Uitgaven

12,18%

€ 4.801.341

12,18% Complete

Inkomsten

77,82%

€ 29.113.319

77,82% Complete

Saldo

1213,86%

€ -24.311.978

Programma 0 - Algemeen bestuur en organisatie

Uitgaven

12,18%

€ 4.801.341

12,18% Complete

Inkomsten

77,82%

€ 29.113.319

77,82% Complete

Saldo

1213,86%

€ -24.311.978

Inhoud

Een goed bestuur is er voor haar samenleving en bestuurt op democratische en transparante wijze met het algemeen belang voor ogen. Dat doen we lokaal met onze inwoners en ondernemers. In de regio werken we samen met de provincie, andere gemeenten en overheden. Wij zijn dienstbaar aan de Staphorster samenleving.

De ‘kapstok’ van de doorontwikkeling is onze missie en visie. Deze is tegelijk met de omgevingsvisie vastgesteld als de missie en visie van de gemeente Staphorst.

Missie
De mission statement (slogan) luidt: ‘Kleurrijk Staphorst biedt met stip ruimte om samen te leven’.

De missie:
- Staphorst is een gemeente met karakter, lef, vernieuwend en ondernemend;
- Wij geven de Staphorster samenleving ruimte en vertrouwen om verantwoordelijkheid te nemen. Inwoners en bedrijven die ons nodig hebben, kunnen op ons rekenen. We versterken en versnellen initiatieven in de samenleving en werken samen aan resultaat;
- Wij zetten ons in voor het proces van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’.

Visie
Een visie geeft een ambitieus beeld van de gewenste organisatie en richt zich op het benutten van kansen en op de toekomst. Het geeft antwoord op vragen als; welke ontwikkelingen zijn belangrijk en van invloed, welke ambities heeft de organisatie en welke kerntaken dienen geïdentificeerd en uitgewerkt te worden.

De visie van gemeente Staphorst luidt:
De samenleving ontwikkelt zich voortdurend. De gemeente Staphorst beweegt flexibel mee en maakt gebruik van de kracht van die samenleving: de gemeente ontwikkelt zich van een regisserende, bepalende overheid naar een loslatende, voorwaardenscheppende, burgergerichte overheid.

In verbondenheid met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties nemen we verantwoordelijkheid voor de woon-, werk- en leefomgeving.

Kernwaarden en cultuur
De belangrijkste kernwaarden vormen de basis voor de cultuur die past bij de missie en die bijdragen aan het welslagen van de visie. Het sturen op de kernwaarden draagt bij aan de gewenste cultuur; een cultuur die het verlengde van de missie en visie vormt en de doelen van de organisatie zal realiseren. We versterken waar we goed in zijn.

De kernwaarden waar de gemeente Staphorst voor staat zijn:
-Verantwoordelijkheid
- Daadkracht
- Vertrouwen
- Participatie

Bestuurlijk verantwoordelijk

Nr. Taakveld Portefeuillehouder
0.1 Bestuur drs. T.C. Segers MBA
0.2 Burgerzaken ing. L. Mulder
0.5 Treasury ing. L. Mulder
0.61 OZB woningen ing. L. Mulder
0.62 OZB niet-woningen ing. L. Mulder
0.64 Belastingen overig ing. L. Mulder
0.7 Alg. Uitk. en Ov. Uitk. Gem. fonds ing. L. Mulder
0.8 Overige baten en lasten ing. L. Mulder
0.10 Mutatie reserves ing. L. Mulder
0.11 Resultaat baten en lasten ing. L. Mulder

Beleidskader

Beleid Verordeningen
Beleidsregels aanwijzen belastingplichtige in een keuze situatie Regeling openstelling elektronisch verkeer Belastingen en WOZ
Beleidsregels briefadres GBA Reglement burgerlijke stand
Beleidsregels gevonden en verloren voorwerpen Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad
Beleidsregels verminderen OZB-gebruik niet-woning Verordening fractieondersteuning 2018
Coalitieakkoord 2018-2022 Verordening basisregistratie personen (BRP)
Regeling beheer GBA Regeling jongerenraad Staphorst
Privacybeleid gemeente Staphorst Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2019
Verordening naamgeving en nummering (adressen)
 Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Staphorst
 Verordening op de ambtelijke bijstand 2018
 Verordening op de heffing en invordering van de onroerende zaakbelastingen 2018
Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2016
Verordening Rekenkamercommissie gemeente Staphorst 2017
Verordening klankbordgesprekken burgemeester en gemeenteraad Staphorst

Ambities en activiteiten

Zelfstandigheid

Wij zetten ons in voor het behoud van zelfstandigheid. Wij werken strategisch efficiënt samen, daar waar dat waarde toevoegt voor onze gemeente of waarmee we samenwerken. Samenwerking mag niet ten koste gaan van de zeggenschap van de gemeenteraad en de identiteit van de gemeente Staphorst.

Ondersteuning initiatieven

Wij stimuleren en ondersteunen initiatieven uit de samenleving en participatie met de samenleving. Daarom richten wij het komend jaar een ontwikkelfonds voor initiatieven uit de samenleving op.

Goed werkgeverschap

Wij zetten de komende tijd in op het duurzaam verbeteren van het vakmanschap in onze organisatie door ruimte te blijven bieden voor persoonlijke ontwikkeling, opleiding en door het creëren van meer experimenteerruimte. Wij zetten daarnaast in op ‘goed werkgeverschap’, vanuit de overtuiging dat een aantrekkelijke werkgever de beste medewerkers aan kan trekken.

Inperken inhuur

Het percentage van de loonsom dat wordt uitgegeven aan externe inhuur is van 17% in 2017 gedaald naar 15% in 2018. Het streven is om dit percentage verder terug te dringen naar 10% door kritische te kijken naar andere mogelijkheden dan inhuur. Door de steeds groter wordende krapte op de arbeidsmarkt is het lastig om ontstane vacatures op korte termijn in te vullen. Voor de voortgang van de werkzaamheden en om te kunnen voldoen aan de wettelijke termijnen is het noodzakelijk de vacatureperiode te overbruggen met inhuurkrachten. Het terugdringen naar 10% gaat hierdoor minder snel dan verwacht.

 

Dienstverlening

Wij zetten de komende tijd nog nadrukkelijker in op het inspelen op de behoeften van de inwoners en ondernemers. Dit geldt ook voor de (digitale) bereikbaarheid en toegankelijkheid van de organisatie. We werken met medewerkers die verantwoordelijkheid nemen voor een breder onderwerp of een doelgroep. Dit in navolging van bijvoorbeeld de ‘accountmanager bedrijven’ en de ‘ruimtecoaches.’

Indicatoren

Formatie (fte per 1.000 inwoners)
Gebied 2018 2019 2020
Staphorst 6,94 7,69 7,88

Bezetting (fte per 1.000 inwoners)
Gebied 2018 2019 2020
Staphorst 6,94 7,15 7,23

Organisatiekosten (kosten per inwoner)
Gebied 2018 2019 2020
Staphorst 302 327 348

Kosten externe inhuur (x € 1.000)
Gebied 2017 2018 2019
Staphorst 1681 1088 925

Wat mag algemeen bestuur en organisatie ons kosten?

Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Meerjarenraming 2021 Meerjarenraming 2022 Meerjarenraming 2023
Lasten 2.421.799 2.871.793 3.819.341 3.890.590 3.983.655 3.979.216
Baten -24.101.873 -25.075.441 -25.940.945 -26.788.468 -27.797.627 -29.202.781
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -21.680.073 -22.203.648 -22.121.604 -22.897.878 -23.813.972 -25.223.565
Stortingen 225.056 0 0 0 0 0
Onttrekkingen -81.193 -146.193 -81.193 -81.194 0 0
Mutaties reserves 143.863 -146.193 -81.193 -81.194 0 0

Afwijkingen t.o.v. begroting 2019 toegelicht (bedragen x € 1.000)

 Omschrijving Voordeel Nadeel
Het voordeel van dit programma is afgenomen met € 147 van € 22.350 naar € 22.203. De belangrijkste afwijkingen zijn:    

Hogere lasten:  stijging met € 948 van € 2.871 naar € 3.819.  De oorzaak hiervan is hogere vergoeding van raadsleden en hogere personeelslasten.

 

€ 1.085

Hogere baten: stijging met € 859 van € 25.226 naar € 26.085. Betreft hogere uitkering gemeentefonds € 660 en hogere opbrengst OZB  € 500, grotendeel als gevolg van extra tariefsverhoging met 10%. De opbrengst beleggingen zijn € 130 lager.

€ 919

 
Betrokkenheid verbonden partijen

N.V. BNG te Den Haag
Betrokkenheid Bank Nederlandse Gemeenten als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstellingen/effecten
N.V. Rendo te Meppel
Betrokkenheid Rendo als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstellingen/effecten
N.V. Vitens te Zwolle
Betrokkenheid Vitens als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstellingen/effecten
N.V. Enexis te 's-Hertogenbosch
Betrokkenheid Enexis als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstellingen/effecten
Wadinko B.V. te Zwolle
Betrokkenheid Wadinko als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstellingen/effecten

Meer (financiële) informatie over de verbonden partijen is opgenomen in Paragraaf 5 | Verbonden partijen.

Publicatiedatum: 09-01-2020

Inhoud