Toelichtingen op de Lijst van Investeringen

Inhoud

Formatieve knelpunten

Een toelichting op de formatieve knelpunten is te vinden in de zomernota.

Herinrichting Staphorst Noordoost fase 3

Portefeuillehouder: A. Mussche

Wat wordt voorgesteld?
Herinrichting van fase 3 van Staphorst Noordoost.

Wat is het doel?
Het verbeteren van de leefomgeving in combinatie met rioolvervanging

Waarom?
Het bestaande gemende riool wordt vanwege slechte voegverbindingen vervangen. Daarnaast wordt er een apart regenwaterriool aangelegd om minder, schoon, regenwater niet naar de zuivering te brengen.

Hoe?
Het rioolwerk wordt bekostigd uit de reserve-riolering (jaarschijf 2020), nieuwe verhardingen en inrichtingselementen (groen, straatmeubilair) uit dit krediet.

Wanneer?
In 2020 start opstellen ontwerpplan + besteksvoorbereiding en uitvoering medio 2020 als de voorbereiding meezit en de nutsbedrijven geen voorafgaande werkzaamheden hebben.

Wat gaat het kosten en hoe is de dekking?
Kostenraming
De kosten voor de herinrichting (nieuwe materialen, groen en inrichtingselementen) zijn geschat op
€ 152.000

Dekking
Structureel: 15 jr.
De jaarlijkse lasten worden t.l.v. de reserve investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut gebracht. De totale investering wordt gestort ten laste van de reserve volkshuisvesting. 

Uitvoeren plan groot onderhoud openbaar groen

Portefeuillehouder: A. Mussche

Wat wordt voorgesteld?
Het opnieuw inrichten van openbare groenstroken en het vervangen van te grote bomen binnen de bebouwde kommen verspreid over de gemeente.

Wat is het doel?
Het doel van het groot onderhoud is om de technische staat van het openbaar groen weer op het afgesproken kwaliteitsniveau te brengen.

Waarom?
Het openbaar groen kampt met achterstanden en is op veel plekken aan vervanging toe. De beplanting is aan het einde van de levensduur. Er zijn schades en open plekken. De veiligheid langs trottoirs, wegen en op kruispunten wordt niet altijd meer gewaarborgd.

Hoe?
In samenspraak met bewoners worden renovatieplannen opgesteld. De bestaande beplantingen worden gerooid, er vindt grondverbetering plaats en er worden nieuwe aanplant en gazons gerealiseerd.

Wanneer?
Het groot onderhoud wordt verspreid over 4 jaar uitgevoerd, namelijk in de periode 2020-2023.

Wat gaat het kosten en hoe is de dekking?
Voor de uitvoering van het werk is een bedrag van 4 maal €175.000 geraamd. De kosten komen ten laste van de  reserve zonder bestemming.

Boombeheer buiten de bebouwde kom - achterstallig onderhoud

Portefeuillehouder: A. Mussche

Wat wordt voorgesteld?
Het uitvoeren van achterstallig onderhoud in het boombeheer buiten de bebouwde kom.

Wat is het doel?
Het doel van het onderhoud is om de veiligheid van het bomenbestand in het buitengebied te waarborgen.

Waarom?
Uit de boomcontroles is gebleken dat er verhoudingsgewijs nog veel dood hout en laag hangende takken zijn. Daarnaast is er vormsnoei van jongere bomen nodig om toekomstige problemen te voorkomen.

Hoe?
Het grote werk wordt aanbesteed en uitgevoerd door een gecertificeerd boomonderhoudsbedrijf. De vormsnoei wordt uitgevoerd door de gemeentelijke buitendienst.

Wanneer?
Het bomenbestand in het buitengebied is verdeeld in twee rayons. Rayon 2 (zuidkant gemeente) is in 2019 gesnoeid.  In 2020 wordt in rayon 3a (noordkant Rouveen) gesnoeid en in 2021 in rayon 3b (noordkant Staphorst).

Wat gaat het kosten en hoe is de dekking?
Voor de uitvoering van het werk is een bedrag van 2 maal €50.000 geraamd. De kosten komen ten laste van de reserve zonder bestemming.

Recreatie & Toerisme: gebiedsontwikkeling en kwaliteitsslag

Portefeuillehouder: L. Mulder

Wat wordt voorgesteld?
De gemeente wil aantrekkelijke recreatiegebieden ontwikkelen, door middel van een gebiedsgerichte aanpak. Met de partijen vanuit de vier gebieden (de Streek, Oldematen, Zwarte Dennen/Staphorsterbos en het Reestdal) en de Stichting recreatie en toerisme in oprichting. Hierbij worden ondernemers, maatschappelijke organisaties, verenigingen en buurgemeenten betrokken. De Stichting kan een rol spelen in de verbinding tussen de gebieden.

Wat is het doel?
Ontwikkelen aantrekkelijke recreatiegebieden, voor eigen inwoners en voor bezoekers van buitenaf. De natuurgebieden Oldematen, Zwarte Dennen/Staphorsterbos. De drie natuurgebieden zijn geschikt voor educatieve en recreatieve doeleinden. Tevens een doel is dat het plannen moeten leiden tot goed toegankelijk natuurgebied. Recreatie en toerisme zijn van groot belang voor de gemeente Staphorst. Zeker van belang voor een goed voorzieningenniveau waar eigen inwoners en ondernemers gebruik kunnen maken

Waarom?
Doel is te komen tot een structurele samenwerking en ontwikkeling van toerisme en recreatie (vrijetijdseconomie) in Staphorst. Hiermee kan Staphorst doorontwikkeld worden tot unieke gemeente om te verblijven en recreëren.

Hoe?
Initiatieven komen vanuit de gebieden. Die energie is er nu bij de partijen en Stichting i.o., en plannen worden ontwikkeld. Elk gebied heeft zijn eigen speerpunten. Dit wordt per gebied uitgewerkt. We streven naar een nauwere samenhang tussen alle gebieden. De gemeente faciliteert.

Wanneer?
Start planvorming 2019, start uitvoering 2020. De gebiedspartijen Oldematen hebben in september een gebiedsprogramma en projectvoorstel ingediend. Hiervoor gaat voorstel naar college en raad, waarbij dekking gezocht wordt vanuit krediet gebiedsontwikkeling en kwaliteitsslag. Voor de Zwarte Dennen is voor de zomer door de gemeente en Staatsbosbeheer een bijeenkomst gehouden met gebiedspartijen over toekomstvisie. Stichting Ondernemend Reestdal stelt een plan op voor uitvoering van gebiedsprogramma.

Wat gaat het kosten en hoe is de dekking?
€125.000, de kosten komen ten laste van de reserve zonder bestemming.

Extra inzet/capaciteit sociaal domein (jaarschijf 2020)

Portefeuillehouder: A. Mussche

Wat wordt voorgesteld?
Het krediet is bedoeld voor de uitvoering in de jaren 2018 – 2020 van activiteiten in het sociale domein die onvoorzien, onvermijdelijk en onuitstelbaar zijn (3 O-criterium).

De afgelopen jaren (transitiefase sociaal domein) waren dit type gebeurtenissen bij wijze van spreken eerder regel dan uitzondering. De verwachting is dat dit de komende twee  jaar nog het geval zal zijn.
Bij de beschikbaarstelling van de eerste jaarschijf (2018) is door middel van een raadsmemo dd. 1 november 2017 dit krediet toegelicht.

Wat is het doel?
Het gevraagde krediet is nodig om de kwaliteit en de operationele slagkracht in de uitvoering op peil te houden. Het bevordert de operationele slagkracht ten aanzien van specifiek het sociale domein. Het is niet efficiënt om voor elke onvoorziene gebeurtenis of ontwikkeling waarmee uitvoeringskosten zijn gemoeid een kredietaanvraag te moeten doen.


Waarom?
Het sociaal domein zit in een transformatiefase. Dat geeft een andere dynamiek. Zo moeten het gemeentelijk beleid van het sociale domein worden doorontwikkeld evenals het kabinetsbeleid en de regionale samenwerking die beleidsmatige inzet vraagt. Er komen volgende jaren beleid- en uitvoeringsvragen die we niet hadden verwacht en/of voorzien, maar die wel geld kosten.

Kleinere gemeenten hebben over het algemeen minder resources (menselijk en ander kapitaal) om de impact van alle veranderingen op te vangen. De afgelopen jaren is verder vaak gebleken dat geplande activiteiten toch meer tijd, inzet van mensen en geld vroegen dan oorspronkelijk begroot. Dat zal naar verwachting de komende jaar niet anders zijn.

Hoe?
Met het beschikbaar gestelde krediet van € 1 miljoen die in 3 jaar beschikbaar wordt gesteld: éénmaal vier ton en tweemaal drie ton wordt beoogd ruimte te scheppen voor het uitvoeren van allerlei zaken waarvoor dan niet telkens een voorstel aan uw raad wordt voorgelegd. Deze kosten hebben niet het karakter van een project.

In alle gevallen zal er sprake er zijn van directe of indirecte waarde-toevoeging voor burgers. Het gevraagde krediet ondersteunt en bevordert de operationele slagkracht in de uitvoering

Wanneer?
Periode 2018 – 2020, laatste jaarschijf 2020


Wat gaat het kosten en hoe is de dekking?
Dekking
Reserve sociale domein die met name voor de bekostiging van boven beschreven onverwachte gebeurtenissen en tegenvallers is bedoeld.(Door)ontwikkelen voorliggend veld sociaal domein

Portefeuillehouder: A. Mussche

Wat wordt voorgesteld?
Voorgesteld wordt structureel middelen beschikbaar te stellen ter versterking van de rol van de partijen in het zg. voorliggend veld binnen het sociaal domein. Ze zijn cruciaal in het realiseren van preventie en vroegsignalering . Gezamenlijk moeten zij vorm geven aan de transformatie in het voorliggende veld met als resultaat dat problemen worden voorkomen dan wel vroegtijdig worden opgepakt zodat inwoners geen beroep hoeven te doen op (duurdere) geïndiceerde zorg. Als deze partijen hun werk goed uitvoeren levert dat dus niet alleen zelfstandige, zelfredzame inwoners op, maar ook financiële besparingen op de zorgkosten.

Wat is het doel?
De verschillende partijen in het voorliggend veld (denk aan: MEE IJsseloevers, de Kern, de Schuilplaats, SAAM Welzijn, Stichting Welzijn Staphorst, Carinova, scholen, GGD en huisartsen etc.) samen te laten werken, een herkenbaar gezicht te geven als vrij toegankelijke voorziening en een aanbod te laten doen dat gericht is op preventie en vroegsignalering.

Waarom?
Naast de vorming van het Team Samenleving (team 0-100) moet er volop ingezet worden op preventie en vroegsignalering om binnen de financiële kaders te kunnen blijven. Investeren in de voorkant om aan de achterkant uit te komen met de beschikbare middelen.

Hoe?
De partijen hebben zich verenigd in de Stuurgroep Transformatie voorliggend veld en bereiden gezamenlijk een plan voor. Voor de uitvoering daarvan wil men ook gezamenlijk verantwoording dragen.

Wanneer?
De uitvoering vindt plaats vanaf begin 2020

Wat gaat het kosten en hoe is de dekking?
€ 200.000

Jaarschijven GRP

Portefeuillehouder: A. Mussche

Wat wordt voorgesteld?
Uitvoering geven aan de jaarschijf 2020 van het vastgestelde VGRP 2016-2020

Wat is het doel?
Een goed beheer en onderhoud van de (afval)waterketen in het belang van de volksgezondheid.

Waarom?
Om de huidige voorzieningen op het gewenste beheerniveau te houden en zorg te dragen voor een goed werkend

Hoe?
Te financieren uit de inkomsten van de rioolheffing en reserve riolering.

Wanneer?
In 2020

Wat gaat het kosten en hoe is de dekking?
De jaarschijf 2020 is begroot op € 776.000  en wordt gedekt uit de reserve riolering.    

Groot onderhoud begraafplaats Staphorst: renovatieplan 2e fase

Portefeuillehouder: A. Mussche

Wat wordt voorgesteld?
Het vervangen van het hoofdpad en het zijpad langs het baarhuisje. Het vervangen van de beplanting in het zuid-midden-gedeelte van de begraafplaats Staphorst.

Wat is het doel?
Het doel van het groot onderhoud is het herstellen van de beoogde technische kwaliteit van de paden en het groen.

Waarom?
De paden zijn versleten en hobbelig geworden. De beplanting is aan het einde van de levensduur. Er zijn schades en open plekken. Veel coniferen(hagen) zijn te groot, lelijk en bruin.

Hoe?
Er wordt een renovatieplan opgesteld. De paden worden voorzien van sierlijk asfalt. De grote coniferen(hagen) worden gerooid, er vindt grondverbetering plaats en er worden bomen en hagen geplant.

Wanneer?
In 2020 wordt gestart met de voorbereiding. In 2021 vindt de uitvoering plaats.

Wat gaat het kosten en hoe is de dekking?
Voor de uitvoering van het werk is een bedrag van €140.000 geraamd. De daaruit voortvloeiende lasten ad. €7.000 worden meegenomen in de gemeentebegroting

Uitbreiding begraafplaats Scholenweg Rouveen

Portefeuillehouder: A. Mussche

Wat wordt voorgesteld?
Het in noordelijke richting uitbreiden van de begraafplaats Scholenweg Rouveen. 

Wat is het doel?
Het realiseren van nieuwe grafruimte.

Waarom?
De prognose is dat in 2022 de bestaande grafruimte is benut.

Hoe?
Er wordt zand en teelaarde opgebracht. Er worden aansluitend op het bestaande gedeelte van de begraafplaats paden en beplantingen aangelegd.

Wanneer?
In 2020 wordt gestart met de voorbereiding. In 2021 vindt de uitvoering plaats.

Wat gaat het kosten en hoe is de dekking?
Voor de uitvoering van het werk is een bedrag van €250.000 geraamd. De daaruit voortvloeiende lasten ad. €8.333 worden meegenomen in de gemeentebegroting.

Energieloket 3.0 en inzet energiecoaches

Portefeuillehouder: A. Mussche

Wat wordt voorgesteld?
Voortzetting van onze deelname aan,- en doorontwikkeling (naar energieloket 3.0.)  van het energieloket West Overijssel. 

Wat is het doel?
We willen (ambitie energieneutraal in 2050) en moeten (klimaatakkoord) aan de slag met de verduurzaming van woningen. Vanuit het klimaatakkoord ligt er de verplichting om hiertoe een onafhankelijk energieloket in het leven te roepen. Staphorst is al aangesloten bij het samenwerkingsverband energieloket West-Overijssel. We willen deze samenwerking continueren en verder ontwikkelen. Daarnaast geldt voor Staphorst dat zij de enige gemeente binnen het samenwerkingsverband is die nog niet werkt met gratis energiecoaches.  

Waarom?
Met de vaststelling van het klimaatakkoord, en de uitvoering die daar straks aan gegeven moet worden, is een centraal aanspreekpunt van essentieel belang. Inwoners zullen met steeds meer vragen komen over hoe men ‘van het gas af moet gaan’. Hier is specifieke expertise voor nodig, die elke afzonderlijke gemeente niet in huis heeft. Het klimaatakkoord schrijft hier het volgende over: “Er moet een onafhankelijk (regionaal) energieloket zijn, onder verantwoordelijkheid van de gemeente, dat de spil is tussen de verschillende stakeholders in de wijkgerichte aanpak. Het energieloket kan onder regie van de gemeente een coördinerende rol hebben rondom de communicatie over de uitvoering van gemeentelijke besluiten en acties gericht op gebouweigenaren binnen de wijkgerichte aanpak. Het loket voorziet in het bieden van onafhankelijke informatie over de uitvoering van de wijkgerichte aanpak

Hoe?
De huidige samenwerking met buurgemeenten Dalfsen, Ommen, Hardenberg, Steenwijkerland, Zwartewaterland en de provincie Overijssel heeft als looptijd 2016 – 2019. Voorstel is om de huidige afspraken met één jaar te verlengen, en daarna met elkaar nieuwe afspraken te maken voor een periode van 3 tot 4 jaar.  

 Wanneer?

  • Continuering huidige afspraken met één jaar t/m 2020
  • Nieuwe afspraken (energieloket 3.0) 2021 - 2023

Wat gaat het kosten en hoe is de dekking?
De kosten (inhuur back-office, front-office, marketing & communicatie, hosting etc. zijn geraamd op € 40.000 per jaar. Mogelijk pakt deze raming lager uit als gevolg van eventuele bijdragen vanuit het Rijk. Daarover is nu echter nog niets bekend.

Aanschaf smalspoor trekker

Portefeuillehouder: A. Mussche

Wat wordt voorgesteld?
Voor de bedrijfsvoering van de buitendienst is het noodzakelijk om een smalspoor/compact trekker aan te schaffen.

Wat is het doel?
De smalspoor/compact trekker wordt o.a. ingezet bij de gladheidbestrijding en ten behoeve van maai /groenwerkzaamheden. Daar verstaan we onder, herstellen van zandwegen, het maaien van kleine/moeilijke bermen en sloten maar ook het vernieuwen en onderhouden van grasvelden en blad opzuigen in de wijk. In de verre toekomst is het mogelijk machinaal te gaan knippen.

Waarom?
In de afgelopen jaren en ook in de komende jaren zijn en worden meer fietspaden aangelegd. Dit zijn fietspaden met geringe breedte. Groot materieel kunnen niet op deze fietspaden de gladheidbestrijding verzorgen. Voor het maaien van de gemeentelijke bermen kan onze eigen “grote trekker” lang niet overal worden ingezet. Dan moet inhuur plaatsvinden. Daarnaast is de trekker ook voor overige werkzaamheden inzetbaar.

Hoe?
Gladheid bestrijden met goed passend materieel.
Bladzuigwagen gebruiken in de wijken en op de velden.
Klepelmaaier voor het gras en om sloten uit te maaien.
Grond frees gebruiken om zandwegen en velden te renoveren/onderhouden.
Bij uitbreiding van snoeiwerkzaamheden grotere stukken machinaal te knippen.

Wanneer?
De bedoeling is om de smalspoor/ compact trekker in 2020 aan te schaffen.

Wat gaat het kosten en hoe is de dekking?
De aanschafkosten worden geraamd op € 115.000

Dienstverlening

 Portefeuillehouder: T.C. Segers

Wat wordt voorgesteld?
In de raadsvergadering van 13 november 2018 is de begroting 2019 vastgesteld. De raad heeft daarbij besloten dat het college onder andere voor Programma 9 “Uitvoering Programma Dienstverlening”, een nader onderbouwd voorstel tot het vaststellen van een krediet, opiniërend en besluitvormend voorlegt aan de raad (Amendement 25). Dit voorstel wordt opnieuw aan de raad voorgelegd in de begrotingsvergadering 2020.

Er wordt voorgesteld om een krediet te verstrekken voor “Uitvoering Programma Dienstverlening” met de volgende onderwerpen:

  1. Software en implementatie voor het doen van Meldingen Openbare Ruimte;
  2. Vernieuwen van de website en promoten van het digitale kanaal;
  3. Persoonlijk Internet Portaal;
  4. Digitalisering dossiers;
  5. Aanschaffen van een vraag/antwoord portaal voor afhandelen van (telefonische) vragen;
  6. Burger- en ondernemerspeiling van ‘waarstaatjegemeente’;
  7. Implementatie van MijnOverheid voor ondernemers.

Wat is het doel?
Het hoofddoel voor alle genoemde onderwerpen is het verbeteren van onze dienstverlening.
Het is voor de doorontwikkeling van onze dienstverlening van groot belang dat we aansluiting blijven zoeken en houden bij landelijke, lokale en maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van overheidsdienstverlening. Doorontwikkeling van dienstverlening is een must en een verplichting vanuit Rijksoverheid, we denken hierbij ook aan de Digitale Agenda 2020.

Waarom?
1.1 Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de Visie op dienstverlening en Uitvoeringsprogramma Dienstverlening.
Op 23 januari 2018 is de visie op dienstverlening ‘Staphorst voor elkaar’ vastgesteld door de raad. Deze visie geldt voor de jaren 2018-2021. Om uitvoering te geven aan de ambities en uitgangspunten uit deze visie heeft uw college opdracht gegeven aan het Management Team voor een uitvoeringsprogramma (ADV/17-12345). Op 16 juli is het uitvoeringsprogramma vastgesteld (ADV/18-12927).

1.2 Om ontwikkelingen en ambities uit het Uitvoeringsprogramma Dienstverlening te realiseren moet een krediet beschikbaar gesteld worden.
Voor de hierboven genoemde onderwerpen uit het Uitvoeringsprogramma Dienstverlening wordt een krediet gevraagd.

Hoe?
De onderwerpen worden hieronder verder uitgewerkt, met daarbij een toelichting hoe de dienstverlening verbetert:

a. Software voor Meldingen Openbare Ruimte (MOR)
Het proces voor meldingen openbare ruimte moet worden geoptimaliseerd en nieuwe software voor het doen van meldingen is hiervoor nodig. De huidige applicatie die we gebruiken voor meldingen openbare wordt niet verder ontwikkeld en het onderhoud en de ondersteuning zal op termijn stoppen. Daarnaast past de applicatie niet (meer) bij de ambities die de gemeente heeft op het gebied van dienstverlening.
Meldingen over de openbare ruimte willen we snel, goed en gestructureerd afhandelen, het liefst digitaal. Melders willen we eenvoudig op de hoogte houden over de status van hun melding. Beheerders kunnen meldingen makkelijk inzien en afhandelen met tablet of smartphone. Daarbij is het mogelijk om de locatie en eventueel een foto te delen. Gezien de noodzaak voor nieuwe software is op 1oktober 2019 de aanbestedingsprocedure gestart. Hierbij is een voorbehoud gemaakt voor het beschikbaar stellen van krediet door de raad.

b. Vernieuwen van de website en promoten digitale kanaal
De steeds verdere digitalisering van de informatievoorziening is één van de belangrijkste ontwikkelingen.
We willen de gemeentelijke digitale dienstverlening up-to-date houden en blijven ontwikkelen, zodat we
kunnen voldoen aan de verwachtingen van inwoners en ondernemers ten aanzien van de digitale
dienstverlening. We willen het voor onze inwoners en ondernemers makkelijker maken om hun zaken met de gemeente online te regelen. Diensten en producten moeten makkelijk vindbaar zijn op de website. Naast gebruiksvriendelijk willen we een meer persoonlijke website die aanspreekt. Daarom is het belangrijk om te investeren in het vernieuwen van de website en het promoten van het digitale kanaal.

c. Persoonlijk Internet Portaal (PIP) (software en implementatie)
Op de Persoonlijke Internet Pagina (PIP), kunnen inwoners de overheidsgegevens vinden die op hem of haar betrekking hebben, informatie op maat dus. Doel van de Persoonlijke Internet Pagina is dat inwoners op ieder willekeurig tijdstip, elke plaats, makkelijk, snel en goedkoop contact kunnen hebben met de overheid. Via de PIP is het onder meer mogelijk de eigen gegevens in te zien en te wijzigen.
Daarnaast kan de gemeente inwoners en ondernemers bijvoorbeeld via de persoonlijke pagina attenderen op de status van een aanvraag van vergunning of waarschuwen dat een document dreigt te verlopen. Ook kunnen formulieren al gedeeltelijk vooraf worden ingevuld met bij de gemeente bekende gegevens. De PIP zien we als een aanvullling op MijnOverheid.

d. Digitaliseren dossiers
Voor het verbeteren van de digitale dienstverlening en voor een efficiëntere bedrijfsvoering worden o.a. de dossiers van Sociale Zaken/Samenleving gedigitaliseerd. Dat maakt het voor medewerkers mogelijk om tijd- en plaats onafhankelijk te werken. En het betekent bijvoorbeeld ook dat bij een gesprek bij inwoners thuis de dossiers digitaal ingezien kunnen worden. Noodzakelijk om een efficiëncy slag te kunnen maken in de werkprocessen van Samenleving. Bijvoorbeeld doordat er geen papieren dossiers meegenomen hoeven te worden bij keukentafelgesprekken. Alles is dan digitaal beschikbaar. Uit een nadere verkenning moet blijken of verdere digitalisering bijdraagt aan een betere dienstverlening.

e. Vraag/antwoord portaal
We moeten onze dienstverlening verbeteren en professionaliseren. Daarbij hoort dat we snel en eenduidig het juiste antwoord kunnen geven op vragen die vaak gesteld worden via verschillende dienstverleningskanalen, bijvoorbeeld telefonisch of via e-mail. Een vraag/antwoord portaal is de oplossing voor het verzamelen en structureren van veel gestelde vragen en antwoorden.

f. Burger- en ondernemerspeiling
Om een beeld te krijgen hoe de gemeente Staphorst scoort bij inwoners en ondernemers gebruiken we de burger- en ondernemerspeiling. De burger- en ondernemerspeiling van Waarstaatjegemeente.nl is een instrument van VNG Realisatie en helpt gemeenten hierbij. De resultaten geven inzicht in de tevredenheid van onze inwoners en ondernemers. Inwoners nemen in steeds hogere mate verantwoordelijkheid voor hun leefomgeving en voor het welzijn van elkaar. De Burgerpeiling geeft inzicht in de randvoorwaarden voor inwonerparticipatie, de verschijningsvormen van maatschappelijke participatie en de behoeften in de samenwerkingsrelatie met de gemeente. Dienstverlening aan ondernemers is een centraal thema voor gemeenten. Niet alleen met het oog op het economisch klimaat, maar ook omdat ondernemers steeds vaker partner van de lokale overheid zijn, bijvoorbeeld bij duurzame initiatieven. De Ondernemerspeiling geeft een beeld van hoe ondernemers beleid en dienstverlening van de gemeente ervaren.
Daarnaast kan op basis van de resultaten beleid ontwikkeld worden dat aansluit bij de behoeften van
inwoners en ondernemers.

g. Verbetering van de digitale dienstverlening aan ondernemers: MijnOverheid voor Ondernemers (MOvO)
Het ministerie van BZK werkt aan de doorontwikkeling en implementatie van MijnOverheid voor Ondernemers. In 2019 wordt deze getest en daarna komt MijnOverheid voor Ondernemers naar verwachting beschikbaar voor alle gemeenten. MijnOverheid voor Ondernemers zorgt ervoor dat digitale contacten tussen ondernemers en overheden eenvoudiger worden. Zodat ondernemers makkelijker digitaal zaken kunnen doen met de overheid.

Een aantal van de hiervoor onder 1.1 genoemde onderwerpen impliceert ook de aanschaf van software. Hierbij geldt dat de investering/aanschaf en implementatie voor het eerste jaar betaald wordt uit het krediet voor het programma dienstverlening. Vervolgens wordt er een jaarlijks bedrag opgenomen in de automatiseringsnotitie.

Voor het starten van de activiteiten en projecten is een krediet nodig. Na beschikbaarstelling van het krediet worden de hierboven genoemde onderwerpen gespecificeerd in de diverse plannen van aanpak.

Wanneer?
Het krediet wordt gevraagd voor 2020. In 2020 gaan we evalueren en bepalen met welke activiteiten uit het uitvoeringsprogramma dienstverlening we in 2021 aan de slag gaan. Het Uitvoeringsprogramma dienstverlening loopt parallel aan de visie op dienstverlening en het coalitieakkoord (2018-2021).

Gezien de noodzaak voor nieuwe software voor Meldingen Openbare Ruimte is het project inmiddels gestart. Op 1oktober 2019 is de aanbestedingsprocedure gestart. Hierbij is een voorbehoud gemaakt voor het beschikbaar stellen van een krediet door de raad.

Wat gaat het kosten en hoe is de dekking?

Meldingen Openbare Ruimte (software en implementatie)

€ 19.000,-

Vernieuwen website en promoten digitale kanaal (stelpost)

€ 30.000,-

Persoonlijk Internet Portaal (software en implementatie)

€ 16.000,-

Digitalisering dossiers (verwerken digitale bestanden, projectleiding en ICT)

€ 47.000,-

Vraag/antwoord portaal (software en implementatie)

€   4.000,-

Burger- en ondernemerspeiling ‘waarstaatjegemeente’ incl. extra voorbereiding i.v.m. 1e keer deelname

€ 15.000,-

Implementatie MijnOverheid voor Ondernemers (stelpost)

€ 10.000,-

Totaal

€ 141.000,-

Project verbeterplan IJVI/JOIN

Portefeuillehouder: L. Mulder

Wat wordt voorgesteld?
Een budget beschikbaar stellen voor de uitvoering van diverse deelprojecten binnen het programma verbeteren datakwaliteit.

Wat is het doel?
Met het programma datakwaliteit worden verbeteringen in de werking van IJVI/JOIN en diverse randactiviteiten gerealiseerd die bijdragen aan het borgen van de kwaliteit van de data binnen het domein van de fysieke leefomgeving. Met het uiteindelijke doel dat de geleverde producten voor inwoners en het bedrijfsleven eenduidig en eenvoudiger ontsloten kunnen worden ter voorbereiding op de DSO.

Waarom?
De huidige datakwaliteit is onvoldoende betrouwbaar, processen zijn onvoldoende gedefinieerd en huidige mogelijkheden om informatie te delen met inwoners en bedrijfsleven is onvoldoende voorbereid op de komst van het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet)

Hoe?
Om de hierboven genoemde opgave uit te voeren is er een programma opgesteld met diverse deelprojecten. De onderwerpen worden zoveel mogelijk met interne middelen opgepakt en daar waar externe middelen nodig zijn is het budget geraamd.

Wanneer?
Het programma datakwaliteit wordt 30 september 2019 in het MT besproken en zal daarna gefaseerd worden uitgevoerd. De looptijd is 2019 -2020.

Wat gaat het kosten en hoe is de dekking?
De totale kosten zijn geraamd op € 150.000  het budget is opgenomen in de lijst met investeringen

 

Publicatiedatum: 09-01-2020

Inhoud