Balans per 31 december 2020

Inhoud
Balans Balans 2020 Balans 2019
Activa
Totaal vaste activa
Materiële vaste activa
Investeringen met een economisch nut 18.588.285 19.204.502
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven 7.092.550 6.904.097
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 3.850.330 2.830.198
Totaal Materiële vaste activa 29.531.165 28.938.797
Financiële vaste activa
Kap. verstrek. aan deelneming 184.241 184.241
Leningen aan deelnemingen 572.923 541.281
Overige langlopende leningen 1.208.163 1.212.134
Overige uitzettingen > 1 jaar 0 0
Totaal Financiële vaste activa 1.965.328 1.937.656
Totaal Totaal vaste activa 31.496.493 30.876.453
Totaal vlottende activa
Voorraden
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie 473.446 460.490
Gereed product en handelsgoederen 545.965 581.239
Totaal Voorraden 1.019.410 1.041.729
Uitzettingen korten dan 1 jaar
Vord. op openbare lichamen 2.597.074 2.893.724
Uitz.: Rek.Crt. met het Rijk 19.451.542 18.647.518
Overige vorderingen 1.607.497 1.343.939
Totaal Uitzettingen korten dan 1 jaar 23.656.113 22.885.182
Liquide mid.(Kas,Bank,Giro)
Kassaldi 1.223 971
Banksaldi 8.854 255.817
Totaal Liquide mid.(Kas,Bank,Giro) 10.078 256.789
Overlopende activa
Van Nederlandse overheid nog te ontvangen specifieke uitkeringen 735.380 86.553
Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen 1.534.892 1.635.848
Totaal Overlopende activa 2.270.271 1.722.401
Totaal Totaal vlottende activa 26.955.872 25.906.100
Totaal Activa 58.452.365 56.782.554
Passiva
Totaal vaste passiva
Eigen vermogen
Algemene Reserve 7.806.356 6.826.511
Bestemmingsreserve 40.701.921 43.953.523
Saldo van rekening 487.382 -879.477
Totaal Eigen vermogen 48.995.659 49.900.557
Voorzieningen
Voorzieningen 2.059.688 2.630.783
Totaal Voorzieningen 2.059.688 2.630.783
Vaste schuld langer dan 1 jaar
Onderh.lening banken en overig 98.891 144.315
Totaal Vaste schuld langer dan 1 jaar 98.891 144.315
Totaal Totaal vaste passiva 51.154.238 52.675.655
Totaal vlottende passiva
Vlottende schuld < dan 1 jaar
Overige vlottende schulden 1.834.932 1.137.742
Totaal Vlottende schuld < dan 1 jaar 1.834.932 1.137.742
Overige overlopende passiva
Van Nederlandse overheid ontvangen, nog te besteden specifieke uitkering 4.409.850 944.438
Nog te betalen 1.053.345 2.024.718
Totaal Overige overlopende passiva 5.463.195 2.969.157
Totaal Totaal vlottende passiva 7.298.127 4.106.899
Totaal Passiva 58.452.365 56.782.554
Publicatiedatum: 01-06-2021

Inhoud