Paragraaf 5 - Verbonden partijen

Inhoud

1 | Inleiding op de paragraaf

Algemeen
Deze paragraaf gaat in op de doelstellingen, activiteiten en de financiële mate van betrokkenheid van de samenwerkingsverbanden waarin onze gemeente in financieel opzicht participeert en (tevens) een bestuurlijke invloed kan uitoefenen. Voor de visie op de verbonden partijen wordt verwezen naar de nota verbonden partijen. De opgenomen cijfers zijn de meest recent beschikbare cijfers op 12 maart 2020.


Beleidskader
De nota verbonden partijen is door de raad op 10 mei 2016 vastgesteld.

3 | Bestaande verbonden partijen - Gemeenschappelijke regelingen

1. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN

Gemeenschappelijke GGD Regio IJsselland te Zwolle
Bestuurlijk belang 11 deelnemende gemeenten. Gemeenten hebben zitting in het algemeen bestuur. Iedere gemeente heeft 1 stem.

Gemeentelijke vertegenwoordiger: wethouder A. Mussche (plv. wethouder L. Mulder).
Financieel belang gemeente Het financieel belang komt tot uiting in de jaarlijkse bijdrage van € 748.400. Dit is 3,7% van het totaal van de ontvangen bijdragen door de GGD IJsseland.
Openbaar belang/ doelstelling GGD IJsselland werkt aan een gezonde samenleving: vitale inwoners in een gezonde leefomgeving. Dit doen we door het uitvoeren van onderzoek, het signaleren van gezondheidsrisico’s, het adviseren van gemeenten en inwoners, het bevorderen van gezond gedrag en het bieden van een vangnet voor mensen die (tijdelijk) niet zelfredzaam zijn. Zo vergroten we gelijke kansen op een gezond leven. We werken voor én met de elf gemeenten in IJsselland en samen met diverse organisaties: voor een gezonde samenleving.

GGD IJsselland is daarnaast onderdeel van een samenhangend aanbod van publieke gezondheid in Nederland en voert taken uit zoals deze in de wet Publieke gezondheid aan gemeenten zijn opgedragen.
Financiële kengetallen 

Bedragen (x €1.000)
Begin van het jaar 2019 Einde van het jaar 2019
Eigen vermogen 3.014 2.423
Vreemd vermogen 8.657
8.426
Financieel resultaat 2018: 1.692
2019: 1.055-
Risico's Elke gemeente geeft een bijdrage per inwoner voor de basisproducten die voor alle gemeenten gezamenlijk worden uitgevoerd (inwonerbijdrage). Voor de diensten Jeugdgezondheidszorg worden de kosten op basis van het aantal inwoners 0-18 jaar verdeeld.

GGD IJsselland voert een actief financieel risicobeleid. De weerstandscapaciteit wordt geëvalueerd op basis van een financiële risico-inventarisatie.
Aanvullende producten worden gefinancierd door de gemeenten die deze afnemen. Voor de risico’s voor incidentele additionele taken(maatwerk en projecten) is een aparte voorziening getroffen. Risico’s voor additionele producten kunnen niet ten laste komen van alle gemeenten in de Gemeenschappelijke regeling.

Indien de weerstandscapaciteit niet voldoet, kunnen gemeenten - naar rato van het inwonertal - worden aangesproken op een eventueel exploitatietekort. Op basis van de meerjarenraming van GGD IJsselland is het risico voor de gemeente Staphorst klein.
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio IJsselland te Zwolle
Bestuurlijk belang 11 deelnemende gemeenten. Deelname in het algemeen bestuur door burgemeester J. ten Kate.
Financieel belang gemeente Het financieel belang komt tot uiting in de jaarlijkse bijdrage. Voor 2020: € 978.307.
Percentage Staphorst van het totaal: 2,73 %.
Openbaar belang/ doelstelling
In oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio’s in werking getreden. Op basis hiervan zijn in Nederland 25 veiligheidsregio’s ingesteld waaronder Veiligheidsregio IJsselland (VRIJ). Veiligheidsregio IJsselland richt zich op het voorkomen en bestrijden (van de gevolgen) van branden, ongevallen, rampen en crises. Dit gebeurt in het gebied van de elf, via een gemeenschappelijke regeling, aangesloten gemeenten.
Financiële kengetallen
Bedragen (x € 1.000)
Begin van het jaar 2019
Einde van het jaar 2019
Eigen vermogen   5.065 5.376
Vreemd vermogen 32.077 30.935
Financieel resultaat 2018: 1.454
2019:  759
Risico's Er is een risicoprofiel opgesteld om de risico’s van de organisatie in kaart te brengen. Deze zijn in een rapportage vastgelegd. De tien risico’s met de meeste invloed op de hoogte van de benodigde weerstandscapaciteit zijn: Grootschalige/langdurige inzet, stijgende rentepercentages, fiscale controles, stijgende pensioenpremies, datalek, transitie meldkamer, besluiten van het Veiligheidsberaad met financiële of personele gevolgen, marktontwikkelingen oefentrajecten, wijzigingen in beleid of financiering van de Rijksoverheid en complexiteit Europese aanbestedingen.

Op basis van alle risico’s met bijbehorende inschatting is een analyse gemaakt van het benodigde weerstandsvermogen voor Veiligheidsregio IJsselland. Hiervoor is de simulatiemethodiek Monte-Carlo gebruikt. Veiligheidsregio IJsselland heeft op dit moment een beschikbaar weerstandsvermogen (reserve) van één miljoen euro. Het algemeen bestuur heeft in het voorjaar van 2017 besloten om vooralsnog met de huidige beschikbare reserve/ weerstandscapaciteit van één miljoen euro te volstaan in plaats van de berekende 1,18 miljoen euro. De eventuele aanpassing van de hoogte van de aan te houden reserve/ weerstandscapaciteit is aan de orde als uit de praktijk blijkt dat dat nodig is.
Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Reestmond te Meppel
Bestuurlijk belang De gemeenten Meppel, Westerveld en Staphorst nemen deel.
Staphorst levert als lid voor het DB en AB: wethouder A. Mussche.
In het Algemeen Bestuur is de gemeente vertegenwoordigd door wethouder L. Mulder.
Financieel belang gemeente Het financieel belang komt tot uiting in de jaarlijkse bijdrage 2020: € 1.831.000 . Na aanpassing van de begroting 2020 door een geschil inzake de onderlinge verdeling van de financiële last tussen de drie deelnemende gemeenten is de bijdrage verlaagd tot € 1.154.000.
Openbaar belang/ doelstelling Het zorg dragen voor aangepaste werkgelegenheid voor personen met medische/ of sociale beperkingen.
Financiële kengetallen 

Bedragen (x €1.000) Begin van het jaar 2019 Einde van het jaar 2019
Eigen vermogen 2.093 2.345
Vreemd vermogen  3.208 6.311
Financieel resultaat 2018:  1.327 -
2019:   369
Risico's Bijdragen gemeenten
De gemeenten die de gemeenschappelijke regeling hebben getroffen, waaronder Staphorst, zijn verantwoordelijk voor de volledige financiering van deze regeling, ook als dit onverwachte verliezen betreft.

De impact van de risico’s is geschat op € 447.720,- met een waarschijnlijke impact van € 176.930. Deze verwachting is gebaseerd op het gewogen gemiddelde van alle inschattingen van kansen en impact.

De algemene reserve, die ultimo 2019 € 184.000 bedraagt, is in principe volledig beschikbaar als incidentele weerstandscapaciteit en is momenteel van voldoende omvang teneinde dit risico op te vangen.
Gemeenschappelijke regeling Serviceteam Jeugd IJsselland te Zwolle 
Bestuurlijk belang 11 gemeenten nemen deel in deze nieuwe vorm van een GR, waar geen sprake is van een algemeen bestuur; alleen van een dagelijks bestuur. In dit dagelijks bestuur is Staphorst vertegenwoordigd door wethouder A. Mussche. Het bestuur besluit bij volstrekte meerderheid van stemmen.
Financieel belang gemeente Het financieel belang komt tot uiting in de jaarlijkse bijdrage. Dit betreft 2,5 % van de totale bijdrage uit de GR die de RSJ-IJsselland ontvangt.
Voor 2020, bedroeg de bijdrage € 46.404 exclusief budget voor de zorgkosten (doorbetaling kosten jeugdzorg aan de RSJ die zorg draagt voor facturatie enz.).
Openbaar belang/ doelstelling Uitvoeringsorganisatie die in opdracht van de samenwerkende gemeenten verantwoordelijk is voor jeugdhulp.
De kerntaken bestaan uit inkoop van de jeugdhulp en contractbeheer/contractmanagement, bevoorschotten en afhandelen facturatie en het leveren van financiële monitoring van de jeugdhulp.
Financiële kengetallen 

Bedragen (x €1.000) Begin van het jaar 2019 Einde van het jaar 2019
Eigen vermogen  0 0
Vreemd vermogen 24.871
 5.279
Financieel resultaat 2018:    0 2019:     0
Risico's Eventuele tekorten komen voor rekening van de deelnemende gemeenten. Hiervoor is een vereveningsovereenkomst opgesteld (betaling naar rato deelname).
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJsselland te Zwolle   
Bestuurlijk belang 11 gemeenten en provincie Overijssel nemen deel in deze GR.
De oprichting vond plaats op 22 december 2016. Ingangsdatum 1 januari 2018.
In het algemeen bestuur is Staphorst vertegenwoordigd door wethouder L. Mulder
Financieel belang gemeente Het financieel belang komt tot uiting in de jaarlijkse bijdrage. Voor 2019 een bijdrage (incl. EED van: € 501.077
Openbaar belang/ doelstelling De Omgevingsdienst IJsselland wil:
- een hoogwaardige bijdrage leveren aan een veilige, gezonde, aantrekkelijke en duurzame omgeving om in te wonen, werken en leven.
- onder het motto ‘Lokale binding, regionale bundeling’ de Omgevingsdienst nabijheid met schaalvergroting combineren. De verbinding van kwaliteitsverbetering en efficiencywinst komt zo binnen bereik.
- de Omgevingsdienst een betrouwbare partner zijn in de keten met het Openbaar Ministerie (OM), politie, Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) en Veiligheidsregio (VR) en een samenwerkingspartner van de waterschappen in Overijssel. De Omgevingsdienst heeft daarbij als doel om meerwaarde te creëren op het gebied van de fysieke leefomgeving.
- van toegevoegde waarde zijn voor het bedrijfsleven, de inwoners en de leefomgeving van IJsselland.
Financiële kengetallen 

Bedragen (x €1.000) Begin van het jaar 2019
Einde van het jaar 2019
Eigen vermogen 755
401
Vreemd vermogen 2.102 2.179
Financieel resultaat 2018: 755 2019: 5
Risico's De risico-inventarisatie zoals deze nu is vastgesteld resulteert in een benodigd weerstandsvermogen van 311.000 euro en bedraagt hiermee ongeveer 3% van de begroting. Het aanwezige weerstandsvermogen is op dit moment voldoende.

3 | Bestaande verbonden partijen - Vennootschappen en coöperaties

BNG Bank N.V. Den Haag
Bestuurlijk belang Via stemrecht op aandelen: 0,054%, portefeuillehouder: wethouder L. Mulder.
Financieel belang gemeente 30.030 aandelen; één stem per aandeel van EUR 2,50. Totale waarde € 75.075.
Openbaar belang/ doelstelling BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.
Financiële kengetallen Op basis van een uitdrukkelijke aanbeveling van de Economic Systemic Risk Board (ECRB) heeft de Europese Centrale Bank (ECB) de banken laten weten haar aanbeveling omtrent het uitstellen of schrappen van de dividenduitkering over 2019 te verlengen tot eind 2020. De Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur van de BNG hebben daarop besloten de uitbetaling van het dividend over 2019 tot die datum uit te stellen. Achtergrond hiervan is de significante schok die de coronapandemie de economie toebrengt en de rol die voor banken is voorzien om de effecten daarvan zoveel als mogelijk te mitigeren. De toezichthouder verwacht van banken dat zij zich tot het uiterste inspannen om hun klanten te helpen en hun vermogen maximaal beschikbaar houden om te investeren in de kredietverlening aan hun klanten.

BNG Bank zal op 19 maart 2021 overgaan tot uitkering van een deel van het goedgekeurde dividend 2019 ter grootte van circa EUR 25 miljoen (ongeveer € 0,45 per aandeel). Het resterende bedrag van circa EUR 46 miljoen blijft gereserveerd voor uitkering op een later moment. De uitkering van dit restant zal op basis van de ECB-aanbeveling niet vóór 30 september 2021 plaatsvinden en is onderworpen aan mogelijke toekomstige aanbevelingen van de ECB.

Voor het jaar 2020 zal BNG Bank de aandeelhouders een voorstel tot winstverdeling doen dat in lijn is met het dividendbeleid van de bank. In het voorstel zal worden toegelicht dat uitkering niet zal plaatsvinden vóór 30 september 2021 en onderworpen is aan mogelijke toekomstige aanbevelingen van de ECB.
Bedragen (x € 1 miljoen)
Begin van het jaar 2020 Einde van het jaar 2020
Eigen vermogen       4.887 5.097
Vreemd vermogen   144.802 155.262
Achtergestelde schulden
33
35
Dividend per aandeel 2018: € 2,85
2019: € 1,27
2020: €  1,81          voorstel aan  A.v.A.: gepland op: 22 april 2021.
Financieel resultaat 2018: € 337
2019: € 163
2020: €  221            vaststelling in  A.V.A. : gepland op 22 april 2021.
Risico's Beperkt, tot deelname in het aandelenkapitaal.
Het resultaat financiële transacties zal ook in de nabije toekomst gevoelig blijven voor politieke, economische en monetaire ontwikkelingen.
Beleidsvoornemens, veranderingen Het coronavirus heeft vergaande maatschappelijke gevolgen, ook voor onze klanten. Wat dit voor de bank betekent is nu nog niet in te schatten.
Een betrouwbare uitspraak over het resultaat financiële transacties is niet te geven. Daarom achten we het niet verantwoord een uitspraak te doen over de verwachte nettowinst 2020.
Vennootschap NV Rendo Holding te Meppel
Bestuurlijk belang Via stemrecht op aandelen: 4,34%, portefeuillehouder: wethouder L. Mulder.
Financieel belang gemeente 43 aandelen ad € 453,77, totale waarde € 19.512. De dividenduitkering  gaat naar verwachting omlaag van € 7,5 miljoen per jaar, naar € 6,5 miljoen in 2021. Voor de gemeente Staphorst zal de dividenduitkering hierdoor naar verwachting afnemen van € 325.000 naar € 282.000 over 2021. 
Openbaar belang/ doelstelling De netbeheerderstaak is een publiek belang, wettelijk geregeld met o.a. toezicht vanuit de Autoriteit Consument en Markt.
 Financiële kengetallen 

Bedragen (x €1.000) Begin van het jaar 2019 Einde van het jaar 2019
Eigen vermogen 72.404 74.600
Vreemd vermogen 84.199
92.685
Financieel resultaat 2018: 10.000 2019: 9.500
Dividend (x €1) 2018: 325.431 2019: 325.431
Risico's Risico’s:
Beperkt, tot deelname aandelenkapitaal.
Nasleep van de fraude in 2014. De totale schade als gevolg van fraude behelst ruim € 38 miljoen. RENDO probeert zoveel mogelijk van de geleden schade terug te halen.
Vennootschap N.V. Rova te Zwolle
Bestuurlijk belang Via stemrecht op aandelen: 3,09%. Portefeuillehouder: wethouder L. Mulder.
Financieel belang gemeente 217 aandelen, nominale waarde € 113,45. Totale waarde € 24.618. Achtergestelde lening van € 378.903. Rentevergoeding: 8%.
Openbaar belang/ doelstelling Werken aan het terugdringen van afval en het bevorderen van hergebruik van grondstoffen. De gemeente Staphorst draagt zorg voor onze publieke leefomgeving en alles wat daarin gebeurt. Is verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van het afval van inwoners. Omdat beheer in alle dynamiek en hectiek van het dagelijkse leven efficiënt en effectief uit te kunnen voeren werken gemeenten w.o. Staphorst veelal samen. Zo ook binnen ROVA. Als gemeentelijke uitvoeringsorganisatie in dienst van 23 samenwerkende gemeenten heeft deze zich verbonden aan bovengenoemde maatschappelijke verantwoordelijkheid. ROVA heeft zich ontwikkeld tot een duurzaam dienstenbedrijf. Duurzame ontwikkeling begint bij het besef van het dragen van verantwoordelijkheid naar toekomstige generaties en het zuinig moeten zijn op de schaarse grondstoffen die worden verbruikt.

ROVA streeft bij het zorg dragen van de leefomgeving voortdurend naar optimalisatie langs vier thema’s:
1. Milieu: Onze missie is om zorg te dragen voor een schone en duurzame leefomgeving voor de inwoners van onze aandeelhoudende gemeenten. In die duurzame leefomgeving voelen mensen zich prettig, omdat ze er gezond kunnen wonen, werken en recreëren. In die leefomgeving is het niet meer vanzelfsprekend dat waardevolle grondstoffen worden verspild door ze eenmalig te gebruiken en op een laagwaardige manier te verwijderen.
2. Service: Als uitvoeringsorganisatie van en voor gemeenten hebben wij een maximale focus op de dienstverlening aan de inwoners van onze gemeenten. Klantgerichtheid vertaalt zich in tevredenheid over onze dienstverlening. Wij investeren ook in voorlichting en educatie om inwoners bewust te maken van het effect van hun handelen op het milieu.
3. Sociaal: De inzet, kennis en kunde van onze medewerkers vormen de basis voor ons succes. Onze medewerkers zijn daarom van grote waarde voor onze organisatie. Ons beleid is vanzelfsprekend gericht op de duurzame inzetbaarheid en beschikbaarheid van medewerkers. Daarbij geven wij invulling aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid door ook werkgelegenheid te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
4. Financieel: ROVA heeft haar doelstellingen op gebied van milieu altijd weten te combineren met een gezond financieel resultaat. De afgelopen jaren is een gestage omzetgroei gerealiseerd. Omzetstijging en financieel resultaat zijn echter geen leidende doelen. Het streven is om de beheerkosten voor de gemeenten zoveel mogelijk te beperken.
 Financiële kengetallen 

Bedragen (x € 1.000)
Begin van het jaar 2019 Eind van het jaar 2019
Eigen vermogen 36.742 38.203
Vreemd vermogen 53.791
51.447
Financieel resultaat
2018:  5.784 2019:  5.686
Dividend (x €1)
2018:  94.303 2019:  101.851
Risico's Beperkt, tot:
1. Deelname aandelenkapitaal.
2. Verstrekte achtergestelde lening ad € 379.000 (afgerond).
In het geval van faillissement van de ROVA worden de gemeenten achtergesteld: de achtergestelde gemeenten komen in de volgorde van schuldeisers dus achter de concurrente schuldeisers, en heeft slechts voorrang ten opzichte van de aandeelhouders.
Vennootschap N.V. Vitens te Zwolle
Bestuurlijk belang Via stemrecht op aandelen: 0,32%. Aantal aandelen: 18.531, de nominale waarde per aandeel is € 0,24. Totale waarde: € 4.571. Portefeuillehouder: wethouder L. Mulder.
Financieel belang gemeente De aandelen van Vitens zijn voor 100 procent in handen van provincies en gemeenten. Vitens kent 110 aandeelhouders, die gezamenlijk 5.777.247 aandelen bezitten. Staphorst bezit 18.531 aandelen ad € 1. Totale waarde: € 18.531. Stemrecht op aandelen: 0,321 %.
Tevens heeft de gemeente Staphorst een achtergestelde lening met een oorspronkelijk bedrag ad € 1.217.900 (ontstaan in 2006 door omzetting preferente aandelen) en een looptijd van 15 jaar. Rentevergoeding o.b.v. 10 jarige geldlening + 1%. Restant hoofdsom eind 2017: € 324.766 tegen een percentage van 2,12%.
Openbaar belang/ doelstelling Het produceren, distribueren en leveren van drinkwater aan onze klanten en de daarbij horende dienstverlening.

Doelstelling : excellente dienstverlening leveren aan de klanten en duurzame inzet van de bronnen en infrastructuur om de klanten ook op lange termijn te kunnen voorzien van betrouwbaar en goed drinkwater.
 Financiële kengetallen 

Bedragen (x € 1 miljoen)
Begin van het jaar 2019
Eind van het jaar 2019
Eigen vermogen 533 533
Vreemd vermogen 1.234 1.293
Financieel resultaat na belastingen 2018:  13
2019:  11,1
 Dividend
2018:  16.678
2019:  0
Risico's Beperkt tot deelname aandelenkapitaal en verstrekte achtergestelde lening oorspronkelijk € 1.217.900 (ontstaan in 2006) met een looptijd van 15 jaar (t/m 2021). Rentevergoeding: o.b.v. 10 jarige staatslening + 1%.
Vennootschap Enexis Holding N.V.
Bestuurlijk belang Via stemrecht op aandelen: 0,0226% Portefeuillehouder: wethouder L. Mulder.
Financieel belang gemeente Op 29 december 2016 heeft de gemeente Staphorst de aflossing van de EDON lening omgezet in aankoop 1.448 aandelen Enexis Holding.
Totaal aantal aandelen eind 2019: 33.779. Nominale waarde per aandeel: € 0,46. Totale waarde van de aandelen: € 14.671. Deze zijn in 2019 gewaardeerd op € 30,38 per stuk. Daarnaast heeft de gemeente Staphorst in 2020 een converteerbare hybride aandeelhouderslening verstrekt aan Enexis Holding N.V.  voor een bedrag van € 112.836.
Openbaar belang/ doelstelling Enexis beheert het energienetwerk in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland voor de aansluiting van ongeveer 2,8 miljoen huishoudens, bedrijven en overheden. De netbeheerderstaak is een publiek belang, wettelijk geregeld met o.a. toezicht vanuit de Autoriteit Consument en Markt.
 Financiële kengetallen 

Bedragen (x € 1 miljoen)
Begin van het jaar 2020 Eind van het jaar 2020
Eigen vermogen 4.112 4.116
Vreemd vermogen 4.146 4.635
Financieel resultaat  2019: 210
2020: 108
Dividend per aandeel
2018: € 0,82
2019: € 0,70
Risico's Beperkt tot deelname aandelenkapitaal.

Het risico voor de aandeelhouders is gering omdat Enexis opereert in een gereguleerde (energie)markt, onder toezicht van de Energiekamer. Daarnaast is het risico gering in relatie tot de (intrinsieke) waarde van Enexis Holding N.V.
Een aanvullend risico is het achterblijven van de geraamde dividendinkomsten. Het risico is echter gemitigeerd middels een overeengekomen streefwaarde van € 100 miljoen voor het jaarlijkse dividend.
Vennootschap Wadinko B.V. te Zwolle
Bestuurlijk belang Via stemrecht op aandelen: 1,67%, portefeuillehouder wethouder L. Mulder.
Financieel belang gemeente 40 aandelen, geen balanswaarde      
Openbaar belang/ doelstelling De vennootschap heeft tot doel het deelnemen in ondernemingen en vennootschappen, met name die welke ten doel hebben het stimuleren van en het deelnemen in ontwikkelingen en projecten op het gebied van milieu, techniek en innovatie, alsmede het daartoe deelnemen in andere ondernemingen en vennootschappen.
 Financiële kengetallen 

Bedragen (x €1.000) Begin van het jaar 2019 Einde van het jaar 2019
Eigen vermogen 67.999
68.870
Vreemd vermogen 1.512
1.605
Financieel resultaat 2018: 1.536
2019: 2.065
Dividend (x €1) 2018: 20.000
2019: 20.000
Risico's Het eigen vermogen van Wadinko op basis van deelname = 1,67%
Inherent aan haar doelstellingen loopt Wadinko risico’s. Door de interne maatregelen, met betrekking tot risicobeheersing, zoals beschreven in de jaarrekening, zijn de risico’s voor de aandeelhouders beperkt.
CSV Amsterdam B.V. (voorheen Claim staat Vennootschap B.V.) te 's Hertogenbosch
Bestuurlijk belang
Via stemrecht op aandelen 0,0216%, portefeuillehouder wethouder L. Mulder.
Financieel belang gemeente 432 aandelen: 0,0216% van gestort aandelenkapitaal ad € 20.000 = € 4,32.  
Openbaar belang/ doelstelling Op 9 mei 2014 is de naam van Claim Staat Vennootschap B.V. gewijzigd in CSV Amsterdam B.V. De statuten zijn gewijzigd zodat de nieuwe organisatie nu drie doelstellingen vervult:
a. namens de verkopende aandeelhouders van Essent een eventuele schadeclaimprocedure voeren tegen de Staat als gevolg van de WON;
b. namens de verkopende aandeelhouders van Attero eventuele garantieclaim procedures voeren tegen RECYCLECO BV (hierna Waterland);
c. het geven van instructies aan de escrow-agent wat betreft het beheer van het bedrag dat op de escrow-rekening n.a.v. de verkoop van Attero is gestort.
 Financiële kengetallen 
Bedragen  (x €) Begin van het jaar 2020 Eind van het jaar 2020
Eigen vermogen 451.905
392.593
Vreemd vermogen 83.583
27.162
Financieel resultaat 2019:  294.085 - 2020: 172.219
Risico's Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders is relatief gering en beperkt tot de hoogte van het gestort aandelenkapitaal en het resterend werkkapitaal van deze vennootschap.

De cijfers van 2020 zijn nog voorlopig. Het positief jaarresultaat in 2020 wordt mede veroorzaakt door het ontvangen rentevoordeel ter waarde van € 363K. In de AHC is afgesproken dat hiervan een werkkapitaal van €150K wordt aangehouden waardoor het restant van € 213K (363K-150K) in het voorjaar van 2020 tezamen met de vrijval Escrow (€ 7.951K) is uitgekeerd aan de aandeelhouders.
Vennootschap PBE (publiekelijk belang elektriciteitsproductie) B.V. te 's Hertogenbosch
Bestuurlijk belang Via stemrecht op aandelen 0,0216%, Portefeuillehouder  wethouder L. Mulder.
Financieel belang gemeente 432 aandelen. Nominale waarde per aandeel: € 0,01. Totale waarde aandelen: € 1,00.
Openbaar belang/ doelstelling Ondanks dat het General Escrow fonds in juni 2016 is geliquideerd, dient de vennootschap als gevolg van contractuele verplichtingen nog in stand gehouden te worden. Het bestuur van de vennootschap is in overleg met de andere contractuele partijen om na te gaan wanneer de contractuele verplichtingen voortijdig kunnen worden beëindigd, de vennootschap kan worden ontbonden en de resterende liquide middelen kunnen worden uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang.
Financiële kengetallen
Bedragen  (x €) Begin van het jaar 2020 Eind van het jaar 2020
Eigen vermogen 1.589.543 1.569.395
Vreemd vermogen 455.015 19.533
Fianancieel resultaat 2019: 15.402 - 2020: 20.148-
Risico's Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders is relatief gering en beperkt tot de hoogte van het gestort aandelenkapitaal en het resterend werkkapitaal in deze vennootschap.

3 | Bestaande verbonden partijen - Stichtingen en verenigingen

Stichting dagelijks beheer MCR te Rouveen
Bestuurlijk belang Via stemrecht in dagelijks bestuur van de MCR.
Partijen:
- Vereniging tot instandhouding van de Hervormde Scholen op Gereformeerde grondslag, te Rouveen;
- Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs 'de Zevenster';
- Gemeente Staphorst. Portefeuillehouder wethouder L. Mulder.
Financieel belang gemeente De exploitatiebijdrage aan de stichting voor de kosten van de sportzalen en peuterspeelzaal.
Openbaar belang/ doelstelling De gemeente geeft het publieksbelang en de behartiging hiervan vorm via de privaatrechtelijke weg door:
- De wettelijke zorgplicht voor het aanbieden van een ruimte voor gymlessen;
- Het initiëren en te faciliteren van het multifunctionele karakter van de MCR vorm en inhoud te geven;
- Ruimte te bieden aan het peuterspeelzaalwerk;
- De openbare bibliotheek een uitleenruimte ter beschikking te stellen.
Door deze constructie worden de beide andere gebruikers hierbij betrokken.
Financiële kengetallen Bedragen  (x €)  Begin van het jaar 2019 Einde van het jaar 2019
Eigen vermogen 117.208
102.731
Vreemd vermogen 6.497
18.358
Resultaat 2018: 58.172 2019: 14.477 -
Risico's Doordat de exploitatie en beheer van de bijzondere scholen wettelijk op afstand zijn gezet, is er geen sprake van volledige betrokkenheid.
De gemeente heeft een (gering) aandeel in deze stichting n.l.: 27%. Basis: vloeroppervlakte.
Publicatiedatum: 01-06-2021

Inhoud