Financiële samenvatting

Inhoud

Overzicht resultaat per programma

Financiële analyse
De jaarrekening sluit met een voordelig resultaat van € 487.000. Ten opzichte van de  begroting na wijziging van € 2.200.000 nadelig. 
In deze financiële samenvatting wordt als eerste het overzicht per programma opgenomen. Het overzicht van baten en lasten, samen met de reservemutaties is het gerealiseerde resultaat.

Overzicht resultaat per programma Begroting 2020 Actuele Begroting 2020 Realisatie 2020
0 Bestuur en ondersteuning
Lasten -3.819.341 -2.820.351 -2.643.334
Baten 25.940.945 26.390.195 26.820.499
Totaal 0 Bestuur en ondersteuning 22.121.604 23.569.844 24.177.165
1 Veiligheid
Lasten -1.458.630 -1.540.180 -1.486.437
Baten 56.150 51.150 45.351
Totaal 1 Veiligheid -1.402.480 -1.489.030 -1.441.086
2 Verkeer, vervoer & waterstaat
Lasten -2.922.896 -2.944.192 -2.379.757
Baten 84.200 84.200 154.136
Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat -2.838.696 -2.859.992 -2.225.621
3 Economie
Lasten -175.443 -256.220 -140.194
Baten 244.960 159.960 190.422
Totaal 3 Economie 69.517 -96.260 50.228
4 Onderwijs
Lasten -1.658.626 -1.930.816 -1.883.572
Baten 393.930 393.930 398.876
Totaal 4 Onderwijs -1.264.696 -1.536.886 -1.484.695
5 Sport, cultuur & recreatie
Lasten -3.411.369 -4.287.096 -3.266.369
Baten 228.236 204.986 234.956
Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie -3.183.133 -4.082.110 -3.031.414
6 Sociaal domein
Lasten -12.189.586 -14.023.561 -14.019.032
Baten 2.236.600 3.057.600 4.106.549
Totaal 6 Sociaal domein -9.952.986 -10.965.961 -9.912.483
7 Volksgezondheid & milieu
Lasten -4.521.809 -5.206.937 -4.567.442
Baten 3.301.660 3.301.660 3.506.901
Totaal 7 Volksgezondheid & milieu -1.220.149 -1.905.277 -1.060.541
8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord.
Lasten -2.378.711 -3.050.705 -2.560.760
Baten 1.683.000 1.473.000 2.143.725
Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. -695.711 -1.577.705 -417.035
9 Overhead
Lasten -5.897.219 -6.716.751 -5.725.309
Baten 70.715 70.715 165.894
Totaal 9 Overhead -5.826.504 -6.646.036 -5.559.415
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -4.193.234 -7.589.413 -904.897
0 Bestuur en ondersteuning
Stortingen 0 0 -34.000
Onttrekkingen 81.193 172.731 122.174
Totaal 0 Bestuur en ondersteuning 81.193 172.731 88.174
1 Veiligheid
Onttrekkingen 10.000 10.000 8.182
Totaal 1 Veiligheid 10.000 10.000 8.182
2 Verkeer, vervoer & waterstaat
Stortingen -560.000 -560.000 -583.958
Onttrekkingen 1.294.859 1.286.253 831.581
Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat 734.859 726.253 247.623
3 Economie
Onttrekkingen 0 58.087 4.405
Totaal 3 Economie 0 58.087 4.405
4 Onderwijs
Stortingen -18.000 -18.000 -18.000
Onttrekkingen 464.000 736.190 659.064
Totaal 4 Onderwijs 446.000 718.190 641.064
5 Sport, cultuur & recreatie
Stortingen -115.000 -115.000 -115.000
Onttrekkingen 313.076 1.196.839 533.436
Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie 198.076 1.081.839 418.436
6 Sociaal domein
Stortingen -15.000 -15.000 -15.000
Onttrekkingen 0 607.441 108.663
Totaal 6 Sociaal domein -15.000 592.441 93.663
7 Volksgezondheid & milieu
Stortingen 0 0 -212.141
Onttrekkingen 321.185 905.981 259.824
Totaal 7 Volksgezondheid & milieu 321.185 905.981 47.683
8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord.
Stortingen -4.000 -4.000 -702.317
Onttrekkingen 235.000 604.574 281.065
Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. 231.000 600.574 -421.251
9 Overhead
Stortingen -270.000 -270.000 -270.000
Onttrekkingen 453.061 787.686 534.302
Totaal 9 Overhead 183.061 517.686 264.302
Mutaties reserves 2.190.374 5.383.782 1.392.279

Financiële samenvatting

Analyse uitkomst t.o.v. begroting

Het gerealiseerde resultaat wijkt af van de begroting na wijzigingen (de voortgangsrapportage) In deze financiële samenvatting zijn de grootste afwijkingen toegelicht, voor een gedetailleerde verklaring wordt verwezen naar de toelichting per programma in de jaarrekening. Het jaar 2020 was een bijzonder jaar, waarbij het coronavirus een grote impact had op de werkzaamheden die uitgevoerd zijn. Een deel van de werkzaamheden is uitgesteld of niet uitgevoerd vanwege de coronamaatregelen.  Bij het opstellen van de voortgangsrapportage 2020 zijn alle tot dan bekende en verwachte afwijkingen meegenomen.  De cijfers van de voortgangsrapportage dateren van de periode rond begin juni 2020. De impact die het coronavirus heeft gehad was groter dan op dat moment voorzien. 

Het verschil tussen incidenteel en structureel is niet altijd even scherp te trekken. Structurele baten en lasten zijn in elk geval die baten en lasten die in beginsel jaarlijks in de begroting, meerjarenraming en jaarrekening zijn opgenomen. Structureel is in principe langer dan drie jaar. Budgetverschillen op activiteiten bij structureel bestaand beleid blijven naar hun aard “structureel”. Meerjarige tijdelijke geldstromen waarvan de eindigheid vastligt vanwege een raadsbesluit en/of toekenningsbesluit zijn incidentele baten en lasten, ook als de geldstroom (nog) langer is dan drie jaar. 

 

Begroting na wijzigingen 2020 
   €           2.200.000 negatief

Resultaat rekening

                   487.000 positief
Verschil:
   €           2.687.000 positief


Nadelen

 

Programma 0:  Algemeen bestuur en organisatie
- Hogere toevoeging pensioenvoorziening wethouders, met name door lage rekenrente


€ 66.000 Structureel

Programma 1: Openbare orde en veiligheid
- Hogere lasten i.v.m. het coronavirus, door aanvullende werkzaamheden i.v.m. lockdown en nadere regelgeving


€ 113.000 Incidenteel

Programma 4: Onderwijs
- Hogere lasten en lagere baten huisvesting onderwijs i.vm. overdracht MJOP


€ 56.000 Incidenteel

Programma 5: Sport, cultuur, recreatie en toerisme
- Aanvullende subsidie zwembad
- Hogere kosten onderhoud sportvelden, door extra onderhoud aan installaties


€ 20.000 Incidenteel
€ 24.000 Structureel

Programma 7: volksgezondheid en milieu
- Lagere onttrekking uit reserve afvalstoffenheffing, door gewijzigde regelgeving mag de btw op het gescheiden inzamelen PMD niet meer ten laste van de reserve gebracht worden


€ 165.000 Incidenteel
€  30.000 Structureel

 Programma 8: Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
- Lagere baten bouwcontrole/ handhaving


€ 20.000 Structureel

Programma 9: Overhead
- Hogere lasten automatisering
- Hogere lasten huisvesting, o.a. onderhoud inventaris

 
€ 53.000 Structureel
€ 17.000 Structureel

Voordelen  

Programma 0: Bestuur & Ondersteuning
- Vergoeding detachering medewerkers
- Lagere lasten vennootschapsbelasting, verrekening via reserve grondexploitatie 
- Hogere algemene uitkering


€ 59.000 Incidenteel/Structureel
€ 40.000 Structureel
€ 371.000 Incidenteel/Structureel

Programma 1: Openbare orde en veiligheid
- Teruggaaf bijdrage Veiligheidsregio 2019


€ 21.000 Incidenteel

Programma 2: Verkeer, Vervoer en Waterstaat
- Lagere lasten gladheidsbestrijding door milde winter
- Hogere baten verkeersveiligheid door ontvangen subsidie

€ 41.000 Structureel
€ 21.000 Incidenteel

Programma 3: Economie en ondernemen
- Lagere lasten bedrijvenpromotie en relatiebeheer
- Per saldo hogere opbrengst toeristenbelasting


€ 18.000 Structureel
€ 25.000 Structureel

Programma 4: Onderwijs
- Lagere lasten peuterspeelzalen, door niet uitgevoerde werkzaamheden, o.a. uitbreiding VVE locaties en nieuwe lesmethode en volgsysteem


€ 92.000  Structureel

Programma  5: Sport, Cultuur, Recreatie en Toerisme
- lagere kosten onderhoud waterhuishouding, met name waterschapslasten
- Lagere kosten onderhoud bomen, met name door minder snoeien en controles
- Lagere lasten groenvoorziening, er is minder gesnoeid en er is een incidenteel bedrag foutief begroot

- Lagere lasten inhuur ecoloog i.v.m niet uitgevoerde werkzaamheden door corona
- Lagere lasten recreatie en toerisme


€ 28.000 Structureel
€ 113.000 Structureel 
€ 44.000 Structureel
€ 50.000 Incidenteel

€ 42.000 Structureel
€ 20.000 Structureel

Programma 6: Sociaal domein
- Lagere lasten nieuwkomers, wegens re-integratie naar participatie
- Lagere kosten kinderopvang
- Lagere kosten en hogere baten inkomensvoorziening
- Lagere lasten bijstandsverlening zelfstandigen
- Nagekomen bate doeluitkering bijzondere bijstand uit 2018
- Lagere uitgaven structurele doorontwikkeling sociaal domein i.v.m. corona


€ 29.000 Structureel
€ 19.000 Structureel
€ 299.000 Structureel
€ 27.000 Structureel
€ 30.000 Incidenteel
€ 86.000 Structureel

Programma 7: Volksgezondheid en milieu
- Lagere lasten volksgezondheid i.v.m. uitgestelde werkzaamheden 
- Lagere lasten onderhoud en afschrijvingen begraafplaatsen
- Hogere baten begraafplaatsen

     
€ 67.000 Structureel
€ 40.000 Structureel
€ 37.000 Structureel

Programma 8: Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
- Hogere opbrengst leges omgevingsvergunning bouwen en afwijking bouwplan
- Lagere lasten omgevingsvergunningen en handhaving
- Lagere lasten volkshuisvesting


€ 183.000 Structureel
€ 37.000 Structureel
€ 40.000 Incidenteel/Structureel

Programma 9: Overhead
- Vrijval voorziening voormalig personeel, door indiensttreding en andere werk valt de voorziening grotendeels vrij


€ 586.000 Incidenteel

Overig

- Loonsomsturing


€ 327.000 Incidenteel/Structureel

 

Totaal overzicht reservepositie

 

(x € 1.000) 31-12-2019 31-12-2020
Algemene reserve 6.826 7.806
Bestemmingsreserves 43.954 40.702
Resultaat na bestemming -879 487
Totaal 49.901 48.995

 

 
Algemene reserves Saldo 31-12-2019 Mutaties Resultaat voorgaand jaar Saldo 31-12-2020
reserves/voorzieningen toevoegingen onttrekkingen
Algemene reserve 3.300 100       3.400
Reserve zonder bestemming 3.526 2.630 23 668 1.106 4.406
Totaal algemene reserves 6.826 2.730 23 668 1.106 7.806
             
Bestemmingsreserves Saldo 31-12-2019 Mutaties Aanwending derden Saldo 31-12-2020
reserves/voorzieningen toevoegingen onttrekkingen
Reserve grondexploitatie 6.773 -4.600 667 1   2.839
Reserve grondexploitatie met bestemming 733 -143   12   577
Reserve afschrijving investering openbare ruimte met maatschappelijk nut
7.110 200   107   7.203
Reserve onderhoud Conradsweg (zandpunt Hooidijk) 104   24     128
Reserve rioolbeheer 6.375 -3.000 212     3.587
Reserve matiging afvalstoffenheffing 512     17   495
Reserve met bestemming 358 -204   12   141
Reserve wegenbeheer - betonwegen 4.000         4.000
Idem - asfalt - en klinkerwegen 2.419 -200 612 608   2.223
Reserve verkeersontsluiting 1.407 -907       500
Reserve afschrijving gemeentelijke gebouwen 10.252 2.100   744   11.608
Reserve afschrijving vervoermiddelen   900   138   762
Reserve volkshuisvesting 761 -761       0
Reserve gebouwenbeheer 1.500   221 44   1.677
Reserve EPOS
325     205   120
Resereve nadelig rekening saldo   3.884       3.884
Reserve duurzaamheid       164 226 62
Reserve automatisering 43   201 231   13
Reserve sociaal domein 909   317 426   800
Reserve achtergestelde lening NV Vitens 162     81   81
Reserve onderhoud combischool Staphorst 211     211    
Totaal bestemmingsreserves 43.954 -2.730 2.255 3.001 226 40.702
Totaal reserves
50.780
0 2.278 3.669 -879 48.508

 

 
Analyse uitkomst t.o.v. begroting
Saldo van baten en lasten - € 1.523.000
Resultaat jaar 2019
-  €    879.000
Onttrekking  aan reserves (excl. resultaat 2020) - € 2.402.000
Nog toe te voegen resultaat 2020     €     487.000
Afname reserves - € 1.915.000   (afgerond)
Toelichting  
Onttrekking en toevoeging reserves  
Af: onttrekkingen uit de reserves  
Aflossing lening Vitens €  81.000
Nota burgerkracht €  34.000
Wegenbeheerplan € 608.000
Afschrijving wegen € 107.000
Afschrijving vervoermiddelen €  40.000
Groot onderhoud zandwegen €  51.000
Aankoop sneeuwploeg €  10.000
Afschrijving gemeentelijke schoolgebouwen € 442.000
Overdracht reserve onderhoud combischool € 211.000
Breedtesport €  12.000
Afschrijving sportaccommodaties € 195.000
Subsidie AMBC €  87.000
Boombeheer  €  66.000
Vitalisering recreatieparken €  32.000
Ommetjes speelvelden €  16.000
Groenrenovatieplan €  20.000
Langjarig landschapsbeheer €  25.000
Houtsingels €  50.000
Doorontwikkeling sociaal domein €  94.000
Doorontwikkeling WMO €  20.000
Tekort sociaal domein (3D's) € 314.000
Afvalstoffenheffing baten kleiner dan lasten € 149.000
Duurzaamheid € 165.000
70+ woningen €  27.000
Windenergie €  31.000
Bescherming flora/ fauna €  12.000
EPOS € 205.000
Grondexploitatie de Esch 3 €  13.000
Omgevingswet €  33.000
Geovisie €  40.000
Reserve automatisering € 231.000
Afschrijving gemeentehuis €  98.000
Afschrijving vervoermiddelen € 98.000
Programma dienstverlening €  15.000
Digitale agenda €  57.000
Diversen  kleinere onttrekkingen aan de reserves
€ 112.000
totaal onttrekkingen €  3.801.000
Bij: toevoegingen aan de reserves  
Post onvoorzien €  34.000
Wegenbeheerplan € 560.000
Zandput Hooidijk €  24.000
Onderhoud gebouwen € 221.000
Riolering kosten zijn lager dan de baten € 212.000
Reservering sociaal domein - incidentele bate Beschermd Wonen
€ 317.000
Resultaat grondexploitatie
€ 699.000
Reserve automatisering € 201.000
Diverse kleinere toevoegingen aan reserves
€  10.000
totaal toevoegingen €  2.278.000
Per saldo
Verschil tussen totaal onttrekking en toevoeging aan de reserves

€ 1.523.000
Onttrekking jaarresultaat 2019 (niet in baten jaarrekening 2020)
€ 879.000
 Afname reserve eind 2020 t.o.v eind 2019 (exclusief resultaat boekjaar)
 € 2.402.000

Financiële kengetallen
De financiële positie van de gemeente kan het best uitgedrukt worden in een financiële kengetallen.  De commissie BBV heeft eena aantal kengetallen voorgeschreven, om hiermee beter inzicht te verkrijgen in de financiële positie van de gemeenten. De kengetallen van de gemeente Staphorst zijn goed, met name schuldquote en de solvabiliteit. In de paragraaf weerstandsvermogen worden de kengetallen verder toegelicht.

  Werkelijk Begroting
2018 2019 2020
2020 2021 2022 2023 2024
Netto schuldquote -70  -65 -62  -19  -21  -20 -20  -19
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen  -67 -63 -60  -18  -20 -20   -19 -19
Solvabiliteitsrisico  89 89 85  88  86  86 85  85
Grondexploitatie  18 4 4  18  9 9  8 8
Structurele exploitatieruimte  8 8 5  0  0  0  737 766
Belastingcapaciteit  91 90 90  95  95      

 

Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen van de gemeente is uitstekend. Dit blijkt uit de paragraaf weerstandsvermogen, die in dit jaarverslag is opgenomen. De beschikbare weerstandscapaciteit is de aanwezige vrije reserves ten opzichte van de mogelijke risico's.

Bedragen x €1.000 Begroting 2020
Rekening
2020 
Begroting 2021
Weerstandscapaciteit 8.013 13.466 7.867
Risico's * 1.856 1.806 1.806
Weerstandsvermogen 4.3 7.5 4.4

 

Publicatiedatum: 01-06-2021

Inhoud