Uitgaven

14,96%

€ 5.897.219

14,96% Complete

Inkomsten

0,19%

€ 70.715

0,19% Complete

Saldo

290,91%

€ 5.826.504

Programma 9 - Overhead en financiën

Uitgaven

14,96%

€ 5.897.219

14,96% Complete

Inkomsten

0,19%

€ 70.715

0,19% Complete

Saldo

290,91%

€ 5.826.504

Inhoud

Bestuurlijk verantwoordelijk

Nr. Taakveld Portefeuillehouder
0.4 Overhead  -
Onderverdeeld in: Personeel drs. T.C. Segers MBA
Informatievoorziening drs. T.C. Segers MBA
Organisatie drs. T.C. Segers MBA
Financiën ing. L. Mulder
Algemene zaken drs. T.C. Segers MBA
Communicatie drs. T.C. Segers
Huisvesting ing. L. Mulder

Beleidskader

Beleid Verordeningen
Algemene Regeling Budgethouderschap (ARB) Archiefverordening gemeente Staphorst 2019
Gedragscode publicatie persoonsgegevens op raadgedeelte website Controleverordening gemeente Staphorst 2006
Gedragscode Integriteit medewerkers gemeente Staphorst' Financiële verordening gemeente Staphorst 2017
Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Staphorst 2018 Inspraakverordening gemeente Staphorst
Mandaatbesluit gemeente Staphorst Mandaatbesluit gemeente Staphorst
Nota Burgerkracht 2015-2016 Regeling klachtbehandeling 2006
Nota Verbonden Partijen 2016 Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst
Notitie Juridische Kwaliteitszorg en Plan van Aanpak Verordening elektronische kennisgeving 2014
Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening
Verordening op de heffing en invordering van leges 2019
Verordening op de heffing en invordering van leges 2019 (1e wijziging)
Gedragscode integriteit politieke ambtsdragers van de gemeente Staphorst 2019
Verordening auditcommissie gemeente Staphorst 2018

Ambities en activiteiten

Collegeprogramma

Het college komt met een collegeprogramma waarin zij de ambitie uit dit akkoord vertaalt in een realistische, programmatische aanpak. Dit college­programma sluit af met een financiële paragraaf. Hierin vertaalt het college dat wat wij willen doen en bereiken in een programmabegroting. Het college legt het collegeprogramma ter bespreking voor aan de gemeenteraad.

Gelijkblijvende belastingdruk

Wij zijn van plan te werken met een gelijkblijvende belastingdruk voor onze inwoners. Dat houdt concreet in dat de gemeentelijke belastingen in principe met niet meer dan het inflatiepercentage worden verhoogd.

Wat mag overhead en financiën ons kosten?

Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Meerjarenraming 2021 Meerjarenraming 2022 Meerjarenraming 2023
Lasten 5.665.277 5.754.242 5.897.219 5.976.758 6.103.271 6.104.419
Baten -282.412 -47.040 -70.715 -71.776 -72.853 -73.945
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 5.382.865 5.707.202 5.826.504 5.904.982 6.030.418 6.030.474
Stortingen 459.056 201.000 270.000 270.000 270.000 270.000
Onttrekkingen -716.408 -447.000 -453.061 -478.268 -583.740 -490.154
Mutaties reserves -257.352 -246.000 -183.061 -208.268 -313.740 -220.154

Afwijkingen t.o.v. 2019 toegelicht (bedragen x € 1.000)

Omschrijving Voordeel Nadeel
Het tekort van dit programma is toegenomen met € 182 van € 5.461 tot € 5.643. De belangrijkste oorzaken zijn:    

Hogere lasten: Loonkosten taakveld overhead € 144.  Automatiseringskosten € 32.

  € 176

Betrokkenheid verbonden partijen

Geen verbonden partijen in dit programma.

Publicatiedatum: 09-01-2020

Inhoud