Uitgaven

0,45%

€ 175.443

0,45% Complete

Inkomsten

0,65%

€ 244.960

0,65% Complete

Saldo

3,47%

€ -69.517

Programma 3 - Economie en ondernemen

Uitgaven

0,45%

€ 175.443

0,45% Complete

Inkomsten

0,65%

€ 244.960

0,65% Complete

Saldo

3,47%

€ -69.517

Inhoud

De gemeente Staphorst is een gemeente met ondernemers en ondernemingen waar wij trots op zijn. De ondernemende cultuur en de daaruit voortvloeiende maakindustrie horen onmiskenbaar bij de identiteit van de gemeente Staphorst. Het belang voor de plaatselijke werkgelegenheid is groot. Daarom willen wij een aantrekkelijke vestigingsplaats blijven voor ondernemers. De gemeente Staphorst zal zo min mogelijk drempels opwerpen voor de doorontwikkeling van het bedrijfsleven. Ook is er aandacht voor innovatieve ondernemers en het verlagen van de regeldruk. Staphorst wil ondernemers goed faciliteren door goed bereikbare en veilige bedrijventerreinen. Ook is er ruimte voor de verscheidenheid en de fase waarin ondernemers verkeren. Zo ook voor starters en bedrijven die groei doormaken.

Bestuurlijk verantwoordelijk

Nr. Taakveld Portefeuillehouder
3.1 Economische ontwikkeling ing. L. Mulder
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur ing. L. Mulder
3.3 Bedrijvenloket ing. L. Mulder
3.4 Economische promotie ing. L. Mulder

Beleidskader

Beleid Verordeningen
Bedrijventerreinenvisie gemeente Staphorst Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade
Beleidsnota reclameborden Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Staphorst
Beleidsnotitie hergebruik monumentale schuren Verordening op de heffing en invordering van de forensenbelasting 2019
Beleidsnotitie open plekken Staphorst, 5e wijziging Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2019
Beleidsnotitie toepassing uitvoeringskader rood voor rood Staphorst Verordening op de markt te IJhorst
Beleidsnotitie vent- en standplaatsvergunningen Verordening op de warenmarkt voor de gemeente Staphorst 2006
Detailhandelsvisie gemeente Staphorst Verordening op de heffing en invordering van de toeristenbelasting 2019
Horecanotitie gemeente Staphorst Verordening winkeltijden gemeente Staphorst 2014
Industrielawaaibeleid De Streek
Notitie nadere regels winkeluitstallingen en terrassen 2015
Toepassing uitvoeringskader hergebruik Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB)
Beleidslijn toepassing wet BIBOB
Handboek kabels en leidingen (AVOI) gemeente Staphorst

Ambities en activiteiten

Bedrijventerreinen

Wij gaan verder met de al in gang gezette ontwikkeling van bedrijventerreinen. We zorgen daarbij voor een juiste verhouding tussen de beschikbare oppervlakte, werkgelegenheid en de belasting van de infrastructuur. Van belang is tijdig aan te sluiten bij de behoefte.

Startende ondernemers

Wij gaan in kaart brengen welke behoeften aan ruimte en ondersteuning er bij startende ondernemers bestaat en op welke wijze de gemeente de behoefte aan kennisdeling kan ondersteunen.

Winkelhart

Wij willen het winkelhart versterken samen met omwonenden en de ondernemers die er al een begin mee hebben gemaakt. Wij gaan onderzoeken welke wensen er bij omwonenden, ondernemers en bezoekers bestaan ten aanzien van het winkelcentrum. Dat onderzoek richt zich op zowel de verscheidenheid, de inrichting van het winkelcentrum, de functie van ‘ontmoeten’, veiligheid, de bereikbaarheid en het parkeren. Wij komen met een plan dat leidt tot een meer dynamisch, divers winkelgebied, met oog voor de functie van ontmoeten.

Verkeersveiligheid winkelcentrum

In het al eerder genoemde fietsplan hebben we aandacht voor de bevordering van de verkeersveiligheid in het winkelcentrum.

Nieuwe bestemmingen

Wij bieden ondernemers die geconfronteerd worden met het vrijvallen van agrarische gebouwen in principe ruimte om te komen tot nieuwe bestemmingen. Wij bewaken hierbij wel de belangen van bestaande agrarische bedrijven en de omgeving. Wij bieden daarbij onze landbouwbedrijven in het buitengebied ruimte voor (ondergeschikte) nevenactiviteiten zoals de verkoop van streekproducten of plattelandstoerisme.

Indicatoren

Functiemenging (verhouding tussen banen en woningen in %)

Aantal bedrijfsvestigingen (per 1.000 inwoners, 15 t/m 64 jaar)

Wat mag economie en ondernemen ons kosten?

Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Meerjarenraming 2021 Meerjarenraming 2022 Meerjarenraming 2023
Lasten 201.901 253.840 175.443 178.074 180.746 183.457
Baten -221.169 -206.420 -244.960 -247.134 -249.342 -251.582
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -19.269 47.420 -69.517 -69.060 -68.596 -68.124
Stortingen 225.056 0 0 0 0 0
Onttrekkingen -8.024 -85.000 0 0 0 0
Mutaties reserves 217.032 -85.000 0 0 0 0

Afwijkingen t.o.v. 2019 toegelicht (bedragen x € 1.000)

Omschrijving Voordeel Nadeel
Het overschot van dit taakveld is toegenomen met € 32 van € 37 naar € 69. De belangrijkste oorzaken zijn:    
Hogere baten: Verhoging van de forensenbelasting en de toeristenbelasting
 € 40
 

Betrokkenheid verbonden partijen

Niet van toepassing.

Publicatiedatum: 09-01-2020

Inhoud