Uitgaven

7,42%

€ 2.922.896

7,42% Complete

Inkomsten

0,23%

€ 84.200

0,23% Complete

Saldo

141,73%

€ 2.838.696

Programma 2 - Verkeer en vervoer

Uitgaven

7,42%

€ 2.922.896

7,42% Complete

Inkomsten

0,23%

€ 84.200

0,23% Complete

Saldo

141,73%

€ 2.838.696

Inhoud

Een goede infrastructuur is voor onze gemeente van groot belang. Het is belangrijk voor de verkeersveiligheid, de luchtkwaliteit en de verkeershinder. Ook is het van groot belang voor de bereikbaarheid van onze gemeente, de bedrijven, het winkelgebied en woningen. Naast de genoemde onderwerpen is de openbare ruimte vaak ook de plaats waar mensen elkaar ontmoeten en recreëren.

Bestuurlijk verantwoordelijk

Nr. Taakveld Portefeuillehouder
2.1 Verkeer en vervoer mr. A. Mussche
2.5 Openbaar vervoer mr. A. Mussche

Beleidskader

Beleid Verordeningen
Beleidsnota gedenktekens verkeersslachtoffers Wegsleepverordening Staphorst
Beleidsplan licht in de openbare ruimte
Gedragscode flora- en faunawet
Gladheidsbestrijdingsplan 2018-2019
Notitie fietspaden gemeente Staphorst
Wegcategoriseringsplan - binnen de bebouwde kom
Wegenbeleidsplan 2017-2020

Gemeentelijk verkeersveiligheidsplan 2018 - gedragsbeïnvloedingsprojecten (verkeersplannen)

Nota parkeerkengetallen gemeente Staphorst

Ambities en activiteiten

A28

Bereikbaarheid is essentieel voor de ontwikkeling van Staphorst. De ligging van de A28 biedt hiervoor kansen. Samen met andere overheden zetten we ons daarom in voor capaciteitsuitbreiding van de A28. Een goede en veilige ontsluiting van de A28 in onze gemeente is daarbij noodzakelijk. We zetten de verkenning naar verbetering en verplaatsing van de op- en afritten voort. Het komende jaar zullen we een krachtige lobby blijven uitvoeren, scenario’s onderzoeken en uitwerken met als doel te komen tot een raadsvoorstel voor verbetering en/of verplaatsing van de op- en afritten. Eerdere onderzoeksresultaten worden hierbij betrokken. Voor de haalbaarheid is financiering van andere overheden noodzakelijk.

Openbaar vervoer

Wij zetten ons in voor goede openbare vervoersvoorzieningen. Dit houdt concreet in dat wij inzetten op het behoud van lijn 40 en het verbeteren van de aansluiting op de overige vervoersdiensten.

Bereikbaarheid

Wij stellen een notitie op over de bereikbaarheid van de gemeente. Hierbij betrekken wij de vormen van openbaar vervoer, zoals bereikbaarheid per bus en trein. Dit omvat tevens een behoefteonderzoek aan extra openbaar vervoer. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de wijk- of buurtbus.

Treinhalte

Wij zetten in op de realisatie van een treinhalte en gaan door met de ingezette dialoog met de betrokken organisaties. Het uitgangspunt hierbij is dat een treinhalte het openbaar vervoer dient te verbeteren.

Haven

Ook wij zetten ons in voor de regio Zwolle en daarmee ook voor een sterke haven. Wij komen, in overleg met onze samenwerkingspartners, binnen een jaar met een positiebepaling op basis van verschillende scenario’s. Bij deze positiebepaling betrekken wij ook onze inwoners en ondernemers.

Ontsluiting Rouveen

Wij gaan in de komende periode onderzoeken op welke manier de ontsluiting van Rouveen veiliger gemaakt kan worden en komen met concrete aanbevelingen.

Fietsplan

Wij komen met een fietsplan met maatregelen voor het bevorderen van de verkeersveiligheid. De raad stelt bij de vaststelling van dit plan de prioriteiten vast en betrekt hierbij lopende ontwikkelingen. Wij bevorderen in dit fietsplan de verkeersveiligheid, vooral voor kwetsbare weggebruikers, in de nabijheid van winkels, sportaccommodaties, zwembad, scholen en andere voorzieningen.

Wat mag verkeer en vervoer ons kosten?

Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Meerjarenraming 2021 Meerjarenraming 2022 Meerjarenraming 2023
Lasten 2.250.408 3.138.821 2.922.896 2.966.116 3.009.935 3.054.402
Baten -105.404 -68.510 -84.200 -76.686 -77.686 -78.701
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 2.145.004 3.070.311 2.838.696 2.889.430 2.932.249 2.975.701
Stortingen 891.669 660.000 560.000 560.000 660.000 660.000
Onttrekkingen -772.920 -1.463.475 -1.294.859 -1.317.657 -1.335.845 -1.355.307
Mutaties reserves 118.749 -803.475 -734.859 -757.657 -675.845 -695.308

Afwijkingen t.o.v. 2019 toegelicht (bedragen x € 1.000)

Omschrijving Voordeel Nadeel
Het nadeel van dit programma is afgenomen met € 163 van € 2.267 tot € 2.104. De belangrijkste afwijkingen zijn:    
Lagere lasten:  Openbare verlichting  € 20, met name elektra en vervanging en  verkeersborden en installatie € 15 en een lagere toevoeging aan de reserve wegenbeheer van € 100 € 135  
Hogere baten: Deze zijn toegenomen met € 16 als gevolg van vergoeding schadegevallen. €   16  

Betrokkenheid verbonden partijen

Niet van toepassing.

Publicatiedatum: 09-01-2020

Inhoud