Meer
Publicatiedatum: 02-07-2019

Inhoud

Terug

Doorontwikkeling organisatie (2016 + 2017)

Doorontwikkeling organisatie (2016 + 2017)
Portefeuillehouder
Segers T.C.

Status
Gestart, nog niet gereed

Planning
Startdatum: 17-11-2016

Het evalueren van de reorganisatie zal leiden tot enkele aanpassingen. Doel: optimaal werkende organisatie. 2016 + 2017

Toelichting

In de doorontwikkeling van de organisatie staat de realisatie van de missie en visie centraal. Na de evaluatie van de reorganisatie is, in opdracht van de directie, een werkgroep aan de slag gegaan met het schrijven van een aanbeveling om te komen tot een meer logische inrichting, verbeteren van de integriteit, een oplossing om te komen tot verbeterde sturing (de span of control per leidinggevende is te hoog) en te komen tot verbetering van het vakmanschap. Lopende het onderzoek bleek uit de overleggen tussen het college van burgemeester en wethouders en het managementteam dat er onbalans bestaat tussen het ambitieniveau, dat wat de organisatie in kwalitatief en kwantitatief opzicht kan behappen. De doorontwikkeling staat derhalve ook in het teken van het meer in balans geraken. De organisatieontwikkeling gaat gepaard met een goed proces van medezeggenschap, inmiddels is door de ondernemingsraad een gedegen advies op het voorgenomen collegebesluit ingediend. Dit advies heeft geleid tot een aantal aanvullingen en aanpassingen. Inmiddels zijn de eerste stappen gezet, te weten het in beperkte mate wijzigen van de teams en het aanstellen van de coördinatoren.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld