Programma 0 - Algemeen bestuur en organisatie

Inhoud

 

Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk

Nr. Taakveld Portefeuillehouder
0.1 Bestuur J. ten Kate
0.2 Burgerzaken ing. L. Mulder
0.5 Treasury ing. L. Mulder
0.61 OZB woningen ing. L. Mulder
0.62 OZB niet-woningen ing. L. Mulder
0.64 Belastingen overig ing. L. Mulder
0.7 Alg. Uitk. en Ov. Uitk. Gem. fonds ing. L. Mulder
0.8 Overige baten en lasten ing. L. Mulder
0.10 Mutatie reserves ing. L. Mulder
0.11 Resultaat baten en lasten ing. L. Mulder

Wat hebben wij bereikt?

Zelfstandigheid

Wij zetten ons in voor het behoud van zelfstandigheid. Wij werken strategisch efficiënt samen, daar waar dat waarde toevoegt voor onze gemeente of ermee we samenwerken. Samenwerking mag niet ten koste gaan van de zeggenschap van de raad en de identiteit van de gemeente Staphorst.

Ondersteuning initiatieven

Wij stimuleren en ondersteunen initiatieven uit de samenleving en participatie met de samenleving. Daarom richten wij het komend jaar een ontwikkelfonds voor initiatieven uit de samenleving op.

Dienstverlening

Wij zetten de komende tijd nog nadrukkelijker in op het inspelen op de behoeften van de inwoners en ondernemers. Dit geldt ook voor de (digitale) bereikbaarheid en toegankelijkheid van de organisatie. We gaan daarbij nog meer werken met medewerkers die verantwoordelijkheid nemen voor een breder onderwerp of een doelgroep. Dit in navolging van bijvoorbeeld de ‘accountmanager ondernemers' en de ‘ruimtecoaches.’

Goed werkgeverschap

Wij zetten de komende tijd in op het duurzaam verbeteren van het vakmanschap in onze organisatie door ruimte te blijven bieden voor persoonlijke ontwikkeling, opleiding en door het creëren van meer experimenteerruimte. Wij zetten daarnaast in op ‘goed werkgeverschap’, vanuit de overtuiging dat een aantrekkelijke werkgever de beste medewerkers aan kan trekken.

Inperken inhuur

Wij zetten in op het inperken van inhuur van externe medewerkers. Wij verwachten door de organisatie kwalitatief te verbeteren ook minder afhankelijk te zijn van externe deskundigheid.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Begroting 2020 Wijzigingen 2020 Actuele Begroting 2020 Realisatie 2020 Voordeel/Nadeel 2020
Lasten -3.819.341 998.990 -2.820.351 -2.643.334 177.017
Baten 25.940.945 449.250 26.390.195 26.820.499 430.304
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 22.121.604 1.448.240 23.569.844 24.177.165 607.320
Stortingen 0 0 0 -34.000 -34.000
Onttrekkingen 81.193 91.538 172.731 122.174 -50.557
Mutaties reserves 81.193 91.538 172.731 88.174 -84.557

Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)

 

Omschrijving Nadeel Voordeel
Hogere opbrengst algemene uitkering.   370 
Hogere toevoeging aan de pensioenvoorziening wethouders, door lagere rekenrente. Een lagere rekenrente betekent netto een hogere dotatie aan de voorziening. 66  
     

Voor een gedetailleerde verklaring wordt verwezen naar de toelichting op de jaarrekening.

Publicatiedatum: 01-06-2021

Inhoud