Programma 5 - Sport, cultuur, recreatie en toerisme

InhoudWat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk

Nr. Taakveld Portefeuillehouder
5.1 Sportbeleid en activering mr. A. Mussche
5.2 Sportaccommodaties mr. A. Mussche
5.3 Cultuurpresentatie mr. A. Mussche
5.4 Musea mr. A. Mussche
5.5 Cultureel erfgoed ing. L. Mulder
5.6 Media J. ten Kate
5.7 Openbaar groen en recreatie ing. L. Mulder/ mr. A. Mussche

Wat hebben wij bereikt?

Nieuw sport- en beweegbeleid

Wij ontwikkelen met onze inwoners, scholen en sportverenigingen een nieuw sport- en beweegbeleid met als uitgangspunt dat dit bijdraagt aan een gezonde samenleving. We willen veilige en kwalitatief goede sportaccommodaties in alle kernen faciliteren.

Culturele vormingsactiviteiten

Wij vinden het belangrijk dat inwoners, vooral jongeren, toegang hebben tot programma’s en verenigingen die culturele vormingsactiviteiten aanbieden, zoals muzieklessen. Daarvoor ontwikkelen wij een visie op kunst en cultuur in de gemeente Staphorst.

Entree Staphorst

De kern van Staphorst beschikt over een indrukwekkende entree, prachtige woningen met bijzondere, fraaie kenmerken die uniek zijn. Wij willen de entree van Staphorst en het gebied nabij Museum Staphorst en de museumsteeg verder ontwikkelen om op die wijze Staphorster cultuur en erfgoed beter toegankelijk te maken. Dit in de overtuiging dat ook andere partijen daarvan profiteren. Wij gaan voortvarend verder met het al in gang gezette project ter versterking van het culturele hart van Staphorst.

Natuurgebied

Wij zorgen voor een plan dat moet gaan leiden tot een goed toegankelijk natuurgebied, bijvoorbeeld door wandel- en fietspaden. We betrekken hierbij inwoners, ondernemers en buurgemeenten. Initiatieven om de recreatieve waarde van de Olde Maten en het Reestdal te vergroten worden ondersteund.

Stimuleren cultureel erfgoed

Wij stimuleren het zichtbaar maken van ons cultureel erfgoed. Dit gebeurt bij voorkeur in samenwerking met lokale initiatieven of het bedrijfsleven. We creëren een kunstroute, een wandelroute door het centrum langs boerderijen en andere cultuurhistorische locaties.

Recreatiegebied

We staan open om in samenwerking met Staatsbosbeheer de Zwarte Dennen te ontwikkelen tot een aantrekkelijk recreatiegebied in de gemeente.

Verblijf en recreatie

We gaan, in samenwerking met het platform Recreatie & Toerisme, Staphorst door ontwikkelen tot een unieke gemeente om te kunnen verblijven en recreëren.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Begroting 2020 Wijzigingen 2020 Actuele Begroting 2020 Realisatie 2020 Voordeel/Nadeel 2020
Lasten -3.411.369 -875.727 -4.287.096 -3.266.369 1.020.727
Baten 228.236 -23.250 204.986 234.956 29.970
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -3.183.133 -898.977 -4.082.110 -3.031.414 1.050.696
Stortingen -115.000 0 -115.000 -115.000 0
Onttrekkingen 313.076 883.763 1.196.839 533.436 -663.403
Mutaties reserves 198.076 883.763 1.081.839 418.436 -663.403

Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)

Omschrijving Nadeel Voordeel
Door een niet volledige personele bezetting, vanwege ziekte en een vacature, was er te weinig capaciteit om het werk op gebied van groenvoorzieningen, boombeheer en natuur en landschap uit te kunnen voeren. Er is met name minder gesnoeid en er zijn minder controles uitgevoerd. Voor 2021 is de bezetting weer op orde. De verwachting is om met de reeds beschikbaar gestelde structurele en incidentele budgetten aan de hand van een aangepast plan, in 5 jaar tijd de gehele gemeente door te gaan en de achterstanden in het groen weg te werken.   113
Lagere kosten groenvoorziening langs wegen van € 46.000. Er is minder gesnoeid dan begroot. Hierbij speelt evenals in bovenstaande afwijking de personele bezetting ook een rol. 
In de begroting 2020 is er per abuis een incidenteel bedrag van € 50.000 opgenomen. Dit bedrag is in 2019 incidenteel beschikbaar gesteld, maar ook meegenomen in 2020. In 2021 is deze € 50.000 niet meer opgenomen in de begroting.  
  94
Lagere lasten inhuur ecoloog . Er is minder aanvraag geweest die ondersteuning nodig had van externe ecoloog. Voor een deel heeft dit te maken gehad met Corona waardoor er minder werkzaamheden gezamenlijk met de ecoloog uitgevoerd konden worden.   42
     

Voor een gedetailleerde verklaring wordt verwezen naar de toelichting op de jaarrekening.

Publicatiedatum: 01-06-2021

Inhoud