Paragraaf 7 - Lokale heffingen

Inhoud

Inleiding op de paragraaf

Algemeen
In deze paragraaf worden de belastingen die de gemeente heeft ontvangen toegelicht. Er zal gekeken worden naar de ontvangsten in relatie tot het verleden en de begroting.

Belastingen
De uitvoeringsbepalingen van de lokale lasten is vastgesteld in de diverse belastingverordeningen.  Voor de beleidsuitgangspunten die ten grondslag liggen aan de berekening van de totale heffingen en hoe deze bij de tariefstelling worden gehanteerd, wordt verwezen naar Nota Lokale Heffingen 2017. 

Leges
Daarnaast ontvangt de gemeente nog diverse leges, zoals leges omgevingsvergunning, leges bestemmingsplannen en leges burgerzaken. Deze zijn door de gemeenteraad gelegitimeerd middels door de raad vastgestelde verordeningen. 

1 | Onroerende zaakbelasting

Onder de naam ‘onroerende zaakbelastingen’ worden ter zake van binnen de gemeente gelegen onroerende zaken een eigenaren- en gebruikersbelasting geheven.

Soort heffing (bedragen x 1.000)
Begroot 2020 Werkelijk  2020
Werkelijk 2019
OZB woningen eigenaar  1.675 1.682 1.488
OZB niet-woningen eigenaar  979 975  870
OZB niet-woningen gebruiker  619 620 548
Totalen  3.273  3.277 2.906

(bedragen x € 1.000)

2 | Afvalstoffenheffing

I. Vast-recht afvalstoffenheffingen

Op grond van artikel 10.21 en 10.22 van de Wet Milieubeheer heeft de gemeente een verplichting tot inzameling van huishoudelijke afvalstoffen. Degene die feitelijk gebruik maakt van een perceel waar huishoudelijke afvalstoffen kunnen ontstaan is belastingplichtig. Het vast-recht is in de afgelopen jaren gelijk gebleven en bedraagt € 140.

II. Afvalstoffenheffing
De afvalstoffenheffing is budgetneutraal waarbij rekening gehouden wordt met het btw voordeel (BCF) en de kosten voor straatvegen tot 25% meegenomen. Kosten voor kwijtschelding afvalstoffenheffing zijn ingecalculeerd.

Een eventueel voor- of nadeel in de afvalstoffenheffing komt ten gunste of ten laste van de reserve matiging tarief afvalstoffenheffing. Dit geldt ook voor de kosten van de uitvoering van het traject omgekeerde inzamelen zoals aanschaf en plaatsing ondergrondse containers en aanschaf minicontainers. Met dit laatste is in onderstaande tabel geen rekening gehouden.

(bedragen x €1.000)
Afvalstoffenheffing: Begroot 2020
Werkelijk 2020
Werkelijk 2019
Kosten ophalen huisvuil 1.252 1.255 1.249
Kosten straatvegen (25%) 22 18 19
BTW voordeel 240 91 220
Kwijtschelding 25 22 30
Overhead en automatisering
27 25 35
Baten afvalstoffenheffing -996 -1.022 -998
Overige baten (o.a. dividend) -285 -241 -330
Saldo 285 148 225
Onttrekking uit reserve -285 -148 -225
Saldo van de reserve 331 364 512
Kostendekkendheid 100% 100% 100%

 

3 | Rioolheffing/- aansluitbijdrage

Rioolheffing bekostigt de taken voor de inzameling en het beheer van huishoudelijk afvalwater, regenwater en grondwater. Het tarief is de laatste jaren gelijk gebleven. De tarieven voor de eenmalige rioolaansluitbijdrage bij nieuw aan te sluiten woningen worden jaarlijks geïndexeerd.

(bedragen  x €1.000)
Rioolheffing/aansluitbijdrage Begroot 2020 Werkelijk 2020
Werkelijk 2019
Totale kosten 1.262 1.049 1.202
Kosten straatvegen (25%)
22 18 19
BTW-voordeel 125 95 111
Kwijtschelding 34 30 32
Overhead en automatisering     237 186 237
Opbrengst rioolheffing -1.680 -1.590 -1.717
Saldo 0 -212 -116
Toevoeging aan reserve 0 212 116
Saldo reserve 3.152 3.586 6.375
Kostendekkendheid 100% 100% 100%

In 2020 is er € 3.000.000 overgeheveld van de reserve rioolheffing naar de reserve voor afschrijvingen gebouwen en vervoermiddelen.

4 | Forensenbelasting

Forensenbelasting wordt geheven van natuurlijke personen, die zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, er gedurende het belastingjaar op meer dan negentig dagen van het jaar voor zich of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden

De totale opbrengst is:

(bedragen x € 1.000)
Begroot 2020
Werkelijk 2020
Werkelijk 2019
81 77 61

5 | Toeristenbelasting

Toeristenbelasting wordt geheven voor het houden van verblijf met overnachting binnen onze gemeente tegen een vergoeding in welke vorm dan ook door personen die niet als ingezetene met een adres in onze basisregistratie personen zijn ingeschreven.
De totale opbrengst bedroeg:

Begroot 2020 Werkelijk 2020 Werkelijk 2019
39  64 102

(bedragen x € 1.000)

Bij de voortgangsrapportage 2020 is er € 21.500 afgeraamd van de begrote opbrengst ivm verwachte inkomstenderving door corona. Deze inkomstenderving heeft zich echter niet voorgedaan.

6 | Marktgelden/ standplaatsvergunningen

Wij heffen marktgelden voor het innemen van standplaatsen voor de weekmarkt.
De opbrengsten en gemaakte kosten markten bedroegen:

  Begroot 2020
Werkelijk 2020

Werkelijk 2019
Opbrengsten 24.500 19.423 21.415
Kosten 25.188 22.138 22.489
Saldo 688- 2.715- 1.074-

(bedragen in € )

7 | Begraafrechten

Op basis van de verordening lijkbezorgingsrechten worden rechten geheven voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats en voor het door of vanwege de gemeente verlenen van diensten in verband met de algemene begraafplaats.
De opbrengsten en kosten bedragen:

Begraafplaatsen Begroot 2020 Werkelijk 2020
Werkelijk 2019
Totale kosten 355 338 327
Overhead en automatisering     64 58 61
Opbrengst begraafplaatsen -340 -376 -339
Saldo 79 20 49
Kostendekkendheid 81% 95% 87%

(bedragen x € 1.000)

 

8 | Hondenbelasting

Er wordt een belasting geheven van houders van honden.

(bedragen x € 1.000)
Begroot 2020 Werkelijk 2020
Werkelijk 2019
60 60 55

Legesverordening

Onder de naam ‘leges’ worden een aantal verschillende rechten geheven. Deze heffing wordt opgelegd doordat de gemeente diensten verstrekt. De volgende leges geven als opbrengsten:

(bedragen  x €1.000)
Omgevingsvergunningen Begroot 2020 Werkelijk 2020
Werkelijk 2019
Totale kosten 1.783 1.539 1.412
Overhead en automatisering     339 277 264
Opbrengst omgevingsvergunningen -457 -614 1.080
Saldo 1.665 1.202 714
Kostendekkendheid 21% 34% 60%

 

(bedragen  x €1.000)
Burgerzaken Begroot 2020 Werkelijk 2020
Werkelijk 2019
Totale kosten 377 498 588
Overhead en automatisering     71 90 110
Opbrengst burgerzaken -197 -186 -217
Saldo 251 402 480
Kostendekkendheid 43% 31% 31%

Gemeentelijke accomodaties

De gemeente Staphorst beschikt over een aantal accommodaties die elk jaar een huur of gebruikersvergoeding genereren. De tarieven worden elk jaar geïndexeerd en vastgesteld door het college van B en W.

(bedragen x €1.000)
Soort
Begroot 2020
Werkelijk 2020
Werkelijk 2019
Dienstencentrum 22 34 48
Sporthal 51 46 60
Gymzalen 16 20 22
Voetbalaccommodaties 47 44 54
Totaal 136 144 184

Kwijtschelding

Voor inwoners voor wie het buitengewoon bezwaarlijk is om de aanslag te voldoen, kunnen in aanmerking komen voor kwijtschelding. Dit wordt getoetst aan de hand van een vermogens- en inkomenstoets. Kwijtschelding is aan te vragen voor OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing.

Aantal in behandeling genomen verzoeken om kwijtschelding.
  Begroot 2020
Werkelijk 2020
Werkelijk 2019
Afgewezen 12 33 14
Toegekend 150 131 148
Gedeeltelijk toegekend 3 0 0
Totaal 165 16 162
(bedragen x €)
Begroot 2019
Werkelijk 2019
Werkelijk 2019
59.800
 52.068
62.714

Lastendruk

Onderstaand geven wij  u aan hoe de belastingdruk over 2020 en voorgaand jaar bedroeg. 
In deze berekening zijn alleen die belastingen betrokken die nagenoeg voor iedereen van toepassing zijn.

Uitgangspunt: een eigenaar en bewoner van een ‘standaardwoning’ met een gemiddelde waarde die door meer dan één persoon wordt bewoond (bron Coelo). De gemiddelde WOZ waarde  in 2020 is € 269.000 (waarderingskamer.nl).

Soort
2020
2019 landelijk gemiddelde 2020
Afvalstoffenheffing (vast recht + variabel) 175
175 283
Rioolheffing  230 230 199
OZB 291 265 295
Totaal  696 670 776

Samenvatting verhoging belastingen en retributies

In 2020 zijn de volgende verhogingen doorgevoerd ten opzichte van 2019 naast de compensatie voor de inflatiecorrectie :
- Marktgelden + 15 %
- Leges algemene dienstverlening, leges fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning en leges vallend onder Europese dienstenrichtlijn. + 15 %
- OZB (opbrengst) + 10%
- Hondenbelasting + 10%
- Forensenbelasting + 35%
- Toeristenbelasting + 9,5%

Voor de riool- en afvalstoffenheffing zijn geen verhogingen doorgevoerd.

Binnen het fysieke domein is vanaf 2019 de EPOS-werkwijze geïmplementeerd. De invoering van EPOS was van invloed op de hoogte van de leges omgevingsvergunningen en RO-procedures. Professionals die in aanmerking komen voor CPOS (Collectief van Professionals Omgevingsrecht Staphorst) betalen de helft aan legeskosten.

Publicatiedatum: 01-06-2021

Inhoud