Aanbieding en leeswijzer

Inhoud

Aanbieding en voorstel

 

Hierbij bieden wij u ter vaststelling aan de jaarstukken 2020. Dit ter uitvoering van de wettelijke bepalingen (Gemeentewet, het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten - BBV en de Financiële Verordening).
Met deze jaarstukken 2020 legt ons college verantwoording af over het gevoerde beleid in 2020 en de bijbehorende financiën. De opbouw (exl. bijlagen) bestaat uit twee delen. In het jaarverslag vindt de verantwoording plaats. Dit verslag beschrijft de prestaties die de gemeente in 2020 gerealiseerd heeft en de financiële hoofdlijnen. De gemeentefinanciën worden  nader toegelicht in de jaarrekening 2020.

Uitkomst/resultaat
De jaarrekening van de gemeente Staphorst 2020 sluit met een  saldo van € 487.000 positief. In het volgende hoofdstuk "samenvatting" treft u de belangrijkste cijfers aan die tot dit resultaat hebben geleid, aangevuld met enkele analyses.  

Controleverklaring accountant

De jaarrekening 2020 is voorzien van een goedkeurende controleverklaring over de getrouwheid en rechtmatigheid. 

Voorstel
Met deze programmarekening verwachten wij uw raad een goed inzicht te geven in de resultaten over het jaar 2020 en zien uw reactie daarop met belangstelling tegemoet.
Wij stellen u voor:
- de jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) over het jaar 2020 vast te stellen;
- van het rekeningresultaat € 751.000 d.m.v. resultaatbestemming beschikbaar te stellen voor de uitvoering van werk in 2021
- het niet bestemde deel van het rekeningresultaat ad € 1.942.013 toe te voegen aan de algemene reserve

Staphorst, 18 mei 2021


Het college van burgemeester en wethouders van Staphorst

Leeswijzer

De begroting 2020 vormt de basis voor deze rekening 2020.

Burgemeester en wethouders leggen met deze jaarstukken verantwoording af over welk beleid gerealiseerd is in 2020 en welke middelen daarvoor zijn ingezet. Zo kan er worden vastgesteld in hoeverre het gerealiseerde beleid en de ingezette middelen over 2020 afwijken van wat er in de programmabegroting stond geraamd, en wat daarvoor de redenen zijn. De jaarstukken zijn gebaseerd op de programmabegroting 2020. Dit geeft een goede vergelijking tussen de rekening en de begroting en ondersteunt uw raad bij de uitvoering van de controlerende rol. 


De jaarstukken 2020 bestaan uit drie delen:

Deel I | Jaarverslag 2020
Uitkomsten en analyse

In hoofdstuk Samenvatting treft u in samenvattende vorm de financiële uitkomsten van de jaarrekening 2020 aan. Analyses van zowel de begroting als de zomernota en wordt de reservepositie uiteen gezet.  De belangrijkste uitkomsten worden tot slot geresumeerd.   

Programma's
- wat omvatte het programma?
- wie is bestuurlijk verantwoordelijk (portefeuillehouder)?
- wat is er voor gedaan?
a. Toelichting op een aantal belangrijke onderwerpen
b. Wat heeft het gekost? inclusief een globale analyse van de belangrijkste verschillen.

Paragrafen
Naast de tien programma’s kent de gemeente acht paragrafen. Deze paragrafen betreffen onderwerpen en beleidslijnen die meerdere of alle programma’s aangaan.  Naast de zeven verplichte paragrafen is er dit jaar een paragraaf COVID-19 opgenomen. In deze paragraaf worden de gevolgen die het coronavirus heeft gehad beschreven en cijfermatig toegelicht. 

Deel II | Jaarrekening 2020
In de jaarrekening worden de gemeentefinanciën toegelicht. Deze bevat:

a.  samenvatting en korte analyses van de jaarrekening ten opzichte van de de begroting en wordt de reservepositie uiteen gezet. 
b. de balans
c. het overzicht baten en lasten
d. de toelichtingen:
     - grondslagen voor waardering en resultaatbepaling;
     - overzicht van baten en lasten;
     - presentatie algemene dekkingsmiddelen;
     - overzicht incidentele lasten en baten;
     - analyse begrotingsafwijkingen;
     - recapitulatie reserves en voorzieningen.

Deel III | Bijlagen

1. SiSa- bijlage
2. Taakvelden
3. Overzicht van lopende en afgesloten projecten
4. Indicatoren
5. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
6. Verslag auditcommissie

Publicatiedatum: 01-06-2021

Inhoud