Paragraaf 7 - Lokale heffingen

Inhoud

Ontwikkelingen (beleid en uitvoering) binnen de lokale heffingen

1 | Taxeren op gebruiksoppervlakte
De Waarderingskamer heeft gemeenten laten weten dat na een overgangsperiode van vijf jaar alle WOZ-woningtaxaties gebaseerd moeten zijn op de gebruiksoppervlakte. Tot nu taxeren gemeenten op basis van bruto inhoud. Vanaf 2022 is een WOZ taxatie op basis van oppervlakte verplicht. De gemeente Staphorst doet dit met ingang van 2020.

De belangrijkste doelstellingen van de Wet WOZ zijn gelegen in het streven naar kwaliteit, uniformiteit, duidelijkheid en doelmatigheid. Vooral het aspect van uniformiteit heeft de Waarderingskamer gebracht tot het besluit om landelijk uniform de gebruiksoppervlakte te gebruiken voor de taxatie van woningen.

Naast het voordeel van uniformiteit heeft het gebruik van de gebruiksoppervlakte voor het meten van woningen voor de WOZ meer inhoudelijke voordelen. De belanghebbenden zullen de gemeten gebruiksoppervlakte herkennen, wanneer ze deze bijvoorbeeld vergelijken met informatie in de markt. Het meetvoorschrift dat bijvoorbeeld Funda hanteert is hetzelfde meetvoorschrift dat voor de WOZ-taxaties gebruikt wordt. Verder biedt het hanteren van de gebruiksoppervlakte gemeenten ook meer mogelijkheden om de activiteiten gericht op het bijhouden en kwaliteitsverbetering voor de WOZ-administratie en de Basisregistraties adressen en gebouwen (BAG) meer op elkaar af te stemmen, dan wel verder te integreren.

2 | Belastingverschuiving van rijksbelastingen naar lokale belastingen
De VNG pleit al langere tijd voor een lokaal belastinggebied dat qua omvang beter past bij de steeds grotere hoeveelheid taken en verantwoordelijkheden van gemeenten. Gemeenten zijn nu voor een belangrijk deel van hun inkomsten afhankelijk van uitkeringen door het Rijk. Een eigen belastinggebied van voldoende omvang is dan ook van groot belang om als gemeenten de vele taken waar te kunnen maken. Daarnaast biedt een eigen belastinggebied de lokale politiek betere mogelijkheden om keuzes te maken en verantwoording aan de kiezers af te leggen. Er liggen nu plannen voor uitbreiding van het lokale belastinggebied zonder dat de belastingdruk omhoog gaat. Het Interbestuurlijk Programma (IBP) bevat enkele gezamenlijke ambities van diverse overheden welke van invloed kunnen zijn op het decentrale belastingstelsel.

3 |Belastingcapaciteit en algemene uitkering
De hoogte van de algemene uitkering uit het gemeentefonds van een gemeente hangt onder andere af van de zogenoemde ‘OZB-belastingcapaciteit’ van een gemeente. Het idee daarachter is eenvoudig: hoe meer geld een gemeente aan OZB kan binnenhalen, des te minder geld uit het gemeentefonds nodig is.

Reken-/normtarieven
De belastingcapaciteit is afhankelijk van de WOZ-waarden in een gemeente. Hoe hoger de waarde, hoe hoger de belastingcapaciteit, hoe hoger de ‘OZB-aftrekpost’ bij de verdeling van het gemeentefonds. Gemeenten worden afgerekend op de zogenoemde reken- of normtarieven.

Deze drie tarieven zijn voor alle gemeenten gelijk. Verschillen tussen gemeenten in de OZB-aftrekpost worden dus alleen bepaald door verschillen in de WOZ-waarden. De tarieven die de gemeenten werkelijk in rekening brengen bij de gebruikers en eigenaren van onroerende zaken spelen hierbij geen enkele rol. Dit betekent dat een verhoging of verlaging van de OZB-tarieven door de gemeente geen gevolgen heeft voor de uitkering uit het gemeentefonds. Alleen als de WOZ-waarde verandert, door de jaarlijkse hertaxatie of door nieuwbouw of sloop, verandert de gemeentefondsuitkering.

Er zijn drie reken- of normtarieven. Deze worden gehanteerd voor de uitkering uit het gemeentefonds.

  • voor eigenaren van woningen (in 2019: 0,1000%);
  • voor gebruikers van niet woningen (in 2019: 0,1265%) en 
  • voor eigenaren van niet-woningen (in 2019: 0,1569%). 

De huidige ozb tarieven (2019) van de gemeente Staphorst zijn:

  • voor eigenaren van woningen (in 2019: 0,0998%); 
  • voor gebruikers van niet woningen (in 2019: 0,1409%) en 
  • voor eigenaren van niet-woningen (in 2019: 0,1754%). 

Algemeen
Belastingen
De uitvoeringsbepalingen van de lokale lasten is vastgesteld in de diverse belastingverordeningen.

Vergelijking omliggende gemeenten
In sommige paragrafen wordt een vergelijking gemaakt met omliggende gemeenten. Hiervan maken we gebruik van de Coelo lokale lasten calculator of Cijfernieuws.nl.

Belastingen en heffingen
In deze paragraaf worden de belastingen die de gemeente heeft ontvangen toegelicht. Er wordt gekeken naar de ontvangsten in relatie tot het verleden, ook zal nader ingezoomd worden op afwijkingen ten opzichte van voorgaande jaren. Het totale pakket van gemeentelijke belastingen en heffingen bestaat uit een 8-tal verschillende belastingen/heffingen exclusief de diverse leges:

1 | Onroerende Zaakbelasting (OZB) 5 | Forensenbelasting
2 | Afvalstoffenheffing 6 | Marktgelden/ standplaatsvergunningen
3 | Rioolheffing/ aansluitbijdrage 7 | Begrafenisrechten
4 | Toeristenbelasting 8 | Hondenbelasting

Daarnaast ontvangt de gemeente nog diverse leges, zoals leges omgevingsvergunning, leges bestemmingsplannen en leges burgerzaken. Deze zijn door de gemeenteraad gelegitimeerd via door de raad vastgestelde verordeningen. Ook ontvangt de gemeente nog gelden uit de verhuur van gemeentelijke accommodaties.

Onroerende zaakbelasting

Onder de naam 'onroerende-zaakbelastingen' worden voor binnen de gemeente gelegen onroerende zaken twee directe belastingen geheven:

a. een belasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar een onroerende zaak die niet in hoofdzaak tot woning dient, al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht, gebruikt, verder te noemen: gebruikersbelasting;
b. een belasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar van een onroerende zaak het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, verder te noemen: eigenarenbelasting.

Op basis van de Wet waardering onroerende zaken wordt van elke onroerende zaak de waarde vastgesteld. Daarna wordt het te betalen bedrag aan OZB berekend en via een aanslag aan de belastingplichtige opgelegd

Soort heffing

Begrootte opbrengst 2020
x 1.000 incl.extra verhoging

Begrootte opbrengst 2020

x 1.000

Begrootte opbrengst 2019

x 1.000

Werkelijke opbrengst 2018

x 1.000

Werkelijke opbrengst 2017

x 1.000

Tarief 2020

%

Tarief 2019

%

Tarief 2018

%

Tarief 2017

%

OZB E W € 1.675 € 1.529 € 1.491 € 1.455 € 1.423 0,1092 0,0998 0,1023 0,1038
OZB E NW € 979 € 893 € 817 € 797 € 777 0,1970 0,1754 0,1745 0,1651
OZB G NW € 619 € 564 € 511 € 499 € 487 0,1584 0,1409 0,1402 0,1327
Totalen € 3.273 € 2.986 € 2.819 € 2.751 € 2.687  
*E=eigenaar, G=gebruiker, W=woning, NW=niet woning

 

Landelijke tarieven 2019 Laagste Gemiddelde Hoogste
OZB woningen eigenaar 0,0379% 0,1246% 0,2509%
OZB niet-woningen eigenaar 0,1535% 0,2497% 0,9162%
OZB niet-woningen gebruiker 0,0000% 0,1918% 0,4913%

In 2018 en 2019 is de OZB met 1,5% verhoogd. Voor 2020 is gerekend met 1,5% indexatie + 10%. Hierbij houden we rekening met de (voorlopige) waardeontwikkeling. Dat betekent dat de opbrengst voor 2020 stijgt met 11,5% en aan de hand van de voorlopige WOZ-waarden het tarief wordt berekend. Daarnaast wordt rekening gehouden met een geschatte areaaluitbreiding van 1% .

De tarieven in 2019 zijn voor:

2019

Staphorst %

Landelijk gemiddelde%*

Eigenaar W

0,0998

0,1115

Eigenaar NW

0,1754

0,2738

Gebruiker NW

0,1409

0,2041

*Bron: Coelo

Voor OZB W eigenaar is het hoogste tarief in Overijssel 0,1783% en het laagste tarief 0,0990%.

De gemiddelde waarde in 2019 van een woning in de gemeente Staphorst is € 255.000. In de provincie Overijssel is dit € 217.000. (bron CBS)

Waardeontwikkeling 2018-2019
Type object Gemiddelde waarde 2019 Te betalen OZB 2019 Gemiddelde waarde 2018
Te betalen OZB 2018
Gemiddelde waarde ontwikkeling Gemiddelde stijging in OZB lasten
Vrijstaande woning € 322.000 € 321 € 305.000 € 312 5,57% 2,88%
Vrijstaande woonboerderij € 351.000 € 350 € 336.000 € 343 4,46% 2,04%
2^1 kap en geschakeld € 241.000 € 240 € 224.000 € 229 7,59% 4,80%
2^1 kap woonboerderij € 265.000 € 264 € 254.000 € 259 4,33% 1,93%
Rij-hoek € 180.000 € 179 € 170.000 € 173 5,88% 3,47%
Boven- en benedenwoningen appartementen € 145.000 € 144 € 137.000 € 140 5,84% 2,86%
Overige woningen € 56.000 € 55 € 31.000 € 31 -12,90% -13,08%
Recreatiewoningen € 107.000 € 107 € 105.000 € 107 1,90% -0,93%

Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing wordt geheven van degene die in de gemeente feitelijk gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan ingevolge artikel 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

I. Vast-recht-tarief
Het vastrecht is de laatste jaren gelijk gebleven.

Begroting/rekening 2019 Begroting/rekening 2018 Begroting/rekening 2017 Begroting/rekening 2016
€ 140 € 140 € 140 € 140

 II. Ledigingstarief containers

Overzicht van de tarieven in €
 

 Tarief 2020

Tarief 2019

Tarief 2018

Tarief 2017 Tarief 2016
Vast recht 140  140 140 140 140
Ledigingskosten obv gem.led. 35  35 33  31 31
Totaal ledigingskosten 175 175
173 171 171
Tarief per container 9,21/0,00 9,21/0,00
9,21/0,00 9,21/0,00 9,21/ 0,00
Gemiddeld aantal ledigingen v.d. grijze container 3,8 3,8
3,6 3,42 3,37

Tariefvergelijking afvalstoffenheffing met enkele andere omliggende gemeenten
De tarieven zoals die in het jaar 2019 zijn gehanteerd zijn voor huishoudens met 3 personen (bron Coelo lokale lasten)

Staphorst Dalfsen Zwartewaterland Steenwijkerland Meppel
€184 €161 €160 €197 €181

Het gemiddelde bedrag per huishouden in Nederland is in 2019 € 263 (Coelo overzicht lokale lasten 2019). Wij zelf komen uit op een gemiddeld tarief van € 175 per huishouden, waarbij wordt uitgegaan van 3,8 aanbiedingen per aansluiting (basis: werkelijk aantal aanbiedingen 1e halfjaar 2019). De afvalstoffenheffing is budgetneutraal waarbij rekening gehouden wordt met het btw voordeel (BCF). Tevens worden de kosten voor straatvegen tot 25% meegenomen. Ook zijn met ingang van 2010 de kosten kwijtschelding afvalstoffenheffing meegenomen. De afvalstoffenheffing verloopt in de begroting budgettair neutraal. Een eventueel voor of nadeel in de afvalstoffenheffing komt ten gunste of ten laste van de reserve matiging tarief afvalstoffenheffing. Dit geldt ook voor de kosten van de uitvoering van het traject omgekeerd inzamelen zoals aanschaf en plaatsing ondergrondse containers en aanschaf minicontainers.

Ontwikkeling kosten inzameling en reserve matiging afvalstoffenheffing (bedragen x €1.000)
Afvalstoffenheffing Raming
2020
Raming
2019
Werkelijk
2018
Werkelijk 2017 Werkelijk
2016
Werkelijk
2015
Werkelijk
2014
Werkelijk
2013
Loonkosten taakveld afval 85 56 78 47 - - - -
Kosten ophalen huisvuil 1.167 1.115 1.078 950 1.274 1.329 1.220 1.152
Kosten straatvegen (25%) 22 22 20 19 23 21 17 15
BTW voordeel 240 234 227 198 247 238 221 212
Kwijtschelding 25 27 22 29 38 33 33 29
Overhead en automatisering
27 40 46*  19*        
Baten afvalstoffenheffing -996 -988 -983 -981 -957 -1.019 -1.074 -1.061
Overige baten (oa dividend en vergoeding verpakkingsmateriaal) -285 -285 -435 -495 -567 -397 -442 -254
Saldo 285 220 53 -212 58 205 -25 93
Storting/ onttrekking reserve -285 -220 -53  212 -58 -205 25 -93
Saldo van de reserve 331 449 738 790 578 637

842

818

*) Tot en met 2016 zijn de kosten van overhead in de doorberekende eigen uurtarieven verwerkt. De nieuwe BBV voorschriften schrijven voor dat dit niet meer is toegestaan. Om tot een kostendekkende exploitatie te komen geeft de notitie overhead mogelijkheden om deze kosten wel in de tarieven door te berekenen. Om zoveel mogelijk aansluiting te vinden bij het verleden en de realiteit is gekozen voor de methodiek om toe te rekenen op basis van omvang taakveld. Bij deze berekening is voor afvalgebeuren de kosten van N.V. Rova hierop in mindering gebracht omdat hier weinig ambtelijke bemoeienis mee is.

N.B. Bij de berekening van de tarieven moet de methodiek voor de toerekening van overhead worden opgenomen in de financiële verordening.

Omschrijving
2020
1e halfjaar 2019
2018
 2017 2016 2015 2014
Het % van het aangeleverde afval dat is hergebruikt   83 87  87 86 83 78

Rioolheffing/- aansluitbijdrage

Bij de vaststelling van het herziene rioolbeheerplan-V is besloten om de rioolheffing tot en met 2020 niet te verhogen. . Verder wordt onder de naam rioolaansluitrecht een tarief geheven voor het verkrijgen van een aansluiting op het gemeentelijk riool. Dit leidt tot het volgende tarievenoverzicht

Soort Tarief 2020 Tarief 2019 Tarief 2018 Tarief 2017
Rioolheffing (elk huishouden) € 230 € 230 € 230 € 229
Éenm. primaire aansluiting  € 4.095 € 4.035 € 3.975 € 3.916

Tariefvergelijking met enkele andere omliggende gemeenten
De tarieven voor rioolheffing bij woningen zoals die in de gemeente Staphorst gedurende het jaar 2019 zijn gehanteerd voor huishoudens met 2 personen in vergelijking met enkele omliggende gemeenten (bron Coelo lokale lasten calculator).

Staphorst Dalfsen Zwartewaterland Steenwijkerland Meppel
€ 230 € 130 € 353 € 220 € 171

Landelijk ligt het gemiddelde woningtarief voor de rioolheffing op € 196,-.

Overzicht baten/lasten riolering: (x €1.000)
Rioolheffing/ aansluitbijdrage Raming 2020 Raming 2019
Werkelijk 2018
Werkelijk 2017
Werkelijk 2016
Werkelijk 2015
Werkelijk 2014
Loonkosten taakveld riolering  196 210 214 197 - - -
Totale kosten  1.066 1.049 898 747 1.259 1.297 1.196
Rentekosten -
40 41 32 201 202 277
Kosten straatvegen (25%) 22
22 20 19      
BTW-voordeel  125 121 108 73 95 101 82
Kwijtschelding 34 34 33 33 46 41 36
Overhead en automatisering
 237 259 242  161      
Opbrengst rioolheffing  -1.680 -1.656 -1.688 -1.645 -1.597 -1.574 -1.570
Opbrengst verfijningsuitkering              
Saldo 0
79 -132 -383 4 67 17

Toev./ onttrekking reserve

0

-79
132 383 -4 -67 -17
Toev. t.l.v. de Baarge              737
Saldo reserve per 31-12
 3.152 6.137 6.258 6.126 5.743 5.747 5.814

Forensenbelasting

Deze belasting wordt geheven van personen die binnen de gemeente voor zich of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden, zonder in de gemeente het hoofdverblijf te hebben. De opbrengst wordt aan de algemene middelen toegevoegd. De grondslag voor deze belasting is de (WOZ)-waarde. Het belastingbedrag wordt door middel van tariefklassen vastgesteld. De tarieven in de jaren 2016 t/m 2020 bedragen:

Waarde o.a. Tarief 2020  Tarief 2019
Tarief 2018 Tarief 2017 Tarief 2016
Minder dan € 55.000 (stacaravans) € 131 € 97 € 96 € 95 € 94
€ 55.000 - € 70.000 € 401 € 297
€ 293 € 289 € 286
€ 70.000 - € 80.000 € 463 € 343 € 338 € 333 € 330
€ 80.000 - € 90.000 € 517 € 383 € 378 € 373 € 369
€ 90.000 - € 100.000 € 578 € 428 € 422 € 416 € 412
€ 100.000 - € 110.000 € 637 € 472 € 466 € 460 € 455
€ 110.000 - € 120.000 € 670 € 511 € 504 € 497 € 492
€ 120.000 - € 130.000 € 752 € 557 € 549 € 541 € 536
€ 130.000 - € 140.000 € 791 € 586 € 578 € 570 € 564
€ 140.000 - € 150.000 € 830 € 615 € 606 € 598 € 592
Meer dan € 150.000 € 868 € 643 € 634 € 625 € 619

 

Raming 2020 incl. extra verhoging

Raming 2020

Raming 2019

Werkelijk 2018

Werkelijk 2017

Werkelijk 2016

Werkelijk 2015

78.000

59.000

58.000

61.000

57.200

61.400

56.300

Toeristenbelasting

Deze belasting wordt geheven van personen die tegen betaling verblijf houden binnen onze gemeente en niet zijn ingeschreven in het bevolkingsregister van onze gemeente. De opbrengst moet worden gezien als een bijdrage in de kosten van de algemene voorzieningen die de gemeente treft en kunnen dus naar eigen inzicht worden aangewend.

Uitgangspunten
In 2019 is het tarief in Staphorst per overnachting € 0,72. In onderstaand overzicht is uitgegaan van een verhoging van het tarief toeristenbelasting naar € 1,00 per persoon per overnachting in 2020 wat resulteert in een geraamde meeropbrengst van € 22.000 per jaar.

In onderstaand overzicht is bij de overige gemeenten en het landelijk gemiddelde uitgegaan van de cijfers van 2019.

Conclusie
Met een tarief van € 1,00 zit de gemeente Staphorst onder het landelijk gemiddelde van € 2,34 per overnachting en € 0,04 onder het gemiddelde tarief in de provincie Overijssel.

Plaats

Tarief per persoon per overnachting

Olst-Wijhe

€ 0,50

Zwolle

€ 0,60

Zwartewaterland

€ 0,82

Dalfsen

€ 0,85

Raalte

€ 0,90

Ommen

€ 1,00

Kampen

€ 1,00

Hardenberg

€ 0,97

Steenwijkerland

€ 1,00

Gemiddelde provincie Overijssel

€ 1,04

Staphorst (na verhoging)

€ 1,00

Landelijk gemiddelde

€ 2,34

Algemene informatie met betrekking tot de toeristenbelasting (bron Coelo)
83 procent van alle gemeenten heft toeristenbelasting. Het tarief van de toeristenbelasting is in 2019 (gemiddeld in alle gemeenten) met 17,7 procent verhoogd. Kijken we alleen naar de gemeenten die (dit jaar en vorig jaar) toeristenbelasting heffen, dan bedroeg de tariefstijging in 2019 gemiddeld 16,4 procent. 9 gemeenten hebben toeristenbelasting ingevoerd en geen enkele gemeente heeft het afgeschaft in 2019.

  Raming 2020 incl. extra opbrengst
Raming 2020  Raming 2019
Werkelijk 2018 Werkelijk 2017 Werkelijk 2016 Werkelijk 2015
Opbrengst € 77.000 € 55.000
€ 48.700 € 54.600 € 66.700 € 57.800 € 42.800
Tarief € 1,00 € 0,73
€ 0,72
€ 0,71 € 0,70 € 0,69 € 0,68

Marktgelden/standplaatsvergunningen

Onder de naam marktgelden wordt een recht geheven voor het innemen van standplaatsen voor de wekelijkse markt te Staphorst. Daarnaast worden leges geheven voor standplaats en ventvergunningen in de gemeente. De jaarmarkt en maandmarkt IJhorst gaat niet meer via ons.

  Tarief 2020 Tarief 2019  Tarief 2018 Tarief 2017 Tarief 2016 Tarief 2015 Tarief 2014
Weekmarkt 1,60/2,30 1,37/1,98 1,35/1,95 1,33/1,92 1,32/1,90 1,30/1,87 1,28/1,84

De opbrengsten en kosten markten bedragen:

  Raming 2020 incl. extra opbrengst
Raming 2020 Werkelijk 2019
Werkelijk 2018 Werkelijk 2017
Werkelijk 2016 Werkelijk 2015
Opbrengst m.i.v. 2018 alleen weekmarkt Staphorst € 24.500 € 21.500 € 21.000 € 22.500 € 33.000 € 33.200 € 46.900
Kosten m.i.v. 2018 alleen weekmarkt Staphorst € 25.200 € 25.200 € 24.800 € 19.500 € 31.700 € 44.600 € 54.400
Saldo -€ 700 -€ 3.700 -€ 3.800 € 3.000 € 1.300 -€ 11.400 -€7.500

Begraafrechten

De kosten van begraven en begraafplaatsen zijn (in €)

  Raming 2020
Raming 2019 Werkelijk 2018
Werkelijk 2017 Werkelijk 2016 Werkelijk 2015 Werkelijk 2014
Loonkosten taakveld begraven 207.000 215.000 208.000 170.000      
Kosten excl. rente 129.000 110.000 105.000 86.000 449.000 453.000 386.000
Rentekosten 0 2.000 2.000 2.000 11.000 12.000 17.000
Overhead 60.000 58.000 58.000 47.000      
Totaal 396.000 385.000 373.000 305.000 460.000 465.000 403.000

De opbrengsten van begraven en begraafplaatsen zijn (in €)

  Raming 2020
Raming 2019 Werkelijk 2018
Werkelijk 2017 Werkelijk 2016 Werkelijk 2015 Werkelijk 2014
Totaal 340.000 297.000 339.000 332.000 296.000 252.000 213.000

Percentage kostendekkendheid

  Raming 2020
Raming 2019 Werkelijk 2018
Werkelijk 2017 Werkelijk 2016 Werkelijk 2015 Werkelijk 2014
Totaal 85% 77% 91% 109% 64% 54% 53%

Hondenbelasting

Er wordt een belasting geheven van houders van honden. De volgende tarieven zijn van toepassing:

  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Tarief 1e hond € 45 € 40  € 40 € 39 € 38 € 38 € 37
Tarief 2e en volgende € 100 € 90 € 89 € 88 € 87 € 86 € 85
Kennels € 285 € 254  € 251 € 249 € 247 € 244 € 240
De opbrengst hondenbelasting: (in €)
Raming 2020 Raming 2019  Raming 2018
Raming 2017 Werkelijk 2016 Werkelijk 2015 Werkelijk 2014
60.000 54.100  53.300 54.200 52.500 49.900 49.200

Overige heffingen/leges

Legesverordening
Onder de naam 'leges' worden een aantal verschillende rechten geheven. Deze heffing wordt opgelegd doordat de gemeente diensten verstrekt. De tarieven worden voor 2020, naast de 1,5% indexatie, verhoogd met 15%. De volgende leges geven als opbrengsten:

Soort Raming 2020 incl. extra verhoging
Raming 2019 Werkelijk 2018
Werkelijk 2017 Werkelijk 2016 Werkelijk 2015 Werkelijk 2014
Bouwleges  522 449  321 627 557 659 500
Bestemmingsplan  62 102  110 135 153 131 164
Bouwplan 20 40  36 56 49 49 21
Leges burgerzaken (incl. rijksl.) 197 256 284 312 311 269 248
APV vergunningen  12 12  13 12 11 14 11
Totaal  813 859  764 1.142 1.081 1.122 944
Percentage kostendekkendheid (exc. overhead):
Omgevingsvergunning

52%

45%

25%

82%      
Burgerzaken

53%

50%

59%

62%      

Gemeentelijke accommodaties
De gemeente Staphorst beschikt over een aantal accommodaties die elk jaar een huur of gebruikersvergoeding genereren. De tarieven worden elk jaar vastgesteld. Vanaf het jaar 2007 vindt er jaarlijks een trendmatige verhoging plaats.

Soort Raming 2020
Raming 2019 Werkelijk 2018
Werkelijk 2017 Werkelijk 2016 Werkelijk 2015 Werkelijk 2014
Dienstencentrum 43 43  46 36 38 44 41
Sporthal  59 55  56 55 59 59 52
Gymzalen 22 20  20 21 23 21 36*
Voetbal accomodaties 57 54  46 50 41 35 34
Totaal 181 172  168 162 161 159 163
(x €1.000)

Kwijtschelding
Belastingplichtigen voor wie het buitengewoon bezwaarlijk is om de aanslag gemeentelijke belastingen te betalen vanwege het lage inkomen kunnen voor kwijtschelding voor riool- en afvalstoffenheffing in aanmerking komen. In de ‘Leidraad Invordering’ staan de voorwaarden en berekeningen voor het verlenen van kwijtschelding. Voor welke belastingsoorten en welke mate kwijtschelding mogelijk is heeft de gemeente geregeld in de “Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen”.

Aantal in behandeling genomen verzoeken om kwijtschelding riool- en afvalstoffenheffing:
Kwijtscheldingsverzoeken
Raming 2020 Raming 2019 Werkelijk 2018
Werkelijk 2017 Werkelijk 2016 Werkelijk 2015 Werkelijk 2014
Afgewezen 12 13  15 16 19 15 12
Toegekend 150 152  149 150 159 142 134
Gedeeltelijk toegekend 3 3  2 3 2 6 6
Totaal 165 168  166 169 180 163 152
(x €1.000)

Verleend bedrag aan kwijtschelding:

Raming 2020 Raming 2019 Werkelijk 2018 Werkelijk 2017 Werkelijk 2016 Werkelijk 2015 Werkelijk 2014
€ 59.800 € 62.200 € 62.500 € 62.000 € 63.100 € 58.600 € 48.400

De kwijtschelding mag evenals de hieraan gewerkte eigen uren en eventuele overige kosten verstrekkingen kwijtschelding in mindering worden gebracht op de reserves matiging tarief afvalstoffenheffing en vervanging riolering. Hierdoor betaalt uiteindelijk de belastingbetaler voor degene die kwijtschelding krijgt.

Lastendruk
In het bovenstaande hebben wij per belastingsoort aangegeven hoeveel de geraamde opbrengst in het begrotingsjaar 2020 zal zijn. Om dit enigszins 'tastbaar' te maken geven wij u aan hoe de belastingdruk over 2019 en voorgaande jaren bedroeg. In deze berekening zijn alleen die belastingen betrokken die nagenoeg voor iedereen van toepassing zijn. Uitgangspunt zijn de lasten voor een eigenaar en bewoner van een “standaardwoning” met een gemiddelde waarde van € 255.000 in 2020. In de jaren ervoor is het gebaseerd op de toen gemiddelde woningwaarden.

Soort Raming 2020 Raming 2019 Werkelijk 2018
Werkelijk 2017
Werkelijk 2016
Werkelijk 2015
Werkelijk 2014
Afvalstoffenheffing (vast + variabel) 175 175 173 171 171 187 196
Rioolheffing 230 230 230 230 229 229 229
OZB 297 266 262 258 256 242 239
Totaal 702 671 665 659 656 658 664
Gemidd. in de prov. *  757 811 722 716 713
*De Provincie Overijssel verstrekt geen belastinguitgave meer. Onderbouwing kosten overhead

De nieuwe BBV voorschriften schrijven voor dat dit niet meer is toegestaan. Om tot een kostendekkende exploitatie te komen geeft de notitie overhead mogelijkheden om deze kosten wel in de tarieven door te berekenen. Om zoveel mogelijk aansluiting te vinden bij het verleden en de realiteit is gekozen voor de methodiek om toe te rekenen op basis van omvang taakveld. Bij deze berekening is voor afvalgebeuren de kosten van N.V. Rova hierop in mindering gebracht omdat hier weinig ambtelijke bemoeienis mee is, in de overige gevallen is uitgegaan van de totale kosten per taakveld.

N.B.

Bij de berekening van de tarieven moet de methodiek voor de toerekening van overhead worden opgenomen in de financiële verordening.

Berekening percentage overhead
Totale lasten alle taakvelden 38.434
Af: kosten ROVA -1.130
Totale lasten alle taakvelden na aftrek N.V. Rova 37.304
Totaal taakveld 0.4- overhead - 5.897
Totale lasten alle taakvelden na aftrek N.V. Rova en overhead 31.407

Percentage overhead:

18,78%
(x €1.000)

Gerekend is met een toerekening van 19%. In de jaarrekening wordt gerekend met het dan definitieve percentage op basis van de werkelijke cijfers.
Er wordt geen rente vergoed aan de reserves en voorzieningen. Het renteomslagpercentage is negatief (meer renteontvangsten dan -uitgaven ). Er wordt geen rente doorberekend aan de vaste activa (bij negatieve rente mag volgens BBV voorschriften geen rente worden toegerekend aan de vaste activa). Sinds 2016 wordt er overeenkomstig BBV-voorschriften geen rente meer toegerekend aan grondexploitaties. 

Kosten overhead taakveld 7.3 - afval
Totale lasten taakveld
1.252
Af: kosten Rova - 1.130
Blijft: bedrag toerekening overhead 122
Overhead: 19% is 23
Bij: kosten Rova 1.130
BTW voordeel 240
Subtotaal 1.515
Toerekening 25% straatreiniging 19
Overhead 19% is 3
Kwijtschelding afvalstoffenheffing 25
Overhead 19% is 4
Totaal 1.566
baten - 1.281
t.l.v. reserve -285
Baten in % vd kosten 81,80%
(x €1.000)

Middels onttrekking uit de reserve matiging afvalstoffenheffing is het afvalgebeuren kostendekkend.

Kosten overhead taakveld 7.2 - riolering
Totale lasten taakveld (excl. rente)
1.259
Overhead: 19% is 239
BTW voordeel 117
Subtotaal 1.615
Toerekening 25% straatreiniging 22
Overhead 19% is 3
Kwijtschelding rioolheffing 34
Overhead 19% is 6 
Totaal 1.680
baten - 1.680
t.l.v. reserve 0
Baten in % v.d. kosten 100%
(x €1.000)

Middels onttrekking uit de reserve rioolbeheer is het taakveld riolering kostendekkend. 

Kosten overhead taakveld 0.2 - burgerzaken
Totale lasten taakveld 377
Overhead: 19% is 72
BTW voordeel 4
Totaal 453
baten - 198
t.l.v. exploitatie 255
Baten in % vd kosten 43,71%
(x €1.000)

 

Kosten overhead taakveld 7.5 - begraafplaatsen
Totale lasten taakveld 336
Overhead: 19% is 64
Totaal 400
baten - 340
t.l.v. exploitatie 60
Baten in % vd kosten 85,00%
(x €1.000)

 

Kosten overhead taakveld 8.3 - wonen en bouwen
Totale lasten taakveld 775
Overhead: 19% is 147
Totaal 922
baten - 554
t.l.v. exploitatie 368
Baten in % v.d. kosten 60,22%
(x €1.000)

 

Kosten overhead taakveld 8.2 - grondexploitatie
Lk. taakveld grondexploitatie 100
De Esch 3 101
Bullingerslag 44
kosten 245
Overhead: 19% is 47
Totaal 292
baten -900
t.g.v. exploitatie - 608
Baten in % v.d. kosten 208,22%
(x €1.000)
Publicatiedatum: 09-01-2020

Inhoud