Aanbieding

Inhoud

Hierbij bieden wij uw raad ter behandeling de programmabegroting 2020 inclusief de meerjarenraming 2021 tot en met 2023 en de financiële onderbouwing voor het komende jaar aan.

Document Welk besluit gevraagd?
Programmabegroting 2020 Vast te stellen
Meerjarenraming 2012-2023 In te stemmen met

Financiële beeld
De programmabegroting 2020 verschilt nogal met de voorgaande begrotingen. Tot dit jaar was er sprake van een gezonde financiële situatie onder andere blijkend uit een begroting en meerjarenraming die in evenwicht waren. Dat beeld is in deze begroting drastisch gewijzigd. Onze gemeente is financieel kwetsbaar geworden. Dit valt af te lezen uit het feit dat de begroting en meerjarenraming voor de komende jaren (tot en met 2022) niet structureel sluitend zijn. Hoofdoorzaken van deze omslag zijn: de gestegen kosten voor de uitvoering van het sociaal domein en het sterk toenemen van gemeentelijke taken terwijl  de groei van de algemene uitkering uit het gemeentefonds minimaal is en daarmee niet in verhouding staat. De wetgever schrijft een sluitende begroting voor. Hiervan kan worden afgeweken wanneer deze meerjarig (uiterlijk in het derde jaar) sluitend is. Ons college doet in deze begroting voorstellen zodat aan het laatste wordt voldaan. Dit stelt ons gemeentebestuur voor een grote uitdaging en wij realiseren ons dat dit gevolgen heeft voor onze burgers.

Tweede begroting bestuursperiode 2018 – 2022
Deze begroting is de tweede begroting in deze bestuursperiode. Het zal, gelet op bovenstaande, duidelijk zijn dat de in deze begroting gedane ombuigingsvoorstellen gevolgen hebben voor de uitvoering van een aantal ambities die afgesproken zijn in het coalitieakkoord en collegeprogramma. Afwegingen hierbij waren met name de urgentie, gedane toezeggingen en (wettelijke) noodzaak. 

Zomernota 2019 en oplegnotitie "terug naar de basis"
In afwijking van hetgeen gebruikelijk is, is de zomernota dit jaar, tweemaal (op 10 juli en 9 september) in uw raad besproken. Bij de bespreking op 9 september maakte de aanvullende oplegnotitie "terug naar de basis" hier ook deel van uit. Aanleiding voor deze aanpak vormde de hierboven genoemde financiële problematiek waar ons college mee werd geconfronteerd. Op deze wijze menen wij uw raad nauw bij het begrotingstraject te hebben betrokken. 

Begrotingsresultaat 2020
De begroting voor 2020 sluit met een negatief saldo van: € 2 miljoen (afgerond). Ons college stelt uw raad voor om dit tekort in drie jaar op te heffen door het nemen van diverse maatregelen zoals het verhogen van eigen inkomsten, doorvoeren van ombuigingsmaatregelen en inzetten van reserves. Hierdoor is de meerjarenraming in 2023 sluitend.

Belastingvoorstellen en -druk
Voorgesteld wordt om het komende jaar 2020 een aantal gemeentelijke belastingen en heffingen, naast het inflatiepercentage van 1,5%, aanvullend te verhogen. Het gaat samengevat om:

  1. de onroerende zaakbelastingen en hondenbelasting met + 10%;
  2.  de toeristen- en forensenbelasting met afgerond + 35%;
  3. de leges en heffingen met + 15%;
  4.  de riool- en afvalstoffenheffing blijven gelijk.

De gemiddelde lastendruk inclusief inflatiecorrectie (1,5 %) per huishouden neemt komend jaar toe met € 31.

Soort Raming 2019 Raming 2020
Afvalstoffenheffing (vast+variabel) 175 175
Rioolheffing 230 230
OZB 266 297
Totaal 671 702
(x €1)

Nieuw beleid
De begroting is beleidsarm opgesteld. Dat wil zeggen dat in de begroting het bestaande beleid is opgenomen en het nieuwe beleid separaat in de Lijst van Investeringen zichtbaar is gemaakt. Deze Lijst maakt integraal onderdeel uit van de begrotingsbehandeling. Ter ondersteuning bij de afweging zijn de investeringen > € 100.000 per investering uitgebreid toegelicht (zie bijlagen). Via amendering heeft uw raad de mogelijkheid om over een specifiek onderwerp door middel van een afzonderlijk voorstel op een later tijdstip te besluiten. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de financiële verordening en geeft dit zowel ambtelijk als bestuurlijk een belangrijke efficiencywinst.

Communicatie
De gemeentebegroting wordt u digitaal aangeboden. Voor de geïnteresseerde burgers is deze te raadplegen via de begrotingapp: www.staphorst.nl/financiën. Via het huis aan huisblad “de Staphorster” wordt de burger over de begroting geïnformeerd.

Slot
Tot slot spreken wij de wens uit dat uw gemeenteraad, onze medewerkers en wij in het komende jaar onder Gods zegen ons werk mogen doen.

Staphorst, 11 oktober 2019.

Het college van burgemeester en wethouders van Staphorst

drs. T.C. Segers MBA                                            mr. D.G.C. van der Spek

 

Burgemeester                                                           Secretaris a.i.

Uitgangspunten kerncijfers

Gehanteerde algemene begrotingskaders
Wettelijke bepalingen

Gemeentewet, Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de Financiële Verordening.

Coalitie- en collegeprogramma

Het financiële kader vormt het coalitieakkoord 2018 - 2022 'samen, voor elkaar!' en de uitwerking hiervan in het collegeprogramma.

Zomernota

De zomernota 2019 is behandeld in uw raad op 9 juli en 10 september 2019. De in deze vergaderingen ingebrachte reacties zijn bij de samenstelling in de afweging betrokken.

Toezichtkader provincie Overijssel

De gemeentebegroting moet voldoen aan eisen voor het repressief toezicht die de provincie stelt in hun toezichtkader. De colleges van Gedeputeerde Staten van de twaalf provincies hebben hiervoor een "gemeenschappelijk toezichtkader (GTK)" vastgesteld. Deze is van toepassing op de begroting 2020 en verder.


Basis waarop de ramingen zijn gebaseerd
- Uitkomsten voorgaande dienstjaren;

- Voorziene ontwikkelingen;
- Kapitaallasten incl. de investeringen voor maatschappelijk nut zijn geraamd op basis van afschrijvingsperiode;
- Besluitvorming raad tot en met 9 juli 2019.

Algemene maatstaven op basis gegevens Ministerie Financiën

Inwoners
2020                             17.100 inwoners
2021                             17.200 inwoners
2022                             17.300 inwoners
2023                             17.400 inwoners

Woonruimten
2020                             6.240 woonruimten
2021                             6.283 woonruimten
2022                             6.326 woonruimten
2022                             6.370 woonruimten

Algemene Uitkering
Mei-circulaire 2019
Op basis van de mei-circulaire 2019 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken zijn de Algemene Uitkering en de ontvangsten voor uitvoering decentralisatietaken opgenomen in de begroting en meerjarenraming. De algemene uitkering laat voor het komende jaren een budgettaire groei zien.

September-circulaire 2019
De september-circulaire verschijnt meestal enkele dagen na Prinsjesdag. Door dit (te) late tijdstip kunnen de uitkomsten niet in de begroting worden verwerkt. De verwachte verhoging is voor 2020 € 200.000 en loopt op tot € 400.000 in 2023.

Lokale heffingen 2020

Kostendekkende heffingen: afvalstoffen- en rioolheffing

Uitzonderingen:
A. Afvalstoffenheffing
Gelet op de geraamde stand van de reserve matiging afvalstoffenheffing per 1 januari 2020 van afgerond € 615.000 wordt het vast-recht gedeelte voor komend jaar niet verhoogd. Daardoor is er geen sprake van kostendekkendheid. De onderdekking (geraamd op € 305.000) als gevolg hiervan wordt gedekt uit genoemde reserve. Er wordt geen prijsinflatiecijfer toegepast. Op basis van deze gegevens en ontwikkeling zal bij de begroting 2022 de reserve matiging afvalstoffenheffing zijn uitgeput. Daarnaast moet rekening worden gehouden met tegenvallende opbrengsten van de inzameling PMD (plastic, metaal en  drankverpakking) en zal de verbrandingsheffing medio 2022 worden verhoogd. Mogelijk staat hier, door de winsten van inzamelaar ROVA NV, een hoger dividendopbrengst tegenover. Komend jaar wordt u via een notitie hierover nader over geïnformeerd.

B. Rioolheffing
De rioolheffing is een kostendekkende heffing. Bij de vaststelling van het vernieuwde GRP-V in 2016 is besloten dat de gemiddelde heffing gedurende de gehele looptijd (2017 – 2020) de heffingshoogte gelijk zal blijven: € 230 per aansluiting. Er wordt geen prijsinflatiecijfer toegepast.

CLeges
Leges omgevingsvergunningen worden verhoogd met 15%. De meeropbrengst hiervan is € 120.000. 

D. Hondenbelasting
De hondenbelasting wordt met 10% verhoogd.Dit geeft een meeropbrengst van € 5.000

E. Toeristen- en forensenbelasting
De toeristen- en forensenbelasting wordt met gemiddeld 35% verhoogd. Het voorstel is dat de toeristenbelasting gaat van € 0,72 naar € 1,00 per persoon per nacht. Meeropbrengst: € 20.000. De voorgestelde verhoging van de heffing voor de forensenbelasting geeft hiermee eveneens een meeropbrengst van € 20.000.

F. Onroerende zaak belastingen
Tenslotte wordt voorgesteld de onroerende zaakbelastingen met 10% te verhogen. Voor komend jaar geeft dat een meeropbrengst van: € 290.000. Opgemerkt wordt dat in verband met het sluitend krijgen van de meerjarenraming deze heffing jaarlijks met 10% wordt verhoogd.

Openbare ruimte
Areaaluitbreiding openbare ruimte: meegenomen in jaarschijf 2020.

Prijsniveau kosten derden

- Uitgaven derden: raming 2020. Op basis van de jaarrekening 2018 en ontwikkeling in de begroting 2019.
- Meerjarenraming 2021 - 2023: uitgaven derden en loonontwikkeling: met 1,5%.

Lonen en salarissen

- Op basis van de laatst vastgestelde CAO.
- Verwachte loonkostenstijging inclusief sociale lasten van 5%.
- Geraamd op maximum functieschaal en medewerker met uitloopschaal op maximum uitloopschaal.
- Stelpost van € 85.000 opgenomen voor uitkomst CAO-onderhandelingen.

Nieuw beleid

Dekkingsmiddelen exclusief rentelasten zijn opgenomen in de (meerjaren)begroting.

Beheerplannen

Conform de vastgestelde nota’s zijn de daarbij vastgestelde bedragen van de betreffende jaarschijf in de begroting en meerjarenraming verwerkt. De nota gebouwenbeheer is samengesteld en in procedure gebracht. Er zijn aanvullende dekkingsmiddelen tot een bedrag van € 50.000 gereserveerd.

Verbonden partijen w.o. gemeenschappelijke regelingen

De geraamde bijdragen zijn gebaseerd op de aangeleverde begrotingen van de betreffende partijen.

Voorbehoud
Het gebruikelijk voorbehoud wordt hier gemaakt, namelijk dat de op het moment van samenstelling bekend zijnde gegevens, in deze begroting zijn verwerkt waarbij zo nodig een inschatting van de onzekerheden is gemaakt.

Publicatiedatum: 09-01-2020

Inhoud