Uitgaven

6,03%

€ 2.378.711

6,03% Complete

Inkomsten

4,5%

€ 1.683.000

4,5% Complete

Saldo

34,74%

€ 695.711

Programma 8 - Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

Uitgaven

6,03%

€ 2.378.711

6,03% Complete

Inkomsten

4,5%

€ 1.683.000

4,5% Complete

Saldo

34,74%

€ 695.711

Inhoud

Bestuurlijk verantwoordelijk

Nr. Taakveld Portefeuillehouder
8.1 Ruimtelijke ordening ing. L. Mulder
8.2 Grondexploitatie ing. L. Mulder
8.3 Wonen en bouwen ing. L. Mulder

Beleidskader

Beleid Verordeningen
Archeologische inventarisatie, verwachtings- en beleidsadvieskaart Bouwverordening van de gemeente Staphorst
Beleidslijn erfdienstbaarheden bij ruimtelijke ontwikkelingen Brandbeveiligingsverordening 2010 gemeente Staphorst
Beleidsnota Intrekken bouw- en sloopvergunning Exploitatieverordening gemeente Staphorst
Beleidsnotitie Hergebruik monumentale schuren Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade
Beleidsnotitie Open plekken Staphorst, 5e wijziging Verordening Starterslening gemeente Staphorst
Beleidsnotitie Vreugdevuren Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Staphorst
Beleidsnotitie Tijdelijke woonunit bij (ver)bouw woning Erfgoedverordening 2010-2016 gemeente Staphorst
Beleidsregel Criteria voor het realiseren van kookhuisjes langs de Streek Verordening kwaliteit vergunningverlening toezicht en handhaving omgevingsrecht
Belvedère-nota Staphorst, een eigen wereld Bomenverordening gemeente Staphorst
Beleidsnota tijdelijke grondopslagen gemeente Staphorst
Detailhandelsvisie gemeente Staphorst
Industrielawaaibeleid De Streek
Monumentenlijst gemeente Staphorst
Regeling bijgebouwen & erfafscheidingen tuingerichte woningen Staphorst
Structuurvisie Kernen Staphorst, Rouveen en IJhorst 2030
Van Sober naar Rijk - Visie op de gebouwde omgeving in het Reestdal
Welstandsnota Staphorst
Woonvisie 2016-2020
Beleidsnotitie Tijdelijke mantelzorg woonruimten aan de Streek
Beleidsregel Transformatielocaties aan de Streek
Notitie kwaliteitsimpuls Groene Omgeving
Beleidsplan fysieke leefomgeving 2018
Uitvoeringsprogramma fysieke leefomgeving 2017
Beleidsregel hobbymatig gebruik schuren nabij woningen
Bomenbeleidsplan
Bomenlijst (kernen, Rouveen, Staphorst noord & zuid en Punthorst)
Bomenlijst (monumentale bomen)
Handboek kabels en ledingen (AVOI) gemeente Staphorst
Nota parkeerkengetallen gemeente Staphorst
Omgevingsvisie 'Staphorst voor elkaar!'

Ambities en activiteiten

Woningbouw de Slagen

De afgelopen jaren is vol ingezet op het vlot trekken van de woningbouw in de Slagen. Dit, samen met de veranderde situatie bij de ontwikkelaar, biedt mogelijkheden nu daadwerkelijk stappen te maken. We nemen het initiatief in De Slagen om te voorzien in de dringende behoefte aan woonruimte, ook voor onze jongeren. Samen met ontwikkelaars en bouwers stimuleren wij de verkoop en realisatie van nieuwe woningen. Gedateerde bouwplannen worden herzien en verbeterd. Samen met de (toekomsti­ge) bewoners van De Slagen, de betrokken ontwikkelaars en bouwers komen we tot een verbetering van het gebiedsplan.

Behoefte woningbouw

We actualiseren met regelmaat de actuele woningbouwbehoefte om een goed inzicht te krijgen in de behoefte en mogelijke uitbreidingsmogelijkheden.

Koop- en huurwoningen

We streven naar betaalbare koopwoningen en voldoende huurwoningen voor starters in alle kernen. Daarnaast streven we naar meer diversiteit in de woningvoorraad en houden speciale aandacht voor wonen en zorg.

Omgevingsvisie

We gaan bij de beoordeling van nieuw en bestaand beleid kritisch kijken naar nut  en noodzaak. Bestemmingsplannen, eisen van welstand en regelgeving ‘Beschermd dorpsgezicht’ worden herzien.
Wij laten regels die niet nodig zijn of weinig toevoegen vervallen. In het bijzonder dringen we erf inrichtingsplannen en uitgebreide rapportages terug. Wij zullen de ruimte die de Omgevingswet biedt maxi­maal benutten.

De Streek

De Streek is het meest karakteristieke deel van onze gemeente. We koesteren het dorpsgezicht. Dit betekent dat we De Streek niet te vol gaan bouwen. Vanzelfsprekend moet er ruimte blijven voor de nodige ontwikkelingen. De functie van De Streek verandert meer en meer naar wonen, dat is een natuurlijk proces en dat is prima. Kleine bedrijvigheid hoort echter ook bij De Streek en moet mogelijk blijven. De Belvedère nota blijft om die reden dienen als richtinggevend, niet als regel.

Ruimtelijke kwaliteit dorpskernen

Wij gaan initiatieven die gaan over ruimtelijke kwaliteit in de dorpskernen, denk hierbij aan elementen uit Dorpsplanplus in IJhorst, ondersteunen en faciliteren.

Revitalisatie recreatieparken

We onderzoeken samen met buurgemeenten en provincie hoe enkele recreatieparken gerevitaliseerd, of indien dit niet moge­lijk is getransformeerd, kunnen worden. Specifiek aandachtspunt hierbij is dat er een duurzame oplossing moet komen voor de huisvesting van (buitenlandse) werknemers.

Rieten daken

We stimuleren het behoud van rieten daken aan De Streek zonder daarbij eigenaren extra verplichtingen op te leggen. We komen in samenwerking met de Monumentenadviesraad met een nadere analyse van stimuleringsmogelijkheden die hier­toe kunnen leiden. Het uitgangspunt blijft dat, behalve bewoners van rijksmonumenten, inwoners zelf mogen bepalen of ze wel of niet voor een rietgedekte woning kiezen.

Verlagen leges vergunningen

Wij onderzoeken de mogelijkheden de leges voor vergunningen te verlagen ten aanzien van rieten da­ken. Dit geldt ook voor de verhogingen in verband met beschermd dorpsgezicht.

Indicatoren

Gemiddelde WOZ-waarde woningen (x € 1.000)

Nieuw gebouwde woningen (per 1.000 woningen)

% Demografische druk (personen 0-20 jaar en 65 jaar e.o. in verhouding tot personen van 20-65 jaar)

Gemiddelde woonlasten éénpersoonshuishouden (in €)

Gemiddelde woonlasten meerpersoonshuishouden (in €)

Wat mag volkshuisvesting en ruimtelijke ordening ons kosten?

Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Meerjarenraming 2021 Meerjarenraming 2022 Meerjarenraming 2023
Lasten 2.823.011 3.449.880 2.378.711 2.252.442 2.113.406 2.155.541
Baten -2.602.700 -2.697.050 -1.683.000 -1.582.280 -1.602.871 -1.623.757
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 220.311 752.830 695.711 670.162 510.535 531.784
Stortingen 1.245.079 0 4.000 4.000 4.000 4.000
Onttrekkingen -61.031 -305.000 -235.000 -150.450 -30.907 -31.370
Mutaties reserves 1.184.048 -305.000 -231.000 -146.450 -26.907 -27.370

Afwijkingen t.o.v. 2019 toegelicht (bedragen x € 1.000)

Omschrijving Voordeel Nadeel
Het tekort van dit programma is toegenomen met € 17 van € 448 naar € 465. De belangrijkste oorzaken zijn:    
Hogere lasten: Loonkosten taakvelden zijn € 98 hoger, met name taakveld grondexploitatie, doordat er minder of geen uren doorberekend worden aan de lopende bestemmingsplannen Rouveen-West 4 en De Esch 3 (alle gronden zijn van deze complexen uitverkocht).   € 98
Hogere baten: Leges omgevingsvergunning bouwen zijn € 73 hoger geraamd. €73  

Baten/Lasten: Rouveen-West 4 en industrieterrein De Esch 3 is inmiddels uitverkocht. Hierdoor zijn zowel de baten als de lasten lager. Ook worden er in 2020 minder grondverkopen op het industrieterrein de Baarge verwacht dan in 2019, omdat er de  laatste jaren veel gronden in dit bestemmingsplan zijn verkocht. Totaal ruim € 1 miljoen. De lagere verkopen hebben geen invloed op het begrotingssaldo, omdat er geen winsten grondexploitatie in de begroting mogen worden meegenomen. Ook storten wij de voordelen altijd in de reserve grondverkopen.

   

Betrokkenheid verbonden partijen

Niet van toepassing.

Publicatiedatum: 09-01-2020

Inhoud