Lijst van investeringen

Inhoud

Lijst van investeringen met doorgang

 Omschrijving van de investering Incidenteel (I) of Structureel (S) 2020 Meerjarenbegroting 2021-2023 Last begroting 2020 Ten laste van de reserves Last begroting 2021 Last begroting 2022 Last begroting 2023
2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023
Programma 0 | Algemeen bestuur en organisatie
Formatieve knelpunten Minus: bezuinigingen (niet invulling vacature, juridische ondersteuning en BOA) Minus: incidentele dekking uit reserve 930.000 189.000 930.000 - 189.000 -
Totaal formatieve knelpunten Structureel 741.000 741.000
Programma 1 | Openbare orde en veiligheid
Programma 2 | Verkeer en openbare ruimte
Ontsluiting Rouveen: onderz. naar en concr. aanbevelingen deze veiliger en bereikbaar te maken Incidenteel 25.000 reserve z. bes./grondexpl. 25.000
Herinrichting Staphorst Noordoost fase 3: nieuw materiaal herinrichting Structureel 152.000 res.afs.maats.nut 152.000
Herinrichting Staphorst Noordoost fase 4: nieuw materiaal herinrichting Structureel 145.000 res.afs.maats.nut 145.000
Herinrichting Staphorst Noordoost fase 5: nieuw materiaal herinrichting Structureel 150.000 res.afs.maats.nut 150.000
Ontsluiting industrieterrein Bullingerslag (overweg JJ Gorterlaan): € 885.000. T.l.v. grondexploitatie Bullingeslag
Inspectie kunstwerken (o.a. bruggen en grote duikers) 1x in de 5 jaar Incidenteel 15.000 reserve z. bes./grondexpl. 15.000
Renovatie lichtmasten-areaal Incidenteel 25.000 25.000 25.000 res.afs.maats.nut 25.000 25.000 25.000
Opknappen zandwegen Hooidijk/Hilligjesbergweg: verplichting rvk Staphorst Incidenteel 47.000 reserve z. bes./grondexpl. 47.000
Zij-klepel maaier: sloten maaien binnen- en buiten beb. kom, idem van begraafplaatsen en langs fietspaden Incidenteel 5.000 reserve z. bes./grondexpl. 5.000
Sneeuwploeg nr. 4 (t.b.v. tractor) Incidenteel 10.000 reserve z. bes./grondexpl. 10.000
Opzetstrooier nr. 5 (t.b.v. VW crafter) Structureel - 6 jr. 38.000 6.333
Opslagtank zoutoplossing Structureel - 10 jr. 44.000 4.400
Fietspad sproeier van 2000L om de paden ijs vrij te houden Structureel - 7 jr. 31.000 4.429
Rolbezem om sneeuw weg te borstelen van de fietspaden Incidenteel 7.000 reserve z. bes./grondexpl. 7.000
Programma 3 | Economie/ ondernemen
Verhoging kosten lidmaatschap Regio Zwolle verplichte uitgave in 2020 naar €2,30 2121 €2,35, 2022 €2,40 en 2023 €2,45 Structureel 18.190 850 850 850 18.190 - - - - 850 850 850
Vind Subsidies.nl (EZ kant) Structureel 4.500 4.500
Programma 5 | Sport, cultuur, recreatie en toerisme
Uitvoeren plan groot onderhoud openbaar groen] College 12 sept.: van € 250.000 teruggebracht met jaarlijks € 75.000 = € 175.000. Incidenteel 175.000 175.000 175.000 175.000 reserve z. bes./grondexpl. 175.000 175.000 175.000 175.000
Boombeheer: buiten beb. kom - achterstallig onderhoud Incidenteel 50.000 50.000 reserve z. bes./grondexpl. 50.000 50.000
Boombeheer: binnen beb. kom - achterstallig onderhoud Incidenteel 35.000 35.000 reserve z. bes./grondexpl. 35.000 35.000
Opstellen beleidsplan verkoop/gebruik gemeentegrond Incidenteel 25.000 reserve z. bes./grondexpl. 25.000
Recreatie & toerisme: gebiedsontwikkeling en kwaliteitsslag - Oldematen: uitwerken gebiedsvisie in een uitvoeringsprogramma en toegankelijker maken - Zwarte Dennen: in samenwerking met St.Bosbeheer ontwikkelen tot een aantrekkelijk recreatiegebied - Reestdal: in samenw. Met stakeholders het unieke gebied beleefbaar maken. - De Streek: verhogen aantrekkelijkheid voor toeristen en recreanten. Incidenteel 125.000 reserve z. bes./grondexpl. 125.000
Langj. beheer landschap: uitv. van het p.v.a. waardoor beheer langjarig wordt gewaarborgd wordt Incidenteel 50.000 reserve z. bes./grondexpl. 50.000
St. Recreatie & Toerisme: i.s.m. St. doorontw. tot een unieke gemeente om te verblijven. College 12 sept.: structureel vanaf 2021 € 25.000 vervalt. Incidenteel 50.000 - reserve z. bes./grondexpl. 50.000
Routenetwerk fiets & wandelpaden: doorontwikkeling en revisie (rekening houden met co-financiering van de provincie) Incidenteel 60.000 reserve z. bes./grondexpl. - 60.000
Vitalisering recreatieparken fase 2 (plan van aanpak maken voor Staphorst en bepalen hoe we op langere termijn met de diverse recreatieparken in de gemeente om gaan. Hierbij budget voor uitvoering voor de parken, maatwerk per park) College 12 sept. aangepast van € 75.000 naar € 50.000. Incidenteel 50.000 reserve z. bes./grondexpl. 50.000
Programma 6 | Sociaal domein
Extra inzet/capaciteit Sociaal domein: komen uit evaluatie Incidenteel 300.000 res. soc. domein 300.000
Wet verplichte GGZ: infrastructuur voor uitvoering van de wet (w.o. meldpunt) Structureel 20.000 20.000
Gem. bijdrage voor de Herberg, Zwolle ivm wegvallen bijdrage woningcorporaties - t/m 2024: € 10.000 per jaar Incidenteel 10.000 10.000 10.000 10.000 reserve z. bes./grondexpl. 10.000 10.000 10.000 10.000
(Door)ontwikkelen voorliggend veld sociaal domein Structureel 200.000 200.000
Programma 7 | Volksgezondheid en milieus
GRP-V 2016-2020 - Jaarschijf 2020 Structureel 776.000 reserve riolering -
GRP-V 2016-2020 - Jaarschijf 2021 - Jaarschijven 2022 en 2023 volgen uit nieuw GRP-VI Structureel 671.000 reserve riolering 0
Groot onderhoud begraafplaats Staphorst: renovatieplan 2e fase Structureel 140.000 7.000
Uitbreiding begraafplaats Scholenweg Rouveen: voorbereiding Structureel 250.000 8.333
Grondfrees: renovatie begr.plaatsen en van velden en bermen langs de wegen/paden. Incidenteel 3.500 reserve z. bes./grondexpl. 3.500
Energieloket 3.0 + inzet energiecoaches College 12 sept.: overeenkomst voor 3 jaar (t/m 2022). Hierdoor incidenteel € 40.000 per jaar. Incidenteel 40.000 40.000 40.000 reserve z. bes./grondexpl. 40.000 40.000 40.000
Klimaatadaptie + R.E.S. - -
Programma 8 | Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
Pilot uitbreiding Rouveen (Omgevingsplan) ontwikkelen plan zo mogelijk tlv expl.plan brengen College 12 sept.: teruggebracht van € 100.000 naar € 50.000. Incidenteel 50.000 reserve z. bes./grondexpl. 50.000
Windenergie: juridische ondersteuning en realisatie Incidenteel 50.000 reserve z. bes./grondexpl. 50.000
Verlenging invoeringstraject EPOS met 2 jaar (aanvulling t/m 2023) - Vervallen: uitvoering vindt plaats op basis van eerder vastgesteld beleid Incidenteel 0 - - - - 0
Programma 9 | Overhead
Hoogwerker: vervanging Structureel - 8 jr. 40.000 5.000
Pick-up bus service-ploeg (VG-083-R) Structureel - 8 jr. 48.000 6.000
Pick-up bus service-ploeg (1-VFL-00) Structureel - 8 jr. 41.000 5.125
Smalspoor trekker voor gladheidbestrijding fietspaden, maaien langs fietspaden en blad zuigen Structureel 115.000 14.375
Hogedrukreiniger: vervanging Incidenteel 12.000 reserve z. bes./grondexpl. 12.000
Dienstverlening: uitvoering programma dienstverlening 2019 Incid./ Struct. 141.000 16.750
Gemeentehuis: onderzoek invulling klimaatmaatregel in kader van energielabel C. Aanvullend toegevoegd. Incidenteel 50.000 reserve z. bes./grondexpl. 50.000
Doorontwikkeling Buitendienst In oplegnotitie aangepast; van € 120.000 naar € 85.000 Incidenteel 85.000 reserve z. bes./grondexpl. 85.000
Gebouwenbeheer: verhogen jaarlijkse toevoeging aan reserve gebouwenbeheer. Aanvullend toegevoegd. Structureel 50.000 50.000
Project verbeterplan IJVI/JOIN Incidenteel 150.000 reserve z. bes./grondexpl. 150.000
Totaal 4.131.190 1.374.850 250.850 335.850 1.094.102 1.559.500 577.000 250.000 335.000 18.183 850 850
Ten laste van de reserves blijft ten laste van de begroting blijft ten laste van reserves 1.112.285 1.113.135 1.113.985

Lijst van investeringen zonder doorgang

 Omschrijving van de investering Incidenteel (I) of Structureel (S) 2020 Meerjarenbegroting 2021-2023 Last begroting t.l.v. res. Zonder best/ grondexpl.
2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023
Programma 0 | Algemeen bestuur en organisatie
Doorontwikkeling organisatie In oplegnotitie aangepast: van 2020 t/m 2022 jaarlijks van € 500.000 naar € 150.000. College 12 sept.: geschrapt 2020 t/m 2022 jaarlijks € 150.000. Incidenteel 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
Uitvoering nieuwe ARBO-wet: preventiemedewerker (24 uur) Structureel 46.000
Rechtmatigheidsverklaring college vanaf 2021: voorbereiding op Incidenteel 30.000 30.000 30.000
Collegeonderzoek: post ten onrechte geschrapt bij de begroting 2019 Structureel 30.000 30.000
Reiskosten woon-werkverkeer Structureel 50.000 50.000
Vervanging meubilair (bureaus en stoelen) periode 2020 - 2025  = € 40.000 per jaar Incidenteel 200.000
Formatie: invulling taken op growing- en ambitieniveau Structureel 1.050.000 1.050.000
Programma 1 | Openbare orde en veiligheid
Programma 2 | Verkeer en openbare ruimte
Bereikbaarheid gemeente zoals openb.vervoer en wijk- en of buurtbus Incidenteel 5.000 5.000
Aanleg fietspad (voormalige toegangsweg NAM-locatie) die aansluit op fietspad Staatsbossen Structureel 70.000 reserve 70.000
Uitvoering fietspadenplan: Eind 2019 wordt het fietspadenplan ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. In dit plan staan voorstellen voor aanleg van utilitaire en recreatieve fietspaden. Daarnaast wordt aandacht besteed aan knelpunten. Aan de hand van de gekozen prioritering wordt later aangegeven welke fietspaden in welk jaar tot uitvoering komen. Nu is per jaar een willekeurig bedrag opgenomen. Door gelden vrij te maken voor de aanleg van fietspaden kan subsidie worden aangevraagd bij de provincie. Structureel 500.000 500.000 500.000 reserve 1.500.000
Herinrichting Bergerslag/ Staphorster Kerkweg Structureel 900.000 reserve 900.000
Fietspad Gorterlaan: ontbrekende gedeelte Gorterlaan (rotonde - Dekkersweg) Structureel 350.000 reserve 350.000
Verplaatsing aansluting A-28 (doorkijk) Incidenteel p.m.
Herinrichting kruising Ebbinge Wubbenlaan-Viaductweg College 12 sept.: geschrapt: € 100.000 Structureel 100.000 reserve 100.000
Herziening van de wegenlegger (2004) Incidenteel 30.000 reserve 30.000
Reconstructie klinkerwegen Incidenteel 350.000 reserve 350.000
Ondertunneling overweg J.J. Gorterlaan: bij positieve besluitvorming station Staphorst Structureel p.m.
Programma 3 | Economie/ ondernemen
Regio Zwolle United Partnership Structureel 6.700 6.700
Centrum-/detailhandelsvisie (uitvoering) Incidenteel p.m.
Programma 4 | Onderwijs
Programma 5 | Sport, cultuur, recreatie en toerisme
Uitvoeren plan groot onderhoud openbaar groen College 12 sept.: van € 250.000 teruggebracht met jaarlijks € 75.000 naar € 175.000. Incidenteel 75.000 75.000 75.000 75.000
Revitalisering Museumsteeg (uitvoering) Incidenteel 60.000 6.000
Aankoop pand Kruidhof Structureel p.m.
Uitvoering groenbeheerplan Structureel 100.000 100.000
Opstellen beleidsplan spelen en bewegen Incidenteel 25.000 25.000
Beleidsnotitie ziekten en plagen Incidenteel 25.000 25.000
Beleidsnotitie hondenpoep Incidenteel 20.000 20.000
St. Recreatie & Toerisme: i.s.m. St. doorontw. tot een unieke gemeente om te verblijven. College 12 sept.: structureel vanaf 2021 € 25.000 vervalt. Structureel 25.000 25.000
Promotie en marketing op het gebied van toerisme en recreatie o.a. Reestdal en Vechtdal College 12 sept.: geschrapt - structureel € 20.000. Structureel 20.000 20.000
Vitalisering recreatieparken fase 2 (plan van aanpak maken voor Staphorst en bepalen hoe we op langere termijn met de diverse recreatieparken in de gemeente om gaan. Hierbij budget voor uitvoering voor de parken, maatwerk per park) College 12 sept. aangepast van € 75.000 naar € 50.000. Incidenteel 25.000 25.000
Subsidieregeling particulier groen Structureel 10.000
Inrichten insect- en bloemrijke bermen Structureel 10.000 10.000
Stimuleren maatregelen weidevogels Structureel 10.000 10.000
Programma 6 | Sociaal domein
Ontwikkeling van algemene voorliggende voorzieningen: om langer zelfstandig te blijven Structureel 50.000 50.000
Programma 7 | Volksgezondheid en milieus
Duurzaamheid: adequaat op ontwikkelingen reageren Incidenteel 200.000
Energieloket 3.0 + inzet energiecoaches College 12 sept.: overeenkomst voor 3 jaar (t/m 2022). Hierdoor niet meer structureel. Structureel 40.000 40.000
Programma 8 | Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
De Streek: evaluatie transformatiebeleid Incidenteel 5.000 reserve 5.000
Pilot uitbreiding Rouveen (Omgevingsplan) ontwikkelen plan zo mogelijk tlv expl.plan brengen College 12 sept.: teruggebracht van € 100.000 naar € 50.000. Incidenteel 50.000 50.000
Verminderen regels ruimtelijke ordening: externe projectleiding College 12 sept.: geschrapt - incidenteel € 100.000. Incidenteel 100.000 100.000
Huisvesting arbeidsmigranten: opstellen beleidsnota en uitvoering College: 12 september - incidenteel € 30.000. Incidenteel 30.000 30.000
Ruitelijke kwaliteit dorpskernen: ondersteunen en faciliteren bijv. Dorpsplan-plus Incidenteel 20.000 reserve 20.000
Kop Muldersweg: infrastructuur Incidenteel 100.000 reserve 100.000
Programma 9 | Overhead
Nieuwbouw gemeentewerkplaats Structureel 4.000.000 140.000
Gemeentehuis: verbouw/nieuwbouw - ondersteuning werkgroep aanpassing in oplegnotitie geschrapt: was € 150.000 Incidenteel 150.000 150.000
Onderhoud (groot) gemeentewerkplaats Structureel/ Incidenteel 150.000 500.000 10.000 reserve 500.000
Doorontwikkeling Buitendienst in oplegnotitie aangepast; van € 120.000 naar € 85.000 Incidenteel 35.000 35.000
Totaal 8.116.700 1.416.000 2.050.000 75.000 1.512.700 25.000 0 0 4.420.000 1.000.000 500.000 0
Legenda: De vet weer gegeven investeringen/projecten zijn toegevoegd uit de lijst te bediscussiëren door de raad.
Publicatiedatum: 09-01-2020

Inhoud