Programma 9 - Overhead

InhoudWat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk

Nr. Taakveld Portefeuillehouder
0.4 Overhead -
onderverdeeld in:


Personeel
ing. L. Mulder
Informatievoorziening
ing. L. Mulder
Organisatie
ing. L. Mulder
Financiën
ing. L. Mulder
Algemene zaken
J. ten Kate
Communicatie
J. ten Kate
Huisvesting
ing. L. Mulder

Wat hebben wij bereikt?

Collegeprogramma

Wij dragen het college op om zo snel mogelijk na het zomerreces te komen met een collegeprogramma waarin zij de ambitie uit dit akkoord vertaalt in een realistische, programmatische aanpak. Dit collegeprogramma sluit af met een financiële paragraaf. Hierin vertaalt het college dat wat wij willen doen en bereiken in een programmabegroting. Het college legt het collegeprogramma ter bespreking voor aan de raad.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Gelijkblijvende belastingdruk

Wij zijn van plan te werken met een gelijkblijvende belastingdruk voor onze inwoners. Dat houdt concreet in dat de gemeentelijke belastingen in principe met niet meer dan het inflatiepercentage worden verhoogd.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Begroting 2020 Wijzigingen 2020 Actuele Begroting 2020 Realisatie 2020 Voordeel/Nadeel 2020
Lasten -5.897.219 -819.532 -6.716.751 -5.725.309 991.442
Baten 70.715 0 70.715 165.894 95.179
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -5.826.504 -819.532 -6.646.036 -5.559.415 1.086.621
Stortingen -270.000 0 -270.000 -270.000 0
Onttrekkingen 453.061 334.625 787.686 534.302 -253.384
Mutaties reserves 183.061 334.625 517.686 264.302 -253.384

Belangrijkste verschillen tussen realisatie en de begroting na wijziging (x € 1.000)

 

Omschrijving Nadeel Voordeel
Vrijval voorziening voormalig personeel. Enkele voormalige medewerkers zijn in dienst getreden en genereren voldoende inkomen, zodat de betalingsverplichting vervalt. De opgebouwde voorziening valt hierdoor voor een groot deel vrij, dit leidt tot een incidentele bate.   586
     

Voor een gedetailleerde verklaring wordt verwezen naar de toelichting op de jaarrekening.

Publicatiedatum: 01-06-2021

Inhoud