Paragraaf 2 - Onderhoud kapitaalgoederen

Inhoud

Inleiding op de paragraaf

Algemeen
In deze paragraaf gaan wij in op het beleidskader en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties met betrekking tot de grotere kapitaalgoederen in deze gemeente. Hierbij moet onder andere worden gedacht aan de kosten van instandhouding van: wegen, riolering, water, groen en gebouwen. Een groot deel van het ‘vermogen’ van onze gemeente ligt in de grond of op het openbaar gebied. Het is dan ook van belang dat hierover een zorgvuldig beheer wordt gevoerd. Juist de kwaliteit van het openbaar gebied wordt door de inwoners vaak intensief beleefd.

Wegenbeheer

A | Beleidskader
Het wegenbeleidsplan voor de periode 2017–2020 is door de raad vastgesteld op 18 april 2017.

B | Financiële consequenties beleidsdoel
Op basis van het wegenonderhoudsplan is het jaarlijks budget bij het vastgestelde scenario 1 voor de uitvoering van groot onderhoud aan de asfalt- en elementenverharding € 1.008.000.


Dekking:
- uit de exploitatie een jaarlijkse storting van € 860.000;
- de niet verbruikte gereserveerde dekkingsmiddelen uit de lijst van investeringen;
- inverdieneffecten, aanbestedingsvoordelen, uitstel uitvoering en
- eventueel teruglopen van de weg-kwaliteit naar streefkwaliteit.
De reserve groot onderhoud wegen bedraag € 4 miljoen.

C | Financiële consequenties in de rekening
Wegenbeheer-plan
Het uitvoeringsplan (jaarschijf 2020) van het wegenbeleidsplan is in de productenrekening opgenomen.

De kosten van het wegenbeheersplan zoals deze opgenomen zijn in de rekening

 Bedragen x € 1.000
2020
2019
Begroting (= wegenbeheerplan) 1.009
979
Begrotingswijziging -200 0
Begroting na wijziging 809 979
Hiervan uitgegeven 633 794

Toelichting op de afwijking 2020, het onderhoudsprogramma 2020 is uitgevoerd, door weersomstandigheden is er in december minder uitgegeven. In verband met een bezwaarschrift en coronamaatregelen zijn de werkzaamheden aan de Oeverlandendwarsweg verplaats naar 2021.

Rioolbeheer

A | Beleidskader
Het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan-V. 2017-2020 is door de raad vastgesteld op 13 september 2016.

B | Financiële consequenties beleidsdoel
Op basis van de financiële doorrekening (variant 0) is in het vGRP-V voorgesteld en door uw raad besloten om voor de periode 2017 – 2020 een vast bedrag van € 230 vast te stellen. Door het gelijk blijven van de heffingshoogte zal de reserve enigszins afnemen. Hiermee wordt de reserve ingezet om de lasten richting burger niet te laten oplopen.

C | Financiële consequenties in de rekening
Het uitvoeringsplan (jaarschijf 2020) van het vGRP-V is in de productenrekening opgenomen.

  Werkelijk 2020
Werkelijk 2019
Stand reserve volgens GRP 4.769 4.942
Werkelijke stand 3.586 6.375

In 2020 is er 3 miljoen uit de reserve rioolheffing onttrokken ten gunste van de reserve afschrijvingen.
Daarnaast is de onttrekking lager, doordat geplande investeringen van het GRP in een later stadium plaatsvinden.

Waterbeheer

A | Beleidskader
Grondwaterbeleid

Betrokken partijen: waterschap en gemeente Staphorst hebben gezamenlijk beleid  ten aan zien van het water vastgelegd en coördineren de uitvoering. Hierbij is aansluiting gezocht met het vGRP-V

Hemelwaterbeleid
De wettelijke basis voor de gemeentelijke zorgplicht inzake hemelwater staat verwoord in artikel 3.5 van de Waterwet.

B | Financiële consequenties beleidsdoel
De verbrede rioolheffing (vGRP-V) is bedoeld om de kosten die voortvloeien uit dit beleidsonderdeel te dekken.

C | Financiële consequenties in de rekening
De kosten van maatregelen die worden opgenomen in het vGRP-V, worden gedekt uit de te verkrijgen rioolheffing (zie ook onderdeel ‘riolering’).

Groenbeheer

A | Beleidskader
Het groenbeleidsplan 2019-2030 is door de raad vastgesteld op 26 februari 2019.

B | Financiële consequenties beleidsdoel
De uitvoering van het Groenbeleidsplan Staphorst 2019-2030 leidt tot invulling van met name investeringen. In het nieuwe groenbeleidsplan zijn nieuwe projecten voorgesteld. Als dekkingsmiddel wordt vooral de reserve ‘Volkshuisvesting’ ingezet.

C | Financiële consequenties in de rekening

Bedragen x € 1.000 Werkelijk 2020
Werkelijk 2019
 Begroting 1.028  1.095
Hiervan uitgegeven   
944 895

Toelichting op de afwijking in 2020..Er is minder gesnoeid dan begroot. Hierbij speelt de personele bezetting ook een rol. 
In de begroting 2020 is er per abuis een incidenteel bedrag van € 50.000 opgenomen. Dit bedrag is in 2019 incidenteel beschikbaar gesteld, maar ook meegenomen in 2020. In 2021 is deze € 50.000 niet meer opgenomen in de begroting.  

Gebouwenbeheer

A | Beleidskader
Op 17 november 2020 is de beleidsnota Strategische gebouwenvisie 2020-2024 vast gesteld. 
In deze nota is een inventarisatie gemaakt van alle panden en objecten van de gemeente Staphorst waarbij de toekomstvisie is bepaald per object/gebouw. Daarbij is besloten tot de instelling van de reserve “opbrengst verkoop gemeentelijke objecten”. Door het instellen van deze reserve kunnen voorzieningen worden gedekt die niet onder het gebouwenbeheer vallen zoals aanpassingen, uitbreiding, energiemaatregelen e.d.. Bij de behandeling is door de raad besloten dat het uitgangspunt is dat de gemeentelijke locaties: het Dienstencentrum en de Poele niet worden verkocht. Indien er toch sprake is van verkoop van de locatie of een wijziging van gebruik van een locatie, wordt er een separaat voorstel aan de raad voorgelegd inclusief dekking voor eventuele investeringen of bestemming van eventuele opbrengsten. Hiermee vormt deze nota tegelijk de basis voor het op doelmatige wijze beheren en onderhouden van deze gebouwen. Om die reden is in dezelfde vergadering (17 november 2020) het gebouwenbeheerplan 2020-2024 (MJOP) vastgesteld. Daarbij is besloten de reserve “gebouwenbeheer” om te zetten in een voorziening “gebouwenbeheer. “
Bij het gemeentehuis is rekening gehouden met de verduurzamingsplannen (label C).

B | Financiële consequenties beleidsdoel
In het gebouwenbeheerplan zijn de totale onderhoudskosten over de planperiode meerjarig meegenomen zodat de gemiddelde kosten zijn bepaald. Door middel van de reserve en vanaf 2021 voorziening gebouwenbeheer, waar de jaarlijkse storting of onttrekking uit plaatsvindt, zijn de kosten afgedekt. Het kleine dagelijkse onderhoud is rechtstreeks ten laste van de exploitatie gebracht.


C | Financiële consequenties in de rekening
De storting in de reserves onderhoud bedragen:

bedragen x € 1.000
Werkelijk 2020
Werkelijk 2019
Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen 221  171

De stand van de reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen per 31 december van het jaar.

bedragen x € 1.000
2020
 2019
Begrote stand reserve gebouwenbeheer 1.357 992 
Reserve gebouwenbeheer 1.677 1.500

Toelichting afwijking 2020. In 2020  zijn niet alle geplande onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Een aantal onderdelen wordt in 2021 uitgevoerd. Met ingang van 1-1-2021 wordt de reserve gebouwenbeheer omgezet in een voorziening.

Publicatiedatum: 01-06-2021

Inhoud