Meer
Publicatiedatum: 02-07-2019

Inhoud

Terug

De tarieven voor de gemeentelijke belastingen en retributies worden enkel gecompenseerd voor de inflatie

De tarieven voor de gemeentelijke belastingen en retributies worden enkel gecompenseerd voor de inflatie
Portefeuillehouder
Mulder L.

De tarieven voor wat betreft de gemeentelijke belastingen en retributies worden uitsluitend gecompenseerd voor inflatie.
- Tarieven rioolheffing zijn gebaseerd op het Verbreed Gemeentelijk rioleringsplan.
- Bij afvalstoffenheffing volgen wij het landelijk beleid
- Bij het bepalen van de te hanteren tarieven voor de onroerende zaakbelasting (woningen en niet-woningen) wordt rekening gehouden met de consequenties van de marktontwikkelingen
- We hebben aandacht voor ontwikkelingen zoals de mogelijke uitbreiding van het gemeentelijk belastinggebied (verschuiving van rijksheffingen naar lokale heffingen).
- We hebben aandacht voor de gevolgen van  de gezamenlijke ambities van de diverse overheden genoemd in het interbestuurlijk programma (IBP) die van invloed kunnen zijn op het decentrale belastingstelsel.
- Wanneer zich (als gevolg van nieuwe/ gewijzigde regelgeving of nieuwe (onvoorziene)) ontwikkelingen voordoen, wordt een gemotiveerd voorstel aan de raad voorgelegd met mogelijkheden hoe de extra uitgaven of tegenvallende inkomsten te kunnen dekken

2019 2020 2021 2022

x

x x x


Toelichting

G
Kwaliteit
G
Tijd