Paragraaf 2 - Onderhoud kapitaalgoederen

Inhoud

Inleiding op de paragraaf

In deze paragraaf gaan wij in op het beleidskader en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties met betrekking tot de grotere kapitaalgoederen in onze gemeente. Hieronder vallen de kosten van instandhouding van: wegen, riolering, water, groen en gebouwen. Een groot deel van het ‘vermogen’ van onze gemeente bevindt zich in de grond of ligt in openbaar gebied. Het is dan ook van belang dat hierover een zorgvuldig beheer wordt gevoerd. Te meer omdat inwoners de kwaliteit van het openbaar gebied wordt door de inwoners vaak intensief beleven.

Investeringen in het openbaar gebied van onze gemeente maken een belangrijk deel uit van het realiseren van de gemeentelijke programma’s. Met het beheer en onderhoud van kapitaalgoederen is een substantieel deel van de begroting gemoeid. Om die reden is het van belang dat de kosten van het in stand houden hun weerslag vinden in onderhouds- c.q. beheerplannen. De vaststelling hiervan is, vanuit het dualisme, voorbehouden aan de raad. De raad stelt de kaders vast voor het niveau van onderhoud van wegen, riolering, water, gebouwen en openbaar groen zoals expliciet is vastgelegd in de door de raad vastgestelde financiële verordening.

Deze paragraaf geeft hier invulling aan de kaderstellende rol. Per thema wordt dit weergegeven. Echter eerst volgen er illustratie enkele cijfers. De totale oppervlakte van onze gemeente bedraagt 13.570 ha.

Het aantal m2 openbaar groen binnen bebouwde kom bedraagt:

Soort groen Begroot 2020 Begroot 2019

Werkelijk 2018

Werkelijk 2017 Werkelijk 2016
Wijkgroen 73 ha. 67,5 ha. 67,7 ha. 66,5 ha. 65,6 ha.
Begraafplaatsen 6,2 ha. 6,2 ha.  6,2 ha. 6,2 ha. 6,2 ha.
Sportvelden 11,9 ha. 11,9 ha.  10,8 ha. 10,8 ha. 10,8 ha.
Bermen en sloten 166,3 ha. 166,3 ha.  166,3 ha. 166,3 ha. 166,3 ha.
Buitengebied groen langs wegen  39,7 ha.  39,7 ha. 39,7 ha.  39,7 ha. 39,7 ha.
Totaal  297,1 ha.  291,6 ha.  290,7 ha. 289,5 ha. 288,6 ha.

 
De totale lengte van de wegen exclusief recreatieve fiets-, ruiter-, en wandelpaden bedraagt

Soort  Begroot 2020  Begroot 2019 Werkelijk 2018 Werkelijk 2017 Werkelijk 2016
Asfalt 193,2 193,2 192,8 192,8 192,8
Elementen 87,1 87,1 87,5 87,4 84,7
Beton  52,4  52,4 53,8 52,4 52,4
Semi-verhard  4,2  4,2 3,4 4,2 4,2
Zandwegen 66,8 66,8 66,9 66,9 67,6
Totaal

403,7

403,7

404,4 km 403,7 km 401,7 km

Wegenbeheer

A | Beleidskader
Per structuurelement zijn de volgende kwaliteitseisen vastgelegd:

Bedrijventerreinen Basis
Begraafplaatsen Hoog
Buitengebied Laag
Dorpskernen Hoog
Hoofdstructuur binnen de kom Basis
Hoofdstructuur buiten de kom Basis
Woongebieden  Basis

B | Financiële consequenties beleidsdoel
Het wegenonderhoudsplan maakt via een geautomatiseerd wegbeheerprogramma inzichtelijk wat de kosten voor de gemeente zijn om de verhardingen op de aangegeven kwaliteit te onderhouden. Kosten van reconstructies en herinrichtingen maken hier nadrukkelijk geen deel van uit. De jaarlijkse storting in de reserve wegbeheer voor asfalt- en elementenverhardingen is vanaf 2017 € 660.000. Om de oudere betonwegen in de toekomst te kunnen onderhouden is in de afgelopen jaren de reserve betonverhardingen eenmalig met een bedrag van € 2.000.000 verhoogd. De stand van de reserve is ultimo 2019 € 4 miljoen.


C | Financiële consequenties in de begroting
Op basis van het wegenonderhoudsplan 2017 – 2020 is in de begroting 2020 een bedrag van € 1.009.000 opgenomen. Dekking vindt plaats vanuit de reserve wegbeheer. Op basis van inspectie en een maatregeltoets worden de geraamde werkzaamheden aangepast en zal wanneer nodig de raming worden bijgesteld.

De kosten van het wegenbeheersplan zoals deze opgenomen zijn in de begroting en rekening bedragen:

  Begroot 2020
Begroot 2019
Werkelijk 2018
Werkelijk 2017
Werkelijk 2016
Begroting (= wegenbeheerplan) 1.009  979 965 1.070 1.070
Begrotingswijziging 0 0 0 255 200
Begroting na wijziging 1.009 979 965 815 870
Hiervan uitgegeven     799 628 627
(x € 1.000)

Totale onderhoudskosten wegenbeheer
De totale lasten (uitgaven) van onderhoud aan de wegen (beheersproducten 210.100 t/m 210.117 en 210.123 t/m 210.125) *1)
(Exclusief bermonderhoud, groenvoorzieningen langs wegen, kabels en leidingen en gladheidsbestrijding)

Met ingang van 2017 moeten (BBV voorschriften) investeringen in wegen worden geactiveerd, waardoor er een jaarlijkse toename van de afschrijvingslasten ontstaat. De afschrijvingslasten worden gedekt uit de reserve afschrijving investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut.

*1) Gebaseerd op integrale kostendekking

De stand van de reserve wegenbeheer per einde boekjaar:

  Begroot 2020
Begroot 2019
Begroting 2018 Werkelijk 2017 Werkelijk 2016
Betonwegen 4.000
4.000
4.000 4.000 2.000
Asfalt- en klinkerwegen 1.637
 1.832 1.958 2.307 2.414
 Begroot - Werkelijk
5.637
 5.832 5.958 6.307 4.414
Stand reserve volgens wegennota * 4.700
5.100 5.352 5.657
 -20
(x € 1.000)

* Hogere stand wegennota in de jaren vanaf 2017 door de nieuwe wegennota 2017 - 2020.

Stand reserve afschrijving investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut per einde boekjaar

 Begroot 2020
Begroot 2019
Werkelijk 2018 Werkelijk 2017 Werkelijk 2016
 7.070  7.169 7.156 6.514 -
(x € 1.000)

Met ingang van 2017 is het volgens BBV-voorschriften niet meer toegestaan investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut ineens af te schrijven of ten laste van een reserve in 1x af te boeken. Door activering ontstaan jaarlijkse afschrijvingen die ten laste van deze in 2017 gevormde reserve worden gebracht.

Deze reserve is in 2017 gevormd door: Bedrag
Reserve zonder bestemming € 1.651
Reserve grondexploitatie € 4.100
Reserve volkshuisvesting € 763
Totaal  € 6.514

 

De toevoegingen in 2018 bedragen t.l.v.: Bedrag
Reserve zonder bestemming € 650
Reserve grondexploitatie € 33
Totaal  € 683

 

De toevoegingen in 2019 bedragen t.l.v.: Bedrag
Reserve volkshuisvesting € 142
Totaal  € 142

Rioolbeheer

A | Beleidskader
De gemeente geeft invulling aan haar wettelijke zorgplichten via het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan V. Dit plan is voor de periode 2017-2020 op 13 september 2016 door de raad vastgesteld. Voor het opstellen is samengewerkt met de gemeenten Dalfsen, Kampen, Olst-Wijhe en Zwolle. Binnen dit gezamenlijke proces zijn beleidsonderwerpen zoveel mogelijk op elkaar afgestemd zodat er binnen de regio een beleidsharmonisatie ontstaat. Wel bleef de mogelijkheid om als deelnemende gemeente andere keuzes te maken of om aspecten aan te scherpen. Ook voor het financiële afwegingskader blijft iedere gemeente autonoom. De wens is om in 2020 met alle 8 gemeenten binnen het samenwerkingsverband RIVUS een gezamenlijk Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) op te stellen.

In de afgelopen periode is ingezet op duurzaam (riool)waterbeheer. Hierbij is de nadruk gelegd op het doelmatig uitvoeren van met name vervangingen maar ook het beheer en onderhoud. Hierdoor zijn binnen de planperiode vervangingen uitgesteld of deels uitgevoerd en in het kader van werk met werk maken bepaalde projecten uitgesteld of naar achteren geschoven. In dit nieuwe GRP is het kostendekkingsplan verwerkt aan de hand van beleidsinzichten die in Rivusverband zijn opgesteld. Hierdoor worden vervangingsinvesteringen meer op tijden uitgevoerd dat het echt noodzakelijk is. Vervangingspieken worden vermeden met als gevolg dat de rioolheffing niet hoeft te stijgen. Het indertijd gekozen beleidsscenario wordt tot en met 2020 voortgezet. Daarbij wordt het accent gelegd op duurzaam (riool)waterbeheer met de nadruk op het afkoppelen. Daardoor is er sprake van een kwaliteitsimpuls op de items 'lozing/uitstoot van stedelijk afvalwater' en 'omgang met hemelwater'. Medio 2019 is de Ambitieverklaring van Rivus bijgesteld. In de Ambitieverklaring wordt Klimaatadaptatie toegevoegd.

B | Financiële consequenties beleidsdoel
Op basis van de financiële doorrekening (variant 0) is in het GRP-V voor de periode 2017 – 2020 een gemiddeld vast bedrag van € 230 vast gesteld. Door het gelijk blijven van de heffingshoogte zal de reserve enigszins afnemen. Hiermee wordt de reserve ingezet om de lasten richting burger niet te laten oplopen. De extra kosten voor Rivus ten behoeve van de Klimaatadaptatie kunnen gedekt worden uit de huidige budgetten.

C | Financiële consequenties in de begroting
Belangrijke projecten die nu al gepland zijn om de komende periode in uitvoering te nemen zijn:

• Rioolvervanging en afkoppelen Staphorst Noord-Oost fase 2 (2018/2019);

• Ombouw GS-stelsel De Esch naar een VGS-stelsel;

• Optimalisatie stelsels bij Rouveen;

• Onderzoeken en beleid t.a.v. Klimaatadaptatie op het gebied van water en riolering (stresstesten);

• Diverse maatregelen die voorkomen uit de jaarlijkse inspectie.

De gemiddelde rioolheffing per aansluiting:

2020
2019
2018 2017
2016
€ 230
€ 230
€ 230 € 230 € 229


De stand van de reserve rioolbeheer per 31 december:

  Begroot 2020
 Begroot 2019
Werkelijk 2018 Werkelijk 2017 Werkelijk 2016
Stand reserve volgens GRP *1 4.769*
 4.942* 5.081* 5.242 * 5.370 *
Geraamde / werkelijke stand*2 3.152
 6.172 6.258 6.126 5.743
(x € 1.000)

* 1) Op 23 september 2016 heeft de raad het nieuwe v-GRP-V 2016-2020 vastgesteld. De stand van de reserve is hierbij ook aangepast.
* 2) De werkelijke stand van de reserve is tot en met 2019 hoger dan die volgens de berekening van het GRP. Belangrijke oorzaak: geplande investeringen volgens GRP hebben in een later stadium plaatsgevonden en jaarlijks lagere reguliere kosten dan geraamd.

De afname van ruim € 6 miljoen naar ruim € 3 miljoen in 2020 komt door de overheveling van € 2,1 miljoen naar de reserve afschrijving gemeentelijke gebouwen en € 0,9 miljoen naar een nieuw te vormen reserve afschrijving vervoermiddelen. De reserve is na de verlaging van € 3 miljoen nog ruim voldoende om de komende jaren alle investeringen budgettair te kunnen uitvoeren zonder de rioolrechten te moeten verhogen.

Kerngetallen rioolbeheer Begroot 2020
Begroting 2019
Rekening 2018 Rekening 2017
Rioolaansluitingen  6.850 st.
6.850 st.
6.800 st. 6.775 st.
Trottoir- en straatkolken  6.800 st.
6.400 st.
6.710 st. 6.362 st
Gemalen  602 st.
602 st.
600 st. 600 st.
Lengte vrij vervalriolering  154 km.
153 km.
152 km. 150 km.
Lengte drukriolering 160 km.
160 km.
160 km. 160 km.
Lengte persleiding  11 km.
11 km.
11 km. 11 km.

Waterbeheer

A | Beleidskader
In de toekomst zal anders moeten worden omgegaan met (regen)water. Destijds (2009) is in het waterplan vastgelegd, wat het gezamenlijk beleid is tussen waterschap en gemeente ten aanzien van het water. Daarnaast is hierin de uitvoering hiervan gecoördineerd. Hierbij is aansluiting gezocht bij het vGRP-IV, deze lijn is in het nieuwe vGRP-V doorgezet. Inmiddels is het Waterplan opgegaan in de Omgevingsvisie.

B | Financiële consequenties beleidsdoel
Op 1 oktober 2010 is de nieuwe verbrede rioolheffing ingevoerd. Deze verbrede rioolheffing is bedoeld om de extra kosten die voortvloeien uit dit nieuwe beleidsonderdeel te dekken.

C | Financiële consequenties in de rekening

De kosten van maatregelen die worden opgenomen in het GRP-V, worden gedekt uit de te verkrijgen rioolheffing.


Groenbeheer

A | Beleidskader
Om inzicht te krijgen in het onderhoud van het openbaar groen op zowel beheers- als beleidsmatig niveau zijn een groenbeleids- en een groenbeheerplan opgesteld.

Groenbeleidsplan Staphorst 2019-2030
Het Groenbeleidsplan Staphorst 2019-2030 is een parapluplan voor alle beleid en uitvoering van beleid over groen binnen de gemeente Staphorst. In het plan staat een duidelijke visie over het groen, zodat inwoners weten wat zij van de gemeente mogen verwachten. De gemeente Staphorst formuleert de volgende groenvisie als grondslag en richting voor de toekomst van het openbaar groen:

Groenvisie

Het openbaar groen is een basisvoorziening waarin waarden als gezondheid, welzijn, ontmoeting en klimaatadaptie letterlijk de ruimte krijgen. Het is een integraal, maar belangrijk onderdeel van de openbare ruimte. Gekozen wordt voor openbaar groen dat:

  • herkenbaar, robuust en duurzaam is,
  • de kenmerken van de verschillende woonkernen en landschapstypen benadrukt,
  • haar inwoners een gezond en plezierig woon-, leef- en werkklimaat biedt,
    gelegenheid geeft aan activiteiten, zoals sporten, wandelen en fietsen, spelen, bewegen, rusten en ontmoeten,
  • ruimte biedt voor waterberging, klimaatdemping, natuurontwikkeling en natuurbeleving (meer plek voor flora en fauna),
  • logisch aansluit op particuliere eigendommen en andere onderdelen en structuren van de openbare ruimte.

De groenvisie is verder uitgewerkt in basisgroenstructuurkaarten en beleidsrichtingen.

Basisgroenstructuur

Als verbeelding van de groenvisie zijn vier kaarten gemaakt met daarop weergegeven de zogenaamde basisgroenstructuur. Op deze kaarten staan belangrijke groenelementen opgenomen, zoals groene verbindingsstroken, grootschalige groenplekken, bomenrijen, gebruiksfuncties, routes e.d. De basisgroenstructuur is de ruggengraat van het openbaar groen. Zij heeft een duurzaam karakter, verdient extra aandacht bij inrichting en beheer en heeft een beschermde status. De volgende basisgroenstructuur kaarten zijn gemaakt:
1. Grondgebied gemeente Staphorst.
2. De woonkernen Staphorst, Punthorst en Slingenberg
3. De woonkern Rouveen
4. De woonkern IJhorst

Beleidsrichtingen
In aansluiting op de visie en de basisgroenstructuur worden voor de volgende onderdelen de onderstaande acht beleidsrichtingen voorgesteld:
1. Het opnemen van de dorpsrandzones en de groenstructuren in nieuwe gemeentelijke bestemmingsplannen en deze verder ontwikkelen in inrichtings- en beheerplannen.
2. Het verder ontwikkelen, verbeteren en verbinden van ommetjes, fiets- en wandelpaden, inclusief de lange afstandswandelpaden.
3. Het bieden van visgelegenheid langs watergangen en vijvers (inclusief wedstrijdlocaties), door het op eenvoudige wijze inrichten van de op kaart aangegeven vislocaties.
4. Het beschermen, verbinden en verder ontwikkelen van de basisgroenstroken en deze inzetten voor allerlei activiteiten en functies.
5. Het accentueren van de centra en entrees tot woonkernen en woonwijken door het toepassen van hoogwaardig groen.
6. Het verbreden van de functie van speelplaatsen ten gunste van sporten, bewegen en ontmoeten.
7. Het verder ontwikkelen van voldoende aantrekkelijke plekken om elkaar te ontmoeten.
8. Het toepassen van kwantitatief en kwalitatief voldoende wijkgroen ten gunste van een gezond en aangenaam woon-, leef- en werkklimaat. Uitgangspunt hierbij is: uitzicht op groen voor iedereen.

Groenbeheerplan Staphorst
Een groenbeheerplan geeft het kader weer voor het beoogde kwaliteitsniveau en kostenniveau van het onderhoud van het openbaar groen in de gemeente Staphorst. In 2012 is een groenbeheerplan voor de periode 2013 – 2016 vastgesteld. Toen is besloten om het openbaar groen te onderhouden op kwaliteitsniveau Basis, met enkele groenonderdelen op niveau Laag. Anno 2019 wordt aansluitend op het groenbeleidsplan een nieuw Groenbeheerplan Staphorst 2020-2025 opgesteld. Daarin worden voor de komende jaren nieuwe keuzes gemaakt over groenkwaliteit en beheerkosten.

Groenrenovatieplan Staphorst
Aansluitend op het nieuwe groenbeheerplan wordt in 2020 een Groenrenovatieplan Staphorst opgesteld. In dat plan wordt aangegeven welke openbare groenstroken voor herinrichting in aanmerking komen en welke investeringen daarvoor moeten worden gedaan.

B | Financiële consequenties beleidsdoel
De uitkomsten van zowel het groenbeleid- als het groenbeheersplan dienen financieel te worden vertaald.

Groenbeleidsplan
De uitvoering van het Groenbeleidsplan Staphorst 2019-2030 leidt tot invulling van met name investeringen. In het nieuwe groenbeleidsplan worden nieuwe projecten voorgesteld. Als dekkingsmiddel wordt vooral de reserve ‘Volkshuisvesting’ ingezet.

De volgende projecten worden genoemd:
- Opstellen en uitvoeren groenrenovatieplan;
- Snoeien en rooien bomen;
- Herinrichting begraafplaats Staphorst, fase 3;
- Uitbreiding begraafplaats Rouveen;
- Opstellen beleidsplan gebruik gemeentegrond;
- Opstellen beleidsnotitie ziekten en plagen;
- Opstellen beleidsplan spelen en bewegen;
- Opstellen beleidsnotitie hondenpoep;
- Uitvoeren subsidieregeling particulier groen;
- Inrichten Bloem- en insectenrijke bermen
- Stimuleren maatregelen weidevogels.


C | Financiële consequenties in de rekening
De exploitatielasten voor het onderhoud van het openbaar groen zowel binnen als buiten de bebouwde kom bedragen voor 2020: €1.179.000.

  Begroting 2020
Begroot 2019
Werkelijk 2018 Werkelijk 2017 Werkelijk 2016
Bedrag totaal € 1.179
 € 979
€ 1.033
€ 867 € 930
Aantal inwoners 17.100
17.000 16.797 16.691 16.544
Bedrag per inwoner € 69
 € 58
€ 62
€ 52 € 56
(x €1.000)

Gebouwenbeheer

A | Beleidskader
De nota gebouwenbeheersplan is vastgesteld op 27 januari 2009. In dit plan zijn de gemeentelijke gebouwen opgenomen. Voor elk gebouw zijn alle onderhoudsmaatregelen geïnventariseerd, alle oppervlakten c.q. hoeveelheden bepaald (bijv. hoeveel m² moet worden geschilderd) en is de onderhoudstoestand beschreven.

Het doel van dit beheerplan is het zichtbaar maken van de structurele kosten voor het onderhoud aan deze gebouwen. Op basis van de meerjarenramingen zijn de geraamde kosten voor het te verwachten onderhoud van het komende jaar opgenomen in de jaarbegroting en in de meerjarenbegroting.

Tot het onderhoud wordt gerekend:
• Periodiek onderhoud
Hierbij vindt in de regel geen vernieuwing plaats zoals bijv. binnen- en buitenschilderwerk (cyclisch karakter).
• Groot onderhoud
Hierbij worden onderdelen van het gebouw of de installaties vervangen zoals renovatie gebouw, vernieuwing dak of vervanging c.v.-installatie.

Actualisatie gebouwenbeheerplan
De planning is om begin 2020 een geactualiseerd beheerplan aan de raad ter vaststelling voor te leggen.

Achterstallig onderhoud 
Er is geen sprake van achterstallig onderhoud waardoor er geen sprake is van onveilige situaties. In verband met mogelijke ontwikkelingen met betrekking tot de gemeentewerkplaats, het dienstencentrum en het gemeentehuis wordt alleen het noodzakelijke onderhoud uitgevoerd aan deze drie gebouwen.

Gemeentehuis
Het gemeentehuis heeft te maken met een aantal tekortkomingen op dit moment welke de komende periode nader bezien moeten worden:
- wettelijke duurzaamheidseisen waar het gemeentehuis niet aan voldoet;
- ruimtegebrek;
- verouderd gebouw qua sfeer/uitstraling;
- noodzakelijke arbo technische voorzieningen (bureaus, stoelen etc.).

Gemeentewerf
De huidige gemeentewerf is verouderd en groot onderhoud is dan ook noodzakelijk.

Dienstencentrum
Het dienstencentrum van de gemeente betreft een oud schoolgebouw. Vanuit dit gebouw werken verschillende organisaties. Al jarenlang is er sprake van dat dit gebouw gesloopt gaat worden. Het onderhoud aan het gebouw is hierdoor beperkt en de komende periode zal bezien moeten worden hoe de toekomst van dit gebouw er uit zal gaan zien.

B | Financiële consequenties beleidsdoel
In het gebouwenbeheerplan zijn de meerjarige onderhoudskosten opgenomen zodat de gemiddelde kosten kunnen worden berekend. In de begroting 2019 is deze als voorziening gebouwenbeheer opgenomen. De regelgeving biedt ook de mogelijkheid om dit via een reserve te administreren. Voordeel van een reserve is dat deze minder ambtelijke tijd en controlekosten accountant met zich mee brengt. Nadeel is dat de toevoegingen en onttrekkingen uit de reserve voor de bepaling van het structurele begrotingssaldo moeten worden mee genomen. In afwachting van het geactualiseerde gebouwenbeheerplan wordt de reserve gebouwenbeheer aan gehouden.

Gelet op de financiële situatie komen mogelijk de plannen met betrekking tot het gemeentehuis, de werkplaats en het dienstencentrum in een ander perspectief te staan. Verwacht wordt dat mede hierdoor de jaarlijkse storting in de reserve van € 171.000 onvoldoende zal zijn. Op de lijst van investeringen is daarom een aanvullende jaarlijkse structurele verhoging opgenomen van € 50.000. De verwachte stand van de reserve per eind 2019 van € 1.357.000.

C | Financiële consequenties in de rekening
De storting in de reserves onderhoud bedragen:

Soort Begroting 2010
 Begroting 2019
Werkelijk 2018 Werkelijk 2017 Werkelijk 2016
Reserve/voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen 221
 171 126 126 126
(x €1.000)

De stand van de reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen per 31 december van het jaar.
In de begroting 2019 is de storting in de reserve verhoogd met € 45.000 van € 126.000 naar € 171.000. Om voor de komende jaren voldoende reserve te houden zal de jaarlijkse storting met ingang van 2020 verhoogd worden met € 50.000 tot € 221.000 (zie lijst van investeringen):

Soort Begroting 2020
Begroting 2019
Werkelijk 2018 Werkelijk 2017 Werkelijk 2016
Reserve groot onderhoud gebouwen
1.357 992 1.364 1.398 1.386
(x €1.000)

Balanswaarde en jaarlijkse afschrijving gemeentelijke gebouwen (excl. onderwijs) per einde boekjaar:

Soort Begroting 2020
 Begroting 2019
Werkelijk 2018 Werkelijk 2017 Werkelijk 2016
Balanswaarde 4.250
4.663
4.782 5.103 5.410
Afschrijving 293
 299 314 319 293
(x €1.000)

Balanswaarde en jaarlijkse afschrijving schoolgebouwen per einde boekjaar:

Soort Begroting 2020
Begroting 2019
Werkelijk 2018 Werkelijk 2017 Werkelijk 2016
Balanswaarde en jaarlijkse afschrijving 6.962
 7.368 7.801 8.242 8.779
Afschrijving 416
 438 441 444 444
(x €1.000)

Stand reserve afschrijving gemeentelijke gebouwen per einde boekjaar (x € 1.000)

  Begroting 2020
 Begroting 2019
Werkelijk 2018 Werkelijk 2017 Werkelijk 2016
Res. afschrijving gemeentelijke gebouwen 11.557
 10.252 10.878 11.519 12.160
(x €1.000)

De hogere reserve ontstaat door de toevoeging van € 2,1 miljoen van de reserve riolering.

Te beheren gemeentelijke gebouwen:

Gemeentelijke gebouwen Gebruiksdoel
Gemeentehuis Huisvesting ambtenaren en rijkspolitie
Gemeentewerf Huisvesting en berging buitendienst
Brandweerkazerne Huisvesting en stalling brandweer
Noorderslag en S.C. Rouveen Buitensportaccommodatie
Begraafplaatsen Bergingen (5)
Kerktorens (2) en klokkenstoel Tijdaanduiding en cultuur
Dienstencentrum Accommodatie sociaal cultureel werk
Sporthal (1) en gym/sportzalen (3) Binnensportaccommodatie
Woningen (2) Huisvesting burgers
Publicatiedatum: 09-01-2020

Inhoud