Meer
Publicatiedatum: 02-07-2019

Inhoud

Terug

Ontwikkeling voorzieningen WMO (2018)

Ontwikkeling voorzieningen WMO (2018)
Portefeuillehouder
Mussche A.

Status
Moet nog starten

Planning
Startdatum: 31-12-2017

Goedgekeurd bij de behandeling van de begroting 2018Toelichting: m.b.t. de WMO en opzet projecten stimuleren van langer zelfstandig blijven wonen

Toelichting

Voor de ontwikkeling van algemene voorliggende voorzieningen is door de raad voor 2018 een krediet van €50.000 beschikbaar gesteld. Dit krediet is beschikbaar gesteld n.a.v. de evaluatie waarin het volgende is geconcludeerd: De transitie is succesvol afgerond, de inzet op de transformatie is nog volop gaande. Een aantal onderdelen die noodzakelijk zijn voor het gewenste landschap in het sociaal domein, komen tot nu toe te weinig van de grond. Hierbij moet vooral gedacht worden aan vernieuwend aanbod die we willen zien in de nulde lijn, de doorontwikkeling van het maatschappelijk middenveld en een intensivering van preventie- en signaleringsactiviteiten. In het aanstaande beleidsplan sociaal domein zal hier ruim aandacht voor zijn. Voorsorterend op de uitgangspunten van het beleidsplan, is er een voorstel in voorbereiding om te komen tot een subsidieregeling innovatie sociaal domein. De subsidieregeling heeft als doel om lokale partijen, maatschappelijk middenveld en inwoners te activeren om de gewenste vernieuwing in het voorliggende veld te realiseren. Mocht de raad instemmen met een dergelijke subsidieregeling, is het de verwachting dat die pas in 2019 in werking zal gaan. Voor 2018 zal er daarom geen beroep worden gedaan op het krediet van €50.000. De raad wordt verzocht om het openstaande krediet beschikbaar te stellen voor 2019. Gezien de beperkte mogelijkheden met een subsidieplafond van €50.000 per jaar, zal in 2019 met het krediet van 2018 naar minder aanvullende middelen gezocht hoeven worden om tot voldoende budget te komen.

G
Kwaliteit
R
Tijd
R
Geld