Toelichting op het overzicht van baten en lasten

Inhoud

Algemene dekkingsmiddelen

1 | Lokale heffingen

Het verloop van de opbrengsten van de niet bestedingsgebonden gemeentelijke heffingen is als volgt:

Soort Rekening 2018 Begroting 2019 (na wijz.) Begroting 2020 MJB 2021 MJB 2022 MJB 2023
OZB 2.798 2.822 3.275 3.669 4.144 4.909
Forensenbelasting 57 59 81 82 83 84
Toeristenbelasting 54 49 74 75 76 77
Hondenbelasting 56 54 60 61 62 63
Totaal 2.965 2.984 3.490 3.887 4.365 5.133
(x €1.000)

Een verhoging van de ozb tarieven voor de jaren 2020 tot en met 2023 met 10% per jaar (exclusief indexatie en areaaluitbreiding) resulteert in een extra opbrengst van:
- 2020: € 290.000
- 2021: € 609.000
- 2022: € 1.008.000
- 2023: € 1.490.000

De tarieven zijn de afgelopen 6 jaar niet verhoogd en we worden nu gedwongen de OZB te verhogen om de begroting sluitend te krijgen. Deze maatregel wordt door veel gemeenten in het land doorgevoerd. Hiermee wordt tevens de beschikbare belastingcapaciteit van gemeente Staphorst deels benut.

In de zomernota en oplegnotitie is voorgesteld om de opbrengst van de toeristenbelasting met € 40.000 te verhogen. De motivatie hierbij was dat op het gebied van recreatie en toerisme onze gemeente fors wenste te investeren.

Door de inbreng van uw raad stellen wij voor de voorgestelde verhoging met (afgerond) 50% terug te brengen tot € 20.000 en dit verschil tot uitdrukking te brengen door verhoging van de forensenbelasting.

De hondenbelasting wordt met 10% verhoogd in lijn met de verhoging van de andere gemeentelijke heffingen.

2 | Algemene uitkeringen

Soort Rekening 2018
Begroting 2019 (na wijz.) Begroting 2020
MJB 2021
MJB 2022
MJB 2023
Algemene uitkering 14.085 20.938 21.598 22.043 22.570 23.205
Uitkering deelfonds sociaal domein 5.807          
Totaal

19.892

20.938 21.598 22.043 22.570 23.205
Uitkeringsfactoren 1,49 1,572 1,606 1,632 1,663 1,706
(x €1.000)

De geraamde algemene uitkeringen uit het gemeentefonds zijn gebaseerd op de mei-circulaire 2019, waarbij rekening is gehouden met een uitkeringsfactor in 2019 voor 2020 van: 1,606. Eén punt uitkeringsfactor geeft voor onze gemeente een bedrag van € 14.000.

De uitkeringsfactor in de meerjarenraming voor de jaren 2021 t/m 2023 is resp.1,632, 1,663 en 1,708. Dit meerjarenperspectief is gebaseerd op de ramingen in lopende prijzen.

3 | Dividend
Geraamd zijn de navolgende dividenden en ontvangen interest:

  Rekening 2018
Begroting primair 2019 Begroting primair 2020 MJB 2021 MJB 2022 MJB 2023
Vitens N.V. 61 26 16 16 16 16
Idem - achtergestelde lening 5 3 1 1 0 0
Enexis N.V. - dividend 23 24 23 23 23 23
Enexis B.V.- rente deelneming 6 4 0 0 0 0
Rendo N.V. - dividend 325 323 325 325 325 325
Wadinco N.V. - dividend 20 20 20 20 20 20
Rova N.V. - dividend 130 55 55 55 55 55
Rova N.V. - achtergestelde lening 30 30 30 30 30 30
Bank Nederlandse gemeenten 76 70 85 85 85 85
Winst verkoop Financial Bond Fonds -20 0        
Winst verkoop Government Bond Fonds 123 60        
Algemeen totaal 779 615 555 555 554 554
(x €1.000)


4 | Saldo financieringsfunctie

  Rekening 2018
Begroting primair 2019 Begroting primair 2020
MJB 2021 MJB 2022 MJB 2023
Baten 35 5 21 21 21 21
Lasten 42 21 6 4 1 0
Saldo 7 16 -15 -17 -20 -21

Rentelasten

           
Doorbelaste rente t.l.v. exploitatie
123 135 0 0 0 0
(x €1.000)

In de jaren 2017 tot en met 2019 is het doorberekende rekenpercentage 0,5%. Vanaf 2020 ontvangen we meer rente dan we betalen en mag (BBV voorschrift) geen rente meer worden doorberekend aan de boekwaarde van de investeringen.

5 | BTW-compensatiefonds

  Rekening 2018
Rekening 2017
Rekening 2016
Rekening 2015
Rekening 2014
Rekening 2013
Gedeclareerde bedragen 2.615 1.823 2.017 1.900 1.716 2.541
(x €1.000)

De afwijkingen in de verschillende jaren is hoofdzakelijk een gevolg van een hoger of een lager bedrag aan investeringen waarop het BTW Compesatie Fonds (BCF) van toepassing is (openbaar nut: riolering, wegen, plantsoenen, bouwrijp maken grondexploitatie etc.) In de begroting worden geen BCF-bedragen meegenomen van uitgaven en investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut. Vanaf 1 januari 2003 hebben de gemeenten te maken met het BCF. Gemeenten kunnen daardoor een groot deel van de hen in rekening gebrachte BTW-voordruk terug krijgen. Op 5 november 2009 is een raamovereenkomst (handhavingconvenant) met de belastingdienst ondertekend. Controle vindt vooraf plaats, zodat de gemeente niet voor verrassingen komt te staan. Dit geldt voor zowel de omzetbelasting, BTW-compensatiefonds, loonheffingen en invordering van belastinggelden. Er wordt samengewerkt op basis van transparantie, begrip en vertrouwen.

Partijen streven naar een voortdurend inzicht in de actuele fiscale risico’s en een snelle en actuele standpuntbepaling binnen de kaders van de wet, regelgeving en jurisprudentie. De rechtszekerheid wordt hierdoor vergroot. Het convenant is afgesloten voor onbepaalde tijd en wordt periodiek geëvalueerd.

6 | Onvoorzien
Saldi van de (hulp)kostenplaatsen:

In de oorspronkelijke raming worden in principe geen voor- en nadelen meegenomen. De begroting moet sluitend zijn. In de loop van het jaar worden doorgaans bedragen beschikbaar gesteld (middels begrotingswijzigingen) ten laste van onvoorzien. Het geraamde voordeel in de meerjarenraming komt door de geraamde stijging van de algemene uitkering gemeld in de meicirculaire van 2019.

Onvoorzien: Werkelijk v.d. rek. saldo 2018 Begroting primair 2019 Begroting primair 2020 MJB 2021 MJB 2022 MJB 2023
Onvoorzien vrij beschikbaar 85 55 34 34 34 34
Formatieve knelpunten     741  744  747 751
Stelpost functieaanpassing     90 90 90 90
Loonstijging 0 100 85 85 85 85
Onvoorzien lijst investeringen (cumulatief) 0 441 303 321 322 323
Totaal 85 596 1.253 1.274 1.278 1.283
(x €1.000)

In de primitieve (meerjaren)begroting wordt een post voor onvoorziene uitgaven opgenomen van € 34. De raming van deze post is gebaseerd op een bedrag van ruim € 2 per inwoner. Voor loonstijging is totaal € 917 meegenomen (formatieve knelpunten, functieaanpassing en loonstijging CAO) . De bedragen zijn in de jaren 2021 t/m 2023 geïndexeerd met 1,5%.

Incidentele lasten per programma

Incidentele lasten per programma

Begroting 2020 MJB 2021 MJB 2022 MJB 2023
Programma 0 | Algemeen bestuur en organisatie
Programma 1 | Openbare orde en veiligheid
Programma 2 | Verkeer en openbare ruimte
Groot wegenonderhoud -
t.l.v. reserve wegenonderhoud
560 570 680 690
Ontsluiting Rouveen -
t.l.v. reserve zonder bestemming
25      
Inspectie kunstwerken (oa. bruggen en grote duikers) 1x in de 5 jaar -
t.l.v. reserve zonder bestemming
15      
Renovatie lichtmasten-areaal -
t.l.v. reserve zonder bestemming
 25 25 25  
Opknappen zandwegen Hooidijk/Hilligjesbergweg -
t.l.v. reserve zonder bestemming
47      
Zij-klepel maaier -
t.l.v. reserve zonder bestemming
5      
Sneeuwploeg nr 4 (t.b.v. tractor) -
t.l.v. reserve zonder bestemming
10      
Rolbezem om sneeuw weg te borstelen van de fietspaden -
t.l.v. reserve zonder bestemming
7      
Programma 3 | Economie / ondernemen
Programma 4 | Onderwijs
Storting reserve groot onderhoud gemeentelijke gebouwen -
t.l.v. reserve groot onderhoud gebouwen
18 18 19 19
Programma 5 | Sport, cultuur, recreatie en toerisme
Gemeentelijke gebouwen sportgebouwen -
t.l.v. reserve groot onderhoud gebouwen
95 96 98 99
Verhoging reserve groot onderhoud gebouwen -
t.l.v. reserve zonder bestemming
50 50 50 50
Uitvoeren plan groot onderhoud openbaar groen -
t.l.v. reserve zonder bestemming
175 175 175 175
Boombeheer: achterstallig onderhoud (buiten de bebouwde kom) -
t.l.v. reserve zonder bestemming
50 50    
Boombeheer: achterstallig onderhoud (binnen de bebouwde kom) -
t.l.v. reserve zonder bestemming
35 35    
Opstellen beleidsplan verkoop/gebruik gemeentegrond -
t.l.v. reserve zonder bestemming
  25    
Recreatie en toerisme: gebiedsontwikkeling en kwaliteitsslag -
t.l.v. reserve zonder bestemming
125      
Langjarig beheer landschap -
t.l.v. reserve zonder bestemming
50      
Stichting Recreatie & Toerisme -
t.l.v. reserve zonder bestemming
50      
Routenetwerk fiets & wandelpaden -
t.l.v. reserve zonder bestemming
  60    
Vitalisering recreatieparken -
t.l.v. reserve zonder bestemming
50      
Programma 6 | Sociaal domein
Gemeentelijke gebouwen dienstencentrum -
t.l.v. reserve groot onderhoud gebouwen
15 15 15 16
Extra inzet capaciteit sociaal domein -
t.l.v. reserve sociaal domein
300      
Gemeentelijke bijdrage Herberg -
t.l.v. reserve zonder bestemming
10

10

10 10
Programma 7 | Volksgezondheid en milieu
Grondfrees -
t.l.v. reserve zonder bestemming
4      
Energieloket -
t.l.v. reserve zonder bestemming
40 40 40  
Programma 8 | Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
Gemeentelijke gebouwen 1 woning -
t.l.v. reserve groot onderhoud gebouwen
4 4 4 4
EPOS 1e uitn. res. -
t.l.v. reserve zonder bestemming
205 120    
Pilot uitbreiding Rouveen (Omgevingsplan) ontwikkelen -
t.l.v. reserve zonder bestemming
50      
Windenergie -
t.l.v. reserve zonder bestemming
50      
Programma 9 | Overhead
Gemeentelijke gebouwen gemeentehuis -
t.l.v. reserve groot onderhoud gebouwen
20 20 21 21
Gemeentelijke gebouwen werkplaats -
t.l.v. reserve groot onderhoud gebouwen
19 19 19 20
Automatisering -
t.l.v. reserve automatisering
201 204 207 210
Hogedrukreiniger -
t.l.v. reserve zonder bestemming
  12    
Gemeentehuis onderzoek invulling klimaatmaatregel -
t.l.v. reserve zonder bestemming
50      
Doorontwikkeling Buitendienst -
t.l.v. reserve zonder bestemming
85      
Project verbeterplan IJVI/JOIN -
t.l.v. reserve zonder bestemming
150      
Totaal incidentele lasten
2.595 1.548 1.363 1.314
(x €1.000)

Indicentele baten per programma

Incidentele baten per programma
Begroting 2020 MJB 2021 MJB 2022 MJB 2023
Programma 0 | Algemeen bestuur en organisatie
Reserve vitens 81 81    
Reserve zonder bestemming        
Programma 1 | Openbare orde en veiligheid
Programma 2 | Verkeer en openbare ruimte
Reserve wegenonderhoud 1.009 1.024 1.039 1.055
Reserve zonder bestemming 134 25 25  
Programma 3 | Economie/ ondernemen
Programma 4 | Onderwijs
Programma 5 | Sport, cultuur, recreatie en toerisme
Reserve met bestemming 12 12 12 13
Reserve groot onderhoud gebouwen 110 67 63 64
Reserve zonder bestemming 535 345 175 175
 Programma 6 | Sociaal domein
 Reserve sociaal domein 300      
Reserve zonder bestemming 10 10 10 10
 Programma 7 | Volksgezondheid en milieu
Reserve groot onderhoud gebouwen 36 11 2 6
 Reserve zonder bestemming 44 40 40  
 Programma 8 | Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening        
Reserve grondexploitatie 30 30 31 31
Reserve zonder bestemming 305 120    
Programma 9 | Overhead
Reserve automatisering 173 176 178 181
Reserve groot onderhoud gebouwen 74 54 122 101
Reserve zonder bestemming 285 12    
Totaal incidentele baten
3.138 2.007 1.697 1.636
(x €1.000)

Toelichting op de incidentele lasten en baten

  2020 2021 2022 2023
Totaal incidentele lasten 2.595 1.548 1.363 1.314
Totaal incidentele baten 3.138 2.007 1.697 1.636
Saldo 543 459 334 322
(x €1.000)

Toelichting:
Alle incidentele lasten worden gedekt door reserves, zodat er per saldo ten laste of bate van de exploitatiebegroting geen incidentele lasten of baten komen.
Bovenstaande bedragen zijn nog niet in het volgende overzicht van de reserves verwerkt, omdat deze bedragen nog niet door de raad beschikbaar gesteld.

Recapitulatie reserves Werkelijk 2018 Begroting 2019 Begroting primair 2020 MJB
2021
MJB
2022
MJB
2023
Werkelijke stand 1 januari  54.077 47.604 46.079 40.533 36.742 34.374
Bij: resultaat voorgaand jaar 349          
Bij: toevoegingen 2.490 861 982 982 1.082 1.082
Af: onttrekkingen - 3.730 - 2.769 - 6.528 - 4.773 - 3.450 - 2.800
Geraamde stand 31 december 53.186 45.696 40.533 36.742 34.374 33.656
(x €1.000)

De afname van de reserves komt o.a. doordat ten laste van een 3-tal reserves worden gebracht:
1e de afschrijvingslasten van diverse investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk en meerjarig nut van een daar in 2017 gevormde reserve.
2e de afschrijvingslasten van de gemeentelijke gebouwen van een daartoe in 2015 gevormde reserve gebracht Deze reserve wordt in 2020 aangevuld met € 2,1 miljoen om alle afschrijvingen van gebouwen ten laste van de reserve worden gebracht.
3e met ingang van 2020 zullen de afschrijvingslasten van vervoermiddelen van een in 2020 gevormde reserve afschrijving vervoermiddelen worden gebracht.
Totaal is dit jaarlijks een bedrag van € 1,2 miljoen. Had de gemeente deze reserves niet dan zou het jaarlijks begrotingstekort € 1,2 miljoen hoger zijn.

Ook is er in 2020 een reserve gevormd ter dekking van het geraamde begrotingstekort voor de jaren 2020 t/m 2022 van € 3,885 miljoen. Dit laatste bedrag komt in genoemde jaren ten laste van deze reserve.

Daarnaast worden incidentele uitgaven die niet geactiveerd hoeven te worden ten laste van de reserves gebracht.

De toekomstige winsten op grondexploitaties worden geraamd op € 4 miljoen (industrieterrein Bullingerslag).
De winsten in de grondexploitaties komen ten gunste van de reserve grondexploitatie maar zijn niet meegenomen in het overzicht van de reserve omdat dit niet is toegestaan.
Een 2-tal investeringen die een causaal verband hebben met het industrieterrein Bullingerslag zullen ten laste van de bovengenoemde winst worden gebracht, zodat er uiteindelijk nog een winst resteert van ruim € 2 miljoen. Het betreft:

  1. Ontsluiting industrieterrein Bullingerslag in 2019 - verwacht krediet € 885 (lijst van investeringen 2019 jaarschijf 2021).
  2. Bajonetaansluiting kruising Oosterparallelweg - JJ Gorterlaan - € 917 (krediet beschikbaar gesteld d.d. 17 oktober 2017.
Recapitulatie voorzieningen Werkelijk 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 MJB
2021
MJB
2022
MJB
2023
Werkelijke stand 1 januari 2.256 3.253 2.223 2.221 2.220 2.221
Bij: toevoegingen 53 297 98 99 101 102
Af: onttrekkingen -92 - 287 - 100 - 100 - 100 - 100
Geraamde stand 31 december 2.217 3.263 2.221 2.220 2.221 2.223
(x €1.000)
Publicatiedatum: 09-01-2020

Inhoud