Bijlage 4 Indicatoren

Inhoud

Indicatoren per programma

Programma 0 - Algemeen bestuur en organisatie

Formatie (fte per 1.000 inwoners)
Gebied 2019 2020
Staphorst 7,7 7,9

Bezetting (fte per 1.000 inwoners)
Gebied 2019 2020
Staphorst 7,7 7,2

Kosten externe inhuur (x € 1.000)
Gebied 2019 2020
Staphorst 1466 1311

Organisatiekosten (kosten per inwoner)
Gebied 2019 2020
Staphorst 312 348

% Overhead

Overhead als % van totale lasten

Gebied 2019 2020
Staphorst 18,7 16,9

Programma 1 - Openbare orde en veiligheid

Verwijzingen Halt (per 10.000 inwoners, 12-17 jaar)
Gebied 2018 2019
Staphorst 60 68
Gemeenten < 25.000 inwoners 100 110

Aantal misdrijven in 2019 (per 1.000 inwoners)
Gebied Diefstal uit woning per 1.000 inwoners Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners Winkeldiefstal per 1.000 inwoners
Staphorst 0,882 1,6 1,4 0,294
Gemeenten < 25.000 inwoners 1,968 2,8 4,1 0,676

Programma 3 - Economie en ondernemen

Functiemenging (verhouding tussen banen en woningen in %)
Gebied 2018 2019
Staphorst 58,6 59,3
Gemeenten <25.000 inwoners 48,3 48,7

Vestigingen van bedrijven (per 1.000 inwoners, 15 t/m 64 jaar)
Gebied 2018 2019
Staphorst 162,6 166,3
Gemeenten <25.000 inwoners 153,6 159,1

Programma 4 - Onderwijs

Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen (5-18 jaar) (niet ingeschreven op school)
Gebied 2018 2019
Staphorst 1,88 3,8
Gemeenten < 25.000 inwoners 1,2 1,8

Relatief verzuim per 1.000 leerlingen (5-18 jaar) (ongeoorloofd afwezig)
Gebied 2018 2019
Staphorst 10 9
Gemeenten < 25.000 inwoners 17 19

Vroegtijdige schoolverlaters (VO+MBO, 12-23 jaar)
Gebied 2018 2019
Staphorst 1,2 % 1 %
Gemeenten < 25.000 inwoners 1,4 % 1,5 %

Programma 5 - Sport, cultuur, recreatie en toerisme

% niet sporters van 19 jaar en ouder
Gebied 2016
Staphorst 54,6
Gemeenten < 25.000 inwoners 48,8

Programma 6 - Sociaal domein

Aantal re-integratievoorzieningen (per 10.000 inwoners, 15-64 jaar)
Gebied 2018 2019
Staphorst 66,9 47,2
Gemeenten < 25.000 inwoners 190,3 148,1

Werkloze jongeren (% jeugdwerkloosheid: 16-22 jaar)
Gebied 2018 2019
Staphorst 1 % 1 %
Gemeenten < 25.000 inwoners 1 % 1 %

Banen (aantal per 1.000 inwoners, 15-64 jaar)
Gebied 2018 2019
Staphorst 791,7 812,5
Gemeenten < 25.000 inwoners 649,8 664,1

Bijstandsuitkeringen (per 10.000 inwoners, 18 jaar en ouder)
Gebied 2018 2019
Staphorst 148,5 129,8
Gemeenten < 25.000 inwoners 206,2 194

% Kinderen in een uitkeringsgezin (tot 18 jaar)
Gebied 2018 2019
Staphorst 2 2
Gemeenten <25.000 inwoners 4 4

% Jongeren met delict voor rechter (12-21 jaar)
Gebied 2018 2019
Staphorst 0 0
Gemeenten < 25.000 inwoners 1 1

% Jongeren met jeugdbescherming (tot 18 jaar)
Gebied 2018 2019
Staphorst 0,6 0,5
Gemeenten < 25.000 inwoners 1 1,1

% Jongeren met jeugdhulp (tot 18 jaar)
Gebied 2018 2019
Staphorst 6 6,2
Gemeenten < 25.000 inwoners 10,4 10,9

% Jongeren met jeugdreclassering (12-22 jaar)
Gebied 2018 2019
Staphorst 0 0
Gemeenten < 25.000 inwoners 0,5 0,4

% Netto arbeidsparticipatie
Gebied 2018 2019
Staphorst 72,7 73,9
Gemeenten < 25.000 inwoners 68,7 69,6

Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement (per 10.000 inwoners)
Gebied 2019 2020
Staphorst 350 310
Gemeenten < 25.000 inwoners 573 548

Programma 7 - Volksgezondheid en milieu

% Hernieuwbare elektriciteit
Gebied 2017 2018
Staphorst 15,8 17,8

Omvang huishoudelijk restafval (kg per inwoner)
Gebied 2018 2019
Staphorst 56 55
Gemeenten < 25.000 inwoners 136 126

Programma 8 - Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

% Demografische druk (personen 0-20 jaar en 65 jaar e.o. in verhouding tot personen van 20-65 jaar)
Gebied 2019 2020
Staphorst 60,6 61,2
Gemeenten < 25.000 inwoners 60,8 61,4

Nieuw gebouwde woningen (per 1.000 woningen)
Gebied 2018 2019
Staphorst 12,3 4,4
Gemeenten < 25.000 inwoners 8,6 9,3

Gemiddelde woonlasten éénpersoonshuishouden (in €)
Gebied 2019 2020
Staphorst 656 686
Gemeenten < 25.000 inwoners 708 749

Gemiddelde woonlasten meerpersoonshuishouden (in €)
Gebied 2019 2020
Staphorst 680 708
Gemeenten < 25.000 inwoners 784 827

Gemiddelde WOZ-waarde woningen
Gebied 2019 2020
Staphorst 263000 269000
Overijssel 217000 231000

Publicatiedatum: 01-06-2021

Inhoud