Meer
Publicatiedatum: 09-01-2020

Inhoud

Uitgaven

3,7%

€ 1.458.630

3,7% Complete

Inkomsten

0,15%

€ 56.150

0,15% Complete

Saldo

70,02%

€ 1.402.480

Programma onderdelen

Programma 1 - Openbare orde en veiligheid

Uitgaven

3,7%

€ 1.458.630

3,7% Complete

Inkomsten

0,15%

€ 56.150

0,15% Complete

Saldo

70,02%

€ 1.402.480

Veiligheid is een voorwaarde voor een gezonde en dynamische samenleving. Samenwerking met de nationale politie, de veiligheidsregio en op het gebied van gezondheidszorg is van groot belang.

Bestuurlijk verantwoordelijk

Nr. Taakveld Portefeuillehouder
1.1 Crisisbeheersing en brandweer drs. T.C. Segers MBA
1.2 Openbare orde en veiligheid drs. T.C. Segers MBA

Beleidskader

Beleid Verordeningen
Beleidslijn toepassing Wet BIBOB Algemene Plaatselijke Verordening, 3e wijziging
Beleidsnotitie de keten in beeld Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen
Beleidsregel aanpak overlast Brandveiligheidsverordening 2010 gemeente Staphorst
Evenementenbeleid Wegsleepverordening Staphorst
Horecanotitie gemeente Staphorst Mandaat huisverbod
Meerjarenbeleidsplan integrale veiligheid 2019-2022
Preventie- en handhavingsbeleid alcohol en drugs 2015-2018
Uitvoering handhaving recreatief (nacht)verblijf buiten kampeerterreinen
Externe veiligheidsvisie gemeente Staphorst
Damoclesbeleid van gemeente Staphorst

Ambities en activiteiten

Wijkagenten

De politie is het meest effectief in de vorm van ‘blauw op straat’. In het bijzonder de wijkagent dient aanwezig, herkenbaar en zichtbaar te zijn. Het college blijft zich inzetten voor de aanwezigheid van het juiste aantal wijkagenten en het behouden van een politiepost in onze gemeente.

Veiligheidsbeleving

Handhaving is primair een taak van de politie. Ook daar waar het veiligheid betreft, is het van belang dat goed samengewerkt wordt. Wij nemen een proactieve rol in om samen met de politie de veiligheid en veiligheidsbeleving te vergroten.

Behoud voorzieningen

Wij zetten ons in voor het behoud van een goed opgeleide en toegeruste brandweer en brandweer- kazerne. Daarnaast zetten we ons in voor het behoud van een bemande ambulancepost. Voor beide hulpdiensten zien wij toe op naleving van de aanrijtijden.

Veiligheid

Wij zetten ons in voor het versterken van de veiligheid en het veiligheidsgevoel van onze inwoners. Hiervoor wordt de inzet en het gebruik van Burgernet en buurtpreventieapps gestimuleerd. Waar mogelijk en haalbaar versterkt de gemeente de veiligheid door de inzet van cameratoezicht op strategische posities in de gemeente.

Voorlichting en bewustwording

Wij gaan samen met betrokkenen, inwoners en organisaties aan de slag met voorlichting en werken aan bewustwording met betrekking tot de risico’s van vuurwerk, het persoonlijk letsel en brandgevaar. Wij denken hierbij bijvoorbeeld aan illegaal zwaar vuurwerk en aan het afsteken van vuurwerk nabij rietgedekte woningen, zoals aan De Streek.

Indicatoren

Verwijzingen Halt (per 10.000 inwoners, 12-17 jaar)

Aantal misdrijven in 2018 (per 1.000 inwoners)

Wat mag openbare orde en veiligheid ons kosten?

Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Meerjarenraming 2021 Meerjarenraming 2022 Meerjarenraming 2023
Lasten 1.254.643 1.354.519 1.458.630 1.480.359 1.502.420 1.524.802
Baten -76.647 -60.750 -56.150 -56.992 -57.847 -58.715
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 1.177.995 1.293.769 1.402.480 1.423.367 1.444.573 1.466.087
Stortingen 231.056 0 0 0 0 0
Onttrekkingen 0 -20.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
Mutaties reserves 231.056 -20.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000

Afwijkingen t.o.v. 2019 toegelicht (bedragen x € 1.000)

Omschrijving Voordeel Nadeel
Het nadeel van dit programma  is toegenomen met met € 118 van € 1.274 tot € 1.392. De belangrijkste afwijkingen zijn:    
Toename lasten: Veiligheidsregio IJsselland - hogere bijdrage € 25; loonkosten openbare orde en veiligheid € 91.
  € 116

Betrokkenheid verbonden partijen

Veiligheidsregio IJsselland te Zwolle
Betrokkenheid Veiligheidsregio als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstelling/effecten

Meer (financiële) informatie over de verbonden partijen is opgenomen in Paragraaf 5 | Verbonden partijen.