Programma 8 - Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

Inhoud

 

Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk

Nr. Taakveld Portefeuillehouder
8.1 Ruimtelijke ordening ing. L. Mulder
8.2 Grondexploitatie ing. L. Mulder
8.3 Wonen en bouwen ing. L. Mulder

Wat hebben wij bereikt?

Behoefte woningbouw

We actualiseren met regelmaat de actuele woningbouwbehoefte om een goed inzicht te krijgen in de behoefte en mogelijke uitbreidingsmogelijkheden.

Koop- en huurwoningen

We streven naar betaalbare koopwoningen en voldoende huurwoningen voor starters in alle kernen. Daarnaast streven we naar meer diversiteit in de woningvoorraad en houden speciale aandacht voor wonen en zorg.

Woningbouw de Slagen

De afgelopen jaren is vol ingezet op het vlot trekken van de woningbouw in de Slagen. Dit, samen met de veranderde situatie bij de ontwikkelaar, biedt mogelijkheden nu daadwerkelijk stappen te maken. We nemen het initiatief in De Slagen om te voorzien in de dringende behoefte aan woonruimte, ook voor onze jongeren. Samen met ontwikkelaars en bouwers stimuleren wij de verkoop en realisatie van nieuwe woningen. Gedateerde bouwplannen worden herzien en verbeterd. Samen met de (toekomstige) bewoners van De Slagen, de betrokken ontwikkelaars en bouwers komen we tot een verbetering van het gebiedsplan.

Omgevingsvisie

We gaan bij de beoordeling van nieuw en bestaand beleid kritisch kijken naar nut en noodzaak. Bestemmingsplannen, eisen van welstand en regelgeving ‘Beschermd dorpsgezicht’ worden herzien. Wij laten regels die niet nodig zijn of weinig toevoegen vervallen. In het bijzonder dringen we erf inrichtingsplannen en uitgebreide rapportages terug. Wij zullen de ruimte die de Omgevingswet biedt maximaal benutten.

Rieten daken

We stimuleren het behoud van rieten daken aan De Streek zonder daarbij eigenaren extra verplichtingen op te leggen. We komen in samenwerking met de Monumentenadviesraad met een nadere analyse van stimuleringsmogelijkheden die hiertoe kunnen leiden. Het uitgangspunt blijft dat, behalve bewoners van rijksmonumenten, inwoners zelf mogen bepalen of ze wel of niet voor een riet-gedekte woning kiezen.

Verlagen leges vergunningen

Wij onderzoeken de mogelijkheden de leges voor vergunningen te verlagen ten aanzien van rieten daken. Dit geldt ook voor de verhogingen in verband met beschermd dorpsgezicht.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Begroting 2020 Wijzigingen 2020 Actuele Begroting 2020 Realisatie 2020 Voordeel/Nadeel 2020
Lasten -2.378.711 -671.994 -3.050.705 -2.560.760 489.945
Baten 1.683.000 -210.000 1.473.000 2.143.725 670.725
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -695.711 -881.994 -1.577.705 -417.035 1.160.670
Stortingen -4.000 0 -4.000 -702.317 -698.317
Onttrekkingen 235.000 369.574 604.574 281.065 -323.509
Mutaties reserves 231.000 369.574 600.574 -421.251 -1.021.825

Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)

 

Omschrijving Nadeel Voordeel
Hogere baten omgevingsvergunningen. Bij de voortgangsrapportage zijn de verwachte baten omgevingsvergunningen afgeraamd met € 210.000. In het najaar zijn er echter enkele grotere vergunningsaanvragen geweest die voor een hogere opbrengst hebben gezorgd. Daarnaast was het volume aanvragen hoger, doordat er geanticipeerd werd op de aangescherpte BENG eisen in 2021.
De oorspronkelijke raming is zelfs bijna gehaald. 
  172
In 2020 zijn er geen uitgaven geweest op het onderdeel volkshuisvesting. , terwijl er wel een incidenteel budget beschikbaar was gesteld van € 25.000   40
     

Voor een gedetailleerde verklaring van de verschillen wordt verwezen naar de toelichting op de jaarrekening.

Publicatiedatum: 01-06-2021

Inhoud