Balans

Inhoud

Balans per 31 december 2019 t/m 2023

ACTIVA Ultimo 2019 Ultimo 2020 Ultimo 2021 Ultimo 2022 Ultimo 2023
VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa 0 0 0 0 0
Kosten sluiten geldleningen en saldo van agio en disagio 0 0 0 0 0
Kosten van onderzoek en ontwikkeling 0 0 0 0 0
Materiële vaste activa 33.672 34.444 33.603 31.855 30.351 
Investeringen met een economisch nut:
- strategische gronden
- overige investeringen met een economisch nut
- idem waarvoor ter bestr.kosten heffing kan worden geheven
4.378
16.700
8.137
 4.373
15.876
8.837
4.373
14.910
9.087
 4.373
13.875
8.653
4.373
12.929
8.223
Investeren in de openb.ruimte met uitsluitend maatsch. nut 4.457 5.358 5.234 4.955 4.826
Financiële vaste activa  2.154 2.069 1.963 1.939 1.914
Kapitaalverstrekkingen aan:
- deelnemingen (kap.verstrekk., aandelen)
- gemeenschappelijke regelingen
- overige verbonden partijen
 
184
0
0

 
184
0
0

 
184
0
0

 
184
0
0

184
0
0
Leningen aan:
-woningbouwcorporaties
- deelnemingen (leningen)
- overige verbonden partijen

 

0
541
0

 

0
460
0

 

0
379
0

 

0
379
0

 

0
379
0

Overige langlopende leningen u/g (hyp.len.ond.terr.) 1.428 1.424 1.400 1.376 1.351
Ov. Uitzett. met een rentetypische looptijd >jaar 0 0 0  0 0
Bijdragen aan activa in eigendom van derden          
TOTAAL VASTE ACTIVA 35.826 36.512 35.567 33.794 32.265
VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden 2.129 1.777 1.400 1.087 1.031 
Grond- en hulpstoffen:
- niet in exploitatie genomen bouwgronden
- overige grond- en hulpstoffen
 
0
0
 
0
0
 
0
0
 
0
0

0
0
Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie 2.129 1.777 1.400 1.087 1.031
Gereed product en handelsgoederen  0  0  0  0 0
Vooruitbetalingen  0  0  0  0 0
Uitzettingen met een rentetypische looptijd <1 jaar 13.227 5.867 3.395 3.060 2.929
Vorderingen op openbare lichamen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen          
Uitzettingen in 's Rijks schatkist <1 jaar 11.227 3.867 1.395 1.060 929
Overige vorderingen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Overige uitzettingen  0  0  0  0 0
Liquide middelen 241 241 241 241 241
Kassaldi  1 1 1 1  
Rabobank beleggersrekening  240 240 240 240  
Banksaldi 0 0 0 0  
Overlopende activa 1.500 1.400 1.300 1.250 1.250
Vooruitbetaalde bedragen 500 500 500 500 500
Van Eur. of Ned. overh. n.t.o. specifieke uitk. 500 500 500 500 500
Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen 500 400 300 250 250
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 17.097 9.285 6.336 5.638 5.451
TOTAAL-GENERAAL 52.923 45.798 41.903 39.432 37.715
(x €1.000)

 

PASSIVA Ultimo 2019 Ultimo 2020 Ultimo 2021 Ultimo 2022 Ultimo 2023
VASTE PASSIVA
Eigen vermogen
46.079 40.477 36.630 34.210 32.491
Algemene reserve 10.094 6.190 5.726 5.444 5.226
Bestemmingsreserves:
- voor egalisatie van tarieven
- overige bestemmingsreserves

0
35.985

0
34.287

0
30.904

0
28.766

0
27.265
Resultaat na bestemming: nog te bestemmen resultaat 0 0 0 0 0
Voorzieningen 2.224 2.221 2.220 2.221 2.223 
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 2.224 2.221 2.220 2.221 2.223
Onderhoudsegalisatievoorzieningen          
Door derden beklemde midd. met een spec. aanwendingsrichting 0 0 0 0  
Vaste schulden met een rentetypische looptijd >1 jaar
144 99 51 0
Obligatieleningen          
Onderhandse leningen van:
- binnenlandse pensioenfondsen en verzekerings-instellingen
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen
- binnenlandse bedrijven
- overige binnenlandse sectoren
- btl. Instell., fondsen, banken, bedrijven en ov. sectoren
 
0
144
0
0
0

 
0
99
0
0
0

 
0
51
0
0
0


0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
Waarborgsommen  0  0  0  0 0
Verplichtingen uit hoofde van financial- lease overeenkomsten 0 0 0 0 0
TOTAAL VASTE PASSIVA 48.447 42.797 38.902 36.431 34.714 
VLOTTENDE PASSIVA
Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd <1 jaar
         
Kasgeldleningen  0  0  0  0 0
Kas- en banksaldi 0 0 0 0 0
Overige schulden 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Overlopende passiva
         
Vooruitontvangen bedragen 0 0 0 0 0
Van Eur. of Ned. overh. Ontv., nog te besteden specifieke uitk. 500 1.000 1.000 1.000 1.000
Nog te betalen bedragen 2.975 1.000 1.000 1.000 1.000
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA
4.475 3.000 3.000 3.000 3.000
TOTAAL-GENERAAL 52.923 45.798 41.903 39.431 37.715
Gewaarborgde geldleningen          
Garantstellingen          
(x €1.000)
Publicatiedatum: 09-01-2020

Inhoud