Programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat

Inhoud

Een goede infrastructuur is voor onze gemeente van groot belang. Het is belangrijk voor de verkeersveiligheid, de luchtkwaliteit en de verkeershinder. Ook is het van groot belang voor de bereikbaarheid van onze gemeente, de bedrijven, het winkelgebied en woningen. Naast de genoemde onderwerpen is de openbare ruimte vaak ook de plaats waar mensen elkaar ontmoeten en recreëren.

Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk

Nr. Taakveld Portefeuillehouder
2.1 Verkeer en vervoer mr. A. Mussche
2.5 Openbaar vervoer mr. A. Mussche

Wat hebben wij bereikt?

A28

Bereikbaarheid is essentieel voor de ontwikkeling van Staphorst. De ligging van de A28 biedt hiervoor kansen. Samen met andere overheden zetten we ons daarom in voor capaciteitsuitbreiding van de A28. Een goede en veilige ontsluiting van de A28 in onze gemeente is daarbij noodzakelijk. We zetten de verkenning naar verbetering en verplaatsing van de op- en afritten voort. Het komende jaar zullen we een krachtige lobby blijven uitvoeren, scenario’s onderzoeken en uitwerken met als doel te komen tot een raadsvoorstel voor verbetering en/of verplaatsing van de op- en afritten. Eerdere onderzoeksresultaten worden hierbij betrokken. Voor de haalbaarheid is financiering van andere overheden noodzakelijk.

Openbaar vervoer

Wij zetten ons in voor goede openbare vervoersvoorzieningen. Dit houdt concreet in dat wij inzetten op het behoud van lijn 40 en het verbeteren van de aansluiting op de overige vervoersdiensten.

Treinhalte

Wij zetten in op de realisatie van een treinhalte en gaan door met de ingezette dialoog met betrokken organisaties. Het uitgangspunt hierbij is dat een treinhalte het openbaar vervoer dient te verbeteren.

Haven

Ook wij zetten ons in voor de regio Zwolle en daarmee ook voor een sterke haven. Wij komen, in overleg met onze samenwerkingspartners, binnen een jaar met een positiebepaling op basis van verschillende scenario’s. Bij deze positiebepaling betrekken wij ook onze inwoners en ondernemers.

Fietsplan

Wij komen met een fietsplan met maatregelen voor het bevorderen van de verkeersveiligheid. De raad stelt bij de vaststelling van dit plan de prioriteiten vast en betrekt hierbij lopende ontwikkelingen. Wij bevorderen in dit fietsplan de verkeersveiligheid, vooral voor kwetsbare weggebruikers, in de nabijheid van winkels, sportaccommodaties, zwembad, scholen en andere voorzieningen.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Begroting 2020 Wijzigingen 2020 Actuele Begroting 2020 Realisatie 2020 Voordeel/Nadeel 2020
Lasten -2.922.896 -21.296 -2.944.192 -2.379.757 564.435
Baten 84.200 0 84.200 154.136 69.936
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -2.838.696 -21.296 -2.859.992 -2.225.621 634.371
Stortingen -560.000 0 -560.000 -583.958 -23.958
Onttrekkingen 1.294.859 -8.607 1.286.253 831.581 -454.672
Mutaties reserves 734.859 -8.607 726.253 247.623 -478.630

Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)

Omschrijving Nadeel Voordeel
Lagere lasten gladheidsbestrijding. Door de milde winter in 2020 is er minder gestrooid dan geraamd.   41
     

Voor een gedetailleerde verklaring wordt verwezen naar de toelichting op de jaarrekening.

Publicatiedatum: 01-06-2021

Inhoud