Uitgaven

4,21%

€ 1.658.626

4,21% Complete

Inkomsten

1,05%

€ 393.930

1,05% Complete

Saldo

63,14%

€ 1.264.696

Programma 4 - Onderwijs

Uitgaven

4,21%

€ 1.658.626

4,21% Complete

Inkomsten

1,05%

€ 393.930

1,05% Complete

Saldo

63,14%

€ 1.264.696

Inhoud

Goed onderwijs is van het grootste belang om in sociaal, maar zeker ook in economisch opzicht, goed te kunnen functioneren. Bij dat uitgangspunt horen goed toegeruste scholen, die hoogwaardig onderwijs bieden. Ook horen daarbij activiteiten die bijvoorbeeld laaggeletterdheid zoveel mogelijk voorkomen. Goed onderwijs vindt plaats in goed toegeruste, duurzame gebouwen, die zo mogelijk efficiënt ingezet worden ten gunste van andere maatschappelijke activiteiten.

Bestuurlijk verantwoordelijk

Nr. Taakveld Portefeuillehouder
4.1 Basisonderwijs ing. L. Mulder
4.2 Onderwijshuisvesting ing. L. Mulder
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken ing. L. Mulder

Beleidskader

Beleid Verordeningen
Ambtsinstructie voor de medewerker leerplicht/RMC van de gemeente Staphorst Ambtsinstructie voor de medewerker leerplicht/RMC van de gemeente Staphorst 2014
Verordening leerlingenvervoer gemeente Staphorst 2017
Verordening procedure overleg huisvesting onderwijs
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Staphorst

Ambities en activiteiten

Basisonderwijs

Wij zetten ons in om in iedere kern het basisonderwijs te behouden en coördineren een breed gedragen lokaal onderwijsbeleid.

Vakonderwijs

Wij komen in dialoog met het onderwijsveld en de ondernemers met een visie op vakonderwijs. Wij denken hierbij concreet aan denkers die doen,  en verkennen ondermeer de behoefte aan een Vak-Havo en technasium.

Bibliotheken

Wij zetten ons in voor het behoud van de bibliotheken en faciliteren waar nodig samenwerking door bibliotheken met het onderwijs en andere partners.

Indicatoren

Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen (5-18 jaar) (niet ingeschreven op school)

Relatief verzuim per 1.000 leerlingen (5-18 jaar) (ongeoorloofd afwezig)

Voortijdig schoolverlaters totaal (VO + MBO) in %

Wat mag onderwijs ons kosten?

Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Meerjarenraming 2021 Meerjarenraming 2022 Meerjarenraming 2023
Lasten 1.611.124 1.551.278 1.658.626 1.676.396 1.694.437 1.712.739
Baten -338.305 -337.730 -393.930 -399.739 -405.560 -411.893
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 1.272.819 1.213.548 1.264.696 1.276.657 1.288.877 1.300.845
Stortingen 243.056 0 18.000 18.000 18.000 18.000
Onttrekkingen -487.075 -486.000 -464.000 -464.000 -464.000 -464.000
Mutaties reserves -244.019 -486.000 -446.000 -446.000 -446.000 -446.000

Afwijkingen t.o.v. 2019 toegelicht (bedragen x € 1.000)

Omschrijving Voordeel Nadeel
Het tekort van dit programma is toegenomen met € 91 van € 727 naar € 818. De belangrijkste oorzaken zijn:    

Lasten: Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) € 119 en peuterspeelzaalwerk € 52. Aan loonkosten is € 52 minder doorberekend.

Baten:  rijksvergoeding Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) € 60

 

 

€ 60

€ 119

Betrokkenheid verbonden partijen

Stichting dagelijks beheer MCR te Rouveen
Betrokkenheid Stichting Dagelijks Beheer MCR Rouveen als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstellingen/effecten

Meer (financiële) informatie over de verbonden partijen is opgenomen in Paragraaf 5 | Verbonden partijen.

Publicatiedatum: 09-01-2020

Inhoud