Toelichting op de balans per 31 december 2020

Inhoud

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Inleiding

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit begroting en verantwoording (BBV) en de verordening ex artikel 212 Gemeentewet, waarin door de gemeenteraad de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie zijn vastgesteld.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De waardering van de activa vindt plaats op basis van verkrijgingsprijs (is: inkoopprijs en bijkomende kosten) of vervaardigingsprijs (is: aanschaffingskosten en de overige kosten welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend ). Passiva worden opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.


Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar gesteld wordt.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke.  

De algemene uitkering is opgenomen conform de best mogelijke inschatting gebaseerd op basis van de laats beschikbare informatie. 

Dividenden zijn verantwoord in het jaar waarin het besluit tot toekenning van het dividend door de Algemene vergadering van de vennootschap is genomen

Met betrekking tot de WMO- eigen bijdragen van het CAK is bij alle gemeenten sprake van een onzekerheid. Een aanvrager van een voorziening, hulp in de huishouding of een financiële tegemoetkoming is op grond van de WMO een eigen bijdrage verschuldigd. (abonnementstarief). In de wet is bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage niet wordt uitgevoerd door de gemeente zelf, maar door het CAK. Door privacyoverwegingen is de gegevensverstrekking van het CAK aan de gemeente Staphorst ontoereikend om de volledigheid en juistheid van de eigen bijdragen te kunnen vaststellen. Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is.

Activa
Vaste activa (met economisch nut)


Overige investeringen met economisch nut
Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven.


Slijtende investeringen worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening kan worden gehouden met een eventuele restwaarde. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. In het begrotingsjaar heeft een dergelijke vermindering overigens niet plaatsgevonden. Dergelijke afwaarderingen worden teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken. Volledigheidshalve vermelden wij dat op investeringen die vóór 2004 gedaan zijn soms extra is afgeschreven zonder economische noodzaak (ter verlichting van toekomstige lasten). Ook zijn in voorkomende gevallen reserves op dergelijke investeringen afgeboekt. Dit betreft met name investeringen in (school)gebouwen en riolering.

De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren:

  (Onder)gronden van activa met een meerjarig economisch nut Geen afschrijving
Gebouwen: stichtingskosten: scholen, peuterspeelzalen 30 - 40 jaar
  stichtingskosten: sportaccommodaties 30 jaar
  stichtingskosten overige gebouwen: werkplaats, bibliotheek, dienstencentrum, mortuarium e.d. 30 - 40 jaar
  groot onderhoud, renovatie, uitbreiding van bestaande (hoofd)gebouw Afhankelijk van de resterende looptijd van het (hoofd)gebouw met een minimum van 15 jaar; of gewenste levensduur van te renoveren gebouw
  Rioleringswerken Conform GRP: 20-40 jaar
  Begraafplaatsen Afhankelijk van te verwachten looptijd
Sportvelden: Vervanging drainage 12 - 15 jaar
  Renovatie toplaag 12 - 15 jaar
  Lichtmasten 20 jaar
  Technische installaties en machines Afhankelijk van het object: 5 - 15 jaar
  Vaste inventaris, veiligheidsvoorzieningen, groot onderhoud voor zover niet opgenomen in beheerplannen Afhankelijk van het object: 5 - 10 jaar
  Voertuigen, gereedschappen en overig materiaal Naar gangbare ervaringsnormen of voorgeschreven normen over de gebruiksduur (meestal 5 tot 10 jaar)
  Automatisering (hard- en software) 3 - 5 jaar
  (Kantoor)meubilair 10 - 20 jaar
  Aandelen Geen afschrijving
  Diversen Op basis van verwachte economische levensduur

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut
Infrastructurele werken in de openbare ruimte, zoals b. v. groot onderhoud van wegen, pleinen, bruggen, viaducten en parken worden geactiveerd. Voor dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten is de reserve afschrijving investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut gevormd. 

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g zijn opgenomen tegen verkrijgingsprijs (inkoopprijs en bijkomende kosten). Indien de marktwaarde lager is dan de verkrijgingsprijs wordt er tegen marktwaarde gewaardeerd.

Participaties in het aandelenkapitaal van NV's en BV's ("kapitaal verstrekkingen aan deelnemingen" in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke afwaardering niet noodzakelijk gebleken. De actuele waarde ligt ruim boven de verkrijgingsprijs.

Bijdragen aan activa van derden worden ineens ten laste van het resultaat of een reserve gebracht. Mochten ze worden geactiveerd dan worden deze geactiveerde bijdragen gewaardeerd op het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd met afschrijvingen. De verleende bijdragen worden dan afgeschreven in de periode waarin het betrokken actief van de derde op basis van de door de gemeente gestelde voorwaarden moet bijdragen aan de publieke taak.

Vlottende activa

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie
De als 'onderhanden werken' opgenomen bouwgronden in exploitatie (IEGG) zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijp maken), alsmede een redelijk te achten aandeel in de administratie- en beheerskosten.
Bij de berekening van de winst is met ingang van 2017 conform de BBV voorschriften uitvoering gegeven aan de POC methode (percentage-of-completion) waarbij een nadere invulling is gegeven aan de totstandkoming van de schattingswijziging (conform opmerking in de ACV) waarbij winst wordt genomen naar gelang de voortgang van de realisering van het complex. Bij 50% van de gerealiseerde kosten en 50% van de gerealiseerde opbrengsten wordt 50% x 50% is 25% winst genomen.

Handelsgoederen
De voorraden worden gewaardeerd tegen historische kostprijs. Indien de marktwaarde lager is, dan wordt tegen de marktwaarde gewaardeerd. 

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statische bepaald op basis van de geschatte inkomenskansen.


Liquide middelen en overlopende posten.
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.


Passiva
Eigen Vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserves, de bestemmingsreserves en het resultaat na bestemming. De algemene reserve is tot een minimum saldo (minimum bedrag per inwoner) min of meer vrij besteedbaar.


Voorzieningen
Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De pensioenverplichting ten behoeve van de wethouders is echter op de contante waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd.
Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (reorganisaties) dient wel een verplichting gevormd te worden.

Vaste schulden
Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.


Vlottende passiva
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

De niet bestede middelen van Europese en Nederlandse overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel zijn verantwoord als vooruit ontvangen bedragen onder de vlottende passiva. 

Borg- en garantstellingen
Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen.


Vaste activa

A | Materiële vaste activa

 
(bedragen x € 1.000) 31-12-2019 31-12-2020
Investeringen met economisch nut 19.205 18.589
Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven 6.904 7.093
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut 2.830 3.850
Totaal materiële vaste activa (MVA) 28.939 29.532

Investeringen met economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:

(bedragen x € 1.000) per 31-12-2019 herrubricering
investeringen desinvesteringen afwaardering
afschrijvingen bijdrage derden per 31-12-2020
MVA-a - gronden en terreinen 2.799         41   2.758
MVA-b - strategische gronden 305   2 3       304
MVA - gronden bestemd voor concrete gebiedsontwikkeling op termijn
2.646   123 1       2.768
MVA-d - bedrijfs- en ov. gebouwen 11.857         681   11.175
MVA-e - grond- weg en waterbouwkundige werken 83         6   77
MVA-f - vervoersmiddelen 777   75     137   714
MVA-g - machines, apparaten en installaties 703   71     142   632
MVA- h - overige MVA 35   131     5   161
Totaal 19.205   402 4   1.012   18.589


De onderstaande overzichten geven de investeringen/ desinvesteringen met economisch nut weer:

MVA-a - gronden en terreinen (bedragen x € 1.000) per 31-12-2019 investeringen desinvesteringen afschrijvingen bijdrage derden per 31-12-2020
Diverse cultuurgronden 619         619
MVA gronden bestemd voor concrete gebiedsontwikkeling op termijn
per 31-12-2019 investeringen desinvesteringen afschrijvingen bijdrage derden per 31-12-2020
Rouveen Zuid 45.648 m2 2.191         2.191
IJhorst West 2 7.898 m2
455 123 1     577

 

MVA-f - vervoersmiddelen (bedragen x € 1.000) per 31-12-2019 investeringen desinvesteringen afschrijvingen bijdrage derden per 31-12-2020
2 elektr.voert.partic.med.werkers 30
35   4   61
Bestelbus gesloten 0 40       40

 

MVA-g - machines, apparaten en installaties
(bedragen x € 1.000)
per 31-12-2019 investeringen desinvesteringen afschrijvingen bijdrage derden per 31-12-2020
Automatisering 146     63   83
Meubilair gemeentehuis 128 70   17   181

 

MVA-h - Overig
(bedragen x € 1.000)
per 31-12-2019 investeringen desinvesteringen afschrijvingen bijdrage derden per 31-12-2020
Speeltoestellen 0 132       132

 

Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

bedragen x € 1.000 per 31-12-2019 investeringen desinvesteringen afschrijvingen bijdrage derden per 31-12-2020
Begraafplaatsen 383   3 15   366
Riolering 6.521 584   377   6.727

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut, alle van voor 1-1-2017:

 
bedragen x € 1.000 31-12-2019 investeringen desinvesteringen afschrijvingen herrubricering 31-12-2020
Wegen 2.830 1.159   107 -32 3.850

B | Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2020 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

 
  31-12-2019 Vermeerderingen Verminderingen Aflossing 31-12-2020
Kapitaalverstrekkingen aan:          
Deelnemingen 184 0 0 0 184
Leningen aan:          
Deelnemingen 541 113 0 0 654
Overige langlopende leningen 1.212 0 0 85 1.127
Totaal financiële vaste activa 1.937       1.965
Mutatie overige langlopende leningen:          
Achtergestelde lening Vitens 162 0 0 81 81
Geldleningen i.v.m. exploitatiebijdrage de Baarge 60 0 0 4 56

Vlottende activa

A | Voorraden

-De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën:
Diverse gronden in exploitatie: 2019 2020
Bouwgronden in exploitatie (onderhanden werk) 460 473
Gereed product en handelsgoederen
581 546
Totaal 1.041 1.019
Bouwgronden in exploitatie
31-12-2019 investeringen desinvesteringen herrubricering  nog te maken kosten winst uitname
31-12-2020
Rouveen- West 4 -195 4     50 141 0
Industrieterrein De Esch 3 -413 50     121 242 0
Industrieterrein Bullingerslag 1.068 141 968 32   200 473
Totaal 460 195 968 32  171 583 473

 

Gereed product en handelsgoederen
31-12-2019 desinvesteringen investeringen 31-12-2020
Bouwkavel de Triangel
56     56
Bouwkavel de Levensboom
251   2 253
De Slagen uitbreiding
275 41 3 237
Totaal 581 41 5 546

 

Recapitulatie onderhanden werk (bouwgronden in exploitatie)

  2019 2020
boekwaarde per 1 januari 1.732 460
bestedingen in het jaar gespecificeerd naar:    
- interne doorberekeningen binnen de organisatie 50 34
- overige bestedingen 281 364
- winstneming 430 583
opbrengsten gespecificeerd naar:    
- verkopen -2.033 -968
- inschrijfrechten/pachten etc. 0  
boekwaarde per 31 december van in exploitatie zijnde gronden 460 473
vermoedelijk nog te maken kosten 1.876 1.530
vermoedelijke opbrengsten van nog uit te geven gronden ten behoeve van woningbouw 0  
- geraamde opbrengsten e/o exploitatiebijdragen van overige nog uit te geven industriegronden -3.888 -3.061
- idem bouw woning -600  -480
- idem glasvezelnetinfrastructuur  -153 -107
i. geraamd eindresultaat 2.305 1.645

 

B | Uitzettingen met een rente-typische looptijd korter dan één jaar

De in de balans opgenomen uitzettingen korter dan één jaar of minder kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Soort vordering 31-12-2019 31-12-2020 voorziening oninbaar gecorrigeerd saldo 31-12-2020
Vorderingen op openbare lichamen 2.893 2.597   2.597
Uitzettingen 's Rijks schatkist 18.648 19.451   19.451
Overige vorderingen 1.344 2.036 429 1.607
  22.885 24.084 429 23.656

 

 
Specificatie vorderingen op openbare lichamen
 31-12-2019 ontvangen bedragen toevoegingen 31-12-2020
Nederlandse overheidslichamen  2.893 2.893 2.597 2.597

 

 
Specificatie overige vorderingen
31-12-2019 31-12-2020 voorziening oninbaar gecorrigeerd saldo 31-12-2020
Debiteuren algemeen 305 678 218 460
Debiteuren gemeentelijke belastingen 738 886 39 847
Debiteuren bijstand 207 344 129 215
Debiteuren leenbestand zelfstandigen 94 128 43 85
  1.344 2.036 429 1.607

De uitzettingen korten dan één jaar bestaan uit:
- Vorderingen openbare lichamen betreft compensabele BTW i.v.m. het BTW-compensatiefonds. Dit bedrag zal in juli 2021 worden ontvangen.
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist betreft de (verplicht) bij het Rijk uitgezette overtollige liquide middelen, tegen het gehele jaar 0%.
- Debiteuren gemeentelijke belastingen betreffen grotendeels afvalstoffenheffing 2020 variabel tarief. Deze aanslagen zijn in januari en februari 2020 opgelegd.
- Debiteuren voorziening oninbaar: Betreft bedrag van diverse procedures in een groot handhavingsdossier. De post vormt een vordering die nog open staat. De gemeente was bezig met de invordering toen de schuldenaar failliet ging. De curator moet nog laten weten of de vordering nog wordt voldaan, de kans hierop is klein.

C | Liquide middelen


Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

 
  31-12-2019 31-12-2020
Kassaldi (burgerzaken) 1 1
Banksaldi  16 8
Rabobank - beleggersrekening 240 0
   257 10

Het saldo liquide middelen staat de gemeente vrij ter beschikking. Het saldo van de Rabobank beleggersrekening is in 2020 overgeboekt naar 's Rijkschatkist.

D | Overlopende activa

  31-12-2019 31-12-2020
Vooruitbetaalde bedragen  295 649
Van Europese of Nederlandse overheden n.t.o. voorschotbedragen specifieke uitkeringen 461 736
Nog te ontvangen bedragen 636 139
Gemaakte kosten gronduitgifte door derden
330 615
  1.722 2.138

De nog te ontvangen bedragen betreft deels reeds in behandeling genomen bouwaanvragen, waarvoor nog geen bouwvergunning in verstrekt. 

Gemaakte kosten gronduitgifte door derden: 31-12-2019 31-12-2020
Verhaalbare kosten derden
330  615 

Gemaakte kosten gronden uitgifte door derden: Dit betreft grondexploitaties die ontwikkeld worden door derden, en wel woningbouw De Slagen een een deel van het industrieterrein Bullingerslag. Deze gronden liggen in de bestemmingsplannen, waarvoor bij afgifte van een bouwvergunning een exploitatiebijdrage wordt ontvangen.


De in de balans opgenomen van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotten op specifieke uitkeringen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Specifieke uitkering: Ultimo 2019 Toevoegingen bedragen Vrijgevallen bedragen Ultimo 2020
ESF subsidie 14  7   21
Subsidie fietspad Kanlaan 446      446
Beschermd wonen   269   269
Overige bedragen   1 0
  461 275 1 736

Vaste passiva

A | Eigen vermogen

De in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:
(x € 1.000) 31-12-2019 31-12-2020
Algemene reserve 6.826 7.806
Bestemmingsreserves 43.954 40.702
Resultaat na bestemming -879 487
Totaal 49.901 48.995
 
Algemene reserves Saldo 31-12-2019 Mutaties Resultaat voorgaand jaar Saldo 31-12-2020
reserves/voorzieningen toevoegingen onttrekkingen
Algemene reserve 3.300 100       3.400
Reserve zonder bestemming 3.526 2.630 23 668 1.106 4.406
Totaal algemene reserves 6.826 2.730 23 668 1.106 7.806
             
Bestemmingsreserves Saldo 31-12-2019 Mutaties Resultaat voorgaand jaar Saldo 31-12-2020
reserves/voorzieningen toevoegingen onttrekkingen
Reserve grondexploitatie 6.773 -4.600 667 1   2.839
Reserve grondexploitatie met bestemming 733 -143   12   577
Reserve afschrijving investering openbare ruimte met maatschappelijk nut
7.110 200   107   7.203
Reserve onderhoud Conradsweg (zandpunt Hooidijk) 104   24     128
Reserve rioolbeheer 6.375 -3.000 212     3.587
Reserve matiging afvalstoffenheffing 512     17   495
Reserve met bestemming 358 -204   12   141
Reserve wegenbeheer - betonwegen 4.000         4.000
Idem - asfalt - en klinkerwegen 2.419 -200 612 608   2.223
Reserve verkeersontsluiting 1.407 -907       500
Reserve afschrijving gemeentelijke gebouwen 10.252 2.100   744   11.608
Reserve afschrijving vervoermiddelen   900   138   762
Reserve volkshuisvesting 761 -761       0
Reserve gebouwenbeheer 1.500   221 44   1.677
Reserve EPOS
325     205   120
Resereve nadelig rekening saldo   3.884       3.884
Reserve duurzaamheid       164 226 62
Reserve automatisering 43   201 231   13
Reserve sociaal domein 909   317 426   800
Reserve achtergestelde lening NV Vitens 162     81   81
Reserve onderhoud combischool Staphorst 211     211    
Totaal bestemmingsreserves 43.954 -2.730 2.255 3.001 226 40.702
Totaal reserves
50.780
0 2.278 3.669 -879 48.508

 

(x € 1.000) 2019 2020
Saldo rekening baten en lasten -879 487

 

Conform artikel 54.1 besluit begroten en verantwoorden wordt er per reserve een toelichting gegeven.

Reserve Doel Voeding Minimumhoogte
Algemene reserve Deze reserve vormt het weerstandsvermogen en is aan te spreken bij onvoorziene situaties en calamiteiten die niet zijn afgedekt door bijv. verzekeringen n.v.t. € 200 per inwoner af te ronden op € 100.000
Reserve zonder bestemming Vrij besteedbare reserves Het rekeningsaldo € 0
Reserve grondexploitatie Ter dekking van om negatieve grondexploitaties op te vangen c.q. mogelijk te maken door voeding van een alsdan te vormen voorziening grondexploitaties;  aanspraken op grond van art. 49 wet RO en milieurisico’s Het batige saldi van grondexploitaties 30% van de boekwaarde van de strategische gronden 
Reserve grondexploitatie met bestemming Het reserveren gelden voor uitvoering kosten die nog moeten worden gemaakt nadat complexen administratief zijn afgerond De nog te maken kosten van afgesloten en nog af te sluiten complexen in de grondexploitatie. n.v.t.
Reserve afschrijving investering openbare ruimte met maatschappelijk nut Dekking van alle afschrijvingslasten van investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut, met name wegen Bij nieuwe kredieten voeding vanuit de reserve zonder bestemming of de reserve grondexploitatie De te dekken  afschrijvingslasten
Reserve onderhoud Conradsweg (zandpunt Hooidijk) Reserveren van middelen ter dekking van extra onderhoudskosten Conradweg (wegvak gebied Staphorst: Rechterensweg – gemeentegrens Zwartewaterland) als gevolg van zandtransporten vanaf zandput Hooidijk Op basis van het aantal m3 zand die de exploitant (Exploitatie-maatschappij Hooidijk B.V.) jaarlijks vanaf de zandput transporteert stort deze een bijdrage per m3.  n.v.t.
Reserve rioolbeheer Kostendekkende uitvoering gemeentelijk rioleringsplan en gelijkmatige kostenverloop rioolheffing Rioolheffing en aansluitbijdrage riool n.v.t.
Reserve matiging afvalstoffenheffing Kostendekkende afvalinzameling en  gelijkmatige kostenverloop afvalstoffenheffing. Afvalstoffenheffing , dividend en rente achtergestelde lening N.V. Rova

n.v.t.

 

Reserve met bestemming Reservering van dekkingsmiddelen die door de raad specifiek zijn aangewezen n.v.t. n.v.t
Reserve wegenbeheer - betonwegen- Uitvoering wegenbeheerplan (geen reconstructies) en egalisatie jaarlijkse kosten Jaarlijkse storting ten laste van gemeentebegroting, de niet verbruikte kapitaallasten Lijst van Investeringen en gunstige aanbestedingen Benodigd volgens wegenbeheersplan
Reserve wegenbeheer - asfalt en klinkerwegen- Uitvoering wegenbeheerplan (geen reconstructies) en egalisatie jaarlijkse kosten Jaarlijkse storting ten laste van gemeentebegroting, de niet verbruikte kapitaallasten Lijst van Investeringen en gunstige aanbestedingen Benodigd volgens wegenbeheersplan
Reserve verkeersontsluiting Dekking deel kosten aanleg extra ontsluiting A-28 Verkoop gronden de Slagen: € 0,45 per m2 n.v.t.
Reserve afschrijving gemeentelijke gebouwen Dekken afschrijvingslasten alle gemeentelijke gebouwen Bij nieuwe kredieten voeding vanuit andere reserves De te dekken afschrijvingslasten
Reserve afschrijving vervoermiddelen Dekken afschrijvingslasten vervoermiddelen Bij nieuwe kredieten voeding vanuit andere reserves De te dekken afschrijvingslasten
Reserve gebouwenbeheer Dekken kosten cyclisch onderhoud gemeentelijke gebouwen. De reserve is per 1 januari 2021 omgezet in een voorzieing n.v.t. n.v.t.
Reserve EPOS Dekking lasten invoering EPOS n.v.t. n.v.t.
Reserve nadelig rekening saldo Dekking nadelig begrotingssaldo toekomstige jaren Algemene reserve Het nadelig begrotingssaldo
Reserve duurzaamheid Dekking lasten uitvoering programma duurzaamheid Rekeningsaldo 2019 n.v.t.
Reserve automatisering Uitvoering automatiseringsnota Jaarlijkse storting ten laste van gemeentebegroting n.v.t.
Reserve sociaal domein Dekken overschrijding tekort sociaal domein ten opzichte van de oorspronkelijke raming n.v.t. n.v.t.
Reserve achtergestelde lening Vitens NV De jaarlijkse aflossing door Vitens van de lening onttrekken uit de reserve, zodat er een jaarlijks voordeel is in zowel de begroting als de jaarrekening ter grootte van de aflossing n.v.t. Gelijk aan de stand van de vordering van de lening van Vitens

 

B | Voorzieningen

De in de balans opgenomen voorzieningen bestaan uit de volgende posten:
(x € 1.000) 31-12-2019 31-12-2020
Voorzieningen, verplichtingen, verliezen en risico's 2.598 2.020
Door derden beklemde middelen  32 40
  2.630  2.060
Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's
Saldo 31-12-2019 Mutaties Aanwending Saldo 31-12-2020
reserves/voorzieningen toevoegingen vrijval
Voorziening pensioenverplichting wethouders 1.582   162     1.744
Voorziening personeel 1.006   85 586 245 260
Voorziening reparatie 3e ww-jaar
10   6     16
  2.598   260 586 245 2.020
             
Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting
Saldo 31-12-2019 Mutaties Aanwending Saldo 31-12-2020
reserves/voorzieningen toevoegingen vrijval
Voorziening onderhoud Conradsweg 32   8     40
  32   8     40

Toelichting

Voor een uitgebreide toelichting op voorzieningen wordt verwezen naar de Nota reserves en voorzieningen 2019.

C | Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer

De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt:
(x € 1.000) 31-12-2019 31-12-2020
Onderhandse leningen
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen
144

99

  144 99
 
(x € 1.000) 31-12-2019 Vermeerderingen Aflossingen 31-12-2020
Onderhandse leningen
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen
144   45 99
  144   45 99

Vlottende passiva

Vlottende Passiva

 
(x € 1.000) 31-12-2019 31-12-2020
Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar 1.138 1.834
Overlopende passiva 2.969 5.463
  4.107 7.297

A | Kortlopende schulden

 
(x € 1.000) 31-12-2019 31-12-2020

c. overige schulden
- crediteuren algemeen
- crediteuren bijstand
- crediteuren jeugdzorg


792
71
275


1.652
70
112

  1.138 1.834

B | Overlopende passiva

 
  31-12-2019 31-12-2020
Van Europese of Nederlandse overheden ontvangen, nog te besteden specifieke uitkeringen 944 4.410
Nog te betalen bedragen:
- transitorische rente
- overige overlopende passiva
- aangegane verplichtingen

6
721
1.298

4
523
527
   2.969 5.463

De in de balans opgenomen van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotten op specifieke uitkeringen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Specifieke uitkering: Ultimo 2019 Toevoegingen bedragen Vrijgevallen bedragen Ultimo 2020
Prov. Overijssel - subsidie sportaccommodatie en jeugd 90% 3     3
Min. Infrastructuur en Milieu - BSV gevelmaatregelen 70+ woningen 73   73 0
Prov. Overijssel - subsidie ISV geluid 312     312
Prov. Overijssel - doorontwikkeling energieloket 17   9 9
Prov. Overijssel - St. cultuur 2017 - 2021 6   6 0
Prov. Overijssel - fietspad Gorterlaan 11
  11 0
Prov. Overijssel - fietspad Reggersweg 50
    50
Prov. Overijssel - leefb.kleine kernen uitk.toren 24    15 9
Prov. Overijssel - leefb.kleine kernen 38      38
Prov. Overijssel - vitale vak.parken Vechtdal 50      50
Min. SZW - afrekening WSW 2017/2018 44   44 0
Nog te betalen ZIN
 70 14 70 14
Pilot langdurig landschapsbeheer 245   225 19
Centric jaarwerk
 1   1 0
Nog te betalen RSR   20   20
Gemeente Dalfsen   70   70
Nog te betalen WMO   20   20
Declaratie BBZ   10   11
GKB   9   9
TOZO   4.410 825 3.585
RBZ   8   8
LKS   18   18
Uitkeringen SOZA   168   168
  944 3.921 456 4.410

Overige

A | Niet uit de balans blijkende verplichtingen

De gemeente heeft met de BNG een kredietfaciliteit afgesloten, waarbij tot een bedrag van € 0,0 miljoen aan krediet kan worden opgenomen.

Het saldo per 31 december 2020 van de nog niet opgenomen verlofdagen is 10.275 uur tegen € 23,92 per uur is € 245k

B | Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren

Verslagjaar 2020
(1) Drempelbedrag

329

  Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
(2) Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen 250 264 254 245
(3a) = (1) > (2) Ruimte onder het drempelbedrag 78 64 75 83
(3b) = (2) > (1) Overschrijding van het drempelbedrag        
(1) berekening drempelbedrag
Verslagjaar 2020
(4a) Begrotingstotaal verslagjaar 43.759  
(4b) Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen 43.759
(4c) Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat  
       
(1)= (4b) x 0,0075 + (4c) x 0,002 met een minimum van € 250.000 Drempelbedrag 328
(2) berekening kwartaalcijfers op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
    Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
(5a) Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
(negatieve bedragen tellen als nihil)
22.727 23.999 23.332 22.554
(5b) Dagen in het kwartaal 91 91 92 92
(2) - (5a)/(5b) Kwartaalcijfers op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen 250 264 254 245

(bedragen x € 1.000)

C | Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum

Publicatiedatum: 01-06-2021

Inhoud