Programma 1 - Openbare orde en veiligheid

Inhoud


Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk

Nr. Taakveld Portefeuillehouder
1.1 Crisisbeheersing en brandweer J. ten Kate
1.2 Openbare orde en veiligheid J. ten Kate
     

Wat hebben wij bereikt?

Veiligheidsbeleving

Handhaving is primair een taak van de politie. Ook daar waar het veiligheid betreft, is het van belang dat goed samengewerkt wordt. Wij nemen een proactieve rol in om samen met de politie de veiligheid en veiligheidsbeleving te vergroten.

Wijkagenten

De politie is het meest effectief in de vorm van ‘blauw op straat’. In het bijzonder de wijkagent dient aanwezig, herkenbaar en zichtbaar te zijn. Het college blijft zich inzetten voor de aanwezigheid van het juiste aantal wijkagenten en het behouden van een politiepost in onze gemeente.

Behoud voorzieningen

Wij zetten ons in voor het behoud van een goed opgeleide en toegeruste brandweer en brandweerkazerne. Daarnaast zetten we ons in voor het behoud van een bemande ambulancepost. Voor beide hulpdiensten zien wij toe op naleving van de aanrijtijden.

Veiligheid

Wij zetten ons in voor het versterken van de veiligheid en het veiligheidsgevoel van onze inwoners. Hiervoor wordt de inzet en het gebruik van Burgernet en buurtpreventieapps gestimuleerd. Waar mogelijk en haalbaar versterkt de gemeente de veiligheid door de inzet van cameratoezicht op strategische posities in de gemeente.

Voorlichting en bewustwording

Wij gaan samen met betrokkenen, inwoners en organisaties aan de slag met voorlichting en werken aan bewustwording met betrekking tot de risico’s van vuurwerk, het persoonlijk letsel en brandgevaar. Wij denken hierbij bijvoorbeeld aan illegaal zwaar vuurwerk en aan het afsteken van vuurwerk nabij rietgedekte woningen, zoals aan De Streek.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Begroting 2020 Wijzigingen 2020 Actuele Begroting 2020 Realisatie 2020 Voordeel/Nadeel 2020
Lasten -1.458.630 -81.550 -1.540.180 -1.486.437 53.743
Baten 56.150 -5.000 51.150 45.351 -5.799
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -1.402.480 -86.550 -1.489.030 -1.441.086 47.944
Onttrekkingen 10.000 0 10.000 8.182 -1.818
Mutaties reserves 10.000 0 10.000 8.182 -1.818

Belangrijkste verschillen tussen realisatie en de begroting na wijziging (x € 1.000)

Omschrijving Nadeel Voordeel
Hogere lasten coronavirus.  Er zijn kosten gemaakt voor aanvullende werkzaamheden i.v.m. de diverse lockdowns, nadere regeling etc. Voor een nadere toelichting op de effecten van het coronavirus op de gemeentelijke organisatie wordt verwezen naar paragraaf 8. 113  
     

Voor een gedetailleerde verklaring wordt verwezen naar de toelichting op de jaarrekening.

Publicatiedatum: 01-06-2021

Inhoud