Samenvatting

Inhoud

Overzicht resultaat per programma

Financiële  analyse
De jaarrekening sluit met een voordelig resultaat van € 487.000. Ten opzichte van de gewijzigde begroting van € 2.200.000 nadelig. Het jaar 2020 was een bijzonder jaar door de impact van het coronavirus.  Er zijn op meerdere vlakken maatregelen genomen, waarbij het uitgangspunt was en is dat de dienstverlening zo optimaal mogelijk moet doorgaan.  
In de voortgangsrapportage zijn de effecten die het coronavirus op de uitgaven en inkomsten, voor zover bekend, meegenomen.  De impact van het coronavirus was achteraf groter dan ten tijde van de voortgangsrapportage verwacht was. Op diverse onderdelen zijn er werkzaamheden niet, in mindere mate of op een andere wijze uitgevoerd. Dit heeft op diverse terreinen geleid tot overschrijding, dan wel onder uitputting van het budget.  In deze financiële samenvatting zijn de belangrijkste verschillen toegelicht. 

Overzicht resultaat per programma Begroting 2020 Actuele Begroting 2020 Realisatie 2020 Voordeel/Nadeel 2020
0 Bestuur en ondersteuning 22.121.604 23.569.844 24.177.165 607.320
1 Veiligheid -1.402.480 -1.489.030 -1.441.086 47.944
2 Verkeer, vervoer & waterstaat -2.838.696 -2.859.992 -2.225.621 634.371
3 Economie 69.517 -96.260 50.228 146.488
4 Onderwijs -1.264.696 -1.536.886 -1.484.695 52.191
5 Sport, cultuur & recreatie -3.183.133 -4.082.110 -3.031.414 1.050.696
6 Sociaal domein -9.952.986 -10.965.961 -9.912.483 1.053.478
7 Volksgezondheid & milieu -1.220.149 -1.905.277 -1.060.541 844.736
8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. -695.711 -1.577.705 -417.035 1.160.670
9 Overhead -5.826.504 -6.646.036 -5.559.415 1.086.621
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -4.193.234 -7.589.413 -904.897 6.684.516
0 Bestuur en ondersteuning 81.193 172.731 88.174 -84.557
1 Veiligheid 10.000 10.000 8.182 -1.818
2 Verkeer, vervoer & waterstaat 734.859 726.253 247.623 -478.630
3 Economie 0 58.087 4.405 -53.682
4 Onderwijs 446.000 718.190 641.064 -77.126
5 Sport, cultuur & recreatie 198.076 1.081.839 418.436 -663.403
6 Sociaal domein -15.000 592.441 93.663 -498.778
7 Volksgezondheid & milieu 321.185 905.981 47.683 -858.298
8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. 231.000 600.574 -421.251 -1.021.825
9 Overhead 183.061 517.686 264.302 -253.384
Mutaties reserves 2.190.374 5.383.782 1.392.279 -3.991.502

Financiële samenvatting

De gedetailleerde analyse van de verschillen per programma zijn toegelicht in de verschillende programma's in het onderdeel jaarrekening. De belangrijkste verschillen zijn hieronder toegelicht, 

Programma 0
Hogere opbrengst algemene uitkering van € 371.000
Programma 1
Hogere lasten coronavirus.  Er zijn kosten gemaakt voor aanvullende werkzaamheden i.v.m. de diverse lockdowns, nadere regelingen etc.  Een nadeel van € 113.000
Programma 4
Lagere lasten peuterspeelzalen doordat VVE locaties nog niet zijn uitgebreid, daarnaast is de nieuwe lesmethode en volgsysteem nog niet aangeschaft. De impact van het coronavirus op de werkzaamheden was groot. Een voordeel van €92.000
Programma 5
Door een niet volledige personele bezetting, vanwege ziekte en een vacature, was er te weinig capaciteit om het werk op gebied van groenvoorzieningen, boombeheer en natuur en landschap uit te kunnen voeren. Er is met name minder gesnoeid en er zijn minder controles uitgevoerd. Voor 2021 is de bezetting weer op orde. De verwachting is om met de reeds beschikbaar gestelde structurele en incidentele budgetten aan de hand van een aangepast plan, in 5 jaar tijd de gehele gemeente door te gaan en de achterstanden in het groen weg te werken. De lagere kosten waren  € 249.000
Programma 6
Lagere gemeentelijk nadeel BUIG inkomensvoorziening € 299.000. Doordat er bekostigd wordt op het aantal uitkeringsgerechtigden 2018 en het aantal uitkeringsgerechtigden in 2020 lager was is er een voordeel behaald. Bij de voortgangsrapportage was het effect op het aantal uitkeringsgerechtigden nog onbekend i.vm. de impact van het corona virus
Programma 7
Door een uitspraak van de Hoge Raad is de btw-regeling rondom het gescheiden inzamelen van PMD gewijzigd. De BTW op het onderdeel PMD mag niet meer ten laste gebracht worden van de reserve afvalstoffenheffing. Het nadeel in de exploitatie is € 195,000.  Deze € 195.000 is de correctie geweest over de afgelopen vijf jaren. Dit is een nadeel in de exploitatie, maar op de reserve afvalstoffenheffing heeft dit een gunstig effect.
Programma 8
Hogere baten omgevingsvergunningen. Bij de voortgangsrapportage zijn de verwachte baten omgevingsvergunningen afgeraamd met € 210.000. In het najaar zijn er echter enkele grotere vergunningsaanvragen geweest die voor een hogere opbrengst hebben gezorgd. Daarnaast was het volume aanvragen hoger, doordat er geanticipeerd werd op de aangescherpte BENG eisen in 2021. Het voordeel bedraagt € 172.000
Programma 9
Vrijval voorziening voormalig personeel. Enkele voormalige medewerkers zijn in dienst getreden en genereren voldoende inkomen, zodat de betalingsverplichting vervalt. De opgebouwde voorziening valt hierdoor voor een groot deel vrij, dit leidt tot een incidentele bate van € 586.000
Algemeen 
Op het onderdeel loonsomsturing is een voordelig saldo behaald van € 327.000

Korte toelichting reservepositie:
Reserve zonder bestemming
De reserve zonder bestemming heeft een saldo van: € 4,4 miljoen.  Daarvan moeten nog de investeringen e.d. op in mindering worden gebracht waar de raad wel toe besloten heeft, maar nog niet zijn uitgevoerd. Het  resultaat 2020. dient hier nog aan toegevoegd worden.  De reserve zonder bestemming is met name toegenomen door dotatie vanuit de bestemmingsreserves.  
Het saldo van de reserve zonder bestemming was per 1 januari  2019 € 3,5 miljoen. De stijging van de reserve zonder bestemming is met name ontstaan door overheveling van bestemmingsreserves.
Het eindsaldo van de vrij besteedbare reserves (algemene reserve, reserve zonder bestemming en de reserve grondexploitaties) is per eind 2020 € 11.132. Het begrote eindsaldo volgens de begroting 2021 was € 8.147.  

Rechtmatigheid
De rechtmatigheid wordt getoetst aan de hand van het door de raad vastgestelde normenkader. Onder rechtmatigheid  wordt verstaan het naleven van interne -en externe regelgeving.
Bij een aantal programma's is er sprake van overschrijdingen. Deze overschrijdingen worden toegelicht en passen binnen het bestaande beleid van de gemeente Staphorst hetgeen inhoudt dat er geen sprake is van begrotingsonrechtmatigheid.

Wet- en regelgeving
Bij de samenstelling  van de  jaarstukken is de geldende regelgeving op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording en de uitleg hiervan in de Vraag & Antwoord rubriek  van het BBV (www.commissiebbv.nl) tot en met 2020 toegepast.

Publicatiedatum: 01-06-2021

Inhoud