Overzicht van baten en lasten

Inhoud

Overzicht baten en lasten

(bedragen x € 1.000) Baten Lasten Saldo
Programma 0 - Algemeen bestuur en organisatie 25.941 3.819 -22.122
Programma 1 - Openbare orde en veiligheid 56 1.459 1.403
Programma 2 - Verkeer en vervoer 84 2.923 2.839
Programma 3 - Economie en ondernemen 245 175 70
Programma 4 - Onderwijs 394 1.659 1.265
Programma 5 - Sport, cultuur, recreatie en toerisme 228 3.411 3.183
Programma 6 - Sociaal domein 2.237 12.190 9.953
Programma 7 - Gezondheid en milieu 3.302 4.522 1.220
Programma 8 - Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening 1.683 2.379 696
Programma 9 - Overhead en financiën 71 5.897 5.826
Totaal programma's 34.241 38.434 4.193
Toevoeging/onttrekking reserves
Programma 0 81 0 - 81
Programma 1 10 0 -10
Programma 2 1.295 560 - 735
Programma 3 0 0 0
Programma 4 464 18 - 446
Programma 5 313 115 - 198
Programma 6 0 15 15
Programma 7 321 0 - 321
Programma 8 235 4 - 231
Programma 9 453 270 - 183
Totaal toevoeging/onttrekking reserves 3.172 982 - 2.190
Geraamd resultaat na toevoeging/onttrekking aan de reserves 37.413 39.416 2.003

(er kan een afrondingsverschil in zitten)

Publicatiedatum: 09-01-2020

Inhoud