Programma 4 - Onderwijs

Inhoud

Goed onderwijs is van het grootste belang om in sociaal, maar zeker ook in economisch opzicht, goed te kunnen functioneren. Bij dat uitgangspunt horen goed toegeruste scholen, die hoogwaardig onderwijs bieden. Ook horen daarbij activiteiten die bijvoorbeeld laaggeletterdheid zoveel mogelijk voorkomen. Goed onderwijs vindt plaats in goed toegeruste, duurzame gebouwen, die zo mogelijk efficiënt ingezet worden ten gunste van andere maatschappelijke activiteiten.

Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk

Nr. Taakveld Portefeuillehouder
4.1 Openbaar basisonderwijs ing. L. Mulder
4.2 Onderwijshuisvesting ing. L. Mulder
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken ing. L. Mulder

Wat hebben wij bereikt?

Basisonderwijs

Wij zetten ons in om in iedere kern het basisonderwijs te behouden en coördineren een breed gedragen lokaal onderwijsbeleid.

Vakonderwijs

Wij komen in dialoog met het onderwijsveld en de ondernemers met een visie op vakonderwijs. Wij denken hierbij concreet aan denkers die doen en verkennen onder meer de behoefte aan een Vak-Havo en technasium.

Bibliotheken

Wij zetten ons in voor het behoud van de bibliotheken en faciliteren waar nodig samenwerking door bibliotheken met het onderwijs en andere partners.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Begroting 2020 Wijzigingen 2020 Actuele Begroting 2020 Realisatie 2020 Voordeel/Nadeel 2020
Lasten -1.658.626 -272.190 -1.930.816 -1.883.572 47.244
Baten 393.930 0 393.930 398.876 4.946
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -1.264.696 -272.190 -1.536.886 -1.484.695 52.191
Stortingen -18.000 0 -18.000 -18.000 0
Onttrekkingen 464.000 272.190 736.190 659.064 -77.126
Mutaties reserves 446.000 272.190 718.190 641.064 -77.126

Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)

Omschrijving Nadeel Voordeel

Hogere kosten huisvesting onderwijsinstellingen door stijgende OZB- en verzekeringslasten. Daarnaast heeft er voor de laatste keer een herinspectie MJOP plaats gevonden i.v.m. wettelijke overgang naar de scholen.

38  
Lagere lasten peuterspeelzalen doordat VVE locaties nog niet zijn uitgebreid, daarnaast is de nieuwe lesmethode en volgsysteem nog niet aangeschaft. De impact van het coronavirus op de werkzaamheden was groot.   92
     

Voor een gedetailleerde verklaring wordt verwezen naar de toelichting op de jaarrekening.

Publicatiedatum: 01-06-2021

Inhoud