Uitgaven

11,47%

€ 4.521.809

11,47% Complete

Inkomsten

8,82%

€ 3.301.660

8,82% Complete

Saldo

60,92%

€ 1.220.149

Programma 7 - Gezondheid en milieu

Uitgaven

11,47%

€ 4.521.809

11,47% Complete

Inkomsten

8,82%

€ 3.301.660

8,82% Complete

Saldo

60,92%

€ 1.220.149

Inhoud

Bestuurlijk verantwoordelijk

Nr. Taakveld Portefeuillehouder
7.1 Volksgezondheid mr. A. Mussche
7.2 Riolering ing. L. Mulder
7.3 Afval ing. L. Mulder
7.4 Milieubeheer ing. L. Mulder
7.5 Begraafplaatsen ing. L. Mulder

Beleidskader

Beleid Verordeningen
Beleidsnota tijdelijke grondopslagen gemeente Staphorst Verordening beheer gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Staphorst
Beleidsnotitie aansluiten van percelen op de (druk)riolering Afvalstoffenverordening gemeente Staphorst 2016
Beleidsplan fysieke leefomgeving 2018 Verordening geurhinder en veehouderij 2016
Beleidsregels voor het verlenen van uitstel van betaling voor aanslagen rioolaansluitrecht Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2019
Bodembeleid Verordening dode gezelschapsdieren Staphorst 2016
Duurzaamheidsvisie gemeente Staphorst Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2019
Geluidbeleid in het kader van de wet geluidhinder Verordening op de heffing en invordering van een rioolaansluitrecht 2019
Geurgebiedsvisie gemeente Staphorst (2009 + aanvulling 2012) Verordening rioolheffing 2017
Rioleringsplan Staphorst 2016-2020
Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Staphorst 2016
Uitvoeringsbesluit beheer begraafplaatsen
Uitvoeringsbesluit voor grafbedekkingen gemeentelijke begraafplaatsen Staphorst
Uitvoeringsprogramma fysieke leefomgeving 2017
Concept beleidsplan fysieke leefomgeving 2018

Ambities en activiteiten

Gezonde leefstijl

Wij hebben het doel bewustwording te vergroten op het gebied van een gezonde levensstijl en het belang van voldoende bewegen. Hiervoor komen we met een Integraal gezondheidsplan waarbij het ‘positief gezondheid denken’ centraal staat en de nadruk ligt op preventie.

Aanpak alcoholmisbruik en drugsgebruik

We blijven het beleid voortzetten om meer te investeren in de aanpak tegen alcoholmisbruik en drugsgebruik. De bewustwor­ding van risico’s van alcohol, drugs en schermgebruik, waaronder gameverslaving, willen we vergroten.

Beleid gezondheid

Bij de inrichting van het publieke domein zorgen wij voor extra aan­dacht op het gebied van de gezondheid. Bij beleidsplannen nemen we dit als paragraaf op en schatten we de toegevoegde waarde van het plan op de volksgezondheid in.

Energieneutraal

In de komende periode starten wij het proces om te komen tot het behalen van de doelstelling om in 2050 energieneutraal te zijn. We stellen hiervoor korte en middellange termijndoelen op.

Energietransitie

Onze ambitie is om vanuit de samenleving zelf - via gedrag, houding en acceptatie - de energietransitie te bewerkstelligen, in plaats van dit aan de samenleving op te leggen. Door de verantwoordelijkheid en uitvoering in de samenleving terug te leggen, kan er draagvlak worden gevonden. Dit willen wij samen oppakken met de provin­cies en waterschappen om in de regio de verbindingen met de inwoners en het bedrijfsleven te leggen.

Zorgvuldige en spaarzame omgang energie

Het is van belang om zorgvuldig en spaarzaam om te gaan met energie. Om die reden investeren we in bewustwording van inwoners en ondernemers om hen te inspireren maat­regelen te treffen die leiden tot energiebesparing of andere verduurzaming. De gemeente Staphorst zal hierbij nadrukke­lijk aansluiten bij de plannen van de provincie. Dit maakt onderdeel uit van de ambitie om energieneutraal te worden.

Zonne-energie

Zonne-energie is een belangrijke vorm van energieopwekking in de energietransitie. Het uitgangspunt hierbij is dat ‘dakgebonden’-instal­laties de voorkeur hebben boven ‘grondgebonden’-installaties op land­bouwgrond. Dit maakt onderdeel uit van de ambitie om energieneutraal te worden.

Verduurzamen

Wij stellen een actieplan op om te bezien op welke wijze we (overheids)gebouwen, zoals het gemeente­huis, scholen en sportaccommodaties gaan verduurzamen. Dit doen we in samenspraak met de gebrui­kers en andere belanghebbenden.

Integrale aanpak

Bij de uitvoering van maatregelen die de duurzaamheid bevorderen zoeken we naar sterke verbindin­gen met andere beleidsvelden (bijv. woningrenovatie, verduurzaming monumenten, verlichting). Dit maakt onderdeel uit van de ambitie om energieneutraal te worden.

Afvalstromen

We continueren de huidige vorm van afvalinzameling en bevorderen gescheiden afvalstromen en het verminderen van restafval.

Indicatoren

Omvang huishoudelijk restafval (kg per inwoner)

% Hernieuwbare elektriciteit

Wat mag gezondheid en milieu ons kosten?

Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Meerjarenraming 2021 Meerjarenraming 2022 Meerjarenraming 2023
Lasten 4.417.409 4.694.395 4.521.809 4.548.509 4.592.019 4.648.755
Baten -3.510.542 -3.142.796 -3.301.660 -3.347.105 -3.717.844 -3.774.442
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 906.868 1.551.599 1.220.149 1.201.404 874.175 874.313
Stortingen 357.480 0 0 0 0 0
Onttrekkingen -112.241 -711.500 -321.185 -325.246 -9.160 -5.879
Mutaties reserves 245.239 -711.500 -321.185 -325.246 -9.160 -5.879

Afwijkingen t.o.v. 2019 toegelicht (bedragen x € 1.000)

Omschrijving Voordeel Nadeel
Het tekort van dit programma is toegenomen met € 59 van € 840 tot € 899. De belangrijkste oorzaken zijn:    
Hogere lasten: toename taakveld 710 bijdrage GGD kosten gezondheidszorg € 100.   € 100
Hogere baten: Begraafrechten  € 43. €   43  

Betrokkenheid verbonden partijen

GGD IJsselland te Zwolle
Betrokkenheid GGD als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstellingen/effecten
N.V. Rova te Zwolle
Betrokkenheid ROVA als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstellingen/effecten
Omgevingsdienst IJsselland te Zwolle
Betrokkenheid Omgevingsdienst IJsselland bij te bereiken gemeentelijke doelstellingen/effecten

Meer (financiële) informatie over de verbonden partijen is opgenomen in Paragraaf 5 | Verbonden partijen.

Publicatiedatum: 09-01-2020

Inhoud