracht: € 55.000 (opgenomen in collegevoorstel, niet op LvI)Toelichting

G
Kwaliteit
G
Tijd