Sitemap

Sitemap

Begroting 2020 Blz. 1  
Begroting 2020 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Aanbieding Blz. 4  
Aanbieding Blz. 5  
Uitgangspunten kerncijfers Blz. 6  
Samenvatting Blz. 7  
Financiële samenvatting 2020 - 2023 Blz. 8  
Beleidsmatige samenvatting Blz. 9  
Dekkingsplan begroting 2020 - 2023 Blz. 10  
Sluitende meerjarenraming in 2023 Blz. 11  
Leeswijzer Blz. 12  
1. Samenvatting begrotingssaldo Blz. 13  
2. Bepaling structureel begrotingsaldo Blz. 14  
3. Verloop cijfers van zomernota naar begroting 2020 Blz. 15  
4. Totaal overzicht nieuw beleid Blz. 16  
5. Toelichting primitieve begroting Blz. 17  
6. Toelichting nieuw beleid Blz. 18  
6.1 Ten laste van de begroting Blz. 19  
6.2 Reserve zonder bestemming / grondexploitatie Blz. 20  
6.3 Reserve afschrijving maatschappelijk nut Blz. 21  
6.4 Reserve sociaal domein Blz. 22  
6.5 Reserve riolering Blz. 23  
7. Toelichting maatregelen Blz. 24  
Programma 0 - Algemeen bestuur en organisatie Blz. 25  
Programma 0 - Algemeen bestuur en organisatie Blz. 26  
Bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 27  
Beleidskader Blz. 28  
Ambities en activiteiten Blz. 29  
Zelfstandigheid Blz. 30  
We blijven aangesloten bij lopende samenwerkingsverbanden Blz. 31  
Ondersteuning initiatieven Blz. 32  
Het ondersteunen van initiatieven in de samenleving Blz. 33  
Goed werkgeverschap Blz. 34  
Aanpassen/verbeteren arbeidsvoorwaarden Blz. 35  
Banen realiseren in het kader van de wet banenafspraak Blz. 36  
Opleiding en ontwikkeling van medewerkers Blz. 37  
Opstellen arbobeleidsplan voor de periode 2019-2023 Blz. 38  
Verbeteren HR gesprekscyclus Blz. 39  
Inperken inhuur Blz. 40  
Inperken externe inhuurkrachten tot maximaal 10% Blz. 41  
Dienstverlening Blz. 42  
Organiseren van een klankbordgroep, panel of platform Blz. 43  
Steeds meer producten en diensten bieden we digitaal aan Blz. 44  
We gaan onderzoek doen naar het inzetten van WhatsApp (voor bedrijven) en een chatfunctie op de website Blz. 45  
We nemen deel aan de burger- en ondernemerspeiling van ‘Waarstaatjegemeente’ Blz. 46  
We onderzoeken wat de wensen van onze inwoners en ondernemers zijn en passen onze dienstverlening daarop aan Blz. 47  
We zijn online dichterbij, meer zichtbaar en beter bereikbaar door de inzet van social media Blz. 48  
Indicatoren Blz. 49  
Wat mag algemeen bestuur en organisatie ons kosten? Blz. 50  
Afwijkingen t.o.v. begroting 2019 toegelicht (bedragen x € 1.000) Blz. 51  
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 52  
Programma 1 - Openbare orde en veiligheid Blz. 53  
Programma 1 - Openbare orde en veiligheid Blz. 54  
Bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 55  
Beleidskader Blz. 56  
Ambities en activiteiten Blz. 57  
Wijkagenten Blz. 58  
Opstellen integraal veiligheidsbeleid & uitvoeringsplan m.b.t. wijkagenten Blz. 59  
Veiligheidsbeleving Blz. 60  
Opstellen integraal veiligheidsbeleid & uitvoeringsplan m.b.t. veiligheidbeleving Blz. 61  
Behoud voorzieningen Blz. 62  
Behoud van de hulpverleningsposten en bewaken aanrijtijden Blz. 63  
Veiligheid Blz. 64  
Opstellen integraal veiligheidsbeleid en uitvoeringsplan Blz. 65  
We vragen onze inwoners zelf een bijdrage te leveren aan een veilige woon- en leefomgeving Blz. 66  
Voorlichting en bewustwording Blz. 67  
Samen met de betrokken partijen blijven we werken aan een veilige en rustige jaarwisseling in de gemeente Blz. 68  
Indicatoren Blz. 69  
Wat mag openbare orde en veiligheid ons kosten? Blz. 70  
Afwijkingen t.o.v. 2019 toegelicht (bedragen x € 1.000) Blz. 71  
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 72  
Programma 2 - Verkeer en vervoer Blz. 73  
Programma 2 - Verkeer en vervoer Blz. 74  
Bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 75  
Beleidskader Blz. 76  
Ambities en activiteiten Blz. 77  
A28 Blz. 78  
Actieve deelname aan het MIRT onderzoek Blz. 79  
Voor een nieuwe aansluiting op de rijksweg A28 wordt een college- en raadsvoorstel opgesteld Blz. 80  
Openbaar vervoer Blz. 81  
Onderzoek uitbreiding of aanpassing lijn 40 Blz. 82  
Bereikbaarheid Blz. 83  
Wij gaan na of er behoefte is aan meer aanvullende voorzieningen Blz. 84  
Treinhalte Blz. 85  
Bij een positief besluit over uitbreiding dienstregeling Leeuwarden – Zwolle zal de mogelijke realisatie van een station in Staphorst verder worden voorbereid Blz. 86  
Haven Blz. 87  
Bepalen mate van deelname uitbreiding haven Meppel, afhankelijk van de uitkomsten van een onderzoek naar de voordelen voor Staphorster bedrijven/ondernemingen Blz. 88  
Ontsluiting Rouveen Blz. 89  
In gesprek met de dorpsraad Rouveen en vragen naar hun wensen en ideeën over de verkeersafwikkeling in Rouveen Blz. 90  
Fietsplan Blz. 91  
Het huidige fietsplan actualiseren Blz. 92  
Wat mag verkeer en vervoer ons kosten? Blz. 93  
Afwijkingen t.o.v. 2019 toegelicht (bedragen x € 1.000) Blz. 94  
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 95  
Programma 3 - Economie en ondernemen Blz. 96  
Programma 3 - Economie en ondernemen Blz. 97  
Bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 98  
Beleidskader Blz. 99  
Ambities en activiteiten Blz. 100  
Bedrijventerreinen Blz. 101  
Er wordt ingezet op een spoedige realisatie van de bedrijventerreinen De Esch IV en V Blz. 102  
Startende ondernemers Blz. 103  
Informatieve bijeenkomsten organiseren voor ondernemers eventueel samen met het onderwijs Blz. 104  
We onderzoeken waar startende ondernemers behoefte aan hebben via een enquête en/of het houden van interviews Blz. 105  
Winkelhart Blz. 106  
De gemeente onderhoudt contact met ondernemers-verenigingen, participeert, ondersteunt en faciliteert en zij onderzoekt samen met de OSR de subsidiemogelijkheden. De OSR stelt een detailhandelsvisie op. Blz. 107  
Verkeersveiligheid winkelcentrum Blz. 108  
De gemeente onderhoudt contact met ondernemers-verenigingen, participeert, ondersteunt en faciliteert en zij onderzoekt samen met de OSR de subsidiemogelijkheden. De OSR stelt een detailhandelsvisie op. Blz. 109  
Nieuwe bestemmingen Blz. 110  
Indien agrarische bebouwing vrijkomt, kent de gemeente via de beleidsdocumenten Rood voor Rood en Vrijkomende Agrarische bebouwing kaders voor hergebruik van deze percelen/bebouwing Blz. 111  
Indicatoren Blz. 112  
Wat mag economie en ondernemen ons kosten? Blz. 113  
Afwijkingen t.o.v. 2019 toegelicht (bedragen x € 1.000) Blz. 114  
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 115  
Programma 4 - Onderwijs Blz. 116  
Programma 4 - Onderwijs Blz. 117  
Bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 118  
Beleidskader Blz. 119  
Ambities en activiteiten Blz. 120  
Basisonderwijs Blz. 121  
Uitvoering bestuursopdracht Primair Onderwijs Blz. 122  
Vakonderwijs Blz. 123  
Inventariseren bij het onderwijsveld en ondernemers of er behoefte is aan vakonderwijs Blz. 124  
Bibliotheken Blz. 125  
Behouden steunpunt in Rouveen (bibliotheek) Blz. 126  
Uitvoering geven aan het gesloten convenant laaggeletterdheid Blz. 127  
Updaten 'Visiedocument' op de bibliotheek in de gemeente Staphorst Blz. 128  
Indicatoren Blz. 129  
Wat mag onderwijs ons kosten? Blz. 130  
Afwijkingen t.o.v. 2019 toegelicht (bedragen x € 1.000) Blz. 131  
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 132  
Programma 5 - Sport, cultuur, recreatie en toerisme Blz. 133  
Bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 134  
Beleidskader Blz. 135  
Ambities en activiteiten Blz. 136  
Nieuw sport- en beweegbeleid Blz. 137  
Opstellen nieuw beleid om het bewegen en sporten van inwoners te stimuleren Blz. 138  
Bewegen in de openbare ruimte Blz. 139  
Openbare ruimten aantrekkelijker inrichten om bewegen en sporten te stimuleren Blz. 140  
Sport- en beweegvoorzieningen online in kaart brengen Blz. 141  
Culturele vormingsactiviteiten Blz. 142  
Formuleren nieuwe visie op kunst en cultuur Blz. 143  
Entree Staphorst Blz. 144  
Project culturele hart van Staphorst Blz. 145  
Project kop Muldersweg Blz. 146  
Stimuleren cultureel erfgoed Blz. 147  
Creëren kunstroute Blz. 148  
Wandelroute opzetten met Museum Staphorst en de Monumentenadviesraad Blz. 149  
Recreatiegebied Blz. 150  
Ontwikkelen aantrekkelijke recreatiegebieden Blz. 151  
Verblijf en recreatie Blz. 152  
Uitwerking concrete plannen verblijf & recreatie gemeente Staphorst Blz. 153  
Natuurgebied Blz. 154  
Opstellen plan voor een goed en toegankelijk natuurgebied Blz. 155  
Indicatoren Blz. 156  
Wat mag sport, cultuur, recreatie en toerisme ons kosten? Blz. 157  
Afwijkingen t.o.v. 2019 toegelicht (bedragen x € 1.000) Blz. 158  
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 159  
Programma 6 - Sociaal domein Blz. 160  
Programma 6 - Sociaal domein Blz. 161  
Bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 162  
Beleidskader Blz. 163  
Ambities en activiteiten Blz. 164  
Ontschotting decentralisaties Blz. 165  
Vorming van één toegang 0-100 Blz. 166  
Mantelzorgers Blz. 167  
Mantelzorgers Blz. 168  
Dagbesteding ouderen Blz. 169  
Dagbesteding ouderen Blz. 170  
Lokaal actieplan Blz. 171  
Lokaal actieplan: waardig ouder worden Blz. 172  
Verbeteren zorg en ondersteuning Blz. 173  
Verbeteren zorg en ondersteuning Blz. 174  
Preventief jeugdbeleid Blz. 175  
Preventief jeugdbeleid Blz. 176  
Kwaliteit jeugdzorg Blz. 177  
Kwaliteit jeugdzorg Blz. 178  
Begeleid wonen Blz. 179  
Begeleid wonen Blz. 180  
Reestmond Blz. 181  
Reestmond Blz. 182  
StaphorstWerkt! Blz. 183  
StaphorstWerkt! Blz. 184  
Werkzoekenden Blz. 185  
Werkzoekenden Blz. 186  
Integratiebeleid nieuwkomers Blz. 187  
Integratiebeleid nieuwkomers Blz. 188  
Armoedebestrijding Blz. 189  
Armoedebestrijding Blz. 190  
Schuldhulpverlening Blz. 191  
Schuldhulpverlening Blz. 192  
Indicatoren Blz. 193  
Wat mag het sociaal domein ons kosten? Blz. 194  
Afwijkingen t.o.v. 2019 toegelicht (bedragen x € 1.000) Blz. 195  
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 196  
Programma 7 - Gezondheid en milieu Blz. 197  
Bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 198  
Beleidskader Blz. 199  
Ambities en activiteiten Blz. 200  
Gezonde leefstijl Blz. 201  
Afspraken maken met het onderwijs om te komen tot 'gezonde scholen' Blz. 202  
Opstellen 'Lokaal gezondheidsplan' Blz. 203  
Platform Alcohol&Drugs verbreden naar platform Lokaal Gezondheidsbeleid Blz. 204  
Aanpak alcoholmisbruik en drugsgebruik Blz. 205  
Aanbieden preventieprogramma t.a.v. alcohol-, drugs- en schermgebruik Blz. 206  
Beleid gezondheid Blz. 207  
Gezondheidsaspect aandacht geven in de notities die daarover worden opgesteld Blz. 208  
Energieneutraal Blz. 209  
Opstellen uitvoeringsprogramma grootschalige energieopwekking Blz. 210  
Energietransitie Blz. 211  
Uitkomsten energieopwekking blijven zoveel mogelijk binnen de samenleving Blz. 212  
Zorgvuldige en spaarzame omgang energie Blz. 213  
Zonne-energie Blz. 214  
Verduurzamen Blz. 215  
Opstellen uitvoeringsprogramma verduurzamen gemeentelijk vastgoed (energieneutraal) Blz. 216  
Integrale aanpak Blz. 217  
Afvalstromen Blz. 218  
Continueren huidig systeem van omgekeerd inzamelen Blz. 219  
Indicatoren Blz. 220  
Wat mag gezondheid en milieu ons kosten? Blz. 221  
Afwijkingen t.o.v. 2019 toegelicht (bedragen x € 1.000) Blz. 222  
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 223  
Programma 8 - Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening Blz. 224  
Bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 225  
Beleidskader Blz. 226  
Ambities en activiteiten Blz. 227  
Woningbouw de Slagen Blz. 228  
Regelmatig overleg met de ontwikkelaar m.b.t. woningbouw de Slagen Blz. 229  
Behoefte woningbouw Blz. 230  
Woononderzoek en herijking van de Woonvisie Blz. 231  
Koop- en huurwoningen Blz. 232  
Overleg met (project)-ontwikkelaars en woonstichting Vechthorst over invulling programma Blz. 233  
Omgevingsvisie Blz. 234  
Geen afzonderlijke beleidsnota's, maar nagaan of nieuw beleid in de cyclus van de Omgevingsvisie opgenomen kan worden Blz. 235  
In het kader van EPOS aandacht besteden aan terugdringen van regelgeving en onderzoekplicht Blz. 236  
De Streek Blz. 237  
Transformatiebeleid binnen de Streek Blz. 238  
Ruimtelijke kwaliteit dorpskernen Blz. 239  
Ontwikkelen ruimtelijke plannen dorpskernen Blz. 240  
Revitalisatie recreatieparken Blz. 241  
Uitkomsten vitaliteitsscan bespreken en uitwerken tot een plan van aanpak voor Staphorst Blz. 242  
Rieten daken Blz. 243  
Samenstellen lijst met stimuleringsmogelijkheden voor behoud van rieten dak Blz. 244  
Verlagen leges vergunningen Blz. 245  
Onderzoek naar aanpassing leges bij onderhoud of opnieuw aanbrengen rieten dak Blz. 246  
Onderzoek naar eventuele aanpassing leges in verband met beschermd dorpsgezicht Blz. 247  
Indicatoren Blz. 248  
Wat mag volkshuisvesting en ruimtelijke ordening ons kosten? Blz. 249  
Afwijkingen t.o.v. 2019 toegelicht (bedragen x € 1.000) Blz. 250  
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 251  
Programma 9 - Overhead en financiën Blz. 252  
Bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 253  
Beleidskader Blz. 254  
Ambities en activiteiten Blz. 255  
Collegeprogramma Blz. 256  
Monitoring collegeprogramma Blz. 257  
Gelijkblijvende belastingdruk Blz. 258  
De tarieven voor de gemeentelijke belastingen en retributies worden enkel gecompenseerd voor de inflatie Blz. 259  
Wat mag overhead en financiën ons kosten? Blz. 260  
Afwijkingen t.o.v. 2019 toegelicht (bedragen x € 1.000) Blz. 261  
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 262  
Paragraaf 1 - Weerstandsvermogen en risicomanagement Blz. 263  
Inleiding op de paragraaf Blz. 264  
A | Ontwikkeling weerstandsvermogen 2020 Blz. 265  
B | Beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 266  
C | Risicobeheersing Blz. 267  
D | Kengetallen financiële positie Blz. 268  
Paragraaf 2 - Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 269  
Inleiding op de paragraaf Blz. 270  
Wegenbeheer Blz. 271  
Rioolbeheer Blz. 272  
Waterbeheer Blz. 273  
Groenbeheer Blz. 274  
Gebouwenbeheer Blz. 275  
Paragraaf 3 - Financiering Blz. 276  
Algemene inleiding op de paragraaf Blz. 277  
Uitgangspunten financieringsfunctie Blz. 278  
Uitvoering financieringsfunctie Blz. 279  
Paragraaf 4 - Bedrijfsvoering Blz. 280  
Bedrijfsvoering Blz. 281  
Organisatie algemeen Blz. 282  
Samenwerking Blz. 283  
Uitdagingen voor de ambtelijke organisatie Blz. 284  
Relevante beleidskaders Blz. 285  
Formatie-ontwikkeling Blz. 286  
Personeel | HRM Blz. 287  
Financien Blz. 288  
Programma dienstverlening Blz. 289  
Paragraaf 5 - Verbonden partijen Blz. 290  
Algemeen Blz. 291  
Ontwikkelingen bij (bestaande) verbonden partijen Blz. 292  
3 | Bestaande verbonden partijen - Gemeenschappelijke regelingen Blz. 293  
3 | Bestaande verbonden partijen - Vennootschappen en coöperaties Blz. 294  
3 | Bestaande verbonden partijen - Stichtingen en verenigingen Blz. 295  
Paragraaf 6 - Grondbeleid Blz. 296  
Algemene inleiding op de paragraaf Blz. 297  
In exploitatie zijnde gronden Blz. 298  
Strategische gronden Blz. 299  
Ontwikkelingen grondexploitatie Blz. 300  
Paragraaf 7 - Lokale heffingen Blz. 301  
Ontwikkelingen (beleid en uitvoering) binnen de lokale heffingen Blz. 302  
Onroerende zaakbelasting Blz. 303  
Afvalstoffenheffing Blz. 304  
Rioolheffing/- aansluitbijdrage Blz. 305  
Forensenbelasting Blz. 306  
Toeristenbelasting Blz. 307  
Marktgelden/standplaatsvergunningen Blz. 308  
Begraafrechten Blz. 309  
Hondenbelasting Blz. 310  
Overige heffingen/leges Blz. 311  
Overzicht van baten en lasten Blz. 312  
Overzicht baten en lasten Blz. 313  
Toelichting op het overzicht van baten en lasten Blz. 314  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 315  
Incidentele lasten per programma Blz. 316  
Indicentele baten per programma Blz. 317  
Toelichting op de incidentele lasten en baten Blz. 318  
Balans Blz. 319  
Balans per 31 december 2019 t/m 2023 Blz. 320  
Overige financiële aandachtspunten en ontwikkelingen Blz. 321  
Algemene uitkering (mei-circulaire 2019) Blz. 322  
Reserves Blz. 323  
Rentebeleid/ lijst van investeringen Blz. 324  
Niet gebruikte kapitaallasten: bestemming Blz. 325  
Bezuinigings- en ombuigingsmaatregelen voorgaande en huidige begroting(en) Blz. 326  
Taakvelden overzicht Blz. 327  
Lasten en baten naar taakvelden Blz. 328  
Lijst van investeringen Blz. 329  
Lijst van investeringen met doorgang Blz. 330  
Lijst van investeringen zonder doorgang Blz. 331  
Toelichtingen op de Lijst van Investeringen Blz. 332  
Formatieve knelpunten Blz. 333  
Herinrichting Staphorst Noordoost fase 3 Blz. 334  
Uitvoeren plan groot onderhoud openbaar groen Blz. 335  
Boombeheer buiten de bebouwde kom - achterstallig onderhoud Blz. 336  
Recreatie & Toerisme: gebiedsontwikkeling en kwaliteitsslag Blz. 337  
Extra inzet/capaciteit sociaal domein (jaarschijf 2020) Blz. 338  
(Door)ontwikkelen voorliggend veld sociaal domein Blz. 339  
Jaarschijven GRP Blz. 340  
Groot onderhoud begraafplaats Staphorst: renovatieplan 2e fase Blz. 341  
Uitbreiding begraafplaats Scholenweg Rouveen Blz. 342  
Energieloket 3.0 en inzet energiecoaches Blz. 343  
Aanschaf smalspoor trekker Blz. 344  
Dienstverlening Blz. 345  
Project verbeterplan IJVI/JOIN Blz. 346  
Voortgang investeringen Blz. 347  
Voortgang investeringen Blz. 348  
Ambities Blz. 349  
Voortgangsinformatie investeringen Blz. 350  
Nota Burgerkracht (2015) Blz. 351  
Project dienstverlening (procesoptimalisatie) (3 jr.) (2016) Blz. 352  
Strategisch communicatieplan: uitvoering (2016) Blz. 353  
Schaftkeet (2019) Blz. 354  
Puincontainer (2019) Blz. 355  
Veegzuig-combinatie t.b.v. mini-tractor (2017) Blz. 356  
Bestelbus gesloten (2-VSJ-36) (2019) Blz. 357  
Knijperbak + rotator (2019) Blz. 358  
Digitale agenda 2020 (2019) Blz. 359  
Koppeling IJVI en Decos Join (2018) Blz. 360  
Overgang taxeren op oppervlakte (wet WOZ) (2019) Blz. 361  
Vergroten veiligheidsbeleving (2019) Blz. 362  
Vergroten veiligheidsgevoel (2019) Blz. 363  
Fietsplan: actualisatie (2019) Blz. 364  
Herinrichting J.C. van Andelweg (2014) Blz. 365  
Vervanging brug Veldhuisweg door duiker (2017) Blz. 366  
Verkeersplan (2015) Blz. 367  
Fietspad ZSM (2017) Blz. 368  
Herinrichting Staphorst Noordoost fase 2 (2019) Blz. 369  
Onderzoek afslag A28 (2019) Blz. 370  
Bomenbeleidplan (2012) en Boombeheer fase 2 Blz. 371  
Zuidelijke ontsluiting CZ Rouveen (2016) Blz. 372  
Fietspad Kanlaan/Evenboersweg: uitvoeringskrediet (2017) Blz. 373  
Herinrichting Ebbinge Wubbenlaan (2018) Blz. 374  
Renovatie lichtmasten-areaal, fase 2 (2019) Blz. 375  
Sneeuwploeg nr. 2 t.b.v. tractor (2018) Blz. 376  
Reconstructie spoorwegovergang JJ Gorterlaan (2017) Blz. 377  
Voorbereidingskrediet herinrichting Korte Kerkweg (2017) Blz. 378  
Herinrichting Staphorst Noord, fase 1 (2017) Blz. 379  
Fietspad Heerenweg (2019) Blz. 380  
Fietspad Gorterlaan (2017) Blz. 381  
Uitvoeringskrediet fiets- en wandelpad Reggersweg (2018) Blz. 382  
Renovatie lichtmasten-areaal, fase 1 (2018) Blz. 383  
Renovatie diverse zandwegen (2018) Blz. 384  
Grond bij begraafplaats Rouveen (2018) Blz. 385  
Winterlogic-systeem (2018) Blz. 386  
Herinrichting Boslaan (2017) Blz. 387  
Herinrichting kruispunten Heerenweg (2019) Blz. 388  
Groot onderhoud kunstwerken (2016) Blz. 389  
Sneeuwploeg nr. 1 (t.b.v. vrachtauto) (2019) Blz. 390  
Opzetstrooier nr.1 (t.b.v. vrachtauto) (2019) Blz. 391  
Groot onderhoud bruggen Dedemsvaartweg (2018) Blz. 392  
Monitoring en evaluatie verkeer (2018) Blz. 393  
Straatmeubilair centrum Staphorst (2018) Blz. 394  
Carpoolplaats de Lichtmis (2015) Blz. 395  
Herinrichting omgeving station (2019) Blz. 396  
Haven: onderzoek economische mogelijkheden (2019) Blz. 397  
Promotie gemeente Staphorst (2019) Blz. 398  
Ondersteuning startende ondernemers (2019) Blz. 399  
Mutatieverw.kadaster rvk Staph./Reestdal (2017) Blz. 400  
Beveiliging bedrijventerrein (2018) Blz. 401  
Herziening detailhandelsvisie (2018) Blz. 402  
Leader III: lokale projectbijdragen (2018) Blz. 403  
Nieuwe bestemmingen vrijkomende agrarische gebouwen (2019) Blz. 404  
Detailhandelsvisie: uitvoering (2019) Blz. 405  
Glasvezel in buitengebied: onderzoek (2016) Blz. 406  
Bestuursopdracht uitvoeringsorganisatie Primair Onderwijs Staphorst (2018) Blz. 407  
Vakonderwijs, vak-havo, technasium (2019) Blz. 408  
Noorderslag: verlichting hoofdveld (2019) Blz. 409  
VV IJhorst, renovatie veld + uitbreiding verlichting (2019) Blz. 410  
Subsidie AMBC (2013) Blz. 411  
Culturele vormingsactiviteiten (2019) Blz. 412  
Klok van Wou (2018) Blz. 413  
Digiborden bibliotheek Staphorst (2019) Blz. 414  
Evenemententerrein "de Tippe": vervanging asfalt (2015) Blz. 415  
Meerjarenimpuls R en T: kwaliteitsverb. toer. routenetw. en recr. voorzieningen (2016) Blz. 416  
Herinrichting groenvoorziening Staphorst Zuid 1 (2017+2018) Blz. 417  
Opstellen en uitvoeren plan groot onderhoud openbaar groen (2019) Blz. 418  
Langjarig beheer en onderhoud landschapselementen (2019) Blz. 419  
Uitv. Landschapsplan: houtsingelproj. Rouv. - Staphorst 2017 + 2018 (2017) Blz. 420  
Aanvullend krediet particulier bomenbeleid (2017) Blz. 421  
Pilot langjarig landschapsbeheer (2018) Blz. 422  
Herplant: 600 bomen (2018) Blz. 423  
Flora- en faunawet: inventarisatie en uitvoeringsmaatregelen (2018) Blz. 424  
Snoeien en rooien van bomen (2018) Blz. 425  
Speeltoestellen vervangen (2018+2019) Blz. 426  
Aanleg ommetjes, speelplaatsen en trapveldjes (2019) Blz. 427  
Boombeheer: achterstallig onderhoud buiten bebouwde kom (2019) Blz. 428  
Boombeheer: achterstallig onderhoud binnen bebouwde kom (2019) Blz. 429  
Groenbeheerplan: opstellen (2019) Blz. 430  
Uitvoering programma recreatie en toerisme (2018) Blz. 431  
Activiteitenzone Rouveen (2018) Blz. 432  
Doorontwikkeling Sociaal Domein (2018) Blz. 433  
Extra inzet/capaciteit Sociaal Domein (2018) Blz. 434  
Ontwikkeling voorzieningen WMO (2018) Blz. 435  
Uitvoering GRP-V: jaarschijf 2016 (2016) Blz. 436  
Uitvoering GRP-V: jaarschijf 2017 (2017) Blz. 437  
Uitvoering GRP-V: jaarschijf 2018 (2018) Blz. 438  
Uitvoering GRP-V: jaarschijf 2019 (2019) Blz. 439  
Sisa-regeling Geluidsaneringsproject 70+ (2013) Blz. 440  
Uitvoering energieloket 2.1 (2017) Blz. 441  
Grond voor uitbreiding begraafplaats Rouveen (2018) Blz. 442  
Uitvoering programma duurzaamheid (2019) Blz. 443  
Energiebesparende maatregelen gemeentelijke gebouwen (2018) Blz. 444  
Windturbines/windenergie (2018) Blz. 445  
Verbod op asbestdaken (2018) Blz. 446  
Klimaatadaptie (2019) Blz. 447  
Permanent meetsysteem 't Wiede Gat (2019) Blz. 448  
Dynamische geurkaart (2019) Blz. 449  
Aanpak onderzoeksvermindering flora/fauna (2019) Blz. 450  
Startersleningen SVn 2017 (2017) Blz. 451  
Inrichting leefomgeving De Slagen (2018) Blz. 452  
Woonservicegebieden: uitv.plan (2011) Blz. 453  
EPOS (Efficiënte Procesinrichting Omgevingsrecht Staphorst) (2016 + 2017) Blz. 454  
Participatietraject Levensboomlocatie (2018) Blz. 455  
Nieuwe omgevingswet: implementatie (2018) Blz. 456  
B.p. de Slagen: maatr. verb. leefbaarheid (2016) Blz. 457  
Woonvisie (2019) Blz. 458  
Voorbereidingskrediet bedrijventerrein (2018) Blz. 459  
GeoVisie (2018) Blz. 460  
Doorontwikkeling organisatie (2016 + 2017) Blz. 461  
Digitalisering archieven vanaf 1940 (2016) Blz. 462  
Toekomstbestendig gemeentehuis (2017) Blz. 463  
Aanpassing raadszaal (2017) Blz. 464  
Gemeentehuis: vervanging meubiliar (2015) Blz. 465  
Egem I: aanschaf hard en software = I-NUP (2010) Blz. 466  
E-overheidsvoorzieningen (2009) Blz. 467  
Mercedes Vrachtauto (BZ-BH-51) (2019) Blz. 468  
Werkkleding buitendienst: aanschaf (2016) Blz. 469  
Pick-up bus groenploeg 8-VHF-35 (2018) Blz. 470  
2 Elektrische voertuigen participatiemedewerkers (2016) Blz. 471  
Publicatiedatum: 09-01-2020

Inhoud