Sitemap

Sitemap

Jaarstukken 2020 Blz. 1  
Jaarstukken 2020 Blz. 2  
Blz. 3  
Aanbieding en leeswijzer Blz. 4  
Aanbieding en voorstel Blz. 5  
Leeswijzer Blz. 6  
Samenvatting Blz. 7  
Overzicht resultaat per programma Blz. 8  
Financiële samenvatting Blz. 9  
Programma 0 - Algemeen bestuur en organisatie Blz. 10  
Programma 0 - Algemeen bestuur en organisatie Blz. 11  
Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 12  
Wat hebben wij bereikt? Blz. 13  
Zelfstandigheid Blz. 14  
0.1 | We blijven aangesloten bij lopende samenwerkingsverbanden Blz. 15  
Ondersteuning initiatieven Blz. 16  
0.2 | Het ondersteunen van initiatieven in de samenleving Blz. 17  
Dienstverlening Blz. 18  
0.3 | Steeds meer producten en diensten bieden we digitaal aan Blz. 19  
0.4 | We nemen deel aan de burger- en ondernemerspeiling van 'Waarstaatjegemeente" Blz. 20  
0.5 | We onderzoeken wat de wensen van onze inwoners en ondernemers zijn en passen onze dienstverlening daarop aan Blz. 21  
0.6 | We zijn online dichterbij, meer zichtbaar en beter bereikbaar door de inzet van social media Blz. 22  
Goed werkgeverschap Blz. 23  
0.7 | Aanpassen/verbeteren arbeidsvoorwaarden Blz. 24  
0.8 | Banen realiseren in het kader van de wet banenafspraak Blz. 25  
0.9 | Opleiding en ontwikkeling van medewerkers Blz. 26  
0.10 | Opstellen arbobeleidsplan voor de periode 2019-2023 Blz. 27  
0.11 | Verbeteren HR gesprekscyclus Blz. 28  
Inperken inhuur Blz. 29  
0.12 | Inperken externe inhuurkrachten tot maximaal 10% Blz. 30  
Wat heeft het gekost? Blz. 31  
Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000) Blz. 32  
Programma 1 - Openbare orde en veiligheid Blz. 33  
Programma 1 - Openbare orde en veiligheid Blz. 34  
Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 35  
Wat hebben wij bereikt? Blz. 36  
Veiligheidsbeleving Blz. 37  
1.1 | Opstellen integraal veiligheidsbeleid & uitvoeringsplan m.b.t. veiligheidsbeleving Blz. 38  
Wijkagenten Blz. 39  
1.2 | Opstellen integraal veiligheidsbeleid & uitvoeringsplan m.b.t. veiligheidsbeleving (wijkagenten) Blz. 40  
Behoud voorzieningen Blz. 41  
1.3 | Behoud van de hulpverleningsposten en bewaken aanrijtijden Blz. 42  
Veiligheid Blz. 43  
1.4 | Opstellen integraal veiligheidsbeleid en uitvoeringsplan Blz. 44  
1.5 | We vragen onze inwoners zelf een bijdrage te leveren aan een veilige woon- en leefomgeving Blz. 45  
Voorlichting en bewustwording Blz. 46  
1.6 | Samen met de betrokken partijen blijven we werken aan een veilige en rustige jaarwisseling in de gemeente Blz. 47  
Wat heeft het gekost? Blz. 48  
Belangrijkste verschillen tussen realisatie en de begroting na wijziging (x € 1.000) Blz. 49  
Programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 50  
Programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 51  
Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 52  
Wat hebben wij bereikt? Blz. 53  
A28 Blz. 54  
2.1 | Actieve deelname aan het MIRT onderzoek Blz. 55  
2.2 | Voor een nieuwe aansluiting op de rijksweg A28 wordt een college- en raadsvoorstel opgesteld Blz. 56  
Openbaar vervoer Blz. 57  
2.3 | Onderzoek uitbreiding of aanpassing lijn 40 Blz. 58  
Treinhalte Blz. 59  
2.4 | Bij een positief besluit over uitbreiding dienstregeling Leeuwarden - Zwolle zal de mogelijke realisatie van een station in Staphorst verder worden voorbereid Blz. 60  
Haven Blz. 61  
2.5 | Bepalen mate van deelname uitbreiding haven Meppel, afhankelijk van de uitkomsten van een onderzoek naar de voordelen voor Staphorster bedrijven/ondernemingen Blz. 62  
Fietsplan Blz. 63  
2.6 | Het huidige fietsplan actualiseren Blz. 64  
Wat heeft het gekost? Blz. 65  
Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000) Blz. 66  
Programma 3 - Economie en ondernemen Blz. 67  
Programma 3 - Economie en ondernemen Blz. 68  
Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 69  
Wat hebben wij bereikt? Blz. 70  
Bedrijventerreinen Blz. 71  
3.1 | Er wordt ingezet op een spoedige realisatie van de bedrijventerreinen De Esch IV en V Blz. 72  
Startende ondernemers Blz. 73  
3.2 | Informatieve bijeenkomsten organiseren voor ondernemers eventueel samen met het onderwijs Blz. 74  
3.3 | We onderzoeken waar startende ondernemers behoefte aan hebben via een enquête en/of het houden van interviews Blz. 75  
Winkelhart Blz. 76  
3.4 | De gemeente onderhoudt contact met ondernemers- verenigingen, participeert, ondersteunt en faciliteert en zij onderzoekt samen met de OSR de subsidiemogelijkheden. De OSR stelt een detailhandelsvisie op. Blz. 77  
3.5 | De OSR stelt een detailhandelsvisie op Blz. 78  
Nieuwe bestemmingen Blz. 79  
3.6 | Indien agrarische bebouwing vrijkomt, kent de gemeente via de beleidsdocumenten Rood voor Rood en Vrijkomende Agrarische bebouwing kaders voor hergebruik van deze percelen/bebouwing. Blz. 80  
Wat heeft het gekost? Blz. 81  
Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000) Blz. 82  
Programma 4 - Onderwijs Blz. 83  
Programma 4 - Onderwijs Blz. 84  
Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 85  
Wat hebben wij bereikt? Blz. 86  
Basisonderwijs Blz. 87  
4.1 | Uitvoering bestuursopdracht Primair Onderwijs Blz. 88  
Vakonderwijs Blz. 89  
4.2 | Inventariseren bij het onderwijsveld en ondernemers of er behoefte is aan vakonderwijs Blz. 90  
Bibliotheken Blz. 91  
4.3 | Behouden steunpunt in Rouveen (bibliotheek) Blz. 92  
4.4 | Uitvoering geven aan het gesloten convenant laaggeletterdheid Blz. 93  
4.5 | Updaten 'Visiedocument' op de bibliotheek in de gemeente Staphorst Blz. 94  
Wat heeft het gekost? Blz. 95  
Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000) Blz. 96  
Programma 5 - Sport, cultuur, recreatie en toerisme Blz. 97  
Programma 5 - Sport, cultuur, recreatie en toerisme Blz. 98  
Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 99  
Wat hebben wij bereikt? Blz. 100  
Nieuw sport- en beweegbeleid Blz. 101  
5.1 | Opstellen nieuw beleid om het bewegen en sporten van inwoners te stimuleren Blz. 102  
Culturele vormingsactiviteiten Blz. 103  
5.2 | Formuleren nieuwe visie op kunst en cultuur Blz. 104  
Entree Staphorst Blz. 105  
5.3 | Project culturele hart van Staphorst Blz. 106  
5.4 | Project kop Muldersweg Blz. 107  
Natuurgebied Blz. 108  
5.5 | Opstellen plan voor een goed en toegankelijk natuurgebied Blz. 109  
Stimuleren cultureel erfgoed Blz. 110  
5.6 | Creëren kunstroute Blz. 111  
5.7 | Wandelroute opzetten met Museum Staphorst en de Monumentenadviesraad Blz. 112  
Recreatiegebied Blz. 113  
5.8 | Ontwikkelen aantrekkelijke recreatiegebieden Blz. 114  
Verblijf en recreatie Blz. 115  
5.9 | Uitwerking concrete plannen verblijf & recreatie gemeente Staphorst Blz. 116  
Wat heeft het gekost? Blz. 117  
Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000) Blz. 118  
Programma 6 - Sociaal domein Blz. 119  
Programma 6 - Sociaal domein Blz. 120  
Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 121  
Wat hebben wij bereikt? Blz. 122  
Ontschotting decentralisaties Blz. 123  
6.1 | Vorming van één toegang 0-100 Blz. 124  
Dagbesteding ouderen Blz. 125  
6.2 | Dagbesteding ouderen Blz. 126  
Lokaal actieplan: waardig ouder worden Blz. 127  
6.3 | Lokaal actieplan: waardig ouder worden Blz. 128  
Mantelzorgers Blz. 129  
6.4 | Mantelzorgers Blz. 130  
Ondersteuning lokale initiatieven Blz. 131  
6.5 | Ondersteuning lokale initiatieven Blz. 132  
Verbeteren zorg en ondersteuning Blz. 133  
6.6 | Verbeteren zorg en ondersteuning Blz. 134  
Begeleid wonen Blz. 135  
6.7 | Begeleid wonen Blz. 136  
Kwaliteit jeugdzorg Blz. 137  
6.8 | Kwaliteit jeugdzorg Blz. 138  
Preventief jeugdbeleid Blz. 139  
6.9 | Preventief jeugdbeleid Blz. 140  
Armoedebestrijding Blz. 141  
6.10 | Armoedebestrijding Blz. 142  
Integratiebeleid nieuwkomers Blz. 143  
6.11 | Integratiebeleid nieuwkomers Blz. 144  
Reestmond Blz. 145  
6.12 | Reestmond Blz. 146  
Schuldhulpverlening Blz. 147  
6.13 | Schuldhulpverlening Blz. 148  
StaphorstWerkt! Blz. 149  
6.14 | StaphorstWerkt! Blz. 150  
Werkzoekenden Blz. 151  
6.15 | Werkzoekenden Blz. 152  
Wat heeft het gekost? Blz. 153  
Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000) Blz. 154  
Programma 7 - Volksgezondheid en milieu Blz. 155  
Programma 7 - Volksgezondheid en milieu Blz. 156  
Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 157  
Wat hebben wij bereikt? Blz. 158  
Aanpak alcoholmisbruik en drugsgebruik Blz. 159  
7.1 | Aanbieden preventieprogramma t.a.v. alcohol-, drugs- en schermgebruik Blz. 160  
Beleid gezondheid Blz. 161  
7.2 | Gezondheidsaspect aandacht geven in de notities die daarover worden opgesteld Blz. 162  
Gezonde leefstijl Blz. 163  
7.3 | Afspraken maken met het onderwijs om te komen tot 'gezonde scholen' Blz. 164  
7.4 | Opstellen 'Lokaal gezondheidsplan' Blz. 165  
7.5 | Platform Alcohol & Drugs verbreden naar platform Lokaal Gezondheidsbeleid Blz. 166  
Energieneutraal Blz. 167  
7.6 | Opstellen uitvoeringsprogramma grootschalige energieopwekking Blz. 168  
Energietransitie Blz. 169  
7.7 | Uitkomsten energieopwekking blijven zoveel mogelijk binnen de samenleving Blz. 170  
Integrale aanpak Blz. 171  
Verduurzamen Blz. 172  
7.8 | Opstellen uitvoeringsprogramma verduurzamen gemeentelijk vastgoed (energieneutraal) Blz. 173  
Zonne-energie Blz. 174  
Zorgvuldige en spaarzame omgang energie Blz. 175  
Afvalstromen Blz. 176  
7.9 | Continueren huidig systeem van omgekeerd inzamelen Blz. 177  
Wat heeft het gekost? Blz. 178  
Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000) Blz. 179  
Programma 8 - Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening Blz. 180  
Programma 8 - Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening Blz. 181  
Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 182  
Wat hebben wij bereikt? Blz. 183  
Behoefte woningbouw Blz. 184  
8.1 | Woononderzoek en herijking van de Woonvisie Blz. 185  
Koop- en huurwoningen Blz. 186  
8.2 | Overleg met (project)-ontwikkelaars en woonstichting Vechthorst over invulling programma Blz. 187  
Woningbouw de Slagen Blz. 188  
8.3 | Regelmatig overleg met de ontwikkelaar m.b.t. woningbouw de Slagen Blz. 189  
Omgevingsvisie Blz. 190  
8.4 | Geen afzonderlijke beleidsnota's, maar nagaan of nieuw beleid in de cyclus van de Omgevingsvisie opgenomen kan worden Blz. 191  
8.5 | In het kader van EPOS aandacht besteden aan terugdringen van regelgeving en onderzoekplicht Blz. 192  
Rieten daken Blz. 193  
8.6 | Samenstellen lijst met stimuleringsmogelijkheden voor behoud rieten dak Blz. 194  
Verlagen leges vergunningen Blz. 195  
8.7 | Onderzoek naar aanpassing leges bij onderhoud of opnieuw aanbrengen rieten dak Blz. 196  
8.8 | Onderzoek naar eventuele aanpassing leges in verband met beschermd dorpsgezicht Blz. 197  
Wat heeft het gekost? Blz. 198  
Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000) Blz. 199  
Programma 9 - Overhead Blz. 200  
Programma 9 - Overhead Blz. 201  
Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 202  
Wat hebben wij bereikt? Blz. 203  
Collegeprogramma Blz. 204  
9.1 | Monitoring collegeprogramma Blz. 205  
Gelijkblijvende belastingdruk Blz. 206  
9.2 | De tarieven voor de gemeentelijke belastingen en retributies worden enkel gecompenseerd voor de inflatie Blz. 207  
Wat heeft het gekost? Blz. 208  
Belangrijkste verschillen tussen realisatie en de begroting na wijziging (x € 1.000) Blz. 209  
Financiële samenvatting Blz. 210  
Overzicht resultaat per programma Blz. 211  
Financiële samenvatting Blz. 212  
Jaarrekening: Overzicht baten en lasten 2020 Blz. 213  
Baten en lasten 2020 Blz. 214  
Stortingen en onttrekkingen 2020 Blz. 215  
Resultaat 2020 Blz. 216  
Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2020 Blz. 217  
Programma 0 - Algemeen bestuur en organisatie Blz. 218  
Programma 0 - Algemeen bestuur en organisatie Blz. 219  
Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000) Blz. 220  
Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves Blz. 221  
Incidentele lasten en baten (x € 1.000) Blz. 222  
Programma 1 - Openbare orde en veiligheid Blz. 223  
Programma 1 - Openbare orde en veiligheid Blz. 224  
Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de begroting na wijziging (x € 1.000) Blz. 225  
Toevoeging/onttrekking aan reserves Blz. 226  
Incidentele lasten en baten (x € 1.000) Blz. 227  
Programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 228  
Programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 229  
Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging Blz. 230  
Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves Blz. 231  
Incidentele lasten en baten (x € 1.000) Blz. 232  
Programma 3 - Economie en ondernemen Blz. 233  
Programma 3 - Economie en ondernemen Blz. 234  
Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000) Blz. 235  
Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves Blz. 236  
Incidentele lasten en baten (x € 1.000) Blz. 237  
Programma 4 - Onderwijs Blz. 238  
Programma 4 - Onderwijs Blz. 239  
Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de begroting na wijziging (x € 1.000) Blz. 240  
Toevoeging/onttrekking aan reserves Blz. 241  
Incidentele lasten en baten Blz. 242  
Programma 5 - Sport, cultuur, recreatie en toerisme Blz. 243  
Programma 5 - Sport, cultuur, recreatie en toerisme Blz. 244  
Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging Blz. 245  
Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves Blz. 246  
Incidentele lasten en baten (x € 1.000) Blz. 247  
Programma 6 - Sociaal domein Blz. 248  
Programma 6 - Sociaal domein Blz. 249  
Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000) Blz. 250  
Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves Blz. 251  
Incidentele lasten en baten (x € 1.000) Blz. 252  
Programma 7 - Volksgezondheid en milieu Blz. 253  
Programma 7 - Volksgezondheid en milieu Blz. 254  
Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000) Blz. 255  
Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves Blz. 256  
Incidentele lasten en baten (x € 1.000) Blz. 257  
Programma 8 - Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening Blz. 258  
Programma 8 - Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening Blz. 259  
Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000) Blz. 260  
Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves (x € 1.000) Blz. 261  
Incidentele lasten en baten (x € 1.000) Blz. 262  
Programma 9 - Overhead Blz. 263  
Programma 9 - Overhead Blz. 264  
Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000) Blz. 265  
Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves Blz. 266  
Incidentele lasten en baten (x € 1.000) Blz. 267  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 268  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 269  
1 | Lokale heffingen Blz. 270  
2 | Algemene uitkeringen Blz. 271  
3 | Dividend Blz. 272  
4 | Saldo financieringsfunctie Blz. 273  
5 | BTW-compensatiefonds Blz. 274  
6 | Overhead Blz. 275  
Vennootschapsbelasting Blz. 276  
Vennootschapsbelasting Blz. 277  
Onvoorzien Blz. 278  
Onvoorzien Blz. 279  
Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves/voorzieningen Blz. 280  
Toevoegingen en onttrekkingen reserves Blz. 281  
Analyse begrotingsafwijkingen Blz. 282  
Recapitulatie reserves (bedragen x € 1.000) Blz. 283  
Recapitulatie voorzieningen (bedragen x € 1.000) Blz. 284  
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen Blz. 285  
WNT-verantwoording 2020 Gemeente Staphorst Blz. 286  
Balans per 31 december 2020 Blz. 287  
Balans per 31 december 2020 Blz. 288  
Toelichting op de balans per 31 december 2020 Blz. 289  
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 290  
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 291  
Vaste activa Blz. 292  
A | Materiële vaste activa Blz. 293  
B | Financiële vaste activa Blz. 294  
Vlottende activa Blz. 295  
A | Voorraden Blz. 296  
B | Uitzettingen met een rente-typische looptijd korter dan één jaar Blz. 297  
C | Liquide middelen Blz. 298  
D | Overlopende activa Blz. 299  
Vaste passiva Blz. 300  
A | Eigen vermogen Blz. 301  
B | Voorzieningen Blz. 302  
C | Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer Blz. 303  
Vlottende passiva Blz. 304  
Vlottende Passiva Blz. 305  
A | Kortlopende schulden Blz. 306  
B | Overlopende passiva Blz. 307  
Overige Blz. 308  
A | Niet uit de balans blijkende verplichtingen Blz. 309  
B | Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren Blz. 310  
C | Gebeurtenissen na balansdatum Blz. 311  
Bijlage 1 Sisa verantwoordingsinformatie 2020 Blz. 312  
Sisa verantwoordingsinformatie 2020 Blz. 313  
Bijlage 2 Taakveldenoverzicht jaarrekening 2020 Blz. 314  
Taakveldenoverzicht Blz. 315  
Bijlage 3 Projectenoverzicht eind 2020 Blz. 316  
Lopende projecten programma 0 Blz. 317  
Afgeronde projecten programma 0 Blz. 318  
Lopende projecten programma 1 Blz. 319  
Afgeronde projecten programma 1 Blz. 320  
Lopende projecten programma 2 Blz. 321  
Afgeronde projecten programma 2 Blz. 322  
Lopende projecten programma 3 Blz. 323  
Afgeronde projecten programma 3 Blz. 324  
Lopende projecten programma 4 Blz. 325  
Afgeronde projecten programma 4 Blz. 326  
Lopende projecten programma 5 Blz. 327  
Afgeronde projecten programma 5 Blz. 328  
Lopende projecten programma 6 Blz. 329  
Afgeronde projecten programma 6 Blz. 330  
Lopende projecten programma 7 Blz. 331  
Afgeronde projecten programma 7 Blz. 332  
Lopende projecten programma 8 Blz. 333  
Afgeronde projecten programma 8 Blz. 334  
Lopende projecten programma 9 Blz. 335  
Afgeronde projecten programma 9 Blz. 336  
Bijlage 4 Indicatoren Blz. 337  
Indicatoren per programma Blz. 338  
Programma 0 - Algemeen bestuur en organisatie Blz. 339  
Programma 1 - Openbare orde en veiligheid Blz. 340  
Programma 3 - Economie en ondernemen Blz. 341  
Programma 4 - Onderwijs Blz. 342  
Programma 5 - Sport, cultuur, recreatie en toerisme Blz. 343  
Programma 6 - Sociaal domein Blz. 344  
Programma 7 - Volksgezondheid en milieu Blz. 345  
Programma 8 - Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening Blz. 346  
Paragraaf 1 - Weerstandsvermogen en risicomanagement Blz. 347  
Inleiding op de paragraaf Blz. 348  
A | Ontwikkeling weerstandsvermogen 2020 Blz. 349  
B | Beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 350  
C | Risicobeheersing Blz. 351  
D | Kengetallen financiële positie Blz. 352  
Paragraaf 2 - Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 353  
Inleiding op de paragraaf Blz. 354  
Wegenbeheer Blz. 355  
Rioolbeheer Blz. 356  
Waterbeheer Blz. 357  
Groenbeheer Blz. 358  
Gebouwenbeheer Blz. 359  
Paragraaf 3 - Financiering Blz. 360  
Inleiding op de paragraaf Blz. 361  
1 | Uitvoering financiering Blz. 362  
2 | Risicoprofiel Blz. 363  
3 | Rentetoerekening Blz. 364  
Paragraaf 4 - Bedrijfsvoering Blz. 365  
Organisatie algemeen Blz. 366  
Samenwerking Blz. 367  
Relevante beleidskaders Blz. 368  
Personeel | HRM Blz. 369  
Ontwikkeling burgerzaken Blz. 370  
Inkopen en aanbesteding Blz. 371  
ICT Blz. 372  
Belastingen Blz. 373  
Geovisie Blz. 374  
WOZ Blz. 375  
Interne controle Blz. 376  
Programma dienstverlening Blz. 377  
Beheerkosten Blz. 378  
Paragraaf 5 - Verbonden partijen Blz. 379  
1 | Inleiding op de paragraaf Blz. 380  
3 | Bestaande verbonden partijen - Gemeenschappelijke regelingen Blz. 381  
3 | Bestaande verbonden partijen - Vennootschappen en coöperaties Blz. 382  
3 | Bestaande verbonden partijen - Stichtingen en verenigingen Blz. 383  
Paragraaf 6 - Grondbeleid Blz. 384  
Inleiding op de paragraaf Blz. 385  
In exploitatie zijnde gronden Blz. 386  
Strategische gronden Blz. 387  
Reserve voor grondexploitatie Blz. 388  
Ontwikkelingen grondexploitatie Blz. 389  
Paragraaf 7 - Lokale heffingen Blz. 390  
Inleiding op de paragraaf Blz. 391  
1 | Onroerende zaakbelasting Blz. 392  
2 | Afvalstoffenheffing Blz. 393  
3 | Rioolheffing/- aansluitbijdrage Blz. 394  
4 | Forensenbelasting Blz. 395  
5 | Toeristenbelasting Blz. 396  
6 | Marktgelden/ standplaatsvergunningen Blz. 397  
7 | Begraafrechten Blz. 398  
8 | Hondenbelasting Blz. 399  
Legesverordening Blz. 400  
Gemeentelijke accomodaties Blz. 401  
Kwijtschelding Blz. 402  
Lastendruk Blz. 403  
Samenvatting verhoging belastingen en retributies Blz. 404  
Paragraaf 8 - COVID-19 Blz. 405  
Inleiding op de paragraaf Blz. 406  
Gemeentelijk Beleidsteam en Kernteam Corona Blz. 407  
Dienstverlening Blz. 408  
Personele gevolgen Blz. 409  
Coronasteunpakket Blz. 410  
Corona-gerelateerde uitgaven Blz. 411  
Publicatiedatum: 01-06-2021

Inhoud