Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2020

Inhoud

Programma 0 - Algemeen bestuur en organisatie

Exploitatie Begroting 2020 Wijzigingen 2020 Actuele Begroting 2020 Realisatie 2020 Voordeel/Nadeel 2020
Lasten -3.819.341 998.990 -2.820.351 -2.643.334 177.017
Baten 25.940.945 449.250 26.390.195 26.820.499 430.304
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 22.121.604 1.448.240 23.569.844 24.177.165 607.320
Stortingen 0 0 0 -34.000 -34.000
Onttrekkingen 81.193 91.538 172.731 122.174 -50.557
Mutaties reserves 81.193 91.538 172.731 88.174 -84.557

Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)

Taakveld Omschrijving Nadeel Voordeel
Bestuur Vergoeding detachering medewerkers   59
B&W Hogere toevoeging aan de pensioenvoorziening wethouders, door lagere rekenrente. Een lagere rekenrente betekent netto een hogere dotatie aan de reserve. 66  
  Lagere overige kosten o.a. representatiekosten, cursus etc.   13
Raad Accountantskosten, wegens aanvullende werkzaamheden corona 8  
Burgerzaken Overschrijding kosten burgerzaken door interne doorbelasting (verschuiving van kosten) 100  
Treasury Kosten naheffing omzetbelasting ivm Nedvang (verrekening via reserve grondexploitatie) 23  
OZB Overschrijding kosten OZB door interne doorbelasting (verschuiving van kosten) 30  
  Hogere lasten uitvoering wet WOZ Zwartewaterland (dit verloop kosten neutraal) 23 7
Algemene uitkering
Hogere opbrengst algemene uitkering   371
Overige
Lagere last vennootschapsbelasting (verrekening via reserve grondexploitatie)   40
  Salarissen personeel programma 0, door interne verschuivingen van de loonsom zijn er per programma voor- en nadelen. Gesaldeerd voor programma 0 is dit een voordeel
Voor een nadere toelichting op de loonsom wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering.
  219
  Saldo overige voor- en nadelen   63
    250 709

Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves

Reserve (x € 1.000)
Geraamde toevoeging Geraamde onttrekking Werkelijke toevoeging Werkelijke onttrekking t.l.v. exploitatie
Aflossing lening Vitens 0 81 0 81 0
Taxatie Wet WOZ 0 16 0 7 0
Project optimaliseren dienstverlening 0 76 0 34 0
Totaal
0 173 0 122 0
Per saldo
-173 -122  

Incidentele lasten en baten (x € 1.000)

Incidentele lasten (deel t.g.v. reserves) Realisatie begrotingsjaar Raming na wijziging Raming voor wijziging
Hogere toevoeging pensioenvoorziening wethouders 66    
Taxatie wet WOZ 7 16  
Project optimaliseren dienstverlening 34 76  
Rentelasten naheffing BTW Nedvang 23    
Totaal incidentele lasten 130 92  
       
Incidentele baten (deel t.l.v. reserves) Realisatie begrotingsjaar Raming na wijziging Raming voor wijziging
Aflossing lening Vitens 81 81  
Taxatie wet WOZ 7 16  
Project optimaliseren dienstverlening 34 76  
Totaal incidentele baten 122 173  

 

Programma 1 - Openbare orde en veiligheid

Exploitatie Begroting 2020 Wijzigingen 2020 Actuele Begroting 2020 Realisatie 2020 Voordeel/Nadeel 2020
Lasten -1.458.630 -81.550 -1.540.180 -1.486.437 53.743
Baten 56.150 -5.000 51.150 45.351 -5.799
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -1.402.480 -86.550 -1.489.030 -1.441.086 47.944
Onttrekkingen 10.000 0 10.000 8.182 -1.818
Mutaties reserves 10.000 0 10.000 8.182 -1.818

Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de begroting na wijziging (x € 1.000)

Taakveld Omschrijving Nadeel Voordeel
Crisisbeheer/Brandweer Teruggaaf bijdrage Veiligheidsregio IJsselland 2019   21
  Hogere lasten coronavirus.  Er zijn kosten gemaakt voor aanvullende werkzaamheden i.v.m. de diverse lockdowns, nadere regelingen etc. Voor een nadere toelichting op de effecten van het coronavirus op de gemeentelijke organisatie wordt verwezen naar paragraaf 8. 113  
Openbare Orde en Veiligheid Organisatie Oud&Nieuw   12
Overig Salarissen personeel programma 1, door interne verschuivingen van de loonsom zijn er per programma voor- en nadelen. Gesaldeerd voor programma 1 is dit een voordeel
Voor een nadere toelichting op de loonsom wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering.
  126
    113 159

Toevoeging/onttrekking aan reserves

Reserve (x € 1.000)
Geraamde toevoeging Geraamde onttrekking Werkelijke toevoeging Werkelijke onttrekking t.l.v. exploitatie
Afschrijving gemeentelijke gebouwen - brandweerkazerne 0 10 0 8 0
Totaal
0 10 0 8 0
Per saldo 10 8  

Incidentele lasten en baten (x € 1.000)

Incidentele baten Realisatie begrotingsjaar Raming na wijziging Raming voor wijziging
Teruggaaf Veiligheidsregio IJsselland 2019 21    
Totaal incidentele lasten 21    

Programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat

Exploitatie Begroting 2020 Wijzigingen 2020 Actuele Begroting 2020 Realisatie 2020 Voordeel/Nadeel 2020
Lasten -2.922.896 -21.296 -2.944.192 -2.379.757 564.435
Baten 84.200 0 84.200 154.136 69.936
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -2.838.696 -21.296 -2.859.992 -2.225.621 634.371
Stortingen -560.000 0 -560.000 -583.958 -23.958
Onttrekkingen 1.294.859 -8.607 1.286.253 831.581 -454.672
Mutaties reserves 734.859 -8.607 726.253 247.623 -478.630

Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging

Taakveld Omschrijving Nadeel Voordeel
Verkeer & vervoer Lagere lasten gladheidsbestrijding. Door de milde winter in 2020 is er minder gestrooid dan geraamd.   41
  Lagere kosten straatreiniging   13
  Lagere kosten verkeersveiligheid, met name belijning en bewegwijzering   14
  Hogere baten verkeersveiligheid door ontvangen subsidie   21
Overig Salarissen personeel programma 2, door interne verschuivingen van de loonsom zijn er per programma voor- en nadelen. Gesaldeerd voor programma 2 is dit een voordeel
Voor een nadere toelichting op de loonsom wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering.
  64
  Saldo overige voor- en nadelen   3
      156

Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves

 

Reserve (x € 1.000)
Reserve
Geraamde toevoeging Geraamde onttrekking Werkelijke toevoeging Werkelijke onttrekking t.l.v. exploitatie
Reservering uitvoering wegenbeheersplan
wegenbeheer
560 808 560 609  
Reservering zandput Hooidijk res. zandput hooidijk     24    
Afschrijvingen programma 2
inv. maatsch. nut   276   107  
Afschrijvingen programma 2 vervoermiddelen   35   40  
Renovatie zandwegen
res. grondexp.   50   50  
Onderzoek ontsluiting Rouveen Res. z. bestem.   25   7  
Aanschaf zij-klepel Res. z. bestem.   5      
Inspectie kunstwerken Res. z. bestem.   15      
Aanschaf rolbezem Res. z. bestem.   7      
Sneeuwploeg Res. z. bestem.
  10   10  
Actualisatie fietspadenplan
Res. z. bestem.   4 1    
Onderzoek op- en afritten A28
Res. verkeersontsluiting   50   9  
Totaal     1.286 585 832  
Per saldo   726 247  

Incidentele lasten en baten (x € 1.000)

 

Incidentele lasten (deel t.g.v. reserves) Realisatie begrotingsjaar Raming na wijziging Raming voor wijziging
Reserve wegennota 609 808 1.008
Renovatie zandwegen 50 50 50
Onderzoek ontsluiting Rouveen 7 25 25
Sneeuwploeg 10 10 10
Actualisatie fietspadenplan -1 4 4
Onderzoek op- en afritten A28 9 50 50
Totaal incidentele lasten 684 947 1.147
       
Incidentele baten (deel t.l.v. reserves) Realisatie begrotingsjaar Raming na wijziging Raming voor wijziging
Ontvangst degeneratiekosten Hooidijk 24 0 0
Reserve wegennota 560 560 560
Subsidie verkeersveiligheid 21 0 0
Totaal incidentele baten 605 560 560

 

Programma 3 - Economie en ondernemen

Exploitatie Begroting 2020 Wijzigingen 2020 Actuele Begroting 2020 Realisatie 2020 Voordeel/Nadeel 2020
Lasten -175.443 -80.777 -256.220 -140.194 116.026
Baten 244.960 -85.000 159.960 190.422 30.462
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 69.517 -165.777 -96.260 50.228 146.488
Onttrekkingen 0 58.087 58.087 4.405 -53.682
Mutaties reserves 0 58.087 58.087 4.405 -53.682

Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)

Omschrijving Nadeel Voordeel
Lagere lasten bedrijvenpromotie en relatiebeheer, met name lagere voorlichting en advertentiekosten   18
Lagere kosten economische ontwikkeling   9
Lagere kosten plattelandsontwikkeling   6
Hogere baten toeristenbelasting, in de voortgangsrapportage is er € 21.500 afgeraamd door de verwachte effecten van het coronavirus. Het binnenlands toerisme is in de afgelopen zomer echter toegenomen i.p.v afgenomen.   25
Salarissen personeel programma 3, door interne verschuivingen van de loonsom zijn er per programma voor- en nadelen. Gesaldeerd voor programma 3 is dit een voordeel
Voor een nadere toelichting op de loonsom wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering.
  15
Saldo overige voor- en nadelen   20
  0 93

Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves

 

Reserve (x € 1.000)
Reserve
Geraamde toevoeging Geraamde onttrekking Werkelijke toevoeging Werkelijke onttrekking t.l.v. exploitatie
Leader III- lokale projectbijdragen
zonder bestemming   58   4  
Totaal            
Per saldo    -58
 -4  

Incidentele lasten en baten (x € 1.000)

Incidentele lasten (deel t.g.v. reserves) Realisatie begrotingsjaar Raming na wijziging Raming voor wijziging
Leader III- lokale projectbijdragen 4   58
Totaal incidentele lasten 4   58

Programma 4 - Onderwijs

Exploitatie Begroting 2020 Wijzigingen 2020 Actuele Begroting 2020 Realisatie 2020 Voordeel/Nadeel 2020
Lasten -1.658.626 -272.190 -1.930.816 -1.883.572 47.244
Baten 393.930 0 393.930 398.876 4.946
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -1.264.696 -272.190 -1.536.886 -1.484.695 52.191
Stortingen -18.000 0 -18.000 -18.000 0
Onttrekkingen 464.000 272.190 736.190 659.064 -77.126
Mutaties reserves 446.000 272.190 718.190 641.064 -77.126

Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de begroting na wijziging (x € 1.000)

Taakveld Omschrijving Nadeel Voordeel
Huisvesting Hogere kosten huisvesting onderwijsinstellingen door stijgende OZB- en verzekeringslasten. Daarnaast heeft er voor de laatste keer een herinspectie MJOP plaats gevonden i.v.m. wettelijke overgang naar de scholen. 38  
  Lagere baten, door overdracht MJOP minder doorbelasting van kosten 18  
Onderwijsbeleid+leerlingzaken Hogere lasten leerlingenvervoer 15  
  Lagere lasten peuterspeelzalen doordat VVE locaties nog niet zijn uitgebreid, daarnaast is de nieuwe lesmethode en volgsysteem nog niet aangeschaft. De impact van het coronavirus op de werkzaamheden was groot.   92
Overig Salarissen personeel programma 4, door interne verschuivingen van de loonsom zijn er per programma voor- en nadelen. Gesaldeerd voor programma 4 is dit een nadeel
Voor een nadere toelichting op de loonsom wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering.
47  
  Overige voor- en nadelen   1
    118 93

Toevoeging/onttrekking aan reserves

 

Reserve Reserve
Geraamde toevoeging Geraamde onttrekking Werkelijke toevoeging Werkelijke onttrekking t.l.v. exploitatie
Bestuursopdracht uitv.org.prim.onderw zonder bestemming
  9   1  
Onderhoud schoolgebouwen  gebouwenbeheer 18   18    
Afschrijving schoolgebouwen reserve afschr.gebouwen   464   443  
Havo technasium zonder bestemming
  19   1  
Huisvesting peutergroepen
zonder bestemming
  33   3  
Overdracht reserve combischool onderhoud combischool   211   211  
    18 736 18 659  
Per saldo                                -718 -641  

Incidentele lasten en baten

Incidentele lasten (deel t.g.v. reserves) Realisatie begrotingsjaar Raming na wijziging Raming voor wijziging
Bestuursopdracht uitv.org.prim.onderw 1 9 9
Havo technasium 1 19 19
Huisvesting peutergroepen 3 33 33
Overdracht reserve combischool 211 211 0
Totaal incidentele lasten 214 272 61
       
Incidentele baten (deel t.l.v. reserves) Realisatie begrotingsjaar Raming na wijziging Raming voor wijziging
Onderhoud schoolgebouwen 18 18 18
Totaal incidentele baten 18 18 18

Programma 5 - Sport, cultuur, recreatie en toerisme

Exploitatie Begroting 2020 Wijzigingen 2020 Actuele Begroting 2020 Realisatie 2020 Voordeel/Nadeel 2020
Lasten -3.411.369 -875.727 -4.287.096 -3.266.369 1.020.727
Baten 228.236 -23.250 204.986 234.956 29.970
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -3.183.133 -898.977 -4.082.110 -3.031.414 1.050.696
Stortingen -115.000 0 -115.000 -115.000 0
Onttrekkingen 313.076 883.763 1.196.839 533.436 -663.403
Mutaties reserves 198.076 883.763 1.081.839 418.436 -663.403

Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging

 

Taakveld Omschrijving Nadeel Voordeel
Sportbeleid en activering Hogere baten en lasten sportstimulering, door subsidie  10 10
Sportaccommodaties  Lagere kosten onderhoud kleedaccommodatie voetbal   16
  Hogere kosten onderhoud sportvelden voetbal, met name door extra onderhoud aan installaties 24  
  Aanvullende subsidie Zwembad 20  
  Hogere bijdrage SPUK, nagekomen 2019   16
Cultureel erfgoed Lagere kosten verbetering en advisering monumenten   10
Openbaar groen en recreatie Door een niet volledige personele bezetting, vanwege ziekte en een vacature, was er te weinig capaciteit om het werk op gebied van groenvoorzieningen, boombeheer en natuur en landschap uit te kunnen voeren. Er is met name minder gesnoeid en er zijn minder controles uitgevoerd. Voor 2021 is de bezetting weer op orde. De verwachting is om met de reeds beschikbaar gestelde structurele en incidentele budgetten aan de hand van een aangepast plan, in 5 jaar tijd de gehele gemeente door te gaan en de achterstanden in het groen weg te werken.   113
  Lagere kosten groenvoorziening langs wegen van € 46.000. Er is minder gesnoeid dan begroot. Hierbij speelt evenals in bovenstaande afwijking de personele bezetting ook een rol. 
In de begroting 2020 is er per abuis een incidenteel bedrag van € 50.000 opgenomen. Dit bedrag is in 2019 incidenteel beschikbaar gesteld, maar ook meegenomen in 2020. In 2021 is deze € 50.000 niet meer opgenomen in de begroting.  
  94
  Lagere kosten wijkgroen   9
  Lagere kosten speelplaatsen   16
  Lagere kosten waterhuishouding, met name waterschapslasten   28
  Lagere lasten inhuur ecoloog . Er is minder aanvraag geweest die ondersteuning nodig had van externe ecoloog. Voor een deel heeft dit te maken gehad met Corona waardoor er minder werkzaamheden gezamenlijk met de ecoloog uitgevoerd konden worden.   42
  Lagere lasten recreatie en toerisme   20
Overig Salarissen personeel programma 5, door interne verschuivingen van de loonsom zijn er per programma voor- en nadelen. Gesaldeerd voor programma 5 is dit een voordeel
Voor een nadere toelichting op de loonsom wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering.
  50
  Saldo overige voor- en nadelen   17
    54 441

 

Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves

Reserve Reserve
Geraamde toevoeging Geraamde onttrekking Werkelijke toevoeging Werkelijke onttrekking t.l.v. exploitatie
Onderhoud gemeentelijke gebouwen onderh.gem.gebouwen 115 111 115 21  
Breedtesport met bestemming   12   12  
Afschrijving gymzaal Staphorst afschr.gebouwen   81   88  
Afschrijving sportacc. VV Staphorst afschr.gebouwen   110   108  
Klok van Wou
zonder bestemming   9   9  
Recreatie en toerisme
zonder bestemming   50   0  
Bijdrage AMBC zonder bestemming   200   87  
Openbaar groen
zonder bestemming
  175   0  
Vitalisering recreatieparken zonder bestemming   50   31  
Houtsingels zonder bestemming   50   50  
Ommetjes speelplaatsen
volkshuisvesting   90   15  
Groenstroken
zonder bestemming   3   3  
Groenbeheerplan zonder bestemming   30   20  
Langjarig beheer landschapsplan
zonder bestemming   75   25  
Boombeheer binnen beb. kom
zonder bestemming   70   66  
Boombeheer buiten beb. om
zonder bestemming   82   0  
Totalen   115 1.198 115 535  
Per sado    -1.083  -420  

Incidentele lasten en baten (x € 1.000)

Incidentele lasten (deel t.g.v. reserves) Realisatie begrotingsjaar Raming na wijziging Raming voor wijziging
Breedtesport 12 12 12
Klok van Wou 9 9 9
Bijdrage AMBC 87 200 200
Vitalisering recreatieparken 31 50 50
Houtsingels 50 50 50
Ommetjes speelplaatsen 15 90 90
Groenstroken 3 3 3
Groenbeheerplan 20 30 30
Landschapsplan 25 75 75
Bomenbeheer 66 152 152
Aanvullende subsidie zwembad 20 0 0
Totaal incidentele lasten 338 671 671
       
Incidentele baten (deel t.l.v. reserves) Realisatie begrotingsjaar Raming na wijziging Raming voor wijziging
Groot onderhoud gebouwen 115 115 115
Lager onderhoud groenvoorziening 50 0 0
Totaal incidentele baten 165 115 115

Programma 6 - Sociaal domein

Exploitatie Begroting 2020 Wijzigingen 2020 Actuele Begroting 2020 Realisatie 2020 Voordeel/Nadeel 2020
Lasten -12.189.586 -1.833.975 -14.023.561 -14.019.032 4.529
Baten 2.236.600 821.000 3.057.600 4.106.549 1.048.949
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -9.952.986 -1.012.975 -10.965.961 -9.912.483 1.053.478
Stortingen -15.000 0 -15.000 -15.000 0
Onttrekkingen 0 607.441 607.441 108.663 -498.778
Mutaties reserves -15.000 607.441 592.441 93.663 -498.778

Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)

Taakveld Omschrijving Nadeel Voordeel
Samenkracht en burgerparticipatie Lagere kosten nieuwkomers, wegens re-integratie naar participatie   29
  Lagere kosten kinderopvang   19
  Lagere kosten vervoersvoorziening   13
  Lagere kosten ondersteuning mantelzorg   12
  Lagere kosten accommodatie sociaal cultureel werk   11
  Hogere baten accommodatie sociaal cultureel werk   13
  Hogere kosten ouderenzorg, o.a. hogere subsidie st. welzijn ouderen 9  
Inkomensregelingen Lagere lasten inkomensvoorziening. Er waren in 2020 minder uitkeringsgerechtigden. Bij de voortgangsrapportage was het effect op het aantal uitkeringsgerechtigden i.vm. corona nog onbekend. Het aantal uitkeringsgerechtigden was lager dan begroot.   218
  De doeluitkering inkomensvoorziening is hoger dan begroot. De doeluitkering is gebaseerd op het aantal uitkeringen van t-2, het voordeel is € 39.000 dan begroot. De terugvordering van bijstand is € 42.000 hoger dan begroot.    81
  Lagere lasten bijstandsverlening zelfstandigen   27
  Lagere lasten bijzondere bijstand   14
  Hogere doeluitkering bijzondere bijstand (nagekomen bate 2018)   30
  Verschil baten en lasten TOZO regeling, welke is verdisconteert in kosten overhead   25
  Lagere lasten bijzondere controles bijstand   25
  Lagere verhaalde bijstand 10  
  Hogere kosten schuldregeling en sanering 10  
  Lagere kwijtschelding gemeentelijke belastingen   8
Overig Lagere uitgaven structurele doorontwikkeling sociaal domein doordat diverse projecten zijn opgeschort ivm  corona. Zie ook resultaatbestemming   86
  Salarissen personeel programma 6, door interne verschuivingen van de loonsom zijn er per programma voor- en nadelen. Gesaldeerd voor programma 6 is dit een voordeel
Voor een nadere toelichting op de loonsom wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering.
  31
  Saldo overige voor- en nadelen  59  
    88 642

Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves

  Reserve
Geraamde toevoeging Geraamde onttrekking Werkelijke toevoeging Werkelijke onttrekking t.l.v. exploitatie
Onderhoudsprogramma gem.gebouwen dienstencentrum onderh.gem.gebouwen 15   15    
Doorontwikkeling sociaal domein
sociaal domein   578   93  
Ontwikkeling WMO
sociaal domein   19   19  
De Herberg Zwolle sociaal domein   10      
Tekort sociaal domein t.o.v. primaire begroting
sociaal domein   0   314  
Beschermd wonen 
sociaal domein     317    
    15 607 332 426  
    -592 -94  

Incidentele lasten en baten (x € 1.000)

 

Incidentele lasten (deel t.g.v. reserves) Realisatie begrotingsjaar Raming na wijziging Raming voor wijziging
Tekort sociaal domein tov primaire begroting 314 0 0
Doorontwikkeling sociaal domein 93 578 578
Ontwikkeling WMO 19 19 19
Totaal incidentele lasten 426 597 597
       
Incidentele baten (deel t.l.v. reserves) Realisatie begrotingsjaar Raming na wijziging Raming voor wijziging
Teruggaaf beschermd wonen 317 0 0
Lagere lasten en hogere baten inkomensvoorziening 299 0 0
Totaal incidentele baten 516 0 0

Programma 7 - Volksgezondheid en milieu

Exploitatie Begroting 2020 Wijzigingen 2020 Actuele Begroting 2020 Realisatie 2020 Voordeel/Nadeel 2020
Lasten -4.521.809 -685.128 -5.206.937 -4.567.442 639.495
Baten 3.301.660 0 3.301.660 3.506.901 205.241
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -1.220.149 -685.128 -1.905.277 -1.060.541 844.736
Stortingen 0 0 0 -212.141 -212.141
Onttrekkingen 321.185 584.796 905.981 259.824 -646.157
Mutaties reserves 321.185 584.796 905.981 47.683 -858.298

Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)

Taakveld Omschrijving Nadeel Voordeel
Volksgezondheid Lagere lasten openbare gezondheidszorg, uitgestelde werkzaamheden ivm corona (zie ook resultaatbestemming)   67
Afval Lagere onttrekking uit de reserve afval i.v.m. veranderende btw regeling voor het gescheiden inzamelen van afval.  In 2020 is er een uitspraak geweest van de Hoge Raad dat de gemeente beschouwd wordt als ondernemer voor de omzetbelasting bij het gescheiden inzamelen van afval. Dit heeft geleid tot een BTW correctie over de afgelopen 5 jaar. Het effect op het gerealiseerde resultaat ontstaat, doordat hierdoor een lagere onttrekking uit de reserve afvalstoffenheffing mogelijk is.
Op de totale reservepositie van de gemeente heeft dit geen impact. De vrij besteedbare reserves neemt sneller af dan geraamd en de reserve afvalstoffenheffing neemt minder snel af dan geraamd.
195  
Milieu Lagere lasten vergunningverlening   18
Begraafplaatsen Lagere lasten onderhoud gebouwen en lagere afschrijvingen    40
  Hogere kosten groenbeheer begraafplaatsen 25  
  Hogere baten begraafplaatsen   37
  Salarissen personeel programma 7, door interne verschuivingen van de loonsom zijn er per programma voor- en nadelen. Gesaldeerd voor programma 7 is dit een voordeel
Voor een nadere toelichting op de loonsom wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering.
  69
  Saldo overige voor- en nadelen 21  
    245 231

Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves

Reserve Reserve
Geraamde toevoeging Geraamde onttrekking Werkelijke toevoeging Werkelijke onttrekking t.l.v. exploitatie
Onderhoudsprogramma gem.gebouwen onderh.gem.gebouwen   36   9  
VD/ND saldo riolering riolering     212    
VD/ND saldo afvalstoffenheffing afvalstoffenheffing   285   148  
Uitvoering programma duurzaamheid (projectkosten)
zonder bestemming
  368   164  
70+ woningen zonder bestemming   28   27  
Grondfrees
zonder bestemming   3      
Energieloket
zonder bestemming   40      
Windenergie
zonder bestemming
  38   31  
Verbod asbestdaken
zonder bestemming
  34      
Klimaatadaptie
zonder bestemming
  20      
Onderzoek flora en fauna
zonder bestemming
  54   12  
      905 212 391  
    -905 -179  

Incidentele lasten en baten (x € 1.000)

Incidentele lasten (deel t.g.v. reserves) Realisatie begrotingsjaar Raming na wijziging Raming voor wijziging
Onderhoud gem. gebouwen 9 36  
Programma duurzaamheid 164 368  
70+ woningen 27 28  
Windenergie 31 38  
Onderzoek flora en fauna 12 54  
Totaal incidentele lasten 243 524  

Programma 8 - Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

Exploitatie Begroting 2020 Wijzigingen 2020 Actuele Begroting 2020 Realisatie 2020 Voordeel/Nadeel 2020
Lasten -2.378.711 -671.994 -3.050.705 -2.560.760 489.945
Baten 1.683.000 -210.000 1.473.000 2.143.725 670.725
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -695.711 -881.994 -1.577.705 -417.035 1.160.670
Stortingen -4.000 0 -4.000 -702.317 -698.317
Onttrekkingen 235.000 369.574 604.574 281.065 -323.509
Mutaties reserves 231.000 369.574 600.574 -421.251 -1.021.825

Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)

Taakveld Omschrijving Nadeel Voordeel
Ruimtelijke Ordening Lagere lasten bestemmingsplannen, met name minder gespecialiseerde inhuur   16
Wonen & bouwen Lagere lasten omgevingsvergunningen afwijking bouwplannen   28
  In 2020 zijn er geen uitgaven geweest op het onderdeel volkshuisvesting. , terwijl er wel een incidenteel budget beschikbaar was gesteld van € 25.000   40
  Lagere lasten bouwcontrole/ handhaving   9
  Lagere baten bouwcontrole/ handhaving 20  
  Hogere lasten vastgoedregistratie 10  
  Hogere leges omgevingsvergunning afwijkend bouwplan   11
  Hogere baten omgevingsvergunningen. Bij de voortgangsrapportage zijn de verwachte baten omgevingsvergunningen afgeraamd met € 210.000. In het najaar zijn er echter enkele grotere vergunningsaanvragen geweest die voor een hogere opbrengst hebben gezorgd. Daarnaast was het volume aanvragen hoger, doordat er geanticipeerd werd op de aangescherpte BENG eisen in 2021.
De oorspronkelijke raming is zelfs bijna gehaald. 
  172
  Lagere leges welstand 8  
Overig Salarissen personeel programma 8, door interne verschuivingen van de loonsom zijn er per programma voor- en nadelen. Gesaldeerd voor programma 8 is dit een nadeel
Voor een nadere toelichting op de loonsom wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering.
62  
  Saldo overige voor- en nadelen 37  
    137 276

Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves (x € 1.000)

Reserve
Reserve
Geraamde toevoeging
Geraamde onttrekking
Werkelijke toevoeging Werkelijke onttrekking t.l.v. exploitatie
Onderhoud gemeentelijke gebouwen onderh.gem.gebouwen 4   4    
Verschuldigde vpb grondexploitatie grondexploitatie   30   -10  
EPOS
res. epos
  205   205  
Uitbreiding Rouveen zonder bestemming   50      
Implementatie nieuwe omgevingswet zonder bestemming   198   33  
Geovisie landelijke voorziening zonder bestemming   109   40  
Leefomgeving de Slagen grondexploitatie   12   1  
Leefbaarheid de Slagen grondexploitatie          
Woonvisie/ Buurstee Rouveen grondexploitatie          
EPOS 2017 en 2017 zonder bestemming          

Winstneming Rouveen West

grondexploitatie     141    
Winstneming De Esch 3 grondexploitatie     256 12  
Winstneming Bullingerslag grondexploitatie     200    

Verkopen groenstroken

grondexploitatie     60    
Exploitatiebijdrage de Slagen grondexploitatie     42    
    4 605 702 281  
per saldo   -601 421  

Incidentele lasten en baten (x € 1.000)

Incidentele lasten (deel t.g.v. reserves) Realisatie begrotingsjaar Raming na wijziging Raming voor wijziging
Verschuldigde VPB -10 30  
EPOS 205 205  
Nieuwe omgevingswet 33 198  
Geovisie 40 109  
De Esch 3 12    
De Slagen leefomgeving 1 12  
Totaal incidentele lasten 281 554  
       
Incidentele baten (deel t.l.v. reserves) Realisatie begrotingsjaar Raming na wijziging Raming voor wijziging
Onderhoud gemeentelijke gebouwen 4 4  
Totaal incidentele baten 4 4  

Programma 9 - Overhead

Exploitatie Begroting 2020 Wijzigingen 2020 Actuele Begroting 2020 Realisatie 2020 Voordeel/Nadeel 2020
Lasten -5.897.219 -819.532 -6.716.751 -5.725.309 991.442
Baten 70.715 0 70.715 165.894 95.179
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -5.826.504 -819.532 -6.646.036 -5.559.415 1.086.621
Stortingen -270.000 0 -270.000 -270.000 0
Onttrekkingen 453.061 334.625 787.686 534.302 -253.384
Mutaties reserves 183.061 334.625 517.686 264.302 -253.384

Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)

Taakveld Omschrijving Nadeel Voordeel
Personeel Vrijval voorziening voormalig personeel. Enkele voormalige medewerkers zijn in dienst getreden en genereren voldoende inkomen, zodat de betalingsverplichting vervalt. De opgebouwde voorziening valt hierdoor voor een groot deel vrij, dit leidt tot een incidentele bate.   586
  Hogere baten door detachering personeel   9
  Hogere lasten personeel en organisatieontwikkeling, met name voor werving medewerkers 35  
  Lagere lasten reis- en verblijfkosten   21
  Lagere lasten representatiekosten   8
  Hogere lasten cursussen  23  
  Lagere lasten bedrijfsgezondheidszorg   16
ICT Hogere lasten automatiseringsapparatuur 53  
  Doorbelasting overhead naar overige programma's (interne verrekening, geen invloed op het totaal resultaat)   209
  Hogere lasten en doorbelasting systeembeheer DOSZ 86 86
Informatievoorziening Geen kapitaalslasten verbetering dienstverlening ivm uitgestelde investering   17
Huisvesting Lagere lasten catering   13
  Lagere lasten en opbrengsten kantine 15 22
Communicatie  Lagere lasten voorlichting en advertenties   10
Huisvesting Hogere lasten werkplaats, o.a. onderhoud inventaris en gebouwen 17  
Overig Inruil vervoermiddelen   5
  Saldo overige voor- en nadelen   60
    229 1.062

 

Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves

 

Reserve Reserve
Geraamde toevoeging Geraamde onttrekking Werkelijke toevoeging Werkelijke onttrekking t.l.v. exploitatie
Onderhoud gemeentelijke gebouwen onderh.gem.gebouwen 69 74 69 6  
Vervanging automatisering automatisering 201 173 201 231  
afschr.gem.huis verb.gemeentehuis   115   98  
afschr. vervoermiddelen vervoermiddelen   91   98  
Programma dienstverlening zonder bestemming   50   15  
Toekomstbestendig gemeentehuis
zonder bestemming   50   7  
Digitale agenda
zonder bestemming   53   57  
Doorontwikkeling buitendienst
zonder bestemming   85   3  
Koppeling IJVI/ DECOS
zonder bestemming   97   10  
    270 787 270 534  
    -517 -264  

Incidentele lasten en baten (x € 1.000)

Incidentele lasten (deel t.g.v. reserves) Realisatie begrotingsjaar Raming na wijziging Raming voor wijziging
Onderhoud gemeentelijke gebouwen 6 74  
Automatisering 231 173  
Programma dienstverlening 15 50  
Toekomstbestendig gemeentehuis 7 50  
Digitale agenda 57 53  
Doorontwikkeling buitendienst 3 85  
Koppeling IJVI/ Decos 10 97  
Totaal incidentele lasten      
       
Incidentele baten (deel t.l.v. reserves) Realisatie begrotingsjaar Raming na wijziging Raming voor wijziging
Onderhoud gemeentelijke gebouwen 69 69  
Automatisering 201 201  
Vrijval wachtgeldvoorziening 586 0  
Totaal incidentele baten 856 270  

Algemene dekkingsmiddelen

Onder de Algemene dekkingsmiddelen vallen:
-1 Lokale heffingen
-2  Algemene uitkeringen
-3 Dividend
- 4  Saldo financieringsfunctie
- 5 BTW-compensatiefonds
- 6 Overhead

1 | Lokale heffingen

De gemeente Staphorst kent de volgende niet bestedingsgebonden gemeentelijke heffingen:

(bedragen x € 1.000) Begroting primair 2020 Begroting 2020 na wijziging Rekening 2020 Incidenteel gerealiseerd
OZB eigenaar woning 1.676 1.676 1.682  
OZB gebruiker niet-woningen 619 619 620  
OZB eigenaar niet-woningen 980 980 975  
Hondenbelasting 60 60 60  
Forensenbelasting 81 81 77  
Toeristenbelasting 74 53 64  
  3.490 3.469 3.478 0

2 | Algemene uitkeringen

De verantwoorde algemene uitkeringen uit het gemeentefonds zijn gebaseerd op ten tijde van het opstellen van de jaarrekening bekende informatie ter zake, zijnde de verrekening in januari 2021. De raming in de primitieve begroting was gebaseerd op de meicirculaire van het vorige begrotingsjaar voor een bedrag van € 22.105.250 met een uitkeringsfactor van 1,623. In 2020 is er € 22.476.336 ontvangen aan algemene uitkeringen. In dit bedrag is een positieve naverrekening opgenomen van € 14.778 over het jaar 2018 en € 15.245 over het jaar 2019.
Bijzonder in het jaar 2020 is dat er een extra circulaire is verschenen in de maand juni, in deze en ook de in circulaires van september en december is het corona-steunpakket opgenomen.
Het totaal aan corona-steunpakket voor het jaar 2020 bedraagt € 477.000 voor het jaar 2021 is reeds een bedrag ontvangen ad. € 215.000. Gezien de toegenomen financiële druk bij gemeenten door corona is de oploop in de opschalingskorting voor de jaren 2020 en 2021 geschrapt, deze zijn opgenomen in het corona steunpakket.
De middelen die zijn opgenomen in het corona-steunpakket zijn niet geoormerkt. De TOZO-regeling is een regeling voor de zzp’ers en kleine ondernemers, dit is een specifieke uitkering en moet verantwoord worden.

3 | Dividend

Verantwoord zijn de navolgende dividenden en ontvangen interest:

(bedragen x € 1.000) Begroting primair 2020 Begroting 2020
na wijziging
Gerealiseerd 2020 Incidenteel gerealiseerd
Programma 0 Vitens N.V. - dividend
16 0 0  
Programma 0 Vitens N.V. - rente achtergestelde lening 0 0 0  
Programma 0 Enexis N.V. - dividend
24 24 24  
Programma 0 Enexis N.V. - rente aandh. lening 0 0 1  
Programma 0 Rendo N.V. - dividend 325 325 325  
Programma 0 Wadinco - dividend
20 20 20  
Programma 0 Bank Nederlandse Gemeenten - dividend
85 41 38  
Programma 0 Rova N.V. - dividend
55 55 101  
Programma 0 Rova N.V. - achtergestelde lening 30 30 30  
Programma 0 Schikking Attero       2
    555 495 610 2

Het dividend en de rente van de achtergestelde lening Rova wordt als bate meegenomen in het tarief van de afvalstoffenheffing. Een hogere dividendopbrengst heeft een lagere onttrekking uit de reserve tot gevolg.

4 | Saldo financieringsfunctie

  Primaire begroting 2020 Begroting 2020 na wijziging Gerealiseerd 2020 Incidenteel gerealiseerd
Baten 21 23 22  
Lasten 7 7 7  
Saldo -14 -16 -15  
Door belaste rente excl. grondexploitatie
0 0 0  

 

5 | BTW-compensatiefonds

(x € 1.000) Rekening 2019 Rekening 2020
Gedeclareerde bedragen 2.415 2.580

De afwijkingen tussen de jaren is hoofdzakelijk een gevolg van een hoger of een lager bedrag aan investeringen waarop het BCF van toepassing is (openbaar nut: riolering, wegen, plantsoenen etc.)

6 | Overhead

Berekening percentage overhead:

Totaal alle taakvelden 0 t/m 9
40.622
Programma 9 Overhead (taakveld 04)
   5.717
Totaal alle taakvelden 0 t/m 8  34.905
af: Rova (4.730.101)     1.143
Bedrag basis berekening percentage overhead
 33.762

Percentage Overhead: € 5.717 / 1% van € 33.762 = 16,93% 

Berekening dekkingspercentage

Voor een berekening van de dekkingspercentages rioolheffing, afvalstoffenheffing, leges burgerzaken, leges lijkbezorgingsrechten en leges omgevingsvergunningen wordt verwezen naar de paragraaf lokale heffingen.

Vennootschapsbelasting

Per 1 januari 2016 zijn publiekrechtelijke rechtspersonen (gemeenten, provincies en waterschappen) belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting, voor zover zij een onderneming drijven (die structureel winstgevend is). Op 16 december 2019 is de vaststellingsovereenkomst met de belastingdienst ondertekend.

In 2020 is aangifte gedaan voor het jaar 2018. Het belastbare bedrag (fiscale winst) over 2018 is €19.051 negatief. Het negatieve resultaat 2018 is verrekend met het positieve bedrag 2017. Hierdoor is er over 2017 een teruggaaf ontvangen van € 4.764  Voor 2020 is een voorlopige aanslag betaald van € 24.750. De betaalde belastingen komen ten laste van de reserve grondexploitatie.

Onvoorzien

In de primitieve begroting is in het programma een post voor onvoorziene uitgaven opgenomen ad €.34.000. De raming van deze post is gebaseerd op een bedrag van € 2 per inwoner. Dit komt neer op rond de 1% van het begrotingstotaal. Na opmaak oorspronkelijke begroting komt het bedrag op onvoorzien vrij beschikbaar uit op € 124.000. Daarnaast is € 85.000 gereserveerd voor personeelslasten. 

In het begrotingsjaar zijn de volgende begrotingswijzigingen ten laste van de onvoorziene uitgaven gebracht.

Onderwerp
(x € 1.000)
Begrotingswijziging in raadsvergadering dd. Bedrag Realisatie programma
Stelpost onvoorzien 12 november 2019
34  
Stelpost functieaanpassing 12 november 2019 90  
Stelpost loonstijging 12 november 2019 85  
Saldo onvoorzien vrij beschikbaar einde jaar 209  

Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves/voorzieningen

Toevoegingen en onttrekkingen reserves

Exploitatie Begroting 2020 Wijzigingen 2020 Actuele Begroting 2020 Realisatie 2020 Voordeel/Nadeel 2020
0 Bestuur en ondersteuning
471019 Toev.res. asfalt-&elementverh. 0 0 0 -34.000 -34.000
871011 Bes.res. zonder bestemming 0 91.538 91.538 40.981 -50.557
871030 Bes.res. achterg.len. Vitens 81.193 0 81.193 81.193 0
Totaal 0 Bestuur en ondersteuning 81.193 91.538 172.731 88.174 260.905
1 Veiligheid
871022 Bes.res. afs.gem.gebouwen 10.000 0 10.000 8.182 -1.818
Totaal 1 Veiligheid 10.000 0 10.000 8.182 -1.818
2 Verkeer, vervoer & waterstaat
471015 Toev.res. zandput Hooidijk 0 0 0 -23.958 -23.958
471019 Toev.res. asfalt-&elementverh. -560.000 0 -560.000 -560.000 0
871011 Bes.res. zonder bestemming 0 116.394 116.394 67.132 -49.262
871014 Bes.res. afs.inv.openb.r.m.nut 251.328 25.000 276.328 106.915 -169.413
871019 Bes.res. asfalt-&elementverh. 1.008.859 -200.000 808.859 608.494 -200.365
871020 Bes.res. verkeersontsluiting 0 50.000 50.000 8.950 -41.050
871023 Bes.res. afs.gem.vervoermidd. 34.672 0 34.672 40.090 5.418
Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat 734.859 -8.607 743.466 247.623 -495.843
3 Economie
871011 Bes.res. zonder bestemming 0 58.087 58.087 4.405 -53.682
Totaal 3 Economie 0 58.087 58.087 4.405 -53.682
4 Onderwijs
471025 Toev.res. gebouwenbeheer -18.000 0 -18.000 -18.000 0
871011 Bes.res. zonder bestemming 0 61.160 61.160 5.211 -55.949
871022 Bes.res. afs.gem.gebouwen 464.000 0 464.000 442.823 -21.177
871025 Bes.res. gebouwenbeheer 0 0 0 0 0
871031 Bes.res. onderh. combischool 0 211.030 211.030 211.030 0
Totaal 4 Onderwijs 446.000 272.190 173.810 641.064 467.254
5 Sport, cultuur & recreatie
471025 Toev.res. gebouwenbeheer -115.000 0 -115.000 -115.000 0
871011 Bes.res. zonder bestemming 0 883.763 883.763 305.614 -578.149
871021 Bes.res. met bestemming 12.000 0 12.000 12.000 0
871022 Bes.res. afs.gem.gebouwen 191.000 0 191.000 195.018 4.018
871025 Bes.res. gebouwenbeheer 110.076 0 110.076 20.804 -89.272
Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie 198.076 883.763 -685.687 418.436 1.104.123
6 Sociaal domein
471025 Toev.res. gebouwenbeheer -15.000 0 -15.000 -15.000 0
871011 Bes.res. zonder bestemming 0 10.000 10.000 0 -10.000
871029 Bes.res. sociaal domein 0 597.441 597.441 108.663 -488.778
Totaal 6 Sociaal domein -15.000 607.441 -622.441 93.663 716.104
7 Volksgezondheid & milieu
471016 Toev.res. rioolbeheer 0 0 0 -212.141 -212.141
871011 Bes.res. zonder bestemming 0 216.934 216.934 233.935 17.001
871017 Bes.res. mat. afvalst.heffing 285.000 0 285.000 16.969 -268.031
871025 Bes.res. gebouwenbeheer 36.185 0 36.185 8.920 -27.265
871027 Bes.res. duurzaamheid 0 367.862 367.862 0 -367.862
Totaal 7 Volksgezondheid & milieu 321.185 584.796 905.981 47.683 953.664
8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord.
471012 Toev.res. grondexploitatie 0 0 0 -698.317 -698.317
471025 Toev.res. gebouwenbeheer -4.000 0 -4.000 -4.000 0
871011 Bes.res. zonder bestemming 0 357.146 357.146 73.044 -284.102
871012 Bes.res. grondexploitatie 30.000 12.428 42.428 -9.965 -52.393
871013 Bes.res. grondexpl. met bes. 0 0 0 12.986 12.986
871025 Bes.res. gebouwenbeheer 0 0 0 0 0
871026 Bes.res. EPOS 205.000 0 205.000 205.000 0
Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. 231.000 369.574 -138.574 -421.251 -282.677
9 Overhead
471025 Toev.res. gebouwenbeheer -69.000 0 -69.000 -69.000 0
471028 Toev.res. automatisering -201.000 0 -201.000 -201.000 0
871011 Bes.res. zonder bestemming 0 334.625 334.625 93.087 -241.538
871022 Bes.res. afs.gem.gebouwen 115.000 0 115.000 98.125 -16.875
871023 Bes.res. afs.gem.vervoermidd. 91.000 0 91.000 97.815 6.815
871025 Bes.res. gebouwenbeheer 74.061 0 74.061 14.019 -60.042
871028 Bes.res. automatisering 173.000 0 173.000 231.255 58.255
Totaal 9 Overhead 183.061 334.625 -151.564 264.302 415.866

Analyse begrotingsafwijkingen

Hiervoor is ook reeds per programma en voor de algemene dekkingsmiddelen ingegaan op de verschillen tussen de realisatie en de begrotingscijfers voor en na wijziging.

Recapitulatie reserves (bedragen x € 1.000)

Stand 01-01-2020   50.780
af: jaarresultaat 2019 1.105  
bij: toevoegingen  2.504  
af: onttrekkingen  3.802  
    -2.403
Stand 31-12-2020   48.377

Recapitulatie voorzieningen (bedragen x € 1.000)

Stand 01-01-2020   2.631
bij: toevoegingen
260  
af: onttrekkingen
832  
idem t.g.v. reserves 0  
    -572
Stand 31-12-2020   2.059

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen

WNT-verantwoording 2020 Gemeente Staphorst

De WNT is van toepassing op de gemeente Staphorst. Het voor de gemeente toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000 (algemeen bezoldigingsmaximum).

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

Gegevens 2020
bedragen x € 1 S. Voortman M. Kragting
Functiegegevens Griffier Gemeentesecretaris
Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01-31/12 16/03-31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 1,0
Dienstbetrekking? Ja Ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 63.052 82.317
Beloningen betaalbaar op termijn 11.331 15.436
Bezoldiging 74.383 97.753
 
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 201.000 159.811
Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t. N.v.t.
 
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t.
Gegevens 2019
bedragen x € 1 P. Rossen L. Roest S. Voortman
Functiegegevens Gemeentesecretaris Griffier Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01-19/09 01/01-30/04 01/12-31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 1,0 1,0
Dienstbetrekking? Ja Ja Ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 61.600 19.841 4.969
Beloningen betaalbaar op termijn 13.894 3.261 933
Bezoldiging 75.494 23.102 5.902
 
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 139.255 63.781 16.477


1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12

bedragen x € 1 D. vd Spek
Functiegegevens Interim secretaris
Kalenderjaar 2020 2019
Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang-einde) 01/01-16/03 23/09-31/12
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar 3 4
Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar 310 423
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
Maximum uurtarief in het kalenderjaar 193 187
Maxima op basis van de normbedragen per maand 73.900 103.600
Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 138.931
Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw)
Werkelijk uurtarief lager dan het maximum uurtarief? Ja
Bezoldiging in de betreffende periode 40.300 54.990
Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 95.290
Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag 0
Bezoldiging 95.290
 
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t.

 
1c. Toezichthoudende topfunctionarissen:
Niet van toepassing

1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder:
Niet van toepassing

1e. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700:
Niet van toepassing

1f. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700 waarop de anticumulatie bepaling van toepassing is:
Niet van toepassing

1g. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder waarop de anticumulatiebepaling van toepassing is:
Niet van toepassing

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt:
Niet van toepassing

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de
WNT

Bezoldiging niet-topfunctionarissen:
Niet van toepassing

Publicatiedatum: 01-06-2021

Inhoud