Programma 6 - Sociaal domein

Inhoud

Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk

Nr. Taakveld Portefeuillehouder
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie J. ten Kate / mr. A. Mussche
6.2 Wijkteams mr. A. Mussche
6.3 Inkomensregelingen mr. A. Mussche
6.4 Begeleide participatie mr. A. Mussche
6.5 Arbeidsparticipatie mr. A. Mussche
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) mr. A. Mussche
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ mr. A. Mussche
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- mr. A. Mussche

Wat hebben wij bereikt?

Ontschotting decentralisaties

We zorgen voor meer maatwerkoplossingen door te werken aan ontschotting van de decentralisaties. De kwaliteit en beschikbaarheid van zorg en ondersteuning staat daarbij voorop. De toegang moet laagdrempelig en vindbaar zijn. De samenvoeging van het CJG en CWO tot één loket zetten we daarom door.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Dagbesteding ouderen

Wij komen tot een overeenkomst met het maatschappelijk middenveld om gezamenlijke dagbesteding voor ouderen beschikbaar te houden en zo nodig uit te breiden in onze kernen.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Lokaal actieplan: waardig ouder worden

Ouderen kunnen waardig ouder worden in de gemeente Staphorst. Daarvoor gaan we een lokaal actieplan opstellen, dat aansluiting heeft met het landelijk manifest. In het actieplan zullen onder meer maatregelen worden opgenomen die zich richten op de strijd tegen eenzaamheid, de verbetering van de fysieke en digitale toegankelijkheid van voorzieningen en het streven naar een dementie-vriendelijke gemeente.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Mantelzorgers

Wij constateren dat (jonge) mantelzorgers een stevige belasting kennen en vinden dat zij meer ondersteuning verdienen. Wij gaan daarom samen met partners, mantelzorgers en inwoners, de mogelijkheden verkennen om te komen tot een goed en ruim mantelzorgbeleid. Een belangrijk onderdeel daarvan is de beschikbaarheid van respijtzorg.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Ondersteuning lokale initiatieven

Wij gaan lokale initiatieven zoals Hulpmaatje Staphorst en het Zorgnetwerk IJhorst extra ondersteunen en waarderen. Wij gaan de mogelijkheden onderzoeken om te komen tot een gedragen subsidiebeleid met het doel goede lokale initiatieven aan te jagen, te waarderen en te versnellen.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Verbeteren zorg en ondersteuning

Wij streven naar het verbeteren van de zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag. In samenwerking met partners en andere overheden onderzoekt de gemeente op welke wijze tot de juiste aanpak kan worden gekomen.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Begeleid wonen

Wij gaan onderzoeken of er behoefte is aan woonruimte voor jongvolwassenen die daarbij enige vorm van begeleiding nodig hebben. Ook kijken we op welke wijze dit het best kan worden vormgegeven. Dit vanuit het oogpunt van zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk de juiste zorg kunnen ontvangen.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Kwaliteit jeugdzorg

We streven naar het behoud van de kwaliteit van de jeugdzorg. We doen dat zoveel mogelijk binnen de financiële kaders. Om in de toekomst ook grip te houden, komen we tot een goede analyse en overzicht van de sturingsmogelijkheden.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Preventief jeugdbeleid

We ontwikkelen samen met inwoners, scholen, verenigingen en hulpverleners een nieuw preventief jeugdbeleid vanuit het uitgangspunt dat preventieve maatregelen zorgvragen kunnen voorkomen. Het Centrum voor Jeugd en Gezin en het Jongerenwerk vervullen een onmisbare rol in deze preventieve taak.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Armoedebestrijding

We willen armoede bestrijden en zorgen voor mogelijkheden voor inwoners om ondanks armoede mee te doen aan de samenleving. De gelden van het Rijk zetten we hiervoor effectief in. We blijven hiervoor actief met het Fonds Deelname Maatschappelijke Activiteiten. We zetten de doelmatigheid voorop en herzien hiervoor de procedure door ook intermediairs de mogelijkheid te geven een aanvraag in te dienen. Tevens geven we meer bekendheid aan de minimavoorzieningen bij inwoners, scholen en verenigingen.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Integratiebeleid nieuwkomers

We investeren in een goed integratiebeleid voor nieuwkomers. Hierbij werken we samen met Vluchtelingenwerk. We streven naar een zo goed mogelijke integratie, waarbij aandacht is voor huisvesting, taalbeheersing, scholing, werk en ontmoetingen met de lokale samenleving. Echte integratie vraagt om meer dan alleen het spreken van de taal of het vinden van een baan. Integratie gaat ook over opvoeding in het eigen gezin, omgaan met buren en het respect voor de waarden en tradities van onze samenleving. Nieuwkomers moeten niet automatisch voorrang krijgen bij een sociale huurwoning, maar gemeenten hebben wel de taak hen woonruimte te geven. Wij streven ernaar dat deze woonruimtes in de hele gemeente verspreid liggen en ook niet ten koste gaan van anderen op de wachtlijst voor een huurwoning.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Reestmond

Wij zetten ons in voor Reestmond. Dit is een belangrijke werkgever voor mensen met een arbeid beperking. Bij toekomstige veranderingen in deze organisatie is het welzijn van medewerkers leidend.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Schuldhulpverlening

We staan voor een goede schuldhulpverlening om mensen met problematische schulden weer perspectief te geven. Hierbij werken we samen met kerken, Humanitas en andere maatschappelijke organisaties. Het maximale rentepercentage op sociale kredieten die namens de gemeente worden verstrekt, wordt verlaagd.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

StaphorstWerkt!

Wij zijn trots op de wijze waarop ondernemers via ‘StaphorstWerkt! een bijdrage leveren in de uitvoering van de Participatiewet. We ondersteunen als gemeente dit initiatief en onderzoeken mogelijkheden om dit de komende tijd verder uit te breiden. Drempels die ondernemers hierin ervaren nemen we als gemeente zoveel mogelijk weg.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Werkzoekenden

Wij stellen de komende periode beleid op met betrekking tot de zogenoemde ‘tegenprestatie’ voor mensen die, ondanks alle inspanningen, er niet in slagen een betaalde baan te vinden. Ook zij kunnen een bijdrage leveren aan de Staphorster samenleving.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Begroting 2020 Wijzigingen 2020 Actuele Begroting 2020 Realisatie 2020 Voordeel/Nadeel 2020
Lasten -12.189.586 -1.833.975 -14.023.561 -14.019.032 4.529
Baten 2.236.600 821.000 3.057.600 4.106.549 1.048.949
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -9.952.986 -1.012.975 -10.965.961 -9.912.483 1.053.478
Stortingen -15.000 0 -15.000 -15.000 0
Onttrekkingen 0 607.441 607.441 108.663 -498.778
Mutaties reserves -15.000 607.441 592.441 93.663 -498.778

Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)

Omschrijving Nadeel Voordeel
Hogere baten en lagere kosten inkomensvoorziening.
De doeluitkering inkomensvoorziening is hoger dan begroot. De doeluitkering is gebaseerd op het aantal uitkeringen van t-2, het voordeel is € 39.000 dan begroot. De terugvordering van bijstand is € 42.000 hoger dan begroot. 
Daarnaast zijn de kosten voor inkomensvoorzieningen € 218.000 lager dan begroot. Er waren in 2020 minder uitkeringsgerechtigden. Bij de voortgangsrapportage was het effect op het aantal uitkeringsgerechtigden i.v.m. corona nog onbekend. Het aantal uitkeringsgerechtigden was lager dan begroot.
  299
Lagere uitgaven structurele doorontwikkeling sociaal domein doordat diverse projecten zijn opgeschort i.v.m.  corona. De kosten zullen in het komende jaar genomen worden, zie ook het onderdeel resultaatbestemming.   86
     

Voor een gedetailleerde verklaring wordt verwezen naar de toelichting op de jaarrekening.

Publicatiedatum: 01-06-2021

Inhoud