Programma 3 - Economie en ondernemen

Inhoud

De gemeente Staphorst is een gemeente met ondernemers en ondernemingen waar wij trots op zijn. Het belang van plaatselijke werkgelegenheid is groot en wij willen een aantrekkelijke vestigingsplaats blijven voor ondernemers. Juist daarom zal de gemeente Staphorst zo min mogelijk drempels opwerpen voor de doorontwikkeling van het bedrijfsleven. Wij willen de ingezette groei en ontwikkeling van de bedrijventerreinen onderhouden, handhaven en uitbreiden. Naast de gevorderde en reeds gevestigde ondernemers, moet de gemeente er ook zijn voor startende ondernemers.

Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk

Nr. Taakveld Portefeuillehouder
3.1 Economische ontwikkeling ing. L. Mulder
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur ing. L. Mulder
3.3 Bedrijvenloket ing. L. Mulder
3.4 Economische promotie ing. L. Mulder

Wat hebben wij bereikt?

Bedrijventerreinen

Wij gaan verder met de reeds in gang gezette ontwikkeling van bedrijventerreinen. We zorgen daarbij voor een juiste verhouding tussen de beschikbare oppervlakte, werkgelegenheid en de belasting van de infrastructuur. Van belang is tijdig aan te sluiten bij behoefte.

Startende ondernemers

Wij gaan in kaart brengen welke behoeften aan ruimte en ondersteuning er bij startende ondernemers bestaat en op welke wijze de gemeente de behoefte aan kennisdeling kan ondersteunen.

Winkelhart

Wij willen het winkelhart versterken samen met omwonenden en de ondernemers die er al een begin mee hebben gemaakt. Wij gaan onderzoeken welke wensen er bij omwonenden, ondernemers en bezoekers bestaan ten aanzien van het winkelcentrum. Dat onderzoek richt zich op zowel de verscheidenheid, de inrichting van het winkelcentrum, de functie van ‘ontmoeten’, veiligheid, de bereikbaarheid en het parkeren. Wij komen met een plan dat leidt tot een meer dynamisch, divers winkelgebied, met oog voor de functie van ontmoeten.

Verkeersveiligheid winkelcentrum
In het al eerder genoemde fietsplan hebben we aandacht voor de bevordering van de verkeersveiligheid in het winkelcentrum.

Nieuwe bestemmingen

Wij bieden ondernemers die geconfronteerd worden met het vrijvallen van agrarische gebouwen in principe ruimte om te komen tot nieuwe bestemmingen. Wij bewaken hierbij wel de belangen van bestaande agrarische bedrijven en de omgeving. Wij bieden daarbij onze landbouwbedrijven in het buitengebied ruimte voor (ondergeschikte) nevenactiviteiten zoals de verkoop van streekproducten of plattelandstoerisme.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Begroting 2020 Wijzigingen 2020 Actuele Begroting 2020 Realisatie 2020 Voordeel/Nadeel 2020
Lasten -175.443 -80.777 -256.220 -140.194 116.026
Baten 244.960 -85.000 159.960 190.422 30.462
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 69.517 -165.777 -96.260 50.228 146.488
Onttrekkingen 0 58.087 58.087 4.405 -53.682
Mutaties reserves 0 58.087 58.087 4.405 -53.682

Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)

Omschrijving Nadeel Voordeel
Lagere lasten bedrijvenpromotie en relatiebeheer, met name lagere voorlichting en advertentiekosten   18
Hogere baten toeristenbelasting, in de voortgangsrapportage is er € 21.500 afgeraamd door de verwachte effecten van het coronavirus. Het binnenlands toerisme is in de afgelopen zomer echter toegenomen i.p.v afgenomen.   25
     

Voor een gedetailleerde verklaring wordt verwezen naar de toelichting op de jaarrekening.

Publicatiedatum: 01-06-2021

Inhoud