Uitgaven

30,93%

€ 12.189.586

30,93% Complete

Inkomsten

5,98%

€ 2.236.600

5,98% Complete

Saldo

496,94%

€ 9.952.986

Programma 6 - Sociaal domein

Uitgaven

30,93%

€ 12.189.586

30,93% Complete

Inkomsten

5,98%

€ 2.236.600

5,98% Complete

Saldo

496,94%

€ 9.952.986

Inhoud

In 2015 zijn Rijkstaken overgeheveld naar de gemeente in het kader van de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning en Participatiewet. Aanleiding tot het overhevelen van taken naar de gemeente waren de grote uitdagingen waar het Sociaal Domein voor staat. ‘Meer van hetzelfde’ is niet langer mogelijk: het moet anders! Steeds duidelijker wordt dat de traditionele benadering met veel professionele hulp en ondersteuning leidt tot meer afhankelijkheid en bovendien financieel niet langer houdbaar is. De transformatie in het sociaal domein moet ertoe leiden dat de samenleving zelf ervaren problemen oplost in plaats van dat de gemeente oplossingen aanbiedt. Dat problemen worden voorkomen zodat dure voorzieningen niet nodig zijn. Het invulling geven aan de transformatie is (nog steeds) een leerproces. Het merendeel van de gemeenten slaagt er ook nog niet goed in om hier richting aan te geven en hebben te kampen met grote tekorten in het sociaal domein. Het helpt daarbij niet dat de middelen om er goed invulling aan te geven niet ter beschikking staan aangezien bij de overheveling van de budgetten grote kortingen zijn toegepast. Ook helpt het niet dat het beleid van de rijksoverheid belemmerend werkt (bijv. het wmo abonnementstarief) bij het stimuleren van de inwoner om de eigen verantwoordelijkheid te pakken.

De komende jaren staan in het teken van preventie en vroegsignalering om aan de voorkant de transformatie vol in te zetten. De investeringen die daarop voor de komende jaren gepland staan moeten op termijn leiden tot de besparingen die nodig zijn om binnen de beschikbare budgetten te blijven.

Bestuurlijk verantwoordelijk

Nr. Taakveld Portefeuillehouder
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie drs. T.C. Segers MBA/ mr. A. Mussche
6.2 Wijkteams mr. A. Mussche
6.3 Inkomensregelingen mr. A. Mussche
6.4  Begeleide participatie mr. A. Mussche
 6.5  Arbeidsparticipatie mr. A. Mussche
 6.6  Maatwerkvoorzieningen (WMO) mr. A. Mussche
 6.71  Maatwerkdienstverlening 18+ mr. A. Mussche
 6.72  Maatwerkdienstverlening 18- mr. A. Mussche

Beleidskader

Beleid Verordeningen
Beleidsnotitie Handhaven Wet Werk en Bijstand Algemene subsidieverordening gemeente Staphorst
Beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van een sociaal medische indicatie Maatregelenverordening Participatiewet/IOAW/IOAZ gemeente Staphorst 2015
Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2019 Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Beleidsplan Participatiewet gemeente Staphorst 2015-2016 Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Staphorst
Beleidsregel Subsidieverstrekking Sociaal Cultureel Werk Verordening Fonds Deelname Maatschappelijke Activiteiten Staphorst 2016
Beleidsregels ambtshalve vermindering gemeentelijke belastingen Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Staphorst 2015
Beleidsregels integrale schuldhulpverlening gemeente Staphorst Verordening individuele studietoeslag gemeente Staphorst 2015
Beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang sociaal medische indicatie Verordening jeugdhulp gemeente Staphorst
Nota Participatiebudget gemeente Staphorst Verordening maatschappelijke ondersteuning
Nota Preventief Jeugdbeleid gemeente Staphorst 2014-2019 Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Staphorst 2015
Preventie- en handhavingsbeleid alcohol en drugs 2015-2018 Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive gemeente Staphorst 2015
Wmo-beleidsplan 2015-2018 Omzien naar elkaar Re-integratie PW, IOAW, IOAZ gemeente Staphorst
Beleidsnota mantelzorg 2016-2020
Beleidsnotitie laaggeletterdheid
Besluit Gegevensverstrekking samenwerking kwijtschelding Staphorst - GBLT

Ambities en activiteiten

Ontschotting decentralisaties

We zorgen voor meer maatwerkoplossingen door te werken aan ontschotting van de decentralisaties. De kwaliteit en beschikbaarheid van zorg en ondersteuning staat daarbij voorop. De toegang moet laagdrempelig en vindbaar zijn. De samenvoeging van het CJG en CWO tot één loket zetten we daarom door.

Mantelzorgers

Wij constateren dat (jonge) mantelzorgers een stevige belasting kennen en vinden dat zij meer ondersteuning verdienen. Wij gaan daarom samen met partners, mantelzorgers en inwo­ners, de mogelijkheden verkennen om te komen tot een goed en ruim mantelzorgbeleid. Een belangrijk onderdeel daarvan is de beschikbaarheid van respijtzorg.

Dagbesteding ouderen

Wij komen tot een overeenkomst met het maatschappelijk mid­denveld om gezamenlijke dagbesteding voor ouderen beschik­baar te houden en zo nodig uit te breiden in onze kernen.

Lokaal actieplan

Ouderen kunnen waardig ouder worden in de gemeente Stap­horst. Daarvoor gaan we een lokaal actieplan opstellen, dat aan­sluiting heeft met het landelijk manifest. In het actieplan zullen onder meer maatregelen worden opgenomen die zich richten op de strijd tegen eenzaamheid, de verbetering van de fysieke en digitale toegankelijkheid van voorzieningen en het streven naar een dementie-vrien­delijke gemeente.

Verbeteren zorg en ondersteuning

Wij streven naar het verbeteren van de zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag. In samenwerking met partners en andere overheden onderzoekt de gemeente op welke wijze tot de juiste aanpak kan worden gekomen.

Preventief jeugdbeleid

We ontwikkelen samen met inwoners, scholen, verenigingen en hulpverleners een nieuw preventief jeugdbeleid vanuit het uitgangspunt dat preventieve maatregelen zorgvragen kunnen voorkomen. Het Centrum voor Jeugd en Gezin en het Jongerenwerk vervullen een onmisbare rol in deze preventieve taak.

Kwaliteit jeugdzorg

We streven naar het behoud van de kwaliteit van de jeugdzorg. We doen dat zoveel mogelijk binnen de financiële kaders. Om in de toekomst ook grip te houden, komen we tot een goede analyse en overzicht van de sturingsmogelijkheden.

Begeleid wonen

Wij gaan onderzoeken of er behoefte is aan woonruimte voor jongvolwassenen die daarbij enige vorm van begeleiding nodig hebben. Ook kijken we op welke wijze dit het best kan worden vormgegeven. Dit vanuit het oogpunt van zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk de juiste zorg kunnen ontvangen.

Reestmond

Wij zetten ons in voor Reestmond. Dit is een belangrijke werkgever voor mensen met een arbeid beperking. Bij toekomstige veranderingen in deze organisatie is het welzijn van medewerkers leidend.

StaphorstWerkt!

Wij zijn trots op de wijze waarop ondernemers via ‘StaphorstWerkt! een bijdrage leveren in de uitvoering van de Participatiewet. We ondersteunen als gemeente dit initiatief en onderzoeken mogelijkheden om dit de komende tijd verder uit te breiden. Drempels die ondernemers hierin ervaren nemen we als gemeente zoveel mogelijk weg.

Werkzoekenden

Wij stellen de komende periode beleid op met betrekking tot de zogenoemde ‘tegenprestatie’ voor mensen die, ondanks alle inspanningen, er niet in slagen een betaalde baan te vinden. Ook zij kunnen een bijdrage leveren aan de Stap­horster samenleving.

Integratiebeleid nieuwkomers

We investeren in een goed integratiebeleid voor nieuwkomers. Hierbij werken we samen met Vluchte­lingenwerk. We streven naar een zo goed mogelijke integratie, waarbij aandacht is voor huisvesting, taalbe­heersing, scholing, werk en ontmoetingen met de lokale samenleving. Echte integratie vraagt om meer dan alleen het spreken van de taal of het vinden van een baan. Inte­gratie gaat ook over opvoeding in het eigen gezin, omgaan met buren en het respect voor de waarden en tradities van onze samenleving. Nieuwkomers moeten niet automatisch voorrang krijgen bij een sociale huurwoning, maar gemeenten hebben wel de taak hen woonruimte te geven. Wij streven ernaar dat deze woonruimtes in de hele gemeente verspreid liggen en ook niet ten koste gaan van anderen op de wachtlijst voor een huurwoning.

Armoedebestrijding

We willen armoede bestrijden en zorgen voor mogelijkheden voor inwoners om ondanks armoede mee te doen aan de samenleving. De gelden van het Rijk zetten we hiervoor effectief in. We blijven hiervoor actief met het Fonds Deelname Maatschappelijke Activiteiten. We zetten de doelmatigheid voorop en herzien hiervoor de procedure door ook intermediairs de mogelijkheid te geven een aanvraag in te die­nen. Tevens geven we meer bekendheid aan de minimavoorzieningen bij inwoners, scholen en vereni­gingen.

Schuldhulpverlening

We staan voor een goede schuldhulpverlening om mensen met problematische schulden weer perspec­tief te geven. Hierbij werken we samen met kerken, Humanitas en andere maatschappelijke organisa­ties. Het maximale rentepercentage op sociale kredieten die namens de gemeente worden verstrekt, wordt verlaagd.

Indicatoren

Wettelijk is voorgeschreven dat in gemeentelijke begroting beleidsindicatoren moeten worden opgenomen, ook is voorgeschreven welke dat zijn. Onderstaand staan de indicatoren voor het sociaal domein weergegeven. Deze zijn deels verouderd (2013-2015). Helaas zijn er geen recentere data beschikbaar.

Banen (aantal per 1.000 inwoners, 15-64 jaar)

% Jongeren met delict voor rechter (12-21 jaar)

% Kinderen in een uitkeringsgezin (tot 18 jaar)

% Werkloze jongeren

% Netto arbeidsparticipatie

Bijstandsuitkeringen (per 1.000 inwoners, 18 jaar en ouder)

Aantal re-integratievoorzieningen (per 1.000 inwoners, 15-65 jaar)

% Jongeren met jeugdhulp (tot 18 jaar)

% Jongeren met jeugdbescherming (tot 18 jaar)

% Jongeren met jeugdreclassering (12-22 jaar)

Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement (per 1.000 inwoners)

Wat mag het sociaal domein ons kosten?

Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Meerjarenraming 2021 Meerjarenraming 2022 Meerjarenraming 2023
Lasten 11.399.512 11.183.600 12.189.586 12.232.248 12.215.699 12.251.662
Baten -2.488.535 -2.276.400 -2.236.600 -2.270.149 -2.304.212 -2.338.764
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 8.910.977 8.907.200 9.952.986 9.962.099 9.911.487 9.912.898
Stortingen 363.451 0 15.000 15.000 15.000 15.000
Onttrekkingen -1.254.067 -350.000 0 0 0 0
Mutaties reserves -890.616 -350.000 15.000 15.000 15.000 15.000

Afwijkingen t.o.v. 2019 toegelicht (bedragen x € 1.000)

Omschrijving Voordeel Nadeel
Het tekort van dit programma is toegenomen met € 1.411 van € 8.557 tot € 9.968. De belangrijkste oorzaken zijn:    
Hogere lasten: hogere loonkosten alle taakvelden van dit programma € 416; hoger kosten sociale werkvoorziening (Reestmond) € 720 en hogere kosten jeugdzorg €550. Nieuw zijn de kosten kinderopvang € 20 en toegang C.W.O ook € 20.   € 1.726
Lagere lasten: minder is geraamd voor Toegang jeugdzorg € 155 en Individuele begeleiding WMO € 200 € 355  
Lagere baten: Eigen bijdrage CAK € 25.   € 25

Betrokkenheid verbonden partijen

Werkvoorzieningsschap Reestmond te Meppel
Betrokkenheid Reestmond als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstellingen/effecten
Regionaal Serviceteam Jeugd (RSJ) IJsselland
Betrokkenheid Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg (RSJ ) als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstellingen/effecten

Meer (financiële) informatie over de verbonden partijen is opgenomen in Paragraaf 5 | Verbonden partijen.

Publicatiedatum: 09-01-2020

Inhoud