Programma 7 - Volksgezondheid en milieu

Inhoud

Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk

Nr. Taakveld Portefeuillehouder
7.1 Volksgezondheid mr. A. Mussche
7.2 Riolering mr. A. Mussche
7.3 Afval ing. L. Mulder
7.4 Milieubeheer ing. L. Mulder
7.5 Begraafplaatsen mr. A. Mussche

 

Wat hebben wij bereikt?

Aanpak alcoholmisbruik en drugsgebruik

We blijven het beleid voortzetten om meer te investeren in de aanpak tegen alcoholmisbruik en drugsgebruik. De bewustwording van risico’s van alcohol, drugs en schermgebruik, waaronder gameverslaving, willen we vergroten.

Beleid gezondheid

Bij de inrichting van het publieke domein zorgen wij voor extra aandacht op het gebied van de gezondheid. Bij beleidsplannen nemen we dit als paragraaf op en schatten we de toegevoegde waarde van het plan op de volksgezondheid in.

Gezonde leefstijl

Wij hebben het doel bewustwording te vergroten op het gebied van een gezonde levensstijl en het belang van voldoende bewegen. Hiervoor komen we met een Integraal gezondheidsplan waarbij het ‘positief gezondheid denken’ centraal staat en de nadruk ligt op preventie.

Energieneutraal

In de komende periode starten wij het proces om te komen tot het behalen van de doelstelling om in 2050 energieneutraal te zijn. We stellen hiervoor korte en middellange termijndoelen op.

Energietransitie

Onze ambitie is om vanuit de samenleving zelf - via gedrag, houding en acceptatie - de energietransitie te bewerkstelligen, in plaats van dit aan de samenleving op te leggen. Door de verantwoordelijkheid en uitvoering in de samenleving terug te leggen, kan er draagvlak worden gevonden. Dit willen wij samen oppakken met de provincies en waterschappen om in de regio de verbindingen met de inwoners en het bedrijfsleven te leggen.

Integrale aanpak

Bij de uitvoering van maatregelen die de duurzaamheid bevorderen zoeken we naar sterke verbindingen met andere beleidsvelden (bijv. woningrenovatie, verduurzaming monumenten, verlichting). Dit maakt onderdeel uit van de ambitie om energieneutraal te worden.

Verduurzamen

Wij stellen een actieplan op om te bezien op welke wijze we (overheids-)gebouwen, zoals het gemeentehuis, scholen en sportaccommodaties gaan verduurzamen. Dit doen we in samenspraak met de gebruikers en andere belanghebbenden.

Zonne-energie

Zonne-energie is een belangrijke vorm van energieopwekking in de energietransitie. Het uitgangspunt hierbij is dat ‘dakgebonden’-installaties de voorkeur hebben boven ‘grondgebonden’-installaties op landbouwgrond. Dit maakt onderdeel uit van de ambitie om energieneutraal te worden.

Zorgvuldige en spaarzame omgang energie

Het is van belang om zorgvuldig en spaarzaam om te gaan met energie. Om die reden investeren we in bewustwording van inwoners en ondernemers om hen te inspireren maatregelen te treffen die leiden tot energiebesparing of andere verduurzaming. De gemeente Staphorst zal hierbij nadrukkelijk aansluiten bij de plannen van de provincie. Dit maakt onderdeel uit van de ambitie om energieneutraal te worden.

Afvalstromen

We continueren de huidige vorm van afvalinzameling en bevorderen gescheiden afvalstromen en het verminderen van restafval.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Begroting 2020 Wijzigingen 2020 Actuele Begroting 2020 Realisatie 2020 Voordeel/Nadeel 2020
Lasten -4.521.809 -685.128 -5.206.937 -4.567.442 639.495
Baten 3.301.660 0 3.301.660 3.506.901 205.241
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -1.220.149 -685.128 -1.905.277 -1.060.541 844.736
Stortingen 0 0 0 -212.141 -212.141
Onttrekkingen 321.185 584.796 905.981 259.824 -646.157
Mutaties reserves 321.185 584.796 905.981 47.683 -858.298

Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)

 

Omschrijving Nadeel Voordeel
Lagere onttrekking uit de reserve afval i.v.m. veranderende btw regeling voor het gescheiden inzamelen van afval.  In 2020 is er een uitspraak geweest van de Hoge Raad dat de gemeente beschouwd wordt als ondernemer voor de omzetbelasting bij het gescheiden inzamelen van afval. Dit heeft geleid tot een BTW correctie over de afgelopen 5 jaar. Het effect op het gerealiseerde resultaat ontstaat, doordat hierdoor een lagere onttrekking uit de reserve afvalstoffenheffing mogelijk is.
Op de totale reservepositie van de gemeente heeft dit geen impact. De vrij besteedbare reserves neemt sneller af dan geraamd en de reserve afvalstoffenheffing neemt minder snel af dan geraamd.
195  
     

Voor een gedetailleerde verklaring wordt verwezen naar de toelichting op de jaarrekening.

Publicatiedatum: 01-06-2021

Inhoud